Kasten Öldürme Suçu, Adam Öldürmenin Cezası 

Makale İçeriği

Kasten öldürme eylemi, en ağır cezai yaptırımları gerektiren ciddi bir suçtur. Temelde, bu suçu işleyen kişi, özellikle indirim sebepleri söz konusu değilse, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. Kasten öldürme suçunda fail, eğer indirim sebeplerinden faydalanabilecek bir durumu yoksa ve basit haliyle suçu işlemişse, müebbet hapis cezasına mahkum edilir. Bu, failin ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılacağı anlamına gelir. Ancak kasten öldürme suçunun nitelikli halleri mevcut ise ve suçu işleyen kişi bu nitelikli haller sebebiyle indirimlerden yararlanamıyorsa, karşılaşacağı ceza ağırlaştırılmış müebbet hapis olacaktır. 

Nitelikli hallere örnek olarak tasarlayarak öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme gibi durumlar gösterilebilir. Kasten öldürme suçunun işlenmesi durumunda, birden fazla mağdur varsa ve her biri için ayrı ayrı kasten öldürme eylemi gerçekleşmişse, gerçek içtima hükümleri uygulanarak suçlunun cezası her mağdur için ayrı ayrı hesaplanacaktır. Bu durum, suçlunun her bir öldürme eylemi için ayrı ayrı ceza almasına yol açar ve hapis süresi, mağdur sayısı kadar artırılabilir. 

Kısacası, kasten öldürme suçu, Türk Ceza Yasası’nda öngörülen en ağır suçlardan biridir ve failin hayatının büyük bir kısmını hapiste geçirmesi sonucunu doğurabilir. Bu suçun caydırıcılığını artırmak adına, indirimsiz müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları uygulanır ve birden fazla suçun işlenmesi halinde cezaların toplamı, gerçek içtima kuralları çerçevesinde belirlenir.

Kasten Adam Öldürme Suçunda Soruşturma Aşaması

Kasten öldürme suçu, ciddiye alınması gereken, halkın ve devletin huzurunu doğrudan etkileyen ciddi bir suçtur. Bu nedenle, böyle bir suçun işlenmesinin haber alınması durumunda, şikayet aranmaksızın hemen soruşturma başlatılır. Cumhuriyet Başsavcılığı, aldığı ihbar veya haber üzerine olayla ilgili olarak derhal araştırma ve incelemeye koyulur. Bu süreçte, olayın nasıl ve kim tarafından işlendiğine dair kanıtlar titizlikle toplanır. Kasten öldürme suçu kapsamında soruşturma safhasında, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenmesi ve olayın aydınlatılması için deliller büyük önem arz etmektedir. Eğer olayla ilgili olarak somut deliller ve güçlü suç şüphesi bulunuyorsa, kanun kapsamında şüphelinin tutuklanması yoluna gidilebilir.

Soruşturma sürecinin sonunda, Cumhuriyet Başsavcısı eldeki delilleri dikkatle değerlendirir. Burada amaç, soruşturma neticesinde kamu davasını açıp açmama kararı vermektir. Başsavcı, toplanan delillerin bir kamu davası açmaya yetecek kadar yeterli şüphe oluşturup oluşturmadığını tespit eder. Eğer eldeki deliller, kasten öldürme fiilinin işlendiğine dair kesin ve inandırıcı kanıtlar içeriyorsa, Cumhuriyet Başsavcılığı, suç şüphesinin gerektirdiği cezai işlemi başlatmak üzere harekete geçer. 

Her aşamada, adaletin sağlanması ve suçun faillerinin cezalandırılması temel hedef olarak öne çıkar. Öldürme fiilinin, kasten işlenmiş olması durumunda yürütülen soruşturma, suçun tüm yönleriyle aydınlatılmasını kapsar ve bu süreç, adli makamlar tarafından büyük bir titizlikle sürdürülür.

Kasten Adam Öldürme Suçunda Kovuşturma Aşaması

Soruşturma sürecinin bitimi ile beraber hukuk sisteminde yeni bir evre başlamaktadır; kovuşturma aşaması. Bu evrede, soruşturma aşamasında şüpheli olarak görülen kişi, artık kovuşturma yani yargılama aşamasında sanık konumundadır ve adalet mekanizması tarafından yargılanmaktadır. Sanık, eğer kasten öldürme gibi ciddi bir suçla itham ediliyorsa, aleyhine bulunan suçlamalarla başa çıkmak için hukuki bir mücadele yürütecektir. Yargılama aşamasında, sanığın masum olduğuna dair kanıtlar mevcut ise veya suçu işlemediğine dair kesin kanıtlar varsa, avukatı aracılığı ile suçsuz olduğunu ileri sürüp beraatını talep edebilir. 

Sanığın savunma hakkı, yargı sürecinin temel prensiplerinden birisidir ve adil bir yargılamada son derece önemli bir husustur. Eğer sanık kasten öldürme suçunu işlediğini kabul eder ya da deliller onun aleyhine ise ceza hukukunun sağladığı indirimlere başvurularak ceza oranının düşürülmesi mümkün olabilir. Örneğin, iyi hal indirimi gibi yasal haklardan yararlanarak sanığın aldığı ceza miktarının azaltılmasına çalışabilir.  Yargılama aşaması, adalet sisteminin adil yargılama garantisi altında yürütülmesi gereken hassas bir süreçtir. Bu nedenle, kasten öldürme gibi ağır suçlarda, sanık ve avukatının, kanunlar çerçevesinde en uygun savunma stratejisini geliştirmesi büyük önem taşır.

Kasten Adam Öldürme Suçunda Gözaltı ve Tutuklama

Kasten öldürme suçunda şüphelinin gözaltına alınması için gereken iki temel önkoşul bulunmaktadır. Şüphelinin gözaltına alınmasının, kasten öldürme suçu soruşturmasını yürütebilmek için gerekli olması gerekmektedir. Yani, soruşturmanın sağlıklı ilerleyebilmesi için gözaltı zorunlu bir adım olmalıdır. Gözaltına alınması düşünülen kişinin, kasten öldürme suçunu işlemiş olma şüphesinin olması gerekmektedir. Bu şüphe de somut delillere dayanmalıdır. Bu şartlar doğrultusunda, kasten öldürme suçlamasıyla bir şüpheli gözaltına alınabilir. 

Gözaltına alınan bir şüpheli en fazla 24 saat gözaltında kalmalı, bu süre içinde yargı makamı önüne çıkarılmalıdır. Gözaltısının başlamasından itibaren 12 saat içinde de en yakın mahkemeye veya hakime çıkarılması gerekir; böylece toplam süre 36 saati aşmamış olur. Tutuklama ise daha ağırdır ve ancak kasten öldürme suçunu işlediğine dair deliller bulunuyorsa ve belirli tutuklama nedenleri mevcut ise uygulanır. Eğer tutuklama şartları taşınmıyorsa, alınan tutuklama kararına itiraz edilebilir.

Tutuklama için gerekli iki neden ise şunlardır; 

  • Kaçma Şüphesi: Eğer şüpheli veya sanığın kaçacağına dair deliller bulunuyorsa tutuklama kararı verilebilir.
  • Deliller Üzerinde Baskı: Şüpheli veya sanığın tanıklar, mağdurlar veya başkaları üzerinde baskı yapabileceği veya delilleri yok edebileceğine dair kuvvetli şüpheler varsa tutuklama kararı verilir.

Bu iki nedenden herhangi birinin varlığında şüphelinin tutuklanmasına karar verilebileceği düşünülmektedir. Kasten öldürme suçu ağır bir suç olduğundan, şüpheli veya sanık konusunda karar verilirken dikkatli bir yaklaşım benimsenmelidir.

İhmali Davranışla Kasten Öldürme Suçunun Cezası

İhmali davranışla kasten öldürme suçunun gerçekleştirilmesi için failin, öldürdüğü kişiye karşı yerine getirmesi gereken bir yükümlülüğün bulunması gerekmektedir. Bu sorumluluk, yasal bir zorunluluk ya da bir anlaşmadan kaynaklanabilir. Örneğin, annenin çocuğuna karşı olan koruma ve bakım görevi yasal bir yükümlülüktür. Diyelim ki bir anne, bebeğini evde yalnız bırakıp tatile çıkar ve bebek açlıktan hayatını kaybederse, anne ihmali davranışla kasten öldürme suçu işlemiş sayılır. 

Sözleşmeye dayanan bir yükümlülükte ise, örneğin bir hemşirenin veya bir doktorun mesleki sorumlulukları vardır. Eğer doktor, kan kaybeden bir kişiyi kurtarmak amacıyla gerekli müdahaleyi yapmaktan kaçınırsa, ihmali davranışla kasten öldürme suçunu işlemiş olabilir. Ayrıca, eğer bir kişi kendi eylemi sonucu başkalarının hayatını tehlikeye atan bir durum yaratmışsa, o tehlikeyi ortadan kaldırma sorumluluğu altındadır. 

Örneğin, iş kazası sonucu başına darbe alan ve yaralanan işçiyi, patronun, hastaneye götürmesi ve o kişiye yardım etme yükümlülüğünü vardır. Mağduru yardımsız bırakıp ölüme terk ederseniz, ihmali davranışla kasten öldürme suçunu işlemiş olabilirsiniz.

İhmali davranışla kasten öldürme suçuna verilecek temel ceza; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 20 yıldan 25 yıla, müebbet hapis cezası yerine ise 15 yıldan 20 yıla, diğer durumlarda ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası şeklinde uygulanabilir. Ceza miktarı belirlenirken, mahkemenin indirim uygulayıp uygulamama kararı takdir yetkisine bağlıdır.

Kasten Öldürme Suçunda Ceza İndirim Halleri

Eğer bir kişi, yaşadığı haksız bir durumun etkisi altında kasten öldürme suçunu işlemiş ise cezasında haksız tahrik indirimi uygulanabilir. Haksız tahrik, suç anında kişinin duyduğu üzüntü veya öfke nedeniyle aklını yitirmesi ve bu durumda suça itilmesi olarak tanımlanabilir. İlgili hükümleri uygulayabilmek için birtakım koşulların var olması gerekmektedir. Bu koşullar ve haksız tahrikin derecesi, somut olaya göre mahkeme tarafından değerlendirilmelidir.

Tahrik Sonucu Adam Öldürmenin Cezası Kaç Yıl 

Kasten öldürme suçu, Türk Ceza Kanunu kapsamında en ağır suçlardan biridir. Ancak bazen bireyler haksız bir olaya maruz kalmaları sonucunda kontrolünü kaybedebilir ve kasten öldürme suçunu işleyebilir. İşte bu gibi durumlarda, suçun işlenme şekline ve kişinin psikolojik durumuna bağlı olarak haksız tahrik hükümleri devreye girer. Eğer mahkeme, haksız tahrik unsurlarını yeterli bulursa ve failin bu etki altında hareket ettiğine karar verirse, cezada indirim uygulanabilir. Bu indirim, suçun işlenme biçimine ve failin o anki durumuna göre değişkenlik gösterecek olup, mahkemenin takdir yetkisine bağlıdır. 

İyi hal indirimine gelince, bu, mahkeme sürecinde yargılanan kişinin duruşmadaki davranışları, kişiliği, geçmişi ve toplum içindeki ilişkileri gibi faktörlere göre hakimin yapabileceği bir takdiri indirimdir. Bu indirimin uygulanması, suça ve faile özgü olmalı ve her durumda hukuka uygun bir şekilde gerçekleşmelidir. Kasten öldürmekle yargılanan bir kişi için yasalar çerçevesinde bu tür indirimler, adil yargılama prensipleri gözetilerek ve suçun ağırlığına karşılık dengeli bir biçimde uygulanmalıdır. Her iki indirim de yargıçların insiyatifinde olup, titiz bir değerlendirme sonucunda karara bağlanır.

Cezayı Artırıcı Nitelikli Haller

Kasten öldürme suçu, planlanarak ya da canavarca bir hisle ve eziyet verilerek işlendiğinde ve özellikle aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda ciddi hukuki sonuçlar doğurur.  Kasten öldürme eyleminin öncesinde planlanmış olması, bu suçun en ağır şekilde cezalandırılmasına neden olur. Mağdura yönelik canavarca hislerle veya ağır işkence uygulayarak öldürme eylemi, faile en üst seviyede cezai işlem uygulanmasını gerektirir. Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama gibi olaylar yaratarak veya nükleer, biyolojik veya kimyasal silahlar kullanarak gerçekleştirilen kasten öldürme fiilleri, toplumun güvenliği bakımından son derece tehlikeli kabul edilir. 

Kasten öldürme suçunun çocuklar veya kendisini savunamayacak durumda olan beden veya ruh bakımından dezavantajlı kişilere karşı işlenmesi, suçun vahametini artırır. Gebe olduğu bilinen bir kadına karşı işlenen kasten öldürme suçu, failin çifte bir hayata kastettiği anlamına gelir ve bu durum da cezai yaptırımların ağırlaşmasına sebebiyet verir. Kamu görevlisi bir kişiye, görevini yerine getirdiği için kasten öldürme eylemi gerçekleştirildiğinde, bu suç kamu düzenine karşı işlenmiş sayılır. Bir başka suçu gizlemek, kanıtlarını yok etmek, işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak için işlenen kasten öldürme suçu, faile ek suçlar yükleyerek cezasını ağırlaştırır. Başka bir suçu gerçekleştirememe sebebiyle duyulan öfke ile işlenen kasten öldürme, suçun gerekçesi olarak ağırlaştırıcı bir unsur teşkil eder. 

Aile içi ya da toplumsal baskıların sonucu olarak kan davası ya da töre yüzünden işlenen kasten öldürme suçları, toplumun adalet anlayışı ile bağdaşmadığı için şiddetle kınanır ve cezası artırılır. Bu suç türleri, hem mağdurun ailesi ve sevdikleri hem de toplumun geneli için büyük bir travma ve adalet arayışı demektir. Yasalar, bu türden kasten öldürme eylemlerinin faillerine karşı en ağır yaptırımları uygulamakta ve suçun caydırıcılığını sağlamak amacıyla sert cezalar öngörmektedir.

Kasten Öldürme Suçunun Tasarlanarak İşlenmesi

Kasten öldürme, kişinin planlı ve önceden düşünülmüş bir biçimde başkasının hayatına kasten son vermesi anlamına gelir. Bu suç, genellikle önceden tasarlanmış eylemler sonucunda işlenir ve faillerin açık bir niyeti olması gereklidir. Kasten öldürme faaliyetine geçmeden önce, şüphelinin belli bir süre bu eylemi kurgulamış ve planını hazırlamış olması gereklidir. Yani, bu suçun gerçekleşebilmesi için şüphelinin etraflıca bir plan yapması ve daha sonra bu plana uygun hareket etmesi şarttır. Bazen kasten öldürme suçu, geçmişte yaşanmış bir olayın doğrudan etkisiyle işlenebilir. Örneğin, kişi geçmişte maruz kaldığı bir durum veya olayın tekrarı veya intikamını almak amacıyla bu suçu işleyebilir.

Eğer fail, yaşanmış bir olayın etkisi altında kasten öldürme suçunu işlemiş ise, duruma göre haksız tahrik hükümleri devreye girebilir. Bu hükümler, failin olay anında normale göre daha az aklı başında olduğu ve bu nedenle suçun cezasında indirim yapılmasını güvence altına alır. Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanabilmesi İçin Gerekli Şartlar: Failin, haksız bir fiil veya ağır bir söz ile tahrik edilmiş olması, suçun, bu tahrik altında işlenmiş olması, tahrik edici eylem ile kasten öldürme eylemi arasında makul bir süre geçmiş olmaması. Haksız tahrik nedeniyle ceza indirimi, failin suçu ne derecede planladığına ve olay anındaki psikolojik durumuna göre değişiklik gösterebilir.

Ancak bunun için yargılama sürecinde gerekli delillerin sunulması ve haksız tahrik iddiasının kanıtlanması gerekir. Özetle, kasten öldürme suçu için ayrıntılı bir planın olması ve bu plan dahilinde hareket edilmesi şarttır. Geçmişte yaşanmış olayların etkisiyle işlenmiş olan bu suçlarda, haksız tahrik hükümleri cezayı etkileyebilir ve bu durum, olayın tüm koşulları göz önünde bulundurularak adil bir yargılama sürecinde belirlenir.

Kasten Adam Öldürmenin Cezası 

Kasten öldürme suçunun basit şekli için tanımlanmış olan ceza mevcuttur, ancak öldürme suçunun işleniş biçimine bağlı olarak cezanın ağırlaştırılması öngörülmüştür. Kasten öldürme suçu, mağdura eziyet çektirme veya canavarca hisle işlendiğinde, basit kasten öldürmeden daha ağır bir suç olarak kabul edilir ve cezalandırılma durumu bu iki unsurun varlığına göre şekillenir. Bir kişinin eziyet çektirilerek ve canavarca hisle kasten öldürülmesi halinde cezai yaptırım, müebbet hapis cezasıdır.

Bu türden eylemler, suçun ağırlığını ve toplumdaki tepkiyi göz önünde bulundurularak, yasa koyucular tarafından en üst düzeyde cezalandırılmayı gerektirir. Kasten öldürme suçunun bu ağır halleri, hem faillerin caydırılması amacını taşır hem de toplumdaki adalet duygusunun korunmasına hizmet eder. Ağır cezalar yalnızca suçun ciddiyetini yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda suçu işleyen kişilere karşılık verme ve mağdur yakınlarının yaşadığı acıyı bir ölçüde hafifletme düşüncesiyle de geliştirilmiştir.

Kamu Görevlisini Kasten Öldürmenin Cezası

Kasten öldürme suçu, kişinin kasıtlı olarak bir başkasının yaşamına son vermesi eylemidir ve bu, bir kamu görevlisini hedef aldığında daha ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalır. Kamu görevlisinin görevini icra etmesi sırasında öldürülmesi, kasten öldürme suçunun özel bir halini teşkil eder. Eğer bu öldürme eylemi, kamu görevlisinin göreviyle doğrudan ilişkili değilse, yani görevi dışındaki bir sebep ile gerçekleşirse, bu durumda özel bir hüküm söz konusu olmaz ve normal kasten öldürme suçunun cezası uygulanır. Ancak, kamu görevlisine yönelik kasten öldürme fiili, görevi sebebiyle gerçekleştiği takdirde, cezai yaptırım daha ağırlaşır. Bu tip bir suç işlemek, müebbet hapis cezasını gerektirecek kadar ciddi bir suç teşkil eder.

Örneğin, görevini yerine getiren bir polis, suçlular tarafından öldürüldüğünde, bu durum polisin görevi nedeniyle hedef alındığını gösterir ve faile yönelik olarak müebbet hapis cezası uygulanabilir. Bu bağlamda, kamu görevlilerinin görevleri esnasında uğradıkları saldırılar, sivil yurttaşların can güvenliğini sağlama ve kamu düzenini koruma misyonunu yerine getiren bu kişileri koruma amacı taşır. Türk Ceza Kanunu’nun bu konuya ilişkin hükümleriyle, kamu görevlisini kasten öldürme suçu, hem bu görevlilere yönelik saldırıları caydırmak hem de adalet sistemine olan güveni pekiştirmek amacıyla daha ağırlaştırılmış cezalar öngörmektedir.

Kan Gütme Amacıyla Kasten Öldürme Suçu

Kasten öldürme, bir insanın hayatının bilerek ve isteyerek bir başkası tarafından sona erdirilmesi eylemidir. Bu tür bir eylemde bulunan kişi, Türkiye Cumhuriyeti Ceza Kanunu’na göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılabilir. Eğer öldürme eyleminin arkasında bir kan davası yatıyorsa, yani daha önceden öldürülmüş bir kişinin intikamının alınması amaçlanıyorsa, durum daha da ciddi bir hal alabilmektedir. Birçok toplumda intikam almak, ağır bir acı ve kızgınlık hissinin ardından bile geleneklerin etkisiyle yerine getirilmesi gereken bir görev olarak kabul edilmektedir. Bu tür gelenekler, bireyleri adeta kan gütme saikiyle hareket etmeye itebilir.

Kan gütme, kökleri tarihin derinliklerine kadar uzanan ve bazen nesillerce süren bir ödeme zinciri oluşturabilmekte ve toplumun huzurunu bozabilmektedir. Kasten öldürme suçunda kan davası unsuru taşıyan olaylar toplumsal barışa ve adalet duygusuna zarar verdiği için, yasalar bu tür suçları daha ağır cezalarla caydırmayı hedefler. Bu bağlamda, intikam adına işlenen kasten öldürme suçlarında uygulanan cezai müeyyideler, yalnızca suçluyu cezalandırmakla kalmaz, aynı zamanda toplumu bu tür yıkıcı davranışlardan koruma amacını da taşır. Kan davasının getirdiği şiddet sarmalını kırmak ve taraflar arasında süregelen düşmanlığı sona erdirmek için sosyal ve hukuki önlemler alınması kritik öneme sahiptir. Ceza yasalarının yanı sıra, toplumun bu geleneksel intikam alışkanlıklarını terk ederek, adaletin sağlanmasında hukuk sistemine güvenmesi ve bireysel intikam eylemlerinden kaçınması teşvik edilmelidir.

Kasten Adam Öldürme Suçunun Kadına Karşı İşlenmesi 

Kasten öldürme suçu, kişinin bilerek ve isteyerek bir başkasının hayatına son vermesi eylemidir. Toplumda özellikle hassasiyet arz eden durumlardan biri de bu suçun kadınlar aleyhine işlenmesidir. Kadınlar üzerinde işlenen kasten öldürme vakaları, suçun nitelikli halleri arasında değerlendirilir. Türk Ceza Kanunu kapsamında, kadına yönelik işlenen kasten öldürme suçları daha ağır cezai yaptırımlarla karşılanmaktadır. Bu tarz suçlar nitelikli haller olarak kabul edilerek, suçun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis olarak belirlenmiştir.

Kasten öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi, özellikle kadınların korunmasına yönelik bir vurgu oluşturur ve toplumun bu yöndeki hassasiyetini yansıtır. Bu suçun işlenme şekli, failin motivasyonu, kadının o anki durumu gibi faktörler, suçu nitelikli hale getirebilir ve bu da cezai yaptırımın şiddetini artırır. Yasal mevzuata göre, kasten öldürme suçunun kadınlar nezdinde işlendiğinin tespiti halinde, yargısal süreçler de buna uygun bir biçimde işler. Adalet sistemimizde, bu tür suçlar için verilen cezaların caydırıcı olması ve toplumda farkındalığı artırması hedeflenmektedir.

Kadına yönelik şiddetin her türüne karşı toplumsal bilincin yükseltilmesi ve caydırıcı kanunların etkin uygulanması, bu tür suçların önlenmesine büyük ölçüde katkı sağlamaktadır. Kasten öldürme gibi ağır suçlar konusunda toplumun her kesiminin hassasiyet göstermesi ve kurumların etkin mücadelesi büyük önem taşımaktadır.

 Töre Cinayetini Suçunda Hapis Cezası

Töre cinayeti, bir bireyin kendi topluluğunun gelenek ve göreneklerini ihlal ettiği gerekçesiyle aile meclisinin kararıyla kasten öldürülmesi suçudur. Bu tür cinayetlerde, failin bireysel iradesinden çok, aile veya topluluk baskısının etkili olduğu görülür. Töre cinayetleri genellikle, topluluğun değer yargılarına ters düşen hareketler sonucunda gerçekleşir. Örneğin, evlilik dışı ilişkiler veya toplumun kabul etmediği bir evliliğe teşebbüs bu suçun işlenmesine sebep olabilir. Türk Ceza Kanunu’nda kasten öldürme suçu temel cezaları düzenlenmiş olup, töre cinayeti gibi durumlarda ise verilecek ceza ağırlaştırılmıştır. Türk Ceza Kanununda töre veya namus bahanesiyle işlenen kasten öldürme suçları için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngörülmüştür.

Kasten öldürme suçundan cezalandırılmak üzere mahkeme karşısına çıkan bireylerin, yaptıkları eylemin topluluk normlarına aykırı olduğunu savunmaları, mahkeme tarafından kabul edilebilir bir mazeret olarak değerlendirilmez. Töre cinayetleri, bireyin temel hak ve özgürlüklerinin ihlali ve ciddi bir insan hakları sorunu olarak kabul edilir. Devletler, bu suç türünü cezalandırarak ve önleyici tedbirler alarak toplumda bilinç yükseltme faaliyetlerinde bulunarak bu tür suçların önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Yasalar kapsamında, bu tür bir cinayeti işleyen kişi, kasten öldürme suçunun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanır. Toplumu bu suç türüne karşı bilinçlendirmek ve caydırıcı bir etki yaratmak adına yasal tedbirlerin yanı sıra eğitim ve sosyal politikalar da önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, her bireyin yaşam hakkı, uluslararası hukuk ve insan hakları belgeleriyle koruma altına alınmıştır. Töre cinayetlerine karşı sıfır tolerans politikası, toplumların modern ve adil bir hukuk düzenine ulaşmasının temel taşlarından biri olmalıdır.

Çocuğu , Kendini Savunamayacak Kişiyi Kasten Öldürmenin Cezası

Çocuklar, fiziksel ve psikolojik olarak daha zayıf olduklarından, bir yetişkinle karşılaştırıldığında daha savunmasızdırlar. Bu sebeple, 18 yaşından küçükler çocuk olarak kabul edilir ve kasten öldürme fiilinde ceza, suçun işlendiği kişinin hassas durumu göz önünde bulundurularak daha ağır olabilir. Bir kimse yasal olarak reşit olmasa da, nüfus cüzdanında yazan yaş ile fiili yaş arasında bir fark varsa, gerçek yaşı esas alınır. Eğer fail, mağdurun yaşını yanlış değerlendirmiş ise ve bu hatadan dolayı bir avantaj elde etmişse, bu durum hukuki sonuçlara yol açabilir ve fail yaptığı hatanın etkisiyle temel suçtan ceza görebilir.

Ancak, herhangi bir sebeple, fiziksel veya akıl sağlığı zedelenmiş kişiler de benzer şekilde korunmaktadır. Felç, yaşlılık ya da akıl hastalığı gibi durumlar, onları kasten öldürme suçu karşısında korunmasız kılar. Böyle bir suç durumunda, failin karşılaşabileceği ceza normal şartlardan daha ağır olacaktır. Bu gibi durumlarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken failin, mağdurun savunmasız durumunu suistimal ettiği özellikle dikkate alınır. Kasten öldürme suçu, özellikle korunmasız ve savunmasız bireylerin canlarına kastetmek şeklinde gerçekleştiğinde, toplumun adalet anlayışı çerçevesinde en ağır cezai yaptırımlara tabi tutulur. Bu, toplumun bireylerinin en zayıf olanlarının doğrudan koruması adına hukukun en temel ilkesidir.

Kasten Adam Öldürme Suçunda Nefsi Müdafaa

Meşru müdafaa, bir kişinin kendisine veya bir yakınına yapılan haksız bir saldırıya karşı gösterdiği savunma eylemidir ve Türk Ceza Kanununda hukuka uygun bir davranış olarak kabul edilir. Ancak, meşru müdafaanın hukuki bir hak olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir:

  1. Haksız Saldırı Varlığı: Meşru savunma, ancak kişinin kendisine ya da bir yakınına karşı gerçekleşen bir haksız saldırı durumunda geçerlidir.
  2. Zaman Uyumu: Kişinin meşru savunma hakkını kullanabilmesi için haksız saldırı ile savunma eyleminin aynı anda gerçekleşmesi gereklidir.
  3. Savunmanın Tek Çare Olması: Savunmanın tek çıkar yol oluşu esastır. Eğer saldırıya uğrayan kişi, hiçbir savunma eylemi olmaksızın saldırıdan kurtulabiliyor ise meşru müdafaa kapsamında değerlendirilemez.
  4. Orantılılık İlkesi: Gösterilen savunmanın orantılı olması şarttır. Örneğin, sadece yumrukla saldırıya uğrayan bir kişi tarafından silah kullanılması meşru müdafaa sınırlarını aşar.

Bu kurallar, kasten öldürme gibi ciddi suçlar dahil, haksız bir saldırıya karşı kişinin kendini savunmasının hukuki zeminini oluşturmaktadır. Şayet yukarıda sayılan koşullar sağlanıyorsa, kasten öldürme eylemi dahi olsa, eğer meşru müdafaa durumu söz konusu ise, kişiye ceza verilmesi söz konusu olmayabilir. Meşru müdafaa ile ilgili olaylar mahkemelerce özel olarak değerlendirilir ve her olayın kendi içerisindeki koşullarına göre bir karara varılmaktadır. Yani, kasten öldürme fiili meydana gelmiş olsa bile, meşru müdafaa hükümlerinden yararlanarak cezai sorumluluktan muafiyet söz konusu olabilir. Ancak, bu düzenlemenin kötüye kullanılmaması için belirtilen şartların varlığı son derece önem arz etmektedir.

Kasten Adam Öldürme Dava Açma Süresi

Kasten öldürme, Türk Ceza Kanunu içerisinde en ağır suçlardan biri olarak yer alır ve bu suç şikayete bağlı olmayan bir suçtur. Yani, kasten öldürme fiilinin işlendiği bilgisine ulaşıldığında direkt olarak savcılık harekete geçerek resen soruşturma başlatır. Soruşturma süreci, suçun tespit edilip ilgili kanıtların toplanması ve gerekli delillerin incelenmesi ile ilerler. Bu aşamanın tamamlanmasının ardından eğer yeterli delil bulunuyor ise kamu davası açılır. Bu süreçte, sanığın suçunu kanıtlamak için yargılama yapılarak, adaletin yerini bulması hedeflenir. Ancak, bu süreçler için yasalarda belirli zamanaşımı süreleri bulunmaktadır. Eğer kasten öldürme suçuyla ilgili olarak suçun öğrenildiği tarihten itibaren belirli bir süre geçmiş fakat dava açılmamışsa veya açılmış olan dava sonuca bağlanmamış ise dava düşme riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Kasten öldürme suçunun dava zamanaşımı süresi 25 yıldır. Yani olayın üzerinden 25 yıl geçmişse ve konu hakkında dava açılmamışsa, bu durumda dava açılmış olsa bile zamanaşımından dolayı düşecektir. Kısacası, kasten öldürme suçu ciddi bir yasal takip sürecini gerektirir ve bu suçla ilgili olarak zamanında ve etkin bir yargı sürecinin işletilmesi büyük önem taşır. Adaletin sağlanabilmesi ve toplumdaki hukuk düzeninin korunabilmesi için, bu tür suçlarla ilgili davaların zamanında açılması ve gerekli yargılamaların yapılması elzemdir.

Hamile Kadını Kasten Öldürme Suçu

Hamile bir kişinin yaşamını, onun hamile olduğunu bilerek sonlandırmak ciddi bir suçtur ve hukukta “kasten öldürme” olarak nitelendirilir. Ancak, eğer eylemin esas amacı yalnızca henüz doğmamış bebeği öldürmek ise, bu durum “kasten öldürme suçu” kategorisine girmez. Bunun yerine, bu tür eylemler “çocuk düşürtme suçu” olarak ifade edilir ve ceza hukuku açısından farklı yaptırımlara tabidir. Kasten öldürme; bilerek ve isteyerek bir insanın yaşamını sona erdirmek suçunu ifade eder. Bu suçun işlenmesi halinde, fail hakkında ağır hapis cezaları gibi ciddi yaptırımlar uygulanır. Eğer failin eylemi gerçekleştirirken kişinin hamile olduğunu bilmesi, suçun ağırlığını daha da artırabilir ve sonuç olarak daha ciddi cezai sorumluluklar doğurabilir.

Çocuk düşürtme suçu, anne karnındaki bebeğin yaşamına son vermek amacıyla yapılan eylemleri kapsar. Bu suç, medikal olarak gerekli olan durumlar dışında, özellikle yasa dışı kürtaj işlemleri sırasında işlenebilir. Kişilerin kendi başlarına ya da bir başkasının yardımı ile bilinçli olarak bebek düşürmesi bu suç kapsamına girer ve yine ciddi cezai sonuçları bulunur. Ancak, çocuk düşürtme suçu kasten öldürme suçu kadar şiddetli cezalara sebep olmaz. Her iki suç türü de yasalarımızda ayrı ayrı ele alınmakta ve cezalandırılmaktadır. Failin niyeti, suçun vasfını ve cezanın derecesini değiştirebilen önemli bir etkendir. Bu nedenle kasten öldürme ile çocuk düşürtme suçları incelenirken, eylemin amacı ve sonuçları büyük bir titizlikle değerlendirilmelidir.

Adam Öldürmeye Azmettirme Suçunun Hapis Cezası

Kasten öldürme, Türk Ceza Kanunu kapsamında en ağır suçlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Bu suçun işlenmesi için bir kişiyi azmettirme eylemi ise aynı şekilde ciddi yaptırımları beraberinde getirir. Kasten öldürmeye azmettirme, suç işleme niyeti olmayan bir bireyi, kasten öldürme suçu işlemesi için ikna etme veya yönlendirme fiilidir. Bu eylemi gerçekleştiren azmettirici, bir başkasının kasten öldürme suçunu işlemesine sebep olmakla yargılanır. Azmettirme suçunun kanuni tanımında, azmettirilen kişinin önceden bir suç işleme kararının olmaması gerektiği vurgulanır. Bir başka deyişle, suça iten kişi, planı olmayan birisini bu yola teşvik etmişse, kasten öldürme suçuna azmettirme gibi değerlendirilir. Bu durum, azmettiricinin doğrudan işlenen suçtan sorumlu tutulmasına neden olur ve bu sorumluluk sadece azmettirme fiiliyle sınırlı değildir.

Azmettirici, kasten öldürme suçunun faili gibi cezalandırılır. Bu bağlamda, kasten öldürmeye azmettiren kişinin cezası genelde temel ceza olan müebbet hapis cezasıdır. Ancak her olayın kendine has şartları ve ayrıntıları olduğu için, kesin ceza miktarı ve niteliği yargılama sürecinde tespit edilir. Bu noktada, adalet sisteminin şartları ve azmettirme olayının detayları incelenirken, ayrıntılı bir hukuki analiz gereklidir. Kasten öldürme suçu ve bu suça azmettirme, karar verilirken titizlikle değerlendirilmelidir. Dolayısıyla, bireylerin bu tür suçlar karşısında hukuki bilinç sahibi olması ve yasal danışmanlık alması büyük önem taşımaktadır.

Kasten Öldürme Suçunun Üstsoy veya Altsoydan Birine ya da Eş veya Kardeşe Karşı İşlenmesi

Kasten öldürme suçları, Türk Ceza Kanunu’nda ağır cezalarla karşılanır. Ancak, bu suçun akrabalık ilişkileri içerisinde işlenmesi durumunda cezai yaptırımlar değişkenlik gösterir. Özellikle, ‘kan hısımları’ arasında gerçekleşen kasten öldürme vakaları, daha büyük cezai sonuçlar doğurmaktadır; zira bu gibi durumlarda, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine göre ceza artırımı uygulanır. Kasten öldürme eyleminin kan hısımlarına karşı işlenmesi, cezanın artırılmasına sebep olurken, ‘kayın hısımlığı’ gibi kan bağı taşımayan ilişki türlerinde böyle bir artış söz konusu değildir. Kasten öldürme suçu ile ilgili hükümler belli olmakla birlikte, cezanın derecesi suçun işlendiği akrabalık düzeyine ve ilişkinin türüne bağlıdır. Kan hısmı tanımı, doğrudan kan bağı olan kişileri, yani birbiriyle kan yoluyla bağlantılı aile bireylerini ifade eder.

Buna örnek olarak ebeveynler, çocuklar, kardeşler gibi yakın aile üyeleri verilebilir. Kasten öldürme suçu bu çerçevede işlendiğinde, fail hakkında normalden daha yüksek bir yaptırım uygulanması kanunen öngörülen bir durumdur. Öte yandan, evlenme ya da evlilik yoluyla kazanılan akrabalıklar, örneğin kayınvalide veya kayınpeder gibi kişilere karşı işlenen kasten öldürme suçları kayın hısımlığı kapsamına girer ve kan hısımlarına işlenen suçlar gibi ceza artırımı uygulanmaz. Kasten öldürme suçu, toplumda endişe verici bir suç türü olmakla birlikte, mağdur ve fail arasındaki akrabalık ilişkileri, cezai sonuçların belirlenmesinde önemli bir faktördür. Hukuki sürecin doğru işlemesi ve adil bir yargılama için kan hısımlığı ve kayın hısımlığı arasındaki bu temel farkın anlaşılması ve ceza hukukunun bu farklılıklara uygun olarak uygulanması gerekmektedir.

Yangın, Su Baskını, Batırma veya Bombalama ya da Nükleer, Biyolojik veya Kimyasal Silah Kullanmak Suretiyle Kasten Öldürme Suçunun İşlenmesi

Kasten öldürme suçları, insan hayatını hedef alan ve en ağır cezai yaptırımı gerektiren eylemler arasında yer alır. Bu suçlar, özellikle toplumda büyük tepki ve endişe uyandıran vahim yöntemlerle işlenebilmektedir. Bir kişinin, yangın çıkarmak suretiyle başka bir kişiyi öldürmesi, kasten öldürme suçunu oluşturur. Yangını kasıtlı olarak çıkarmanın yanı sıra, bu yangının ölümle sonuçlanması suçun unsuru olarak değerlendirilir. Su baskını yaratmak amacıyla hareket ederek insanların ölümüne sebebiyet vermek de kasten öldürme kategorisindedir. Su baskınına neden olan kişiler, bu sonucun bilincinde olarak hareket ettiklerinde suçlu bulunabilirler.

Deniz, nehir veya göl gibi sularda ulaşım araçlarının batırılması suretiyle insanların ölümüne yol açılması da kasten öldürme suçunu teşkil eder. Bir alana bomba yerleştirmek veya patlatmak yoluyla yapılan saldırılar sonucu insanların hayatını kaybetmeleri durumu, kasten öldürme suçunu oluşturur. Nükleer, biyolojik veya kimyasal silahların kullanılması suretiyle insan öldürme, sadece ulusal değil, uluslararası düzeyde de ciddi suçlar arasında sayılır ve ağır cezai sonuçlar doğurur. Bu suçların her biri, ciddi toplumsal tehdit unsuru barındırır ve geniş çapta zararlara yol açar. Şüpheliler, kanıtların değerlendirilmesi ve yasal süreçler çerçevesinde cezalandırılmaya tabi tutulurlar. Kasten öldürme suçlarıyla mücadele etmek, bireysel güvenlik ve toplumsal düzen açısından kritik bir öneme sahiptir.

Adam Öldürmeye Teşebbüs Cezası

Etkin pişmanlık, bir suç işlendikten sonra, failin kendi isteğiyle pişmanlık hissetmesi ve bu suçtan doğan zararları gönüllü olarak telafi etmeye çalışması durumudur. Bir suçta etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için, o suçun fiili olarak tamamlanmış olması şarttır. Etkin pişmanlığın yasal sonuçlarının devreye girebilmesi için, failin tamamlanmış suç karşısında göstermiş olduğu pişmanlık duygusuyla birlikte zararın giderilmiş olması veya giderilmesi için ciddi adımlar atılması gerekir.

Kasten öldürme suçunda ise, mağdur hayatta kalıp fail zararın giderilmesi için çaba göstermiş ise, bu durumda etkin pişmanlık hükümleri dikkate alınabilir; ancak yine de failin eyleminin hukuki sonuçları tamamen ortadan kalkmaz.

Sonuç olarak, etkin pişmanlık, kasten öldürme suçunda sadece belli koşullar altında ve sınırlı etkilerle uygulanabilir bir yasal mekanizmadır ve suçun teşebbüs aşamasında kalması halinde bu hükümlerden yararlanılamaz.

Sık Sorulan Sorular

Adam Öldürme Suçunda Cezada İndirim Nasıl Alabilirim?

Kasten öldürme suçunda cezanın hafifletilmesi, bazı özel koşulların varlığı durumunda mümkün olabilir. Haksız tahrik, bu indirim yollarından birini oluşturur ve bu durum, failin haksız bir eyleme maruz kalmasının bizzat kasten öldürme eylemine yol açması durumlarında uygulanabilir. Haksız tahrik, kişinin normal şartlar altında göstermeyeceği bir tepkiyi, uğradığı ağır ve haksız bir davranışın etkisi altında göstererek bir kasten öldürme suçu işlemesi durumunda devreye girer.

Şayet mahkeme tarafından haksız tahrike dayalı bir indirim kararı verilirse, kasten öldürme cezasında azalma görülebilir. Bu süreçte uzman bir ceza hukuku avukatıyla çalışmak, haksız tahrike dayalı ceza indirimi alabilmeniz için önemli bir adımdır. Avukat, gerekli hukuki süreci yürüterek, savunmanızın mahkeme tarafından değerlendirilmesinde etkili olabilir. Kasten öldürme suçunda ceza indirimi karmaşık ve titiz bir hukuki değerlendirmeyi gerektirdiğinden, hukuki destek almak bu noktada büyük önem taşımaktadır.

Adam Öldürmeye Teşebbüste Hapis Cezası Ne Kadardır?

Bir kişi, kasten öldürme niyetiyle bir eylemde bulunup, dışarıdan bir etken nedeniyle amacını gerçekleştiremeyince, bu durumda kasten öldürme teşebbüsünden söz edilir. Kasten öldürme suçunda teşebbüs, iki farklı biçimde ortaya çıkabilir. 

1. Fail, birinin hayatını sona erdirmek için girişimde bulunmuş, ancak kontrolü dışında kalan bir durum sebebiyle eylemini tamamlayamamıştır.
2. Fail, öldürmeyi amaçlayarak gerekli eylemleri gerçekleştirmiş fakat beklenen ölüm sonucu oluşmamıştır.

Bir davada, şüphelinin yaralamak mı yoksa öldürmek mi istediği mahkeme tarafından çeşitli kriterlere dayanarak karara bağlanır. Yargıtay, kasten öldürmeye teşebbüsün varlığına karar verirken şu hususları göz önünde bulundurur:

– Taraflar arasında önceden var olan bir düşmanlık durumu olup olmadığı.
– Kullanılan aracın öldürme yeteneğine sahip olup olmadığı.
– Mağdura uygulanan şiddetin derecesi.
– Mağdura vurulan darbelerin hayati önem taşıyan organları etkileyip etkilemediği.
– Failin öldürme eylemini tamamlayamamasının sebebinin kendi iradesinden feragat etmesi mi yoksa başka bir etken mi olduğu.

Failin, mağdura zarar verebilecekken bu niyetinden kendi isteğiyle vazgeçmesi halinde, şimdiye dek uygulanan darbeler ciddi nitelikte değilse, failin yaralama kastı taşıdığı kabul edilir. Ancak, başarısızlığın failin kontrolü dışında bir sebepten kaynaklanması durumunda ise teşebbüs var sayılır. Bu belirtilen kriterler sınırlayıcı olmayıp, her olayın kendine özgü koşulları dikkate alınarak değerlendirilir. Kasten öldürme suçunun yaptırımı ise iki biçimde karşımıza çıkar: Ana ceza ve suçun işleniş şekli veya mağdurun kimliğine göre değişen ağırlaştırılmış ceza. Failin basit veya nitelikli bir kasten öldürme suçuna teşebbüs edip etmediği belirleyeceği cezanın türünü ve ağırlığını etkiler.

Cinayete Teşebbüs Cezası Kaç Yıl?

Kasten öldürme suçu, bir kişinin başkasını bilerek ve isteyerek hayatından etmesi eylemidir ve Türk Ceza Kanunu’nda ciddi cezai yaptırımlar ile karşı karşıyadır. Bu suçun ceza süreleri, eylemin ağır ya da temel nitelikte olmasına göre değişkenlik gösterir. Eğer bir kasten öldürme eylemi teşebbüs aşamasında kaldıysa, yani fail tam olarak suçu işleyemedi ise ancak bu yönde irade beyanında bulunduysa, kanun gereği 9 yıldan başlayıp 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörülür.

Öte yandan, kasten öldürme suçunun nitelikli halleri söz konusu olduğunda yani suçun işleniş biçimi, suçta kullanılan araçlar, mağdurun özellikleri veya suçun işlendiği zaman ve yer gibi faktörlerin olayı daha ağır hale getirdiği durumlarda, failin teşebbüs aşamasında olan bir eylemi için verilecek ceza 13 yıldan başlar ve 20 yıla kadar çıkabilir. Kısacası, kasten öldürme suçu oldukça ağır cezai sonuçları olan bir fiildir ve suçun teşebbüs aşamasında kalması dahi fail için uzun yıllar hapis anlamına gelir. Her iki durumda da, failin yargılama süreci ve verilecek ceza, suçun özelliklerine göre titiz bir değerlendirme gerektirir. Bu sebeple, failler suç işlemeden önce kanunun bu denli caydırıcı yaptırımlarını mutlaka dikkate almalıdır.

Adam Öldürmeye Teşebbüs Tutuksuz Yargılanma Nasıl Olur?

Türk ceza yargılamasında, özellikle kasten öldürme gibi ciddi suçları içeren katalog suçlar kapsamında yargılamalar dikkatle yürütülmektedir. Bu tür suçlarla ilgili davaların seyrinde, genel olarak tutuklama kararının alındığı görülmektedir. Katalog suçlar olarak adlandırılan ve aralarında kasten öldürme suçunun da bulunduğu davalarda tutuklama, sıkça başvurulan bir tedbir olarak karşımıza çıkar. Yargılama süreci boyunca sanıkların birçoğu, tutuklu olarak cezaevlerinde yargılanmaya devam etmektedir.

Tutuklama, bu aşamada bir ceza olmaktan ziyade, adil bir yargılamanın sağlanması ve kaçma riskinin önlenmesi için uygulanan bir tedbir olarak değerlendirilir. Sanıkların yargılamaları, avukatlarının savunmaları eşliğinde, tutuksuz da yürütülebilmektedir. Avukatlar, müvekkillerinin kasten öldürme gibi ciddi suçlamalarda dahi tutuksuz yargılanması için gerekli taleplerde bulunabilirler. Ancak, uygulamada gözlemlenen yaygın eğilim, yine de bu tür suçlarda tutuklamanın ön plana çıktığı yönündedir.

Tutukluluk durumunun devamı veya tahliye, suçun niteliği, delillerin durumu ve özellikle kasten öldürme gibi ağır suçlar söz konusu olduğunda, sanığın kaçma, delilleri yok etme veya benzeri bir tehlikeyi beraberinde getirip getirmediği gibi hususlar gözetilerek değerlendirilir. Kasten öldürme suçları, adalete olan güveni pekiştirmek ve kamu düzenini korumak adına özellikle hassasiyet gerektiren yargılamalardır. Tutuklama kararı, bu bağlamda sadece adli bir önlem olarak görülmeli ve sanığın haklarının korunması dengesi içinde titizlikle incelenmelidir.

Adam Öldürme Suçunda İyi Hal İndirimi

Kasten öldürme suçunda, yargılamayı yapan hakim, cezanın tayin edilmesi aşamasında önemli bir takdir yetkisine sahiptir. Kanunlar çerçevesinde, hakim bu yetkiyi kullanarak kasten öldürme suçuyla yargılanan failin cezasında indirim yoluna gidebilir. İndirim kararında, hakim; failin suç öncesi geçmişi, toplum içindeki sosyal bağları ve ilişkileri, yargılama sürecindeki tutumu ve davranışları gibi faktörleri büyük bir dikkatle değerlendirir. Ayrıca, cezanın failin geleceği üzerindeki muhtemel etkileri de gözetilir.

Nitekim, adalete hizmet ederken, adaletin sadece cezalandırmaya yönelik olmadığını, aynı zamanda ıslah edici ve caydırıcı bir işlevinin de olduğunu unutmamak gerekir. Bu bağlamda kasten öldürme gibi ağır bir suçta dahi, failin iyileşme potansiyeli ve topluma yeniden kazandırılabilirliği göz ardı edilmez. Meydana gelen kasten öldürme eyleminin ayrıntıları ve suçun şartları, hakimin takdir yetkisinin nasıl kullanılacağı konusunda belirleyici olabilir.

Örneğin, eğer fail suçun işlendiği anda ağır bir provokasyona maruz kalmış ve bu durum suçun işlenme biçimini etkilemiş ise hakim bu hususu cezayı belirlerken dikkate alabilir ve cezada indirime gitmek için yasal bir temel bulabilir. Sonuç olarak, kasten öldürme suçlarında da adaletin sağlanması, bireysel özelliklerin ve toplumsal etkilerin incelikle değerlendirilmesini gerektirir. Hakimlerin bu denli hassas ve önemli bir konuda kullanacakları takdir hakkı, adil bir yargılamanın temelini oluşturur.

Adam Öldürme Cezasında Şikayeti Geri Alma

Kasten öldürme suçu, Türk Ceza Kanunu’nda en ağır suçlar arasında yer almakta ve şikayete ihtiyaç duymaksızın adli takibe konu olmaktadır. Bu suçun işlenmesi durumunda, mağdur yakınlarının şikayeti aranmaksızın resen soruşturma ve kovuşturma başlatılır. Kasten öldürme, kamu düzenini doğrudan ilgilendiren suçlar kategorisinde bulunur ve bu suçun soruşturulması, devletin öncelikli yükümlülüklerindendir.

Şikayet olmaksızın işlem gören kasten öldürme suçu ile ilgili süreçler, mağdur yakınlarının veya ilgili kişilerin şikayetleriyle başlamadığı için, şikayette bulunmuş olan kişilerin daha sonra şikayetlerinden vazgeçmeleri halinde dahi davanın düşmesi ya da kapanması mümkün değildir. Böylece, suçun cezasız kalmaması ve toplum vicdanının rahatlatılması amaçlanır.

Adalet sistemi içerisinde kasten öldürme suçunun özel bir yeri vardır ve bu suçlarla mücadelede ceza yargılaması süreçleri, derinlemesine bir soruşturma gerektirir. Bu sayede, adaletin tesisi ve kamu düzeninin korunması için gerekli adımlar eksiksiz bir şekilde atılır. Kısaca, kasten öldürme suçu, şikayet şartına bağlı olmaksızın soruşturulur ve kovuşturulur. Bu tip cezai işlemlerde asli olan, toplum yararının korunması ve suçlunun gerekli cezai yaptırımla karşı karşıya bırakılmasıdır.

Adam Öldürme Cezasında Uzlaşma Mümkün Mü?

Kasten öldürme suçları, Türk Ceza Kanunu’na göre en ağır suç türlerinden birisidir ve toplum düzenini temelden sarsacak niteliktedir. Bu suçun işlenmesi durumunda, failin yargı önüne çıkması ve adaletin tecelli etmesi devletin öncelikli sorumluluğudur. Bu bağlamda, kasten öldürme suçu, uzlaşmaya açık olmayan ciddi bir suçtur. Bir kimsenin kasten öldürülmesi eylemi karşısında, öldürülen kişinin yakınlarının veya suçtan zarar görenlerin kişisel duyguları veya tercihleri bir yana, kasten öldürme suçu ile ilgili sürecin kamusal bir mesele olduğu unutulmamalıdır.

Bu hususta, şikayetin geri çekilmesi veya uzlaşma yoluna gidilmesi mümkün değildir.Kasten öldürme suçunda asli rol, kamu makamlarına düşer. Adalet sistemimizde kasten öldürme davası, şahsi bir mesele olarak değil, kamu davası olarak değerlendirilir. Öldürülen kişinin yakınlarının dava süreci ile ilgili tercihleri, kamu menfaatleri gözetilerek dikkate alınsa dahi, bu tercihler davanın seyrini değiştirmez. Kamu davası sıfatı, devletin, toplumun ve adaletin gerekliliklerini yerine getirme yükümlülüğünü ifade eder.Kasten öldürme suçlarında devletin yargılama yapma ve ceza verme yetkisi mutlaktır.

Toplumsal barışın ve huzurun sağlanması, şüpheli veya sanığın adil yargılanması devletin asli görevleri arasındadır. Suçtan zarar gören yakınların affetmesi dahi, kasten öldürme suçundan doğan davanın düşmesine neden olmaz. Bu bilgiler ışığında, kasten öldürme suçu, özünde uzlaşma kavramına kapalıdır ve adli sürecin tamamlanması, kamu yararı gözetilerek gerçekleştirilmelidir. Bu suçun sonuçları hem mağdur yakınları hem de toplum için son derece büyük olduğundan, adaletin işlemesi için kesintisiz ve dikkatli bir yargı süreci gereklidir.

Adam Öldürme Cezasında Kan Parası

Kasten işlenen bir öldürme suçunun mahkemece sabit görülmesi durumunda, fail, hapis cezasına çarptırılabilir ve bununla birlikte maktulün yakınlarına manevi tazminat ödemekle yükümlü hale gelebilir. Manevi tazminat, öldürülen kişinin yakınlarının karşı karşıya kaldığı duygusal acı, üzüntü ve psikolojik hasar için bir tür telafi olabilir ve talep edilmesi halinde hukuki süreç içerisinde yakınlarına ödenmesi gerekir. Türk halkı arasında “kan parası” olarak tabir edilen bu tazminat, yasal bir terim olmayıp, genelde kültürel veya geleneksel bir uygulamayı ifade eder.

Hukuken “manevi tazminat” olarak adlandırılan, mahkemeler tarafından hukuki prosedürlere uygun olarak belirlenen ve failin öldürülen kişinin yakınlarına ödeyeceği tazminattır. Gerçekten de bu, öldürme fiilinin ardından yaşanan manevi zararın giderilmesi amacı güder. Kasten öldürme suçundan mahkum olan bir kişinin, maktulün yakınları tarafından talep edilirse manevi tazminat ödemesi yapması gerekebilir. Bu tazminat, maktulün yakınlarının ruhsal ızdırap ve acısını hafifletmek için hukuki bir yoldur.

Halk arasında manevi tazminata eşdeğer görülse de, kan parası, Türk Ceza Hukukunda resmi bir uygulama değildir. Pratikte, taraflar arasında özel bir anlaşmayla belirlenebilir iken, manevi tazminatın miktarına, davanın koşullarına göre hakim karar verir.

18 Yaş Altı Adam Öldürmenin Cezası?

Kasten öldürme fiili, Türk Ceza Kanunu’nda en ağır suçlar arasında yer almaktadır. Özellikle, savunmasız grupta yer alan 18 yaşını tamamlamamış bir çocuğun kasten öldürülmesi durumunda, yasalara göre verilecek ceza çok daha katıdır ve bu türden bir suçun faili, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yüzleşmektedir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, normal müebbet hapis cezasına kıyasla, cezaevinde geçirilecek süreçte daha katı koşullar öngören bir ceza türüdür. Kasten öldürme eylemi, bir kişinin yaşam hakkını kasıtlı olarak ihlal etmek anlamına gelir.

18 yaş altı bir çocuğun kasten öldürülmesi halinde, suçun mağdurun savunmasızlığından dolayı işlendiği kabul edilir ve suçun faili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılır. Türk Ceza Kanunu, 18 yaş altı çocuğa karşı işlenen kasten öldürme suçunu, fail için cezayı en ağır şekilde düzenlemektedir. Bu ceza ile yargı, suçun vahametine ve toplum üzerindeki etkisine göre adil bir yaptırım uygulamayı amaçlar. Ayrıca, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kasten öldürme suçları arasında caydırıcı bir etki yaratmak için tasarlanmıştır.

Kasten öldürme suçu son derece ciddi bir suçtur ve toplumun huzurunu, kamu düzenini ve bireylerin en temel haklarından biri olan yaşam hakkını doğrudan tehdit etmektedir. Bu yüzden, yasa koyucu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile suçun önlenmesinde ve en ağır şekilde cezalandırılmasında kararlıdır.


Yorum yapın

Ara WhatsApp