Maltepe Miras Avukatı

Maltepe Miras Avukatı

Miras hukuku, vefat eden bir kişinin mirasının kimlere ve nasıl paylaştırılacağını düzenleyen hukuk dalıdır. Maltepe bölgesinde, maltepe miras avukatı ifadesi, bu alanda hizmet veren, Türkiye Barolar Birliğine kayıtlı avukatların, müvekkillerine özel hukuki temsil ve danışmanlık hizmetleri sundukları anlamına gelir. Miras davaları konusunda uzman bir avukat, miras hukukuyla ilgili dava ve işlemlerin başarılı bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılması için gerekli bilgi ve deneyime sahiptir.

Maltepe miras avukatı seçimi yaparken avukatların alanında uzmanlık ve kıdem düzeyleri göz önünde bulundurulmalıdır. Maltepe ve çevresinde miras hukuku konusunda destek almak isteyen kişiler, miras davalarında başarı sağlamış, deneyimli ve bilgi birikimine sahip bir maltepe miras avukatı ile temsil edilmek isteyebilir.

Maltepe’de miras hukuku konusunda uzman avukat arayışı içerisinde olanlar; miras paylaşımı, veraset ilamı, tenkis davaları, vasiyetname ve muris muvazaası gibi konularda kıdemli ve deneyimli bir maltepe miras avukatı ile çalışmanın avantajlarından yararlanabilirler. Bu alandaki hukuki sürecinizin başarıyla yönetilmesi için doğru avukatı seçmek, miras davalarının kazanılmasında etkili bir faktördür.

Maltepe Miras davalarına bakan avukat

Ölen kişinin mal varlığının yasal ve atanmış mirasçılara geçişini düzenleyen kurallara miras hukuku denilir. Maltepe Miras avukatı ise daha çok miras davalarına katılan avukatlara denilir. Miras hukuku medeni hukuk içinde düzenlenmiştir ve bir çok karmaşık hususu içinde barındırır. Ne yazık ki ülkemizde mirastan mal kaçırma çok yaygındır. Özellikle kız çocuklarına miras bırakmak istemeyen kişiler sağlıklarında tüm mal varlıklarını erkek çocuklarına devretmektedirler. Yine benzer şekilde ikinci evliliğini yapan ve eşinin etkisiyle önceki evlilikten olan çocuklardan mal kaçırılmaktadır. Türk Medeni Kanunu miras bırakanın bazı mirasçılarına daha çok bazılarına ise daha az miras bırakmasına izin vermektedir.

Ama bu konuda kanun bir sınır koymuştur. Saklı paylı mirasçılarının hakkını ihlal etmedikçe, miras bırakan mal varlığını istediği kişilere bırakabilir. Bu sebeple saklı payını alamayan mirasçılar, miras bırakanın ölümünden sonra tenkis davası açabilirler. Maltepe Miras avukatı hem miras kaçırma davalarında müvekkillerinin mirastan pay almaları için dava açarlar hem de mirasın paylaşılması için ortaklığın giderilmesi davası açarlar. Mirasçılar dava açmadan da mirası aralarında paylaşabilirler. Bunun için aralarında miras paylaşma sözleşmesi imzalamaları gerekmektedir.

Miras paylaşma sözleşmesinin geçerli olabilmesi için tüm mirasçıların bu sözleşmeyi imzalaması gerekmektedir. Miras paylaşma sözleşmesi miras bırakan hayattayken de yapılabilir. Bunun için miras bırakanını yapılan bu sözleşmeyi onaylaması gerekmektedir. Miras paylaşma sözleşmesi düzenlerken hak kayıpları yaşanmaması adına sözleşmenin bir miras avukatı tarafından hazırlanması faydanıza olacaktır.

Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar

Bazı davalar mirasla ilgili olduğu için bu davalara miras davası denilir. Tereke tespit davası, terekeye temsilci atanması davası, tenkis davası, miras sebebiyle istihkak davası, miras sebebiyle ortaklığın giderilmesi davası, mirasçılık belgesi alınması, mirasın reddedilmesi davası, vasiyetnamenin açılması davası, vasiyetnamenin iptali davası, mirasçılık belgesinin iptali davası, vasiyetnamenin tenfizi davası, mirastan yoksunluğun tespiti davası, mirasçılıktan çıkarmanın iptali davası, muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davası, mirasta denkleştirme davası, mirastan feragat sözleşmesinin iptali davalarına miras avukatı bakar.

Miras kalan mal varlığı değerleri üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davasına da miras avukatı bakar. Bu davaların yanında miras avukatı vasiyetname düzenlenmesi konusunda hukuki danışmanlık hizmeti verir. Vasiyetname ile belirli malları istediğiniz kişiye bırakabilirsiniz. İstediğiniz kişileri ön mirasçı ve art mirasçı olarak atayabilirsiniz. Maltepe Miras avukatı ayrıca miras paylaşma sözleşmesi hazırlanmasında da danışmanlık hizmeti vermektedir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlemek isteyen kişilerin de miras avukatına başvurmaları faydalarına olacaktır. Miras sözleşmesinin düzenlenmesinde de bir miras avukatının görüşü alınmalıdır.

Miras avukatı hem miras paylaşımı sırasında hukuki danışmanlık hizmeti vermekte hem de mal kaçırma nedeniyle açılması gereken davaları takip eder. Mirasını paylaştırmak isteyen bir kişinin yaptığı işlemlerin daha sonra iptal edilip edilmeyeceği konusunda bir Maltepe miras avukatı görüşü alması gerekir. 

Miras Hukuku Davaları Hangileridir?

Miras hukuku Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir ve miras ile ilgili davalar aşağıda yer almaktadır. Miras davaları genelde mirastan mal kaçırma sonucu hak alamayan mirasçıların başvurdukları davalardır. Ayrıca miras kalan malvarlığının paylaştırılması içinde miras hukuku davaları açılır.

 • Terekeye temsilci atanması davası
 • Terekenin resmi defterinin tutulması davası
 • Tereke tespit davası
 • Mirasçılık belgesi alınması davası
 • Tenkis ve denkleştirme davası
 • Miras sebebiyle ortaklığın giderilmesi davası
 • Mirasçılık belgesinin iptali
 • Mirasın reddi davası
 • Vasiyetnamenin iptali
 • Vasiyetnamenin tenfizi
 • Aile konutu şerhi konulması
 • Aile konutu üzerinde sağ kalan eşe intifa hakkı tesisi
 • Babalık davası
 • Soybağının reddi davası
 • Evlat edinme 
 • Evlatlık ilişkisinin kaldırılması
 • Evlenmenin iptali davası
 • Miras sebebiyle istihkak davası
 • Arsa payının düzeltilmesi davası
 • Satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil davası
 • Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
 • Yanılma nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
 • Aldatma nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil davası
 • Önalım hakkına dayalı tapu iptal ve tescil davası

Miras Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras bırakanın ölümü ile miras mirasçılara geçer. Tapuya kayıtlı taşınmazların mirasçılar adına tescil edilmesi için ilgili tapu müdürlüğüne intikal işlemi için başvuru yapmaları gerekmektedir. Tapu müdürlüğünde intikal işlemi yapmak için web tapu üzerinden randevu almanız gerekmekte. Başvuru sırasında mirasçı olduğunuzu ispat etmek için mirasçılık belgesinin yanınızda bulunması gerekmektedir. Mirasçılık belgesini noterlerden alabilirsiniz. Tüm mirasçılar birlikte başvurmazsa tüm mirasçılar adına elbirliği mülkiyetine tabi tapu kaydı düzenlenir. Elbirliği mülkiyetinde payınızı üçüncü bir kişiye satamazsınız; fakat mirasçılar arasında alım satım mümkündür. Mirasçılar kendi aralarında anlaşarak her zaman mirası paylaşabilirler.

Miras paylaşma sözleşmesi düzenleyerek her bir mirasçıya verilecek mal varlığı kararlaştırılabilir. Noterde yapılabileceği gibi adi yazılı şekilde de miras paylaşma sözleşmesi yapılabilir. Sözleşmede belirlenen paylaşma kuralına uymayan mirasçının cezai şart ödemesi de kararlaştırabilir. Eğer mirasçılar hiçbir şekilde anlaşamıyorlarsa hatta kavga etmeye başladılarsa, mirasın paylaşılması için tek yol miras paylaşıma davasıdır. Miras sebebiyle ortaklığın giderilmesi davası olarak da bilinen bu davada, tarafların birlikte sahip oldukları mal varlıklarının satılarak her bir mirasçıya miras hissesi oranında paylaştırılması sağlanır. Mirasın paylaştırılması için ortaklığın giderilmesi davası sulh hukuk mahkemesinde açılmalıdır. Mahkeme tarafından verilen ortaklığın giderilmesi kararının kesinleşmesi sonrası satış memuru aracılığı ile mal varlığının satılarak paylaştırılması sağlanır. 

Mirasta Pay Alabilecek Kişiler Kimlerdir?

Yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar terekeden pay alırlar. Kimlerin yasal mirasçı olduğu Türk Medeni Kanununda belirtilmiştir. Kanunda belirtilenlerin dışında yasal mirasçı yoktur. Yasal mirasçılar yanında bir de atanmış mirasçılar bulunur. Bir kimse istediği kişiyi mirasçı olarak atayabilir. Önemli olan saklı paylı mirasçıların haklarını ihlal etmemektir. Kişinin yasal mirasçılarının pay alabileceğini yukarıda söylemiştik. Öncelikle kimlerin yasal mirasçı olduklarını açıklayalım. Miras bırakan öldüğünde evli ise, sağ kalan eşi her durumda yasal mirasçısı olacaktır. Eş ile birlikte yasal mirasçı olabilecek ilk grup miras bırakanın alt soyudur.

Altsoyu bulunan kişinin yasal mirasçıları alt soylarıdır. Bir kimsenin altsoyu onun çocukları, torunları ve torun çocuklarıdır. Eğer ölen kişinin çocukları hayattaysa yasal mirasçısı çocuklarıdır. Ama çocukları ölmüş ve torunları sağ ise, bu durumda torunları yasal mirasçısı olacaktır. Miras bırakanın alt soyundan hiç kimse yoksa yasal mirasçısı anne ve babasıdır. Kişinin öldüğü tarihte anne ve babası hayatta değilse, onların çocukları yani miras bırakanın kardeşleri yasal mirasçısı olur. Kardeşleri de ölmüşse, kardeş çocukları yasal mirasçısı olur.

Eğer kişinin bu sayılanlardan hiç bir yakını hayatta değilse büyükanne ve büyükbabası yasal mirasçısı olur. Hayatta değillerse teyze, dayı, amca ve hala yasal mirasçı olur. Yasal mirasçıların mirastan pay alabilmeleri için mirasçılık sıfatlarının son bulmamış olması gerekir. Yasal mirasçılar, mirası ret ettiyse, miras bırakan ile mirastan feragat sözleşmesi imzaladı ise, mirastan çıkarıldıysa ya da mirastan yoksunluk sebepleri varsa mirastan pay alamazlar. 

Ara WhatsApp