Vasiyetnamenin İptali

Bazı durumlarda vasiyetname iptal edilebilir. Vasiyetname ancak düzenleyen kişinin ölümünden sonra açılacağı için, vasiyetname düzenleyen kişi hayatta olduğu sürece vasiyetnamenin iptali davası açılamaz. Vasiyetnamenin açılması hakkında detaylı bilgi için “vasiyetnamenin açılması” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Vasiyetnamenin açılmasının ardından, haklarının zedelenmiş olduğunu gören yasal ya da atanmış tüm mirasçılar bu dava türüne başvurabilmektedir.

Yazımıza geçmeden önce, söz konusu detayların ve bilgilerin yalnızca sizleri aydınlatmak amacıyla oluşturulmuş olduğunu; vasiyetnamenin iptali davasında ilk olarak alanında uzman bir miras avukatından destek almanız gerektiğini unutmayın. Bu önlemi almanız, dava süresi boyunca karşılaşma ihtimaliniz olan hak ve mal kayıplarını önlemek konusunda sizlere yardımcı olacaktır.

Kimler vasiyetnamenin iptali davası açabilirler?

Vasiyetnamenin iptali davasının mirasçılar açabilirler. Vasiyet bırakana mirasçı olmayan kişilerin hukuki yararı olmadığından dava açmaları da mümkün olmaz.

Vasiyetnamenin iptali davası için hak düşürücü süre ne kadardır?

Vasiyetnamenin iptali davasını kanunun ön gördüğü sürede açmanız gerekir. Bu süre sonunda açtığınız dava kabul edilmez. İptal davası açma hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği tarihten başlayarak bir yıl ve her halde vasiyetnamenin açılma tarihinden itibaren iyi niyetli kişilere karşı 10 yıl, iyi niyetli olmayan kişilere karşı 20 yıl geçmekle düşer.

Yargıtay Kararları

Yasaklı olan kişinin vasiyetname düzenlenirken tanık olması

Resmi vasiyetname düzenlenmesi yasada sıkı şekil şartlarına bağlanmıştır. Bu nedenle, resmi vasiyetname düzenlenmesine tanık olarak katılan kişilerin kimliği önem arz etmektedir. Yargıtay 3 Hukuk Dairesi 25 Şubat 2020 tarihli, 2019/6139 Esas ve 2020/1656 Karar sayılı ilamı ile vasiyetnamenin iptaline karar vermiştir. Yargılamaya konu olayda; miras bırakan 2009 yılında Ankara Altındağ’da bir noterde vasiyetname düzenlemiş ve ölümü üzerine vasiyeti açılmıştır.

Vasiyetname içeriğinden yasaklı olmayan davacı vasiyetnamenin iptali için dava açmıştır. Yapılan yargılama sonrasında; vasiyetname tanıklarından birinin miras bırakanın torunun eşi olduğu anlaşılmıştır. Bahsi geçen tanık vasiyetnameye katılması yasak kişilerdendir. Bu nedenle, vasiyetnamenin iptaline karar verilmiştir.

Vasiyetnamenin iptali davası

Vasiyetnamenin iptali davası

Resmi vasiyetnamenin üzerine el yazısı ile vasiyetname yazılması

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 14.10.2019 tarihinde 2018/4326 Esas ve 2019/7845 Karar sayılı ilamı ile vasiyetnamenin iptali talebinin reddi yönündeki kararı onaylamıştır. Yargılamaya konu olayda miras bırakan önce noterde resmi bir vasiyetname düzenlemiştir. Noterin kendisine verdiği örnek üzerinde kendi el yazısı ile değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri gören mirasçılardan biri noterde düzenlenen vasiyetnamenin iptal edilmesi için dava açmıştır.

Eğer birden fazla vasiyetname varsa ve içerikleri birbiri ile çelişiyorsa bu durumda en geç tarihli olan vasiyetname geçerli kabul edilecektir. Bu sebeple de el yazılı vasiyetnamede tarih zorunlu bir unsurdur. Dava konusu olayda ise miras bırakan el yazısı ile yazdığı vasiyetnameye tarih atmamıştır. Bu nedenle de el yazılı vasiyetname geçerli olmayacaktır. Son halde resmi vasiyetnamenin iptali talebi mahkeme tarafından ret edilmiştir ve bu karar da Yargıtay tarafından onaylanmıştır.

Okuma Yazma Bilmeyenlere Özgü Vasiyetname

Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 2018/543 Esas ve 2019/6048 Karar sayılı ilamı; Davaya konu vasiyetname, okuryazar olan miras bırakanın gözlerindeki ve ellerindeki rahatsızlıkları nedeniyle noter tarafından okuyamayan veya yazamayanlara özgü vasiyetname şeklinde düzenlenmiştir. Ne var ki, vasiyetnamede tanıkların “miras bırakanın beyanının kendi önlerinde yapıldığını” tevsik eden beyanları yoktur. Bu beyanın yokluğu vasiyetnameyi geçersiz kılar.