Nefsi Müdafaa Nedir?


Nefsi müdafaa, kişinin kendini veya başkalarını yapılan bir saldırıya karşı koruma amacıyla gerçekleştirdiği savunma eylemidir. Saldırı anında, bireylerin yasal olarak kendilerini savunması, evrensel insan haklarının bir parçası ve doğal bir içgüdü olarak görülür.

Türk Ceza Kanunu  M.25 hükmüne göre, eğer kişinin veya başkasının hayatı, vücut bütünlüğü ya da özgürlüğüne yönelik bir saldırı mevcutsa, bu saldırının hemen sona erdirilmesi amacıyla yapılan savunma, nefsi müdafaa kapsamında değerlendirilir. Bu durumda, meşru müdafaa hali geçerlidir ve bireye cezai sorumluluk yüklenmez.

Türk hukuk sistemi ve diğer pek çok yargı sistemi tarafından kabul edilen nefsi müdafaa hakkı, bireyin yasal sınırlar içinde kendi kendini korumasını öngörür ve bu durum hukuki bir koruma altına alınmıştır.

Nefsi Müdafaa Ne Demek ?

Nefsi müdafaa, bir kişinin kendisine veya başkasına yönelmiş olan, gerçekleşmiş ya da gerçekleşmesi muhtemel bir saldırıya karşı, olayın şartlarına ve hakka uygun şekilde savunma yapması durumudur. Türk Ceza Kanunu madde 25/1 kapsamında, kişi kendini veya bir başkasını korumak için gerçekleştirdiği savunma eylemleri nedeniyle cezai sorumluluktan muaf tutulur. 

Meşru müdafaa, TCK M. 25/1 kapsamında düzenlenen hukuki bir kavramdır. Nefsi müdafaa durumu, bireyin kendisine yönelik veya başkasının hakkına dönük bir saldırıya karşı koyması ve bu saldırıyı defetmesi olarak tanımlanır. Saldırının gerçekleşmiş veya ileride kesinlikle gerçekleşecek olması, kişinin meşru müdafaa hakkını kullanabilmesi için önemlidir.

Meşru müdafaa nedeniyle yapılan bir eylem, hukuka uygunluk sebebi olarak görülmekte ve bu durumda birey cezai sorumluluktan muaf tutulmaktadır. Ancak, kişinin meşru müdafaa sınırlarını aşmamış olması şarttır.

Nefsi müdafaa, bireyin kendisini ve başkalarını korumak amacıyla saldırıyı durdurma hakkıdır. TCK kapsamında düzenlenen bu durum, yeterli şartlar sağlandığında hukuki sorumluluk doğurmayan bir savunma mekanizması olarak kabul edilmektedir. Bireyin meşru müdafaa sınırları içinde kalması, yasal bir koruma sağlarken, aşırıya kaçan savunmalar sorumluluğu beraberinde getirebilir.

Nefsi Müdafaa Şartları

Nefsi müdafaa veya meşru müdafaa, bazı özel koşulların bir arada bulunması sonucunda kabul edilir. TCK madde 25’e göre nefsi müdafaa şartları, hem saldırıya ilişkin hem de savunmaya ilişkin olmak üzere özel olarak belirlenmiştir.

 • Saldırıya İlişkin Şartlar

Saldırının nefsi müdafaa çerçevesinde değerlendirilebilmesi için belirli şartlar gereklidir.

 1. Saldırının Varlığı: Savunma hakkının devreye girebilmesi için öncelikle bir saldırının var olması şarttır. Saldırı; başladığında ya da bitmesine rağmen yeniden başlayabileceği endişesi taşıdığında, savunma hakkı doğar.
 2. Saldırının Haksız Olması: Meşru müdafaa hükümlerinin geçerli olabilmesi için saldırının haksız bir nitelik taşıması gerekir. Saldırı haklı bir gerekçeye dayanıyorsa, bu hükümlerden yararlanmak mümkün değildir.
 3. Savunulacak Hakkın Meşru Müdafaaya Uygun Olması: Savunma amacının, nefsi müdafaa ile korunabilecek bir hak üzerine kurulmuş olması gereklidir. Aksi halde meşru müdafaa hükümlerinden yararlanılamaz.
 4. Saldırı ile Savunmanın Eşzamanlılığı: Nefsi müdafaa, savunmanın saldırı anında yapılmasını gerektirir. Savunmanın saldırıdan önce yapılması ya da saldırının son bulmuş olduğu durumlarda nefsi müdafaa hükümleri uygulanamaz.
 • Savunmaya İlişkin Şartlar

Meşru müdafaa, savunma yönünden de kendi içinde şartları barındırır.

 1. Savunmanın Zorunluluğu: Saldırıdan kaçınmak için başka bir çözüm yolu varsa, nefsi müdafaa hükümlerinden yararlanılmaz. Yani, savunma saldırıdan kaçınmanın tek yolu olmalıdır.
 2. Savunmanın Saldırana Karşı Yapılması: Saldırıyı gerçekleştiren kişiye karşı savunmada bulunulabilir. Saldırıyla bağlantısı olmayan üçüncü kişilere karşı yapılan eylemler, nefsi müdafaanın kapsamına girmez.
 3. Savunmanın Saldırıya Orantılı Olması: Savunma eylemi ile saldırı arasında orantılılık bulunması gereklidir. Savunmada aşırıya gidilmesi durumunda, kişi haksız tahrik veya meşru müdafaa sınırının aşılması hükümlerinden yararlanabilir.

Savunma ile saldırının dengeli ve uygun bir şekilde eşleştirilmesi, ceza hukukunun temel prensiplerinden biridir ve adalet sisteminin koruduğu dengeyi yansıtır. Bu şartlar gerçekleştiğinde, kişinin yaptığı savunma meşru müdafaa olarak kabul edilir ve hukuki bir koruma altına alınır. Bu kapsamda kişinin maddi veya manevi, bireysel veya varlıkla ilgili haklarını savunması hukukun kabul ettiği bir hak olarak görülür. 

Nefsi Müdafaada Savunma Sınırının Aşılması

Nefsi müdafaada savunma sınırının aşılması, bir kişinin meşru savunma haklarını kullanırken, kabul edilebilir orantılılık prensibini ihlal etmesi durumunda meydana gelir. Eğer bu sınır aşımı kişinin yaşadığı yoğun korku, heyecan ya da telaş gibi mazur görülebilecek duygusal durumlar nedeniyle gerçekleşmişse, kişi hukuki olarak cezalandırılmaz. Nefsi müdafaada savunma sınırının aşılmasında cezai sorumluluk kaldırılır veya azaltılırken gözetilmesi gereken bazı özel şartlar vardır:

 • Meşru savunma hakkının koruyuculuğu altında olan bir hakkın saldırıya uğraması,
 • Meşru savunma hakkını kullanabilmek için gerekli olan saldırının gerçekleşmiş olması,
 • Meşru savunma sınırlarının ölçülülük ya da orantılılık ilkesine aykırı bir şekilde aşılması,
 • Bu aşımın, kişinin mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaş haliyle gerçekleşmiş olması.

Saldırıya uğrayan kişinin, bu durumdan kaynaklanan korku, endişe ve telaşı, nefsi müdafaada sınır aşımının değerlendirilmesinde önem taşır. Eğer birey, kendisini yönetme kabiliyetini etkileyen bu duygusal bozukluk içindeyse ve orantısız güç kullanımı bu yüzden gerçekleşmişse, nefsi müdafaada savunma sınırının aşılması kabul edilir. Ancak, eğer kişinin hareketleri kin veya intikam duygularıyla motive edilmişse, o zaman haksız tahrik hükümleri devreye girer.

Nefsi müdafaada savunma sınırının aşılması koşullarının tamamı bir arada bulunuyorsa fail cezai bir yaptırım ile karşılaşmaz. 

Nefsi Müdafaada Haksız Tahrik ve Ceza İndirimi

Bir suçun işlenmesi sırasında nefsi müdafaada haksız tahrik durumu, failin eyleminin meşru müdafaa koşulları altında gerçekleşip gerçekleşmediğine bağlı olarak farklı şekillerde değerlendirilir. Meşru müdafaanın (yani, -nefsi müdafaanın-) şartlarına uygun olarak yapılan bir eylem söz konusu olduğunda, yani fail kendisine veya başkasına karşı işlenmek üzere olan bir saldırıyı defetmek için harekete geçmiş ise ve bu eylemi meşru müdafaanın sınırları içinde kalmışsa, burada bir cezalandırma söz konusu olmaz.

Ancak, meşru müdafaa sınırlarını aşan bir eylemde bulunulmuş fakat bu eylem bir haksız tahrik sonucu hiddet ve elem duyguları altında gerçekleşmişse durum değişir. Bu senaryoda, failin cezasına haksız tahrik hükümleri uyarınca bir indirim yapılabilir.

Haksız tahrik, failin yargı sürecinde karşılaşabileceği bir indirim unsuru olup, işlenen suçu hukuki olarak meşru kılmaz. Bu yalnızca failin karşı karşıya kalacağı cezanın şiddetini azaltan bir faktördür. Suçun işlenme şekli, failin suçu işlediği sırada psikolojik durumu ve haksız tahrik unsurları dikkatlice incelenerek cezada indirim yapılıp yapılmayacağına karar verilir.

Özetle, nefsi müdafaa şartlarına uygun davranmayıp haksız tahrik altında bir suç işleyen failin ceza yaptırımında hafifletici sebepler haksız tahrik düzenlemesi gereğince değerlendirilebilir ve cezada indirim kararı verilebilir. Ancak bu durum, suçun işlenişini meşru kılmaz, sadece failin cezasını etkileyen bir faktördür.

Kendisine Silah Doğrultulan Kişinin Meşru Savunma Hakkı

Bireylerin can güvenlikleri tehlikeye girdiğinde, meşru savunma temel bir haktır. Özellikle, kendisine silah doğrultulan kişinin meşru savunma hakkı vurgulanmalıdır. Haksız bir saldırı olarak nitelendirilen bu durumda, bireyler savunma mekanizmalarını seferber etmeye zorlanabilirler. Kolluk kuvvetleri, yani polis ve diğer güvenlik görevlileri, yasalardaki görev ve sorumlulukları doğrultusunda özel koşullar altında silah kullanabilirler; ancak vatandaşların karşı karşıya kaldıkları silahlı tehditler karşısındaki hakları ayrı bir konu teşkil eder.

Silah doğrultulması, kişilerin kendilerini korumak amacıyla orantılı güç kullanmalarını gerektirebilir. Meşru müdafaa veya meşru savunma hakkı, Türk Ceza Kanunu gereğince, kendisine veya başkalarına yönelik ciddi tehditlerin var olması halinde devreye girer. Bu hüküm kapsamında, bir kişiye yönelik silahlı saldırının savuşturulması için gerekli orantılı tepki verme hakkı tanınır.

Bu durum aşağıdaki ölçütlere dayanır:

 • Orantılılık: Meşru savunma, tehdidin boyutuna uygun olmalıdır. Aşırı güç kullanımı, meşru savunma sınırlarını aşar.
 • Zorunluluk: Saldırıyı önlemek için başka bir yol yoksa, meşru savunma hakkı geçerlidir.

Karşılaşılan silahlı saldırı durumunda, eğer kişi kendini veya başkalarını korumak için başka çare bulamıyorsa, meşru savunma hakkını kullanarak orantılı bir şekilde silah kullanabilir. Bu, yalnızca saldırının engellenmesi amacı taşıdığında ve başka bir çözüm yolu olmadığında yasal olarak kabul edilebilir bir eylemdir.

Bir kişinin kendisine silah doğrultulan anda hissedeceği tehdit ve bunun karşısında göstereceği savunma doğal bir insan tepkisi olarak değerlendirilmelidir. Ancak, meşru savunma hakkı kullanılırken, yasal sınırların ve sorumlulukların da bilincinde olmak şarttır. Bu sınırlar içinde kalan savunma, yasal koruma altındadır.

Yorum yapın

Ara WhatsApp