Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın giderilmesi davası, birden fazla kişinin malik olduğu bir mal üzerindeki ortaklığın sonlandırılması amacıyla açılan bir davadır. Ortak mülkiyet; miras yoluyla, alım-satım gibi hukuki işlemler neticesinde ya da arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gibi yöntemlerle tesis edilebilir. Ortak maliklerden her birinin, malın tamamı üzerinde eşit ya da hisseleri oranında mülkiyet hakkı bulunmaktadır.

 • Ortak mülkiyetin giderilmesi, yani paylaşma veya taksim, usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir.
 • Ortak malikler, kendi aralarında anlaşarak gönüllü bir paylaşım yapabilir. Bu durumda dava açma gerekliliği ortadan kalkar.
 • Davanın içeriği genellikle taşınmazın satış yoluyla elden çıkarılması ve elde edilen paranın paylaştırılması şeklindedir.
 • Bazı durumlarda mahkeme taşınmazın fiziki olarak bölünüp bölünemeyeceğine karar verebilir.
 • Taşınmazın bölünemeyecek nitelikte olduğunun tespiti halinde, genellikle açık artırma yoluyla satılır ve elde edilen para hissedarlar arasında paylaştırılır.

Özellikle gayrimenkul gibi bölünemeyen veya bölünmesinin mümkün olmadığı durumlarda, ortaklığın giderilmesi davası büyük önem taşır. Bu tür durumlarda, mahkeme adil bir çözüm yolu sağlamak amacıyla devreye girer. Ortaklığın giderilmesine karar verildiğinde, ilgili mal veya mülk üzerindeki ortaklık fiilen sona erer ve her bir hissedar, hakkına düşen payı alır.

Miras sebebiyle ortaklığın giderilmesi davasının hukuki dayanağı Türk medeni kanunu madde 642 dir. Mirasçılardan her biri, sözleşme veya kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça, her zaman mirasın paylaşılmasını isteyebilir. Miras kalan yerlerin anlaşılarak paylaşılması her zaman mümkün olmamaktadır. Bazı ortaklar bu yerleri satmak ve ortaklığı bitirmek isterken diğerleri karşı çıkmaktadır. Bu gibi durumlarda ortaklığın giderilmesi davası açılabilir.

Bu dava sonunda verilen karar ile miras ortaklığı son bulacaktır. Eğer ortaklıkta herkese dağıtılabilecek bir gayrimenkul bulunuyorsa ortaklık paylaştırma ile sonlandırılır. Aksi durumda ortak olunan taşınmazlar satılarak parası paylaştırılır.

Makale İçeriği

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir?

Ortak mülkiyet, birden fazla kişinin aynı mal üzerinde mülkiyet hakkına sahip olduğu bir durumu ifade eder. Türk Medeni Kanununda ortak mülkiyet, birden fazla kişinin eşit veya oransal paylarla bir malın mülkiyetini paylaşmaları olarak düzenlenmiştir. Ortak mülkiyetin hukuki temelleri; özellikle miras, bağışlama, ortaklıklar ve mal rejimleriyle ilişkili sözleşmeler gibi çeşitli hukuki işlemlerle ortaya çıkar.

Paydaşlar arasında malın yönetimi, kullanımı ya da gelirinden faydalanma gibi konularda anlaşmazlık yaşanması durumunda, bu durumun çözümlenmesi için kanunda öngörülen yasal yollardan biri ortaklığın giderilmesi davasıdır.

Ortaklığın giderilmesi davasının hukuki temelleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Türk Medeni Kanunu madde 634: Ortak mülkiyetin tanımı ve paylı mülkiyetin esasları burada yer alır.
 • Türk Medeni Kanunu madde 683: Bu madde, paydaşlardan her birinin, herhangi bir zaman ortaklığın giderilmesini isteme hakkını tanır.
 • Türk Medeni Kanunu madde 684: Ortaklığın giderilmesi talebi ve bunun gerçekleşme yolları üzerinde durur.
 • Türk Medeni Kanunu madde 688: Paydaşların bir malı bölüşememeleri halinde, malın nasıl paylaştırılacağını düzenler.

Ortaklığın giderilmesi davası, mahkeme kararıyla bir malın bölünerek pay sahiplerine dağıtılması veya satışa çıkarılarak elde edilen paranın pay sahipleri arasında paylaştırılması yoluyla gerçekleşebilir. Bu süreçte, mahkeme, bir bilirkişi atayarak malın değerinin belirlenmesini ve devamında da adil bir dağıtım yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.Ortaklığın giderilmesi davası, genellikle mülkiyet hakkına sahip birden fazla kişinin, ortak mülkiyet konusunda anlaşmazlığa düştüğü durumlarda gündeme gelir. Ortaklığın giderilmesi davası açılmasının en yaygın sebepleri şu şekilde sıralanabilir. Öncelikle, ortaklığa konu olan taşınmazın farklı paydaşlar arasında bölünememesi veya anlaşmazlıklar sebebiyle paylaşılamaması söz konusu olabilir. Ayrıca, taşınmaz üzerindeki payların eşit olmaması ve paydaşların kendi aralarında bir anlaşmaya varamaması da ortaklığın giderilmesi talebinde bulunulmasına neden olur. Ortaklığın kullanımında zorlukların yaşanması, taraflardan birinin diğerleriyle işbirliği yapmaması ya da taşınmazın idaresinde anlaşmazlıklar ortaklığın giderilmesine yol açabilir. Taşınmazın bölünmez nitelikte olması, yani paydaşlara bölünerek verilmesinin mümkün olmadığı durumlarda da ortaklığın giderilmesi için dava açılabilir. Bu gibi durumlarda, paydaşlar davanın açılmasını talep edebilir ve mahkeme, davanın konusuna göre gerekli işlemleri başlatır. Mahkeme, gerekli gördüğünde uzman kişilerin görüşlerini alarak veya mahallinde keşif yaparak ortaklığın giderilmesine ilişkin kararını verir. Ortak mülkiyetin sona erdirilmesine ve taraflar arasında adil bir paylaşımın gerçekleştirilmesine yönelik kararların uygulanması, davanın amacını oluşturmaktadır.

Ortaklığın giderilmesi davası, mülkiyetin birden fazla kişi arasında paylaşıldığı durumlarda, bu ortaklığın sonlandırılması amacıyla açılan bir davadır. Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen bu dava türü, genellikle miras yoluyla elde edilen taşınmazların paylaşımı, ortak mülkiyetin getirdiği anlaşmazlıklar ve iş ortaklıklarının sonlandırılması gibi durumlarda karşımıza çıkar.

Ortaklığın Giderilmesi Dava Süreci

Ortaklığın giderilmesi davası süreci, genellikle ortak mülkiyet hakkında yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda başlar. Ortaklık durumu; miras yoluyla, satın alma, evlilik veya diğer herhangi bir hukuki işlem neticesinde meydana gelmiş olabilir. Ortaklardan bir veya birkaçının, ortak mülk ile ilgili ortak bir karar alınmasında anlaşmazlığa düşmeleri ve bu konuda uzlaşma sağlayamamaları durumunda, dava süreci devreye girebilir. Sürecin başlangıcı adımlarına dair aşağıda bilgiler verilmiştir:

 1. Öncelikle, ortaklığın giderilmesi isteğinde bulunan taraf ya da taraflar, konusunda uzman bir avukata başvurmalıdır.
 2. Avukat, dava dosyasının hazırlanması için gerekli belgeleri toplayacak ve bu süreçte müvekkiline danışmanlık yapacaktır.
 3. Haklarını koruyan yasal yollara başvurmak isteyen taraf, mahkemeye dava dilekçesi sunarak resmi başvuruyu yapar.
 4. Dilekçe, tarafların kimlik bilgileri, ortaklığın konusu olan mülkün detayları ve davanın gerekçelerini içermelidir.
 5. Mahkeme, dava dilekçesini kabul ettikten sonra, davanın diğer tarafına tebligat gönderilir ve onun savunma yapması için süre tanır.
 6. Her iki taraf da gerekli evraklarla birlikte mahkemede iddialarını ve savunmalarını sunar.
 7. Ortaklığın giderilmesi talebinde bulunan taraf, davanın haklı sebeplerini ve ortaklığın giderilmesinin zorunluluğunu kanıtlamak zorundadır.
 8. Mahkeme, tüm delil ve belgeleri inceledikten sonra ortaya çıkan durum değerlendirilerek, karar verir. 

Ortaklığın giderilmesi davasının hukuki süreci, davanın açılması, yargılama süreci ve karar aşamalarını içerir. Davanın açılması için paydaşlardan birinin mahkemeye başvurması gerekir. Başvuru sırasında, ortaklık durumunu ve ortaklığın giderilmesi talebini destekleyen deliller sunulmalıdır. Yargılama sürecinde mahkeme, tarafları dinler, delilleri inceler ve gerektiğinde bilirkişi incelemesi yapar. Karar aşamasında ise mahkeme, ortaklığın giderilmesine karar verir ve mülkün nasıl paylaştırılacağına veya satılacağına dair hükümler belirler.

Ortaklığın giderilmesi davasında hukuki süreçleri özetleyecek olursak:

Davanın Açılması

Ortaklığın giderilmesi davası, ortak mülkiyette hissesi bulunan herhangi bir ortağın, diğer ortakların rızasının alınması şartı olmaksızın, mahkemeye başvurarak açabileceği bir davadır. Davanın açılabilmesi için öncelikle bir taşınmazın birden fazla kişi tarafından ortak mülkiyet altında tutuluyor olması gerekir. Davacı, dava dilekçesi ile birlikte tapu kaydı, varsa önceki satış sözleşmeleri ve diğer ilgili belgeleri mahkemeye sunmalıdır.

Hukuki Sebepler

Ortaklığın giderilmesi, genellikle aşağıdaki durumlarda talep edilir:

 • Ortaklardan birinin mülk üzerindeki hissesini satmak istemesi ancak diğer ortakların buna razı olmaması,
              
 • Ortakların mülkün kullanımı, bakımı veya gelirlerinin paylaşımı konusunda anlaşamamaları,
              
 • Miras yoluyla geçen mülklerde mirasçıların arasındaki anlaşmazlıklar.

Mahkeme Süreci

Dava, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılır. Mahkeme, davacı ve davalıların delillerini ve argümanlarını değerlendirir. Ortaklığın giderilmesi davalarında mahkeme, genellikle taşınmazın satışı yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verir. Ancak, taraflar arasında anlaşma sağlanırsa, mahkeme bu anlaşmayı onaylayarak davanın sonuçlanmasını sağlayabilir.

Satış ve Paylaşım

Mahkeme kararı ile taşınmazın açık artırma yoluyla satılmasına karar verilebilir. Satıştan elde edilen gelir, mahkeme kararı doğrultusunda ortakların hisselerine göre paylaştırılır. Bazen, ortaklardan biri veya birkaçı taşınmazı adil bir fiyat karşılığında satın almak isterse, bu durum da mahkeme tarafından değerlendirilir.

İtiraz ve Temyiz Süreci

Mahkeme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren belirli bir süre içinde yerel mahkemeye itiraz edilebilir. İtirazın reddedilmesi durumunda, kararın kesinleşmesinden sonra Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf başvurusunda bulunabilir.

Paydaşların Hakları

Ortaklığın giderilmesi davasında, paydaşların birçok hakkı bulunmaktadır. Bu haklar arasında, dava açma hakkı, adil bir pay alma hakkı, mülk üzerindeki karar süreçlerine katılma hakkı ve mahkeme kararına itiraz etme hakkı sayılabilir. Ayrıca, paydaşlar, mülkün değerlendirilmesi ve satış sürecinde şeffaflık talep edebilirler.

Uygulamalarda Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları

Ortaklığın giderilmesi davalarında karşılaşılan en büyük sorunlardan biri, mülkün değerinin belirlenmesi ve adil bir paylaşımın yapılmasıdır. Bu sorunların çözümü genellikle bilirkişi değerlendirmeleri ve uzlaşma yolları ile sağlanır. Bazen, paydaşlar arasında anlaşmazlık durumunda, mahkeme mülkün açık artırma yoluyla satılmasına karar verebilir. Bu durumda, elde edilen gelir paydaşlar arasında paylaştırılır.

Ortaklığın giderilmesi davası, ortak mülkiyetten kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümünde önemli bir hukuki mekanizmadır. Bu dava türü, adil bir paylaşım ve ortaklığın sona erdirilmesi sürecini hukuki bir çerçevede ele alır. Paydaşların haklarının korunması ve adil bir çözüme ulaşılması, sürecin en önemli unsurlarıdır. Uygulamada karşılaşılan sorunlar, çoğunlukla şeffaf ve adil bir değerlendirme ile çözülebilir. Ortaklığın giderilmesi davaları, karmaşık hukuki süreçler ve önemli mali sonuçlar içerebilir, bu nedenle bu tür bir dava ile karşılaşan bireylerin, deneyimli bir hukuk danışmanlığından yararlanmaları tavsiye edilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Ortaklığın giderilmesi davası, birden fazla kişinin mülkiyet hakkına sahip olduğu bir malın paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşandığında açılan bir davadır. Bu dava, genellikle taşınmaz mallar (arazi, bina gibi) veya miras yoluyla elde edilen malların ortak mülkiyeti durumlarında gündeme gelir. Ortaklığın giderilmesi davası, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca açılabilir ve bazı yaygın durumlar şunlardır:

 •  Anlaşmazlık Durumu: Ortaklar arasında malın nasıl paylaşılacağı konusunda anlaşmazlık olduğunda, herhangi bir ortak mahkemeye başvurarak ortaklığın giderilmesini talep edebilir.
              
 • Paylaşımın Mümkün Olmaması: Ortak mülkiyete konu olan malın fiziki olarak paylaşılmasının mümkün olmadığı durumlarda (örneğin, bir evin odaları  paylaşılamaz)   ortaklığın giderilmesi davası açılabilir.
              
 • Ortaklardan Birinin Payını Satmak İstemesi: Ortaklardan biri veya birkaçı, kendi paylarını satmak istediğinde ve diğer ortaklarla anlaşma sağlanamadığında,  ortaklığın giderilmesi için dava açılabilir.
              
 • İflas veya İcra Durumları: Ortaklardan birinin iflas etmesi veya üzerindeki hissesine icra takibi başlatılması durumunda, diğer ortaklar veya alacaklılar tarafından ortaklığın giderilmesi davası açılabilir.
              
 • Mirasçılar Arasında  Anlaşmazlık: Miras yoluyla malın birden fazla kişiye geçmesi ve bu kişiler arasında malın nasıl paylaşılacağı konusunda anlaşmazlık yaşanması halinde de ortaklığın giderilmesi davası gündeme gelebilir.
              
 • Ortakların Mülkiyetten Vazgeçmesi: Tüm ortaklar veya bir kısmı, mülkiyetten vazgeçmek ve malı satmak istediklerinde, ancak bir anlaşmaya varamadıklarında, mahkemeye başvurabilirler.

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda mahkeme, genellikle malın satışı yoluyla veya bazı durumlarda fiziki taksim ile ortaklığı giderir. Satıştan elde edilen gelir, ortakların payları oranında aralarında paylaştırılır. Bu süreç, özellikle birden fazla kişinin hak sahibi olduğu taşınmazlar için önemli bir çözüm yoludur.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Deliller ve İspat Yükü

Ortaklığın giderilmesi davalarında, dava konusu olan mülkiyetin ortak mal varlığı içindeki payları üzerinde anlaşmazlığın meydana gelmesi halinde, tarafların iddia ve savunmalarını kanıtlaması gerekmektedir. Davada delil ve ispat yükü, genel hukuk kurallarına göre, davayı açan taraf olan davacıya aittir. Deliller, tapu kayıtları, alım satım sözleşmeleri, varsa önceki dönemlere ait vergi kayıtları gibi resmi belgeler olduğu kadar, tanık beyanları ve bilirkişi incelemeleri ile de desteklenebilir. Tarafların payları konusunda anlaşmazlık bulunuyorsa, öncelikle tapu dairesinin kayıtları karar vermekte önemli bir başlangıç noktası teşkil eder. Ayrıca, ortaklığın paylaştırılmasıyla ilgili önceki anlaşmalar veya sözleşmeler, varsa, davacının iddiasını destekleyen deliller arasındadır. İspat yükümlülüğü, tarafların elindeki belge ve bilgilere göre değişiklik gösterebilir. Davacı, iddiasını destekleyecek delilleri sunmakla yükümlüdür. Davalı ise, sunulan delillere karşı kendi lehine olabilecek karşı delilleri, iletişim kayıtları, ödeme dekontları, yazışmalar gibi kanıtlarla ortaya koymalıdır. Yargıç, hukuki delillerin yanı sıra somut olayın özelliklerini de gözeterek karar verecektir. Yargılama sürecinde, bilirkişi raporları da deliller arasında ayrı bir önem taşıyabilir. Nitekim, ortaklığın giderilmesi sürecine ilişkin değerlendirme ve hesaplamalar konusunda bir bilirkişinin teknik görüşü, mahkeme kararı üzerinde etkili olabilmektedir. 

Ortaklık Paylarının Belirlenmesi ve Paylı Mülkiyetin Tespiti

Ortaklık paylarının belirlenmesi, ortaklığın giderilmesi davasının temel adımlarından biridir. Bu süreçte, tarafların mülkiyetteki payları net bir şekilde tespit edilmelidir. Paylı mülkiyetin tespiti, taşınmazın veya diğer bir mülkiyetin ortak sahipliği durumunda her bir ortağın mal üzerindeki haklarının oransal büyüklüğünü belirtir. Taşınmaz malın paydaşları arasında payların tespiti taşınmaz malın tapu kayıtları incelenerek başlar. Kayıtlarda belirtilen oranlar dikkate alınır. Eğer tapu kayıtlarında paylar açıkça belirtilmemişse veya uyuşmazlık varsa, mahkeme tarafından bilirkişi atanarak durum değerlendirilir. Payların belirlenmesinde, her bir paydaşın mülk edinimindeki katkıları, ödemeler ve varsa karşılıklı anlaşmalar göz önünde bulundurulur. Ayrıca, miras yoluyla intikal etmiş paylar, vasiyetnameler veya evlilik sözleşmeleri gibi hukuki işlemler de payların tespitinde etkili olabilir. Bir kez ortaklık payları tespit edildikten sonra, ortaklığın giderilmesi işlemine geçilir ki bu işlem genellikle satış yoluyla veya hisselerin diğer ortaklara devri şeklinde olur. Paylı mülkiyetin sona erdirilmesi, mülkiyetin tek bir kişiye ya da yeni bir ortaklık yapısına geçmesini sağlar. Ortaklığın giderilmesi davasında, payların doğru belirlenmesi, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların adil ve hakkaniyetli bir şekilde çözümlenmesi hayati öneme sahiptir. Bu sürecin usulüne uygun işlemesi, davanın başarısı için kritiktir ve adil bir çözümün temelini oluşturur.

İzalei Şuyu Dava Masrafı

Ortaklığın giderilmesi davası açmak için bazı masraflar yapmanız gerekmektedir. Dava açmak için başvuru harcı ile peşin harç ödenmesi gerekmektedir. Harçlar dışında sizden ayrıca gider avansı istenir. Ödenen bu avans ile dava sırasında tarafları davanın açıldığını haber verebilmek için posta masrafı ödenir. Ayrıca davanın ilerleyen aşamasında bilirkişi ücreti için masraf ödenmesi gerekecektir. Dava ile paylaştırılması istenen taşınmazların değeri bilirkişi tarafından hesaplanacaktır. Bilirkişi raporu davanın tüm taraflarına tebliğ edilir ve varsa itirazlarını sunmaları için kendilerine süre verilir. Dava konusu edilen taşınmazların değeri tespit edildikten sonra sıradaki aşama satış aşamasıdır. Satış aşamasında taşınmazlar için düzenlenen bilirkişi raporu ve satış günü ilan edilir. İlan masraflarını satışı isteyen taraf öder.

Satış açık artırma usulü ile yapılır. En yüksek teklifi veren kişiye taşınmaz satılır. Satış gerçekleştikten sonra, talep etmesi halinde, satış bedelinin tamamını ödemek üzere alıcıya 10 gün süre verilir. Alıcı tarafından ödenen satış bedeli ortaklara hisseleri oranında dağıtılır. Mirasçılara para dağıtılmadan önce ödenmesi gereken harçlar tahsil edilir. Satış bedelinin % 11.38’i karar ve ilam harcı olarak kesilir. Ayrıca satış bedelinin % 2’si tellaliye olarak kesilir. Davayı açan ve masrafları ödeyen kişiye kalan paradan ödeme yapılır. Sonrasında da para tüm ortaklara hisseleri oranında paylaştırılır. Kime ne oranda dağıtım yapılacağı mahkeme tarafından karara bağlanır. 

Ortaklığın Giderilmesi Davasına Katılmamak

Tarafların katılmadığı dava dosyaları işlemden kaldırılır. Bu sebeple duruşma gün ve saatinde hazır bulunmanız önemlidir. Davanın esas olarak davacı tarafından takip edilmesi gerekir. Davacı taraf duruşmada hazır değilse, davalı taraf dosyayı takip etmek istemediğini bildirerek dosyanın işlemden kaldırılmasını talep edebilir. Bunun üzerine mahkeme hakimi dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verecektir. Davacı taraf talepte bulunursa İşlemden kaldırılan dosya bir ay içinde harç ödenmeden yenilebilir. Bir ay geçtikten sonra, üç ay geçmeden ikinci defa harç ödenerek dosya yenilebilir. Eğer üç ay içinde dosya yenilenmezse ancak yeniden dava açılması gerekir.

Ortaklığın giderilmesi davası açıldığı size tebligat ile bildirilecektir. Yani mahkeme tarafından size posta ile bir yazı gönderilecektir. Bu evrakta davayı kimin açtığını, ortaklığın giderilmesi talep edilen taşınmazların neler olduğu ve ilk duruşmanın gün ve saati yer alacaktır. Size tebligat yapılmasına rağmen duruşmaya katılmamanız hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Duruşmaya katılmamanz durumunda yokluğunuzda karar verilecektir. Bu sebeple en doğrusu duruşmalara katılmanızdır.

Ortaklığın giderilmesi davasında hem davacı hem de davalı taraf ortaklığın giderilmesini talep edebilir. Bu sebeple davacı taraf olarak duruşmaya katılmasanızda, eğer davalı taraf duruşmaya katılır ve dosyayı takip etmek isterse, yokluğunuzda karar verilir. Davacı taraf ortaklığın giderilmesi davasından feragat de etse, davalı taraf davaya devam edebilir. 

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Hissedarlar Arasında Satış

Esasında ortaklığın giderilmesi birden fazla şekilde gerçekleşebilir. Ortaklığın giderilmesi davasında her zaman satış söz konusu olmaz. Satışın söz konusu olmadığı ilk durum elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talepli ortaklığın giderilmesi davasıdır. Miras bırakanın ölümü ile mirasçılar arasında elbirliği halinde mülkiyet şeklinde bir ortaklık ilişkisi oluşur. İki farklı şekilde birlikte mülkiyet söz konusudur. Bunlardan biri elbirliği halinde mülkiyet değeri ise paylı mülkiyettir. Elbirliği mülkiyetinde ortakların pay oranları belli değildir.

Paylı mülkiyette ise her bir paydaşın taşınmazda ne oranda payı olduğu bellidir. Mirasçılar bazı durumlarda ortaklığın giderilmesi davası açarak elbirliği mülkiyetinin, paylı mülkiyete çevrilmesini talep edebilirler. Bu şekilde açılan bir ortaklığın giderilmesi davasında herhangi bir satış işlemi söz konusu olmaz.

Ortaklığın satış ile giderilmesi zorunlu değildir. Eğer her bir ortağa tahsis edilebilecek yeteri kadar taşınmaz varsa aynen paylaşım yapılabilir. Bunun için ortaklardan birinin talepte bulunması gerekir. Ortaklardan biri bile ortaklığın aynen taksimini isterse, ortaklık satış ile gerçekleşmez. Mahkeme ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verirse, ayrıca bir de satış memuru belirler.

Satış açık artırma usulü ile herkese açık olarak yapılır. İsteyen herkes açık artırmaya katılabilir. Eğer ortakların tamamı talep ederse ya da birinin talebini diğer tüm ortaklar kabul ederse açık arttırmanın kapalı olarak yapılmasına karar verilir. Böyle bir durumda satış hissedarlar arasında yapılır ve dışarıdan kimse satışa katılamaz. 

İlgili Makale : Tapu Tahsis Belgesi

İzale-i Şuyu Satış Sonrası Para Ne Zaman Ödenir?

Ortaklığın giderilmesi davası sonrasında paranın ödenebilmesi için önce satışın kesinleşmesi ve paranın satış memurluğu hesabına ödenmesi gerekir. Satış ile ortaklığın giderilmesi sürecinde, taşınmaz açık artırma ile satılır. İhaleye katılanlardan en yüksek teklifte bulunan kişiye taşınmaz satılır. Satın alan kişiye eksik kalan ödemeyi yapması için 10 gün süre verilir. Ayrıca ortakları ve ilgililerin satış gününden itibaren 7 gün içinde ihalenin feshi davası açma hakları vardır.

Ortakları yanı sıra ihaleye katılarak teklif veren kişiler de bu yedi günlük süre içinde ihalenin feshi için dava açabilirler. Kimse dava açmazsa ihale kesinleşir ve ortaklara satıştan elde edilen para ödenir. İhalenin feshi için dava açılması durumunda mahkeme karar verene kadar ne yazık ki kimseye para ödenmez. İzale-i şuyu sonrası ortaklara para ödenebilmesi için satışın kesinleşmesi şarttır. İhale kesinleşmesine rağmen alıcı ödeme yapmadıysa da, ne yazık ki para ödenemez. İhale sonucu en yüksek teklifi veren kişiye ihale verilir.

Eksik kalan bedeli ödemesi için kendisine 10 gün süre verilir. Verilen süre içinde eksik kalan bedelin tamamı ödenmezse ihale düşer. Bu durumda satış memuru, en yüksek teklifi veren kişiden bir önce teklif veren kişiye ihaleyi teklif eder. Kendisine teklifte bulunan kişi bu teklifi kabul eder ve parayı satış memurluğunun banka hesabına öderse, para ortaklara paylaştırılır. 

Ortaklığın Giderilmesi Harç Maktu Mu?

Ortaklığın giderilmesi davasında hem maktu hem de nispi harç söz konusudur. Maktu harç, başvuru yapan herkesten aynı miktarda alınan harcı ifade eder. Nispi harçta ise dava değerinin belli bir oranını harç olarak alınır. Dava açmak için alınan başvuru harcı maktudur. Bunun yanında ortaklığın giderilmesi davasında alınan peşin harç da maktudur. Bir de karar ve ilam harcı ödemeniz gerekiyor. Ortaklığın giderilmesi davalarında karar ve ilam harcı nispi olarak alınır. İhale sonrasında belli olan satış değeri üzerinden nispi olarak karar ve ilam harcı alınır.

Satış bedeli üzerinden yüzde 11,38 oranında karar ve ilam harcı alınır. Eğer ortaklık satış ile değilde aynen taksim edildiyse, yine nispi olarak karar ve ilam harcı alınacaktır. Satış olmadığı için bilirkişiler tarafından belirlenen değer üzerinden harç alınır. Aynen taksim söz konusu olduğunda harç oranı düşmektedir. 

Mirası Paylaşmak İçin Ne Yapmalıyız?

Miras kalan malların paylaşılması için Miras paylaşma sözleşmesi yapabilirsiniz. Bu sözleşmeye tüm ortakların katılması zorunludur. Tüm ortaklar katılmazsa sözleşme geçerli olmaz. Miras paylaşma sözleşmesi adi yazılı şekilde olabileceği gibi noterde de düzenlenebilir. Miras paylaşma sözleşmesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için “miras paylaşma sözleşmesi” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Bir diğer yol ise ortaklığın giderilmesi davasıdır. Mahkeme kararı ile ortaklık sonlandırılır.

Davanın Tarafları Kimdir, Davayı Kime Karşı Dava Açacağız?

Miras sebebi ile ortak olan taşınmazın satılmasını istiyor ve diğer kişilerle birlik olamıyorsanız son çare olarak ortaklığın giderilmesi davası açabilirsiniz. Dava açmak isteyenlerin tamamı birlikte dava açabilirler. Bu durumda dava açanların tamamı davacı sıfatını alacaklardır. Dava açmaya katılmayan ve ortak olan diğer tüm kişiler ise davalı sıfatını alacaklardır.

Ortaklığın giderilmesi davası tüm ortaklara karşı açılmalıdır. Genelde tapu kaydı ölü olan miras bırakan adına kayıtlı olduğu için güncel bir mirasçılık belgesi alınarak ortakların tespit edilmesi gerekir. Burada yer alan ortaklardan biri tek başına bu davayı açabilir. Ortaklığın giderilmesi davasını birlikte açmak zorunda değilsiniz. Ortaklar bir araya gelerek de bu davayı açabilirler. Davacı olmayan diğer ortaklar davalı olarak davada yer alacaklardır.

Bu davada taraf teşkilinin sağlanması şarttır. Yani ortakların tamamı davadan haberdar edilmelidir. Yurt dışında bulunan ortaklara da usulüne uygun olarak tebligat yapılmalıdır. Diyelim ki davanın taraflarından biri 18 yaşından küçük. Böyle bir durumda dava küçüğün velisine ya da vasisine karşı açılır. Taşınmazın tapu kaydında vakıf şerhi var mı bakılmalı ayrıca intifa hakkı var mı kontrol edilmeli.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Dava Masrafları ve Vekalet Ücretleri

Ortaklığın giderilmesi davası, özellikle gayrimenkul gibi malların birden fazla şahsa ait olması durumunda, mülkiyetin paylaşımı konusunda çıkan anlaşmazlıkları çözmek için açılan bir davadır. Bu dava ile ortaklığın giderilmesi amaçlanmakta ve malın paylaştırılması ya da satışının yapılması yoluyla taraflar arası mülkiyet ilişkisinin sona erdirilmesi hedeflenmektedir. Bu süreç içerisinde dava masrafları ve vekalet ücretleri söz konusu olmaktadır. İlgili masraflar ve ücretler şu şekilde sıralanabilir. Dava sürecinde yapılan harcamalar genel olarak dava masraflarını kapsar. Bu masraflar arasında mahkeme harcı, bilirkişi ücreti, tanık giderleri ve tebligat ücretleri gibi giderler bulunmaktadır. Bu giderler genellikle davayı açan tarafça ödenmektedir, ancak mahkeme kararıyla masraflar taraflar arasında paylaştırılır. 

Avukatlık Ücreti Ne Kadardır?

2022 yılı itibari ile bu dava için İstanbul barosunun tavsiye edilen avukatlık ücreti, dava konusu taşınmazların değerinin % 10’undan az olmamak üzere en az 28.000,00-TL olarak belirlenmiştir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Açmanın Maliyeti Nedir?

Bu dava açılırken başvuru harcı ve peşin harç maktu olarak alınır. 2022 Ekim ayı itibari ile Sulh Hukuk Mahkemesinde açılacak olan ortaklığın giderilmesi davası için başvuru harcı olarak 80.70-TL peşin harç olarak da maktu 80.70-TL alınacaktır. Dava açılırken ayrıca tebligat ücretini yatırmanız gerekmekte. Şuan bir tebligat ücreti 42-TL olup, dava açmanız durumunda davanın her bir tarafı için 5 tebligat ücretini peşin olarak ödemeniz gerekmekte. Bu da her bir kişi için 210-TL ayrıca masraf demektir.

Ayrıca karar ve ilam harcı alınır. Bu harç ise dava konusu taşınmaz açık arttırmada satıldıktan sonra alınır. Karar ve ilam harcı satış bedelinin binde 11,38 olarak alınır. Satış yapılmayıp aynen taksim yapılması durumunda karar ve ilam harcı binde 3,6 olarak alınır. Satış bedeli üzerinden % 2 oranında da tellaliye ücreti alınır. Tapu satış harcı da ayrıca ödenir.

Dava açmak için gereken masraflar davacı tarafından peşin olarak ödenir ve yargılama sonrasında yargılama masrafları payları oranında ortaklardan tahsil edilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Ne Kadar Sürer?

Dava açıldıktan sonra dava dilekçesi ve ilk duruşma tarihi tüm taraflara tebligat ile bildirilir. Dosya içerisine girmesi gereken evraklarda eksiklik bulunmaması ve tüm tarafların davadan haberdar edilmesi sonrasında ilk duruşmada uyuşmazlık tespit edilecek ve keşif için gün tespit edilecektir. Eksik husus bulunmaması halinde genelde ikinci duruşmada karar verilecektir. İstanbul’da genelde iki duruşma arasındaki süre 3 ile 4 aydır.

İlk derece mahkemesinin verdiği karara karşı Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf başvurusunda bulunulabilir. Bölge Adliye Mahkemesinin verdiği karar kesin olup, bu karara karşı dosya Yargıtay’da temyiz edilemez.

Paylaşma Nasıl Yapılır?

Dava dilekçesinde davacının talebi ile cevap dilekçesinde davalıların talepleri önemli, ortaklığın aynen taksimle mi yoksa satış ile ortaklığın giderilmesini istediği incelenir. Satışın nasıl yapılacağı ve satış bedelinin ne şekilde dağıtılacağının hüküm fıkrasında gösterilmesi gerekir.

Bu davada genel olarak taşınmazların açık arttırmada satılarak bedelinin bölüştürülmesi esastır. Ancak her ortağa yetecek kadar taşınmaz bulunması durumunda taşınmazlar ortaklara özgülenir. Dağıtılan parçaların birbirine denk olmaması durumunda eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanır.

Mahkeme ortaklığın satış yolu ile giderilmesine karar vermiş ise, ayrıca bir satış memuru tayin eder. Sulh hukuk hâkimi tarafından verilecek olan kararla atanacak olan satış memuru, yazı işleri müdürü veya yazı işleri görevlisi veyahut da icra müdürü olabilir.

Ortaklığın Giderilmesine İtiraz Edebilir Miyim, Satılmasını Önleyebilir Miyim?

Ortaklardan biri dava açarsa, dava dilekçesi size tebliğ edilir ve 2 hafta içinde davaya cevap verme hakkınız bulunmakta. Ortaklar, sözleşme veya kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü değillerse, itiraz da etseniz satılmasını önleyemezsiniz. Bu konuda bir avukata danışmanızı öneririm.

Açık arttırma şeklinde yapılacak satış ihalesine ortaklar da katılabilir. Eğer ortak taşınmazın bir başka kişiye satılmasını istemiyorsanız, açık arttırmaya katılıp taşınmazı satın almayı deneyebilirsiniz.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir?

Benim babam yaklaşık bir ay önce vefat etti. İstanbul’da üç daire ve iki dükkânlı bir binamız var. Bina tapuda annemin adına kayıtlıdır. Babamın köyde üzerine dedemden kalma tarlaları var. Biz imza vermeden o tarlaları abim ya da amcalarım üzerine alabilir mi?

Birçok ailede miras sebebiyle benzer sorunlar yaşanmakta. Bir kişinin ölümü sonrasında birden fazla mirasçı kalırsa, aralarında miras sebebiyle bir ortaklık oluşur. Paylaşılamayan miraslar en sonunda ortaklığın giderilmesi davasına konu olurlar.

Biz üç kız bir erkek toplam dört kardeşiz. Mirasımız olan evimize erkek kardeşimiz kasten gelip oturdu ve satılmasına izin vermiyor.  Satış kararı verdiğimiz takdirde bize tehditler savuruyor. Ayrıca bizlere bir bedel ödemiyor. Ne yapabiliriz.

Anlaşarak taşınmazlarınızı satamıyorsanız, ortaklığın giderilmesi davası açabilirsiniz. Bu dava sonucunda taşınmazınız devlet tarafından açık arttırma ile satılır ve elde edilen para ortaklara hisseleri oranında paylaştırılır.

Tapudaki ortaklık nasıl bitirilir, direkt satışta anlaşamıyoruz, yasal haklar nelerdir?

Öncelikle dava açarak mahkemeden karar almanız gerekiyor. Mahkeme ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verdikten sonra dosyanız için bir satış memuru atanacaktır. Satış memuru önce satılacak taşınmazın değerini tespit ettirir. Değer tespitini bilirkişi yapar. Bilirkişi raporu tüm ortaklara ulaştırılır ve değere itirazı olanların beyan etmesi istenir. Bilirkişi raporuna karşı itirazlara ilişkin süreç tamamlandıktan sonra satış işlemi gerçekleşir. Satıştan önce taşınmazın satılacağı gazete de ilan edilir. Açık arttırmaya katılanlardan en yüksek teklif verene satış yapılır.

Ortaklığın giderilmesi davası, ortak olunan eşyalardaki ortaklığı sonlandırmak için açılan bir davadır. Birden fazla kişinin birlikte sahip oldukları taşınmazdaki ortaklıklarını sonlandırmak için açabilecekleri bir davadır. Bir taşınmazın sadece bir sahibi olabileceği gibi birden fazla sahibi de olabilir. Eğer bir taşınmazın sahibi ölür ve taşınmaz mirasçılarına kalırsa, böyle bir durumda miras sebebiyle birlikte sahiplik söz konusu olur.

Diyelim ki babanızdan size 2 ev miras kaldı.  Bu evlerden birini ablanız diğerini de abiniz kullanıyor. Kendileri ile konuştuğunuzda ise mirası bölüşmeye yanaşmıyorlar. Bu durumda mirastan hakkımızı almak için ortaklığın giderilmesi davası açabilirsiniz.

Ya da dedenizden bağ, bahçe ve tarla miras kaldı. Mirasçı olarak kardeşleriniz ve halalarınız kalmış olsun. Tarlaları halalarınız ekip biçiyor olsun ve size arazinin gelirinden hiç pay vermiyor olsunlar. Paylaşma konusunda da anlaşamıyorsunuz. Gelin birlikte bir başkasına satalım dediğinizde de teklifinizi ret ediyorlar. Böyle bir durumda da tek çare ortaklığın giderilmesi davası açmak gibi görünüyor.

Kimler Ortaklığın Giderilmesi Davası Açabilir?

Eğer dedenizden ya da babanızdan miras kaldıysa ve kendi aranızda anlaşıp paylaşamıyorsanız ortaklığın giderilmesi davası açabilirsiniz. Bazen bir tarlanın 80 – 100 veya daha fazla ortağı bulunabiliyor. Böyle bir durumda arazi satılmak istenildiğinde ya tüm ortakların tapuda yapılacak işleme katılması ya da vekâlet vermesi gerekmektedir. Bir taşınmazın birden fazla sahibinin olduğu durumlarda bu dava açılabilir.

Dedem ve babaannem vefat etti. Mirasçılık belgesi almak için notere gittim. Noterdeki görevliler bize izaleyi şüyu davası açmamız gerektiğini söylediler. Bu davayı ben açabilir miyim? Eğer babanız sağ ise siz henüz mirasçı değilsiniz. Babanız hayattayken dedenizin mirasçısı babanızdır. Mirasçı olması sebebiyle de dedenizden kalan taşınmazların ortaklarından biri de babanızdır. Bu davayı babanız açabilir. Siz ancak babanız öldükten sonra ortaklığı giderilmesi davası açabilirsiniz.

Biz 6 kardeşiz hisseli yerimiz var deniz kenarında hisseden nasıl çıkabilir? Ben yerimin belli olup ev yapmak istiyorum. Eğer böyle bir durumdaysanız, ortaklığın giderilmesi davası açabilirsiniz. Dava sonunda hisseli yeriniz açık arttırmada satılacak ve para mirasçılara hisseleri oranında dağıtılacaktır.

Ortaklığın Giderilmesi Arabuluculuk

Ortaklığın giderilmesi davası, taşınmaz malın mülkiyetinin birden fazla kişi arasında paylaştırılması durumunda, herhangi bir paydaşın payını diğer paydaşlara devredememesi ya da malın bölünemeyecek nitelikte olması gibi sebeplerle ortaya çıkan ve mahkemede çözülmesi gereken bir hukuki işlemdir. 

Ortaklığın giderilmesi davası açmadan önce arabulucuya başvurmak zorunludur. Arabuluculuk süreci, mahkeme dışı bir çözüm yoludur ve bazı avantajlara sahiptir. Tarafların gönüllülük esası üzerine hareket etmelidir ve süreç gizlidir. Arabulucu, tarafsız ve bağımsız bir konumda olup, tarafları dinler, sorunun özünü anlar ve adil bir çözüm önerisinde bulunur. Arabuluculuk neticesinde anlaşmaya varılamazsa dava mahkeme sürecine devam eder.

Size Dava Açıldıysa Ne yapabilirsiniz?

Var sayalım ki babanız 3 yıl önce öldü ve babanızdan İstanbul Sarıyer’de bir villa miras kaldı. Ablanız ortaklığın giderilmesi davası açıp ortak villayı satmak istiyor. Mahkemeden size tebligat geldi ve duruşma gününü öğrendiniz. Ne yapmanız gerekiyor?

Size karşı ortaklığın giderilmesi davası açıldıysa, mahkeme tarafından adresinize gönderilen tebligat ile davadan haberdar edileceksiniz. Mahkeme size karşı tarafın dava dilekçesini gönderecek ve davaya cevap vermek için 14 gün süre verecektir. Gelen tebligatta ayrıca ilk duruşmanın hangi tarihte ve saat kaçta yapılacağı size haber verilir. Dava dilekçesine karşı süresi içerisinde cevap dilekçesi sunabilirsiniz. Cevap dilekçesi sunmasanız da duruşmalara katılabilirsiniz.

Ortaklığın Giderilmesi Davasını Açmak İçin Bir Süre Sınırı Var Mı?

Hayır, ortaklığın giderilmesi davası açmanız için bir süre ile sınırlandırılmış değilsiniz. Ortaklık devam ettiği sürece ortaklığın giderilmesi davası açılabilir. Köyde dedenizin adına 10 tane arazi ve ev olduğunu ve dedenizin de 30 sene önce vefat ettiğini kabul edelim. Daha önce dava açılıp miras paylaşılmamışsa, her zaman bu davayı açabilirsiniz.

Ortaklığın Giderilmesi Davasının Hangi Mahkemede Açılması Gerekmekte?

Ortaklığın giderilmesi davası taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır. Davaya konu birden fazla taşınmaz bulunuyorsa, bu taşınmazlardan birinin bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesinde tüm taşınmazlar için ortaklığın giderilmesi davası açılabilir. Eğer siz İstanbul’da bulunuyorsanız ve dava konusu taşınmazların tamamı Sakarya’da bulunuyorsa, davayı Sakarya’da açmanız gerekmektedir, İstanbul’daki mahkeme bu davaya bakmaya yetkili değildir.

Davayı Nerede Açabilirim?

Benim dededen kalma tapulu yerlerim var; fakat babam öldü. Babam sağlığında tapu kaydını üzerine almadı. Tapunun bölünmesi ve hakkımı alabilmek için İstanbul’dan dava açabilir miyim? Miras kalan yerler Sakarya’da. Ortaklığın giderilmesi davasını taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemede açmanız gerekmekte. Eğer miras kalan taşınmazların tamamı Sakarya’da bulunuyor ise, davayı Sakarya Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açmanız gerekmektedir. Dava açıp paylaşmak istediğiniz taşınmazların bir kısmı İstanbul’da bir kısmı da Sakarya’da olsaydı, böyle bir olasılıkta davayı İstanbul’da da açabilirdiniz.

Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi

Yazımızın sonunda ortaklığın giderilmesi dava dilekçesi bulunmaktadır. Bu dilekçe çok genel bir dilekçe olup ortaklığın giderilmesi davası açmak istiyorsanız bir avukata danışmanızı öneririz. Ortaklığın giderilmesi davasını bir avukattan yardım alarak açmak zorunda değilsiniz; ancak bir avukattan yardım almak işinizi kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Ortaklığın giderilmesi davasını açmak için dilekçe ile sulh hukuk mahkemesine başvurmanız gerekmektedir. Ortaklık miras sebebiyle oluşabileceği gibi bir taşınmazın hisseli olarak alınması sonucu da oluşabilir. Ortaklığın giderilmesini istediğiniz ev, arsa, tarla gibi taşınmaz mal varlığı ise bu davayı taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemede açmanız gerekiyor. İstanbul’da açmanız gereken davayı eğer İzmir’de açarsanız, davanız yetkisizlik sebebiyle ret edilir.

Birden Fazla Taşınmaz İçin Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın giderilmesi davası açmak istiyor ve birden fazla taşınmazda ortak olabilirsiniz. Böyle bir durumda her bir taşınmaz için ayrı bir dava açmanıza gerek yoktur. Tek bir dava açabilirsiniz. Açacağınız bu tek dava ile ortak olduğunuz tüm taşınmazlardaki ortaklığı bitirebilirsiniz. Peki, böyle bir davayı hangi mahkemede açmanız gerekiyor. Davayı yine sulh hukuk mahkemesinde açmanız gerekiyor. Babanızdan 3 tane evin miras kaldığını kabul edelim. Bu evlerin biri İstanbul’da, biri Marmaris’te birinin de Kastamonu’da olduğunu var sayalım.

Böyle bir durumda her üç evdeki ortaklığın giderilmesi için İstanbul’daki mahkemede de dava açabilirsiniz, diğer iki yerdeki mahkemelerde de dava açabilirsiniz. Bu üç yerden İstediğiniz yerdeki mahkemede dava açabilirsiniz.

Mahkeme Kararları, İtiraz Yolları ve Kararın İcra Edilmesi

Ortaklığın giderilmesi davalarında mahkeme, taşınmazın durumuna ve ortakların taleplerine göre bir karar verir. Mahkeme kararının hangi yönde olduğu, davacı ve davalının haklarını doğrudan etkilemektedir. Kararda, taşınmazın kıymet takdiri ve satış şekli detaylı bir biçimde belirtilir. Paylaşmanın adaletli bir şekilde yapılması için gerekli usul ve esaslar mahkemece belirlenir. Mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından, kararın icra edilmesi için ilgili satış müdürlüğüne başvurulması gerekir. Satış müdürlüğü, mahkeme kararını uygulamaya koyar ve taşınmazın paylaşımını veya satışını gerçekleştirir. Satış işleminden elde edilen para, taşınmazdaki hisse oranlarına göre ortaklar arasında dağıtılır. Mahkeme kararlarının ve süreçlerinin titiz bir şekilde takibi, davacı ve davalının haklarının korunması açısından büyük önem taşır. Her bir aşama hukuki bilgi gerektirdiğinden, sürecin uzman bir avukat eşliğinde yürütülmesi tavsiye edilir.

Örneklerle Ortaklığın Giderilmesi Davası

Örnek

Babamdan kalan eve ablamla birlikte ortağız ama ben faydalanamıyorum. Ablam kendisi oturuyor. Ben kiradayım. Ne yapmalıyım?

Bu durumda ortaklığın giderilmesi davası açabilirsiniz. Bu dava sonunda babanızdan kalan ev mahkeme tarafından açık arttırma ile satılacak ve parası da sizlere paylaştırılacaktır. Eğer ortaklığın giderilmesi davası açmak istemiyorsanız kardeşinize noterden ihtarname göndererek kira gelirinin yarısını size ödemesini talep edebilirsiniz. Devamında da ecrimisil davası açabilirsiniz.

Örnek

Babamdan kalan bir ev var. Arsa tapulu ama üzerinde 5 daire var. Hepimiz birinde oturuyoruz. Ortaklığın giderilmesi davası açıldığında bu daireler nasıl paylaştırılır.

Dairelerin satılmasını istemiyorsanız ve her bir mirasçıya birer tane daire verilmesini istiyorsanız, hukuken bu mümkün olabilir. Şuan herkesin fiili olarak kullandığı daire kendisine verilsin istiyorsanız, ne yazık ki bu mümkün olmayabilir. Davalıların ortaklığın giderilmesi davasına verecekleri cevap dilekçesi de bu paylaşımda önem arz etmekte.

Ortaklığın giderilmesi dava dilekçesi indirmek için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

İzale-i şuyu davası hangi durumlarda açılır?

Eğer ortaklar taşınmazın kullanılması veya satılması konusunda anlaşamıyorlarsa ortaklığın giderilmesi davası açılabilir. 

İzale i şuyu davası masraflarını kim öder?

Dava masraflarını davayı açan taraf öder. Dava sonunda dava masrafları ortaklara hisseleri oranında ödetilir.

Ortaklığın giderilmesi davası nedir?

Ortaklığın giderilmesi davası, birden fazla kişinin mülkiyet hakkına sahip olduğu bir malın bölünemeyecek nitelikte olması durumunda, bu ortaklığın mahkeme kararıyla sona erdirilerek, malın paylaşımının sağlanması amacıyla açılan davadır. Genellikle miras yoluyla ortak mülkiyetin oluştuğu gayrimenkuller için uygulanır.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır?

Dava, ortaklardan biri veya birkaçı tarafından, bulundukları yerin sulh hukuk mahkemesine başvurarak açılır. Dava dilekçesinde, ortaklığın giderilmesini talep eden kişi veya kişilerin, malın tanımı, ortaklık payları ve ortaklığın giderilmesi talebinin gerekçeleri belirtilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Dikkate Alınacak Hususlar Nelerdir?

Mahkeme, davanın incelenmesi sırasında, malın özelliklerini, bölünebilirliğini, ortakların paylarını ve her bir ortağın menfaatlerini dikkate alır. Ayrıca, malın satışı ve gelirin paylaşımı konusunda adil bir yöntem belirlenmesine çalışılır.

Ortaklığın Giderilmesi Davasının Sonuçları Nelerdir?

Dava sonucunda, mahkeme malın satışına karar verilir. Satış, genellikle açık artırma yoluyla gerçekleştirilir ve elde edilen gelir, ortakların paylarına göre dağıtılır. Eğer mal bölünebiliyorsa, mahkeme malın bölünmesine ve ortakların her birine bir kısmının verilmesine karar verebilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasının Sonuçları Nelerdir?

Dava sonucunda, mahkeme malın satışına karar verilir. Satış, genellikle açık artırma yoluyla gerçekleştirilir ve elde edilen gelir, ortakların paylarına göre dağıtılır. Eğer mal bölünebiliyorsa, mahkeme malın bölünmesine ve ortakların her birine bir kısmının verilmesine karar verebilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Süresi Ne Kadardır?

Davanın süresi, davanın karmaşıklığına, yerel mahkemelerin iş yüküne ve dava sürecindeki işlemlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Ortalama olarak, bir yıldan birkaç yıla kadar sürebilir. Sürecin davaya bağlı olarak değişebileceğini unutmamak gerekir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Avukat Tutmanın Önemi Nedir?

Bu tür davalarda hukuki süreçler karmaşık olabildiği için, dava sürecinde deneyimli bir avukatın rehberliği önemlidir. Avukat, dava dilekçesinin hazırlanmasından, delillerin sunulmasına, dava stratejisinin belirlenmesinden, mahkeme sürecindeki temsile kadar pek çok konuda destek sağlar.


“Ortaklığın Giderilmesi Davası” üzerine 11 yorum

 1. Merhaba 10 sene önce annem vefat etti.Babam ve biz 5 kardeş annemden kalan taşınmazlara mirasçı olduk.babam yalnız yaşıyor ve bu süre zarfında ablam babama hiçbir şekilde hal hatır sormaz hasta olsa bile arayıp sormaz sormadığı gibi mallarin paylaşımı için bizi zorlamakta ve babamın da oturduğu evlerde dahil izaleyi şuur davasi açmaya hazırlanmaktadır.Daha babam ölmeden paylaşıma babamin rızası yok.bu davayı nasıl engelleyebiliriz.babam ablamı evlatlıktan reddetme yapabilirmi

  Yanıtla
 2. Merhaba 2021 yılında vefat eden muristen kalan 3 parça toplam 34 dönüm konya dönümü ile tarım arazisi mevcut 5 varisiz taksimi mümkün değil tarlanın birinde oturdgumuz ev var tapu yok ehil mirasçı şartlarım uyuyo çiftçilik yapıyorum mahkeme ehil miras davasını kabul edip arazileri bana satar mı yoksa direk satış mı yapar teşekkür ederim lütfen cevaplayın size zahmet

  Yanıtla
 3. Babamdan biri kirada olmak üzere iki adet daire kaldı. fakat kiracı kira ödemesini annemin vasisi kız kardeşime ve erkek kardeşime yarı yariya yapmakta henüz tapuları almadigimiz halde. Biz iki kız olarak herhangi bir kıra geliri alamamaktayiz. Bu durumda gidebileceğiniz tek yol izalei şuu davası mıdır?

  Yanıtla
 4. merhaba uyap esatıs tan bir yer aldım ,ihaleyi kazandım parasını ödedim 7 günü beklerken ihalenin feshi davası açıldı . davanın konusunu okudum özetle, isalei şuyu davası açıldıktan 1-2 ay sonra hissedarların 2 tanesine kısıtlılık olmus vesayet altına girmişler sonra satış ilanı bu kısıtlılık kesinleşmeden sonra verilmiş oda yaklaşık 1 ay sonra, diyorlarki satış memuru kıstlılara tebligat göndermiş vasilere gönderilmemiş . ben biraz baktım satış memuru tebligatı tapudaki hissedarların adreslerine yoksa mernisteki adreslerine gönderir deniyor. Benim mantığıma göre vasilik olduktan sonra vesayetinin altındaki kişinin davalarına bakmalı ve müdahil olarak o davaya harç ödeyerek girmeli idi.girdikten sonrada tabiki tebligat gönderilirdi. burda sormak istediğim kanunlarda vesayet altına alınmadan önceki izalei şuyu davası vesayet altına alınınca satış memuru bunu bilmeli ve tebligat göndermelimiydi. kıstlılarada göndermemelimiydi bunu bilebilirmi kullandıkları sistemde görebiliyorlarmı . beni aydınlatırsanız sevinirim . saygılarımla

  Yanıtla
 5. Merhaba Ortaklığın giderilmesi davasında avukat vekalet ücretini sadece kendisini temsil ettiren (avukata vekalet veren) mi öder. Yoksa satış sonrası kendisine miras payı oranında ödeme yapılan her bir kişi kendisini avukata temsil ettirsin ya da ettirmesin, satış sonrası ödenen tutar oranında avukata vekalet ücreti ödemesi gerekir mi

  Yanıtla
 6. Merhabalar : 1/3 hisse tapulu arsa üzerine yapılan 3 daireden biri babama ait olup kat irtifakı yapılmamış dairenin babamın ölümü sonrası , mirasını paylaşırken üvey annemize evin %70 ‘ini hisse tapu vermiştik, kalan kısmı bizde kalmıştı uvey anne 2,5 yıl önce vefat etti kardeşi evi 2,5 yıldır kullanıyor hissemizle ilgili kısmı istediğimde yanaşmıyor ve anlaşmak istemiyor. geçmiş dönem kiralarını ve hissemi nasıl alabirim mahkemeye verirsem satış arsa üzerinde bulunan 3 daireninmi yoksa baba hissesi olan 1/3 olan kısmımı satılacaktir. çözüm önerirmisiniz şimdiden teşekkürler

  Yanıtla

Yorum yapın

Ara WhatsApp