Muris Muvazaası

Muris muvazaası miras bırakanın yaptığı hileli işlem ile mirasçılardan mal kaçırmasıdır. Bu sebeple açılan birçok tapu iptali davası bulunmaktadır. Esasında muris muvazaası davasını sadece taşınmazlar için açılabilirsiniz. Taşınır mallar için muris muvazaasına dayalı tapu iptali davası açılamaz.

Muris miras bırakan demektir. Muvazaa ise hileli işlem anlamındadır. Muris muvazaası ise miras bırakanın yaptığı hileli işlemdir. Bazı anne ve babalar tüm miraslarını erkek çocuklarına bırakmak isterler. Kız çocuklarına ise bir şey bırakmak istemezler. Peki, bu mümkün mü? Tüm çocuklara eşit miras bırakmak zorunlu mudur? Bir baba kendisine daha yakın hissettiği bir çocuğuna daha fazla mal bırakamaz mı?

Muris Muvazaası Nedir?

Diyelim ki toplam 5 kardeşsiniz ve babanız tüm mal varlığını erkek kardeşinize satmış gösteriyor. Bu kardeşinizin de bu malları satın alabilecek ekonomik gücü bulunmuyor. İşte bu örnekte olduğu gibi mirastan mal kaçırmak amacıyla tapuda satış gösterme işlemine muris muvazaası denir. Böyle bir durumda ancak babanın ölümünden sonra dava açabilirsiniz. Babanız hayattayken açacağınız tüm davalar ret edilir.

Örneği biraz değiştirelim ve babanız sizlerden gizli olarak tüm arsasını ve arazisini kardeşinize satış olarak devretmiş  olsun. Belirli bir süre sonra da erkek kardeşiniz bir şekilde öldüğünü kabul edelim. Kardeşiniz öldüğü için artık ona karşı dava açamazsınız ama kardeşinizin mirasçılarına dava açabilirsiniz.

Muris muvazaası annenizin ya da babanızın yaptığı satış işlemleri için söz konusu olur. Eğer miras bırakan taşınmazları satış yoluyla değil de bağış yaparak elden çıkardıysa muris muvazaası söz konusu olmaz. Böyle bir durumda eğer şartları varsa tenkis davası açılabilir.

Miras bırakan hayattayken mal varlığını devretmemiş ve yaptığı vasiyetname ile tüm malvarlığını tek bir çocuğuna devretmiş olsun. Bu durumda muris muvazaasının varlığından söz edilemez. Yine eğer şartları varsa tenkis davası açabilirsiniz; ancak muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescil davası açamazsınız. Elbette ki başvuru yapmanız durumunda davanız açılır ama şartları bulunmadığından mahkeme davanızı ret eder.

Muris muvazaasının var olup olmadığı dikkatlice incelenmeli ve bu konuda ciddi belirtiler olması durumunda tapu iptali davası açmalısınız. Aksi durumda birçok kalemden oluşan ağır yargılama giderlerini ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Yazımızın devamında birçok örnek olay yer almaktadır. Bunlara göz atarak kendi durumunuz hakkında kaba bir bilgiye sahip olabilirsiniz.  Bu davada öncelikle muris muvazaasının var olup olmadığı irdelenmelidir.  Eğer hileli bir satış işleminin varlığı konusunda ikna olduysanız dava açabilirsiniz. Bu davada ispat etmeniz gereken hususların neler olduğunu öğrenmeli ve nasıl ispat edebileceğinize karar vermelisiniz.

Bir annenin hayattayken bazı taşınmazlarını tapuda erkek çocuklarına satış göstererek devrettiğini kabul edelim. Yine bazı taşınmazlarını da üçüncü kişilere satıp, satıştan elde ettiği paraları erkek çocuklarına nakit olarak verdiğini ya da bu para ile erkek çocuğuna başka bir ev ya da arsa aldığını var sayalım. Böyle bir senaryoda annenin yaptığı işlemlerin bir kısmı hileli satış olup tapu iptali davası açılabilir. Ayrıca annenin yaptığı işlemlerin diğer kısmı gizli bağıştır. Anne öldükten sonra erkek kardeşe karşı tenkis davası açılabilir.

Yasalarımıza göre miras bırakanın tüm mirasçılarına eşit miktarda mal bırakması zorunlu değildir. Elbette ki bazı mirasçılarına daha çok mal bırakabilir.  Ama bunun bir sınırı bulunmaktadır. Bu sınır ise mirasçıların saklı payıdır.

Peki bu davayı kime karşı açacaksınız? Doğru kişiye dava açmanız çok önemli. Yanlış kişiye açacağınız davanız ret edilecektir. Ayrıca sizin dava açma niyetiniz ortaya çıkacağı için, tapuyu ellerinden çıkarmayı deneyebilirler. Bu sebeple davayı doğru kişiye açmanız çok önemlidir. Davanın kime karşı açılacağı gibi ne zaman açılacağı da önemli bir sorudur. Babam 75 yaşında, aklı dengesi yerinde rapor alarak tapudan hissesinin satışını bana yaptı. Acaba kardeşlerim tapuyu bozdurabilirler mi? Babanız hayatta olduğu sürece kardeşleriniz size dava açamazlar. Dava açarlarsa, açtıkları dava reddedilir. Ancak babanızın vefatından sonra dava açabilirler.

Muris muvazaası davasını kimler açabilir?

Bu davayı tüm yasal mirasçılar açabilirler. Saklı paylı mirasçılar açabileceği gibi saklı paylı olmayan kişiler de bu davayı açabilirler. Muris muvazaası davasında zorunlu dava arkadaşlığı yoktur. Diyelim ki bir baba dört kızından mal kaçırmış ve tüm arsalarını erkek çocuklarına hile ile devretmiş olsun. Bu dört kızın birlikte dava açmaları zorunlu değildir. Aralarından sadece biri bile tek başına dava açabilir. Diğer kardeşleri dava açmadı diye onun davası ret edilmez. 

Muris muvazaasına bazen çocukları arasında ayrım yapmak isteyen anne ve babalar başvurur. Amaçları çocuklarından bazılarına hiç miras bırakmamak ya da yok denecek kadar mal bırakmaktır. Bazı durumlarda da kişi tüm mal varlığını eşine bırakmak için muris muvazaasına başvurur. İkinci evliliğini yapan erkekler, eşinin etkisi ile ve çocukları ile arasının bozulması sonucu mirastan mal kaçırmaktadırlar.

Muris Muvazaası Nasıl Yapılır?

Muris muvazaasında, baba ya da anne, çocuklarından birine evini ya da arsasını satış gösterir. Bunun için tapuya giderler ve işlemi kâğıt üzerinde satış olarak yaparlar. Tapu memuru sorduğunda da satış parasının elden alındığını söylerler. Bazı kişiler ise, satışın gerçek olduğundan şüphelenilmesin diye bankadan para göndermektedirler. Muris muvazaası davalarında çok karşılaşılan bir diğer durum ise taşınmazın gerçek değerinin çok altında bir bedelle satılmış gösterilmesidir. Gerçek bedelin çok altında bir değer üzerinden yapılan satış, muris muvazaası olduğuna işaret eder.

Hileli Satış Nedir? 

Hileli satış gerçek bir satış değildir. Tapu kütüğünde işlem satış olarak gösterilir. Gerçekte ise satış yoktur. Bağış vardır. Zira satış bedeli ödenmemiştir. Herhangi bir bedel ödenmemişse gerçek bir satış yoktur. Zaten alan kişinin ödeme gücü de yoktur. Özellikle birden fazla taşınmaz söz konusu ise ya da değerli bir taşınmaz satıldıysa.

Emanetçi Üzerinden Hileli Satış

 Hileli satışla mirasçılarından mal kaçıran kişiler, genellikle ileride dava açılacağını bilirler. Bunu önlemek içinde emanetçi kullanırlar. Yani mal kaçırmak istedikleri kişiye doğrudan satış yapmazlar. Aracı kullanırlar ve aracıdan en sonunda oğluna veya kızına devretmesini isterler. Örneğin kızına mal kaçırmak isteyen bir anne, evini damadına satış yapmış gibi gösterir. Böylelikle tapu iptalini önlemek ister. Bu konuda bize gelen bir soru şöyledir. “Annem sağ fakat babam vefat etti.  Annem kendi dairesini damadının üzerine verdi. Aslında tüm mirası kız kardeşime bırakmak istiyor. Ben dava açamayayım diye de kardeşimin eşine sattı gösterdi.” Burada muris muvazaası oluşmuştur. Bir diğer soru ise şöyledir. “Kızlardan mal kaçırıp çok fazla el değiştirme işlemi kızların lehine çözülebilir mi?”  Taşınmazı kaç defa el değiştirdiğinin bir önemi bulunmamaktadır. İsterse arada 10 tane emanetçi olsun.

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası

Mirastan mal kaçırma, miras bırakanların mirasçılarını mirastan yoksun bırakabilmek için yaptıkları eylemleri ifade eder. Muris muvazaası olarak adlandırılan bu eylemde gizli işlem ve görünüşte işlem olmak üzere iki tür işlem bulunur. Mirastan mal kaçıran kişinin gerçek amacıyla yaptığı işlemler birbirini tutmaz. Burada temel amaç, üçüncü tarafların aldatılmasıdır. Bu tarz durumlarda, belirli şartların yerine getirilmesi ile birlikte mirastan mal kaçırma davası açılabilir.

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali Davasını Kimler Açabilir?

Tüm mirasçılar muris muvazaasına dayalı tapu iptal davası açabilir. Bir diğer mal kaçırma davası çeşidi olan tenkis davasını sadece saklı paylı mirasçılar açabilir. Muris muvazaasına dayalı bu davayı ise saklı paylı olup olmadığına bakılmaksızın tüm mirasçılar açabilir. Yasal mirasçıların yanında atanmış mirasçılarsa muris muvazaasına dayalı tapu iptal davası açabilirler. Söz konusu davayı asliye hukuk mahkemesinde açmanız gerekmektedir.

Muris Muvazaası Zamanaşımı  

Babam 1995 yılında vefat etti.  Üvey analığa evi ve çevre bahçeleri devretmiş. Bu konuda zaman aşımı var mı? Muris muvazaası davası açmak için belirli bir süre var mı? 10 yıl geçmiş olsa bile dava açabilir miyim? Bazı davalar zaman aşımı süresine bazıları da hak düşürücü süreye tabidir. Hak düşürücü süre ile zaman aşımı farklı kavramlardır. Hak düşürücü süre sonunda hakkınız ortadan kaybolur. Bir daha bu hakkınızı talep edemezsiniz. Zaman aşımı süresi ise hakkı ortadan kaldırmaz; ancak davalı taraf karşı koyarsa talep edilemez. Bazı davalar için zaman aşımı süresi 1 yıldır. Bunun yanında zaman aşımı süresi 5 yıl olan davalar da vardır. Kanunda zaman aşımı süresi belirtilmeyen davalar için bu süre 10 yıldır. Muris muvazaası davası için ise 10 yıllık zaman aşımı söz konusu değildir. Peki, muris muvazaası sebebiyle açılan tapı iptali davası için zaman aşımı süresi ne kadardır?

Babam vefat etmeden önce bir daireyi ve dükkânı iki abime vermiş. Benim de hakkım olabilir mi? Babam 1998 de vefat etti.  Hakkımı kayıp mı ettim? 25 sene sonra dava açabilir miyim? Mal kaçırmada zaman aşımı var mıdır? 40 yıl geçse bile geriye dönük mal kaçırma davası açabilir miyim? Bir babanın çocuklar arasında yapmış olduğu haksızlık yıllar sonra da öğrenilebilir. Aradan 40 yıl geçse bile muris muvazaasına dayalı olarak tapu iptal ve tescil davası açılabilir. Çünkü bu davada zaman aşımı süresi yoktur. Dayım dedem yaşarken tarlaları satıldı olarak gösterdi. Sonra bu terleri dayımın oğlu üzerine aldı.  Biz bunu bozdurmak için ne yapabiliriz? Dedem 25 yıl önce öldü. Muris muvazaası davasında zamanaşımı süresi yoktur.

Avukatın Önemi

Muris muvazaasına dayalı tapu iptal davası kazanılması emek gerektiren zor miras davalarındandır. Bu davada ispat etmeniz gereken hususları iyi bilmeli ve ne şekilde ispat edebileceğiniz üzerine uzunca düşünmelisiniz. Muris muvazaası davasını bir miras avukatı ile açmanızı öneririz. Bu davaların değerleri yüksek olduğu için, kaybetmeniz durumunda karşı tarafın avukatına ödeyeceğiniz ücret ile harç ve masraflar bir hayli yüksek olacaktır.

Yetkili ve Görevli Mahkeme

Mirastan mal kaçırma davalarıyla ilgili merak edilen konulardan bir diğeri de davanın hangi mahkemede açılması gerektiğidir. Muris muvazaası davası aslında tapu iptali ve tescili davasıdır. Bu sebeple de mal kaçırma davalarına Asliye Hukuk Mahkemeleri bakar.

Annem 88 yaşında.  Haberim olmadan hileli satış yaptı. Tüm mirasını kardeşime devretti. Kardeşime verdiği ev, bağ ve bahçe İzmir’de, dükkânlar ise Bursa’da bulunuyor. Ben İstanbul’da yaşıyorum. Davayı İstanbul’da açabilir miyim?

Mirastan mal kaçırma sebebiyle açılacak olan davaları taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemede açmalısınız. Mirastan kaçırılan taşınmazlar birden fazla taşınmazlar birden fazla ve farklı şehirlerde olabilir. Bu gibi durumlarda, taşınmazlardan birinin bulunduğu yerdeki mahkemede dava açılabilir. Bu davada tüm tapuların iptalini talep edebilirsiniz. Farklı şehirlerdeki mahkemelerde dava açmanıza gerek kalmaz.

Muris Muvazaası Davası 

Muris muvazaası davası dayanağını Yargıtay’ın İçtihadı Birleştirme Kararından almaktadır. Bu karar Yargıtay Genel Kurulu tarafından 1974 yılında verilmiştir. Yargıtay’ın bu kararları kanun metni gibi kabul edilir. Tüm mahkemeler bu kararlara uymak zorundadır. Muris muvazaası nedeniyle açılacak davalarda bu kararın çok iyi bilinmesi gerekmektedir. 

Muris muvazaası davası özünde bir tapu iptali davasıdır. Dava sonunda miras hisseniz oranında adınıza tapu kaydı yapılmasına karar verilir. Ancak bazı durumlarda muris muvazaası  davası bedele dönüşebilir. Eğer siz dava açmadan önce tapu iyi niyetli üçüncü kişilere devredildiyse tapu onların adına kalmaya devam eder. Bu kişilerin iyi niyetleri korunur ve tapuları ellerinden alınmaz. Böyle bir durumda size tapudan hisse verilemediği için hissenizin değeri kadar para ödenmesine karar verilir. Dava bundan sonra tazminat davası olarak devam eder. 

Muris Muvazaası Davası Ne Kadar Sürer?

Davanın ilk aşaması dilekçeler aşamasıdır. Bu aşamada hem davacının hem de davalının 2 tane dilekçe verme hakkı vardır. Dilekçeler aşamasından sonra ön inceleme duruşması yapılır. Bu duruşmada anlaşmazlık tespit edilir ve delillerin toplanmasına başlanır. Sıradaki aşama tahkikat aşamasıdır. Tahkikat aşamasında hakim tanıkları dinler. Hâkim tanıkları teker teker dinler. Tanıklara önce yemin ettirilir. Hâkim tanıkları dinledikten sonra avukatlar tanıklara sorular sorar. Celse arasında hakim keşif yapar ve bilirkişi taşınmazların değerini tespit eder.  Değer tespitini bilirkişiler yapar. Bilirkişi raporlarına karşı avukatlar beyanda bulunur. Tarafların bildirdikleri tüm deliller toplanır ve hâkim karar verir. İstanbul gibi büyük şehirlerde mahkemelerin karar verme süresi bir buçuk ile iki yıl arasında değişmektedir. Taraflar talep ederlerse mahkemenin verdiği karar incelenmek üzere üst mahkemeye ve devamında Yargıtay’a da gidebilmektedir. Mahkeme kararının kesinleşmesi 5 – 6 yıl sürebilmektedir. Bu süre daha fazla da olabilir.

Sorular

Soru 1 

Çocuklar anneye satış yapabiliyorlar mı? Ya da annenin üzerine tapu verebilirler mi?

Soru 2

Ben 5 yaşındayken babam vefat etti. Baba tarafıyla aram iyi değil. Dedemin 3 katlı her katında bir daire bulunan apartmanı vardı. Sanırım bana miras kalmasın diye dedem bu daireleri önce aileden olmayan birilerine satmış; ancak daha sonra halamlar ve amcam almış. Dedem ölmeden önce yapmış bu işlemleri. Bu durumda ben miras hakkım olmadığını düşünüyorum. Bu durumda yapılabilecek bir şey var mıdır bunu sormak istiyorum size?

Soru 3

50 yıl önce dayım annemin bütün mallarını parmak bastırıp kandırarak almış annemin okuma yazması yok. Annem yatalak. Annemin vefatından sonra dayıma dava açabiliyor muyuz?

Soru 4

Dedem mirasını konuşma engelli oğluna tapuda satış gösterdi. Dedem şuan hala yaşıyor. Oğlu konuşamadığı için kimse bir şey yapamazmış, bu doğru mu? Mirasçının konuşmaması bunu etkilemez mi?

Soru 5

Babamız vefat etti. 2 erkek bir kız toplam 3 kardeşiz. Annemin vefatından sonra babam 13 yıl kızının yanında ve damadı ile yaşadı. Tüm parasını ara ara kızına verdi. Şimdi erkek kardeşler bu paraları istiyor, miras hakkım diye. Ne yapabilirler?

Soru 6

Bir baba ölmeden önce durumu kötü olan 2 çocuğuna dairelerinden veriyor. Geriye kalan 3 çocuğu ise bu durumdan rahatsızlar. Tüm dairelerin satılıp paylaştırılmasını istiyor.

Soru 7

Benim kayınpederim üvey. Ölmeden önce eşime annesinden kalan 25 hakkı yani evin yarısını eşim alamasın diye arkadaşının üzerine yapmış ve üzerinden 10 yıl geçmiş. Kayın peder ölünce bunu eşime söylediler. Ne yapmamız gerekir?

Soru 8

Babam sağken evin tapusunu halamın üstüne vermiş ve şuan bu evde abim oturuyor. Bu evin tapusu halamın ya da onun oğlunun üstünde. Ben hak iddia edebilir miyim? Abin ölene kadar orada oturacak dediler ama tapu onların üzerine. Abim ölse ev yine bana düşmez. Ne yapabilirim?

Soru 9

Babam geçen yıl 8 ayın 11 de kanserden vefat etti. Biz 9 kız 1 erkek kardeşiz ölmeden iki ay önce bizden 44 dönüm fındık arazisini erkek kardeşimize satış gösterdi. Dava açıp tapuyu bozabilir miyiz? 

Soru 10

Babam kız kardeşlerimi ve beni mal varlığından mahrum bırakıyor. Babam 65 yaşında. Biz 11 kardeşiz 5 kız 6 erkek. Babamın 50 milyona yakın mal varlığı var. Ben çok tepki gösterdiğim için erkek kardeşlerim tarafından tehdit ediliyorum. Babam seni evlatlıktan reddederim diyor. Dedem de aynı şekilde yaptı. Dedem daha yaşıyor 104 yaşında. Biz babamızı beklersek daha çok bekleriz. Asla bizi sevmedi ve insan olarak görmedi daha da görmeyeceğini sözlü olarak söylüyor. Tedbir kararı aldırabilir miyiz? Mal kaçırıyor erkek kardeşlerim. Eşlerinin adına başka şehirlerde mal ediniyorlar. Kız olarak doğduğumuz için bize hep suçlu gözüyle baktılar.

Soru 11

Babamlar iki kardeş. Dedem ve babaannem sağ. Dedem nerdeyse 3 senedir Alzheimer hastası. Babam ve amcam maalesef ki anlaşamıyor ve küsler. Amcam babaannemle bir olup eldeki mal ve mülkleri kullanmakta ve kafalarına göre ayırmaktadır. Mesela var olan tarlayı kafasına göre ikiye bölüp kullanması. Dedemin parasıyla ev yaptırıp oturdular. Dedemin bankada toplanan parası da var. Hatta dedemin arabasını ve traktörünü Alzheimer olmasına rağmen satabildiler. Bizim yapmamız gereken koruma gibi ya da başka bir şey var mıdır? Aile apartmanında oturuyoruz apartman hala dedemin üzerine. Mal mülk satıldı diyelim. Dedem hasta bile olsa geriye dönük dava açabiliyor muyuz?

Soru 12

Annem ben 9 yaşındayken vefat etti. Babam yeniden evlendi. Biz 3 kardeşiz. Üvey anneden bir kardeşim oldu. Kadının parası vardı. Şile’de on dönüm arsa aldı. Babam da ev yaptı. 20 yıldır bize hiç harçlık bile vermezdi. Kendilerine yazlık yaptılar. Şimdi o yazlık kadının üstüneymiş ama babamın o kadar çok hakkı var. O yerden bize de hak düşer mi yoksa kendi oğluna mı düşer? Annem öldüğünde Ataşehir’de 2 katlı evimiz vardı. Sonra müteahhite verdiler. Bir dublex 2 daire verdiler. Dubleksi kadının oğluna verdiler. Alt katı abime Bodrum’daki daireyi de biz 2 kız kardeşe verdiler. Ama bizim dairemizi kiraya verdiler. Kirasını alıyorlar. Biz ölünce alacaksınız daireyi diyorlar. Biz ne yapabiliriz?

Soru 13

Benim eşim evlatlık. kayınvalidem yengem kayın pederim amcam. Amcam vefat etti. Yengem elinde olan paraları yeğenlerine vermeye başlayınca biz evi satmak için dava açtık. Bize düşen payı kendisine sattık daha sonra o dükkânı satmak için bize dava açtı ve sattı. Bunları mal kaçırma için yaptığını biliyoruz. Yengemin yaşı 80’in üstünde. Ne yapabiliriz? Bu malları yeğenlerine verdi, biz bozabilir miyiz? Satış yoluyla verdi; fakat yeğenin bunları alacak durumu yok. Kendisi alıp ona verdi fakat o almış gibi gösterdi. Üstelik onlar ona bakmıyor. Bakıma muhtaç da değil ama bakmış gibi gösteriyorlar. Farklı şehirlerde yaşadığımız için oradakiler onlara şahitlik ediyor. Hakkımızı değeri olmasa da aldık yine de dava açabilir miyiz? Mallarımızı kesin geri alabilir miyiz?

Soru 14

Biz altı kız bir erkek kardeşiz.  Babam bütün mal varlığını erkek kardeşinizin üstüne aldı. Erkek kardeşim daha on beş yaşındayken ona ilk evi aldı. Diğer yerleri de o askere giderken ondan aldığı vekaletle onun üstüne aldı. Ama bunu yaparken babam hep derdi ki kızların da hakkı var. Toplu konuta girince kızlarda hak alacak derdi. Abim vefat etti.  Şimdi eşi de toplu konuta verdi ve bizlere tapular benim kocamın üstüne sizlerin hiçbir hakkı yoktur hiç birinize bir şey vermem diyor. Nasıl bir yol izlemeliyiz?  Sonuç ne olur?  Bu şekilde temsil dava sonucu var mı kazananlar?

Soru 15

Annem kendi üzerinden evini önce teyzemin üzerine yaptı. Sonra teyzem kardeşimin üzerine yaptı. Şimdi tapu kardeşimin üzerine. Biz mahkeme açsak kazanabilirmiyiz?

Soru 16

Babam tapusunun kendi üzerine olan evi önce tanıdığı başka bir şahsın üzerine yapıyor. Ardından diğer kardeşime satış yapılıyor. Aradan 12 yıl geçti. Bu durumda ne yapılabilir? Babam öleli 12 yıl oldu kaybedeli. Bandırma’da bahsini ettiğim ev  ve biz İstanbul’dayız.

Soru 17

Babam 2010 yılında kardeşime arsayı üstüne verdi ve şuan oraya da ev yapıldı. Kardeşim bütün daireleri sattı ve bu haklardan mahrum kaldım. Babam henüz sağ olduğu için bir şey yapamıyorum. İlerde bu konuyla alakalı dava açabilir miyim veya şuan için yapabileceğim bir şey var mı?

Soru 18

Babadan kalan evlerimiz vardı ve annemiz hile yoluyla iki kızdan kaçırıp erkek çocuğa verdi. Annem 24 saatliğine bir başkasına satış yapıyor sonra erkek kardeşe veriyor. O da iki kıza hiçbir hak vermeden satıyor.  Annemin babam öldükten sonra sattığı yerleri tespit edebiliriz değil mi?

Soru 19

Kayınpederimin 6 tane çocuğu var.  ilk hanımdan 2 tane, ikinci hanımdan 4 tane kız çocuğu var..  Üçüncü evlilikten çocuk yok.  Kayın pederim 3 ay önce öldü. Noterden villa evi iki kızına vermiş. Kızlar bu evi satarlarsa biz de satıştan hak alabilir miyiz?

Soru 20

Biz 5 kız kardeşiz. Babam vefat etti ama annem sağ. Annemin tapusu kendine ait bir evi var. Annem en küçük kız kardeşimize çok düşkün ( kız kardeşim evli ve çocuklu) annem 67 yaşında ve ölmeden evvel evinin tapusunu en küçük kardeşimize vermek istiyor. Bizim diğer 4 kardeş olarak ilerde bunu bozdurma hakkımız var mı?

Soru 21

Benim annem öldü ve babam ikinci defa evlendi. Malının hepsini ikinci eşine ve çocuklarına verdi. Bize hiç bir şey bırakmadı. Babam yaşıyor. Biz zor durumdayız nasıl yaparız?  

Soru 22

Bir baba bir çocuğunu görmezden gelip, kabul etmeyip kısacası babalık görevini hiç yapmamış olup, üstüne bir de evlerini diğer eşinden olan çocuklarının üzerine yaparsa, babalık görevini yapmadığı diğer çocuğunun o evlerde hakkı var mıdır? Baba vefat etse bile? Genelde sonraki eşlerinin üzerine yapıyorlar mülklerini diğer çocuklardan kaçırmak için.

Soru 23

Annemin vefatı sonrasında 2016 ve 2018 yıllarında babam tüm mal varlığını elden çıkardı. Bir kısmını direk erkek kardeşime bir kısmını ise başka birine satış gösterip sonra da gelini yanı erkek kardeşim üzerine satış yapmışlar. Babam hayatta benim dava açabilmek için satış tarihinden itibaren bir süre gibi bir durum söz konusu mudur?

Soru 24

Eşimin babası rahmetli oldu. Eşim ile beraber 3 kardeşler. Kayınpeder 10 sene önce ikinci evliliğini yapmıştı. Sağlığında tapusu kendi üstüne olan İstanbul dışında iki dairesi bulunuyordu. Sağlığında bir daireyi evlatlarına haber vermeden (82 yaşında ilken) yeni eşine bağışladı.  Çocukları duyup mahkemeye verdi. Mahkeme sonucu şerh konuldu. Şimdi ölümünden sonra eşi o daireye sahip çıkar mı?

Soru 25

Babamın en büyük çocuğuyum. 5 kardeşim daha var. Babama zamanında bir ev aldım, babamın üstüne ve içine oturttum. Kardeşlerimden bir tanesinin borcu için babamın evini ipotek göstermesi sebebiyle evi bir arkadaşımızın üzerine geçirdik. Ev yaklaşık 3 sene boyunca arkadaşımızın üzerinde kaldı. Bu süreçte benim işlerim bozuldu ve borca düştüm. Babamın evini zamanında ben almış olduğum için geri almak istedim. Evi arkadaşımızın üzerinden borcum nedeniyle kendi üstüme değil de oğlumun üstüne yaptık. Fakat kardeşlerimin babam vefat ettikten sonra dava açacaklarını düşünürüm. Benim aldığım evden hak talep etmemeleri için ne yapmam gerekir. 

Soru 26

Dedem zamanında köydeki yerlerini oğluna yani dayıma vermiş. Hayattayken de annem ve teyzelerim bir şey istemedi ve annem vefat etti. Ben torun olarak dayımdan annemin baba hakkı miras isteyebilir miyim? 

Soru 27

Benim dedem sağ iken 10 sene önce bütün toprak varlığını 1 oğlunun üzerine yaptı. Dedemin 9 çocuğu var 6 erkek 3 kız. Dedem 3 sene önce de vefat etti. Dedem öldükten sonra annem kendi hakkı için dava açtı. Son mahkeme de mart ayında görülecek ama avukat anneme mahkemede şahit gösteremediğimiz için kaybetme ihtimalimiz yüzde 50 demiş. Fakat akrabalardan hiç kimse ara bozmak istemediği için şahitliğe yanaşmıyor. Sizce bu mahkemede kaybeder miyiz ya da ne yapmamız gerekir. 

Soru 28

Benim dedem öldü. Annemlere mirasından hiç bir şey vermedi. Hatta annemden düşen yerleri de kendi üzerine almış. Sağlığında oğullarına ve yeni karısının üzerine yapmış sanırım. Ölünce miras falan pay olmadı kızlara.  

Soru 29

Bundan yaklaşık 15 sene önce anneannem vefat etti. Dayım da bundan istifade dedemi kandırıp bütün mal varlığını kendi üstüne yaptırıyor. Sonrasında ise kayın biraderine satıp sonra geri alıyor. Yıllar sonra anneme bir zarf geliyor, evlatlıktan ret edildiğine dair. Yaklaşık 5,6 sene önce dedem vefat ediyor fakat dayım bütün dedemin mal varlığını kayın biraderine satıp tekrar aldığı için biz miras sahibi olamıyoruz. 

Yorum yapın