Vasiyet Ne Demek

Vasiyet Ne Demek

Vasiyet, kişinin hayatının sona ermesinden sonra geçerlilik kazanacak şekilde mal varlığının kısmen veya tamamen bir veya daha fazla kişiye devredilmesi işlemidir. Bu durum, ölüme bağlı bir tasarruf olarak kabul edilir. Sözlü vasiyet, şahitler huzurunda yapılan ve belirli koşullarda geçerli olan vasiyettir. Yazılı vasiyet,  vasiyetin somut bir belge halinde ifade edilmesidir ve bu belgeye “vasiyetname” adı verilir.

Yazılı vasiyet, şu adımları izleyerek hazırlanır. Vasiyetnamedeki talimatların açık ve net bir dil kullanılarak ifade edilmesi gerekmektedir. Belgenin yasal koşullara uygun olması ve miras hukukuna göre hazırlanmış olması. Vasiyetname, bırakanın özgür iradesini yansıtmalıdır ve herhangi bir baskı altında kalmamalıdır.

Vasiyet Ne Demek
Vasiyet Ne Demek 3

Vasiyetname Yorumlanması

Eğer vasiyetname yeterince açık değilse veya belirsiz ifadeler içeriyorsa, yorum kurallarına başvurulabilir. Bu süreçte ana hedef, vasiyeti yazan kişinin gerçek iradesini ve niyetini ortaya çıkarmaktır. Vasiyetin hazırlandığı dönemin şartları ve kullanılan dili değerlendirerek yorumlanır. Ayrıca vasiyetin genel mantığına ve bütünlüğüne uygun bir yorum yapılır. Vasiyete konu olan malın niteliği dikkate alınır.

Vasiyet, kişinin ölümünden sonra yürürlüğe girecek ve mal varlığının başkalarına aktarılmasını sağlayacak önemli bir hukuki belgedir. Belgenin açık ve anlaşılır olması, taraflar arasında ihtilafları önlemenin yanı sıra miras bırakanın son arzusunun doğru anlaşılmasını da sağlar. Bu nedenle, vasiyetnameyi hazırlarken yasal zorunluluklara ve esaslara özen göstermek çok önemlidir.

Vasiyet Düzenlenirken Dikkate Alınması Gereken Sınırlamalar

Vasiyet, genel olarak bireylerin ölümleri durumunda miraslarının kimlere ve nasıl dağıtılacağını belirtmek amacıyla yapılır. Bu sürecin asıl hedefi, vasiyet edenin vefatı sonrası mirasçılar arasında anlaşmazlık çıkmamasını sağlamak ve mirasın dağıtımına dair net bir yol haritası sunmaktır. Ancak bu irade beyanı, yasal mirasçıların, özellikle saklı pay sahiplerinin hakları göz önünde bulunduran bazı sınırlamalara tabidir.

Vasiyetname düzenlerken mirasçıların saklı pay haklarının korunuyor olması önemlidir. Saklı pay hakları, yasal mirasçıların mirasın belli bir bölümünden mahrum bırakılamayacağını garanti eden haklardır. Eğer bir vasiyetname ile bu haklar ihlal edilirse, saklı pay sahipleri tenkis davası açarak bu duruma itiraz edebilirler. Bu sebeple vasiyetnameyi düzenlerken hukuki karmaşaları önlemek ve vasiyetin geçerli olmasını sağlamak adına bir miras avukatından danışmanlık almanızı tavsiye ederiz. 

Vasiyetname ile yapılan tasarruflar, miras bırakanın tasarruf edebileceği oranın azalması nedeniyle otomatik olarak iptal olmaz. Vasiyetname ve miras planlaması, karmaşık ve detaylı hukuki süreçler olduğundan, bu konuda bilinçli hareket etmek önemlidir.

Vasiyet Hazırlama Yöntemleri

Resmi Vasiyet

Vasiyet, bir kişinin ölümünden sonra mal varlığının nasıl paylaşılacağını belirten yasal bir belgedir. Miras bırakanın son arzularını içeren vasiyet, farklı şekillerde oluşturulabilir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır. Resmi vasiyet, bir noter huzurunda düzenlenir ve miras bırakanın son isteklerini noter tarafından kayda alınır. Resmi vasiyetin geçerli olabilmesi için, miras bırakanın vasiyeti noter önünde okuması ve onaylaması gerekmektedir. Bu işlem, vasiyetin yasal geçerliliği açısından önem taşır.

Okunarak ve İmzalanarak Yapılan Resmi Vasiyet

Resmi bir vasiyetname hazırlama süreci, miras bırakanın son istek ve arzularını yasal bir belgeye dönüştürmek için hassas adımların takip edilmesini gerektirir. Vasiyetname, miras bırakanın mal varlığının ölümünden sonra nasıl paylaştırılacağını ve diğer önemli dileklerini içeren resmi bir belgedir. İşte, vasiyet düzenleme sürecinin iki ana aşaması:

Birinci aşamada, miras bırakanın son dilekleri resmi bir makama beyan edilir. Bu iletim şekli genellikle şöyledir. Miras bırakan, anlaşılır ve net bir şekilde son arzularını açıklar. Arzular kağıda döküldükten sonra, belgenin içeriği miras bırakan tarafından  okunur. Miras bırakan, iki tanık önünde vasiyetnamenin içeriğinin arzularına uygun olduğunu teyit eder.Tanıklar, vasiyetnamenin içeriğini bilmek zorunda değillerdir, ancak sürecin meşruiyetini teyit etmek adına orada bulunurlar. Miras bırakan, dileklerinin uygun şekilde ifade edildiğine karar verirse vasiyetnameyi imzalar. Resmi memur, belgeyi tarih atarak onaylar ve imzalar. Tanıklar, vasiyetnamenin miras bırakanın son dileklerine uygun olarak onların huzurunda düzenlendiğine dair şerh koyar ve imzalarlar. Bu adımlar tamamlandığında, resmi vasiyetname geçerli bir belge haline gelir. Vasiyetname, miras bırakanın ölümünden sonra yasal süreçte temel bir belge olarak kullanılacaktır.

Vasiyet
Vasiyet Ne Demek 4

Okunmadan ve İmzalanmadan Yapılan Resmi Vasiyet

Türk Medeni Kanunu madde 535, vasiyetçi kendi elleriyle vasiyetnameyi imzalayamıyorsa veya vasiyetnamenin içeriğini okuyamıyorsa bile resmi bir vasiyetname düzenlenmesine imkan verir. Bu durumda, vasiyetçi son isteklerini notere aktarır, memur bunları yazılı hale getirir.

Bu işlemin gerçekleştirilmesi için tanıkların varlığı aranır. Resmi memur, vasiyetçiyi dinledikten sonra elde edilen metni okur ve vasiyetçi vasiyetnamesinin doğruluğunu onaylar; bu onay, imza yerine geçer. Ardından, noter vasiyetnameye tarih atar ve imzalar. Tanıklar, vasiyetçinin son arzularını doğru bir şekilde ifade ettiğine ve memurun bu beyanları vasiyete yazdığına ve miras bırakana okuduğuna dair şerhleri imzalarlar.

Vasiyetçi okuyup yazabiliyor ise kendi isteğiyle veya herhangi bir sınırlama olmaksızın Türk Medeni Kanunu 480 veya 482. maddelerinden birine göre resmi vasiyet düzenleyebilir.  

El Yazısı İle Vasiyet

El yazısı ile vasiyet, miras bırakanın kendi el yazısıyla yazdığı ve imzaladığı kişisel bir belgedir. Bu yöntem, resmi vasiyet kadar yasal geçerliliğe sahip olup, belli koşulları sağlaması gerekmektedir. Tarih ve imza gibi detaylar, belgenin geçerliliği için esastır.

Türk Medeni Kanununun 538 nci maddesi el yazılı vasiyetnameyi düzenler. Bu maddeye göre, bir vasiyetnamenin geçerli sayılabilmesi için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. Vasiyetname, miras bırakan tarafından kendi el yazısıyla yazılmalı, düzenleme tarihi olarak yıl, ay ve gün açıkça belirtilmeli ve vasiyetnamenin sonunda imza bulunmalıdır.

Miras bırakanın vasiyetini her türlü dış etkiden bağımsız olarak yazması gerekir.  Ancak, fiziksel bir engelle karşılaşması durumunda miras bırakana yardım edilebilir. Buradaki kritik nokta, yardımın mirasbırakanın özgür iradesine müdahale etmemesi ve yazılanların miras bırakanın gerçek son arzularını yansıtmasıdır.

Özel durumlar göz önünde bulundurulduğunda, vasiyetnamenin kağıt üzerine yazılma zorunluluğu bulunmamakta, miras bırakanın gerçek niyetini yansıttığı sürece bu şart değişik şekillerde yerine getirilebilir.  

Vasiyetnamenin korunması ve saklanması konusunda da Türk Medeni Kanununun ilgili maddesinde düzenleme yapılmıştır. Vasiyetname, saklanmak üzere notere açık ya da kapalı zarf içinde teslim edilebilir. Bu imkan, vasiyetnamenin korunmasına ve ölüm tarihinden sonra da açılmasına katkı sağlar.

El yazısıyla yapılan vasiyetnameler, miras hukuku içinde önemli bir yere sahip olup, bu şartların yerine getirilmesi halinde yasal olarak geçerlidir. 

Sözlü Vasiyet

Sözlü vasiyet, miras bırakanın olağanüstü hallerde, yazılı bir vasiyet düzenleyecek zamanı veya imkânı olmadığında başvurduğu bir yöntemdir. Ancak, sözlü vasiyetin bazı yasal koşulları ve tanıkları bulunmalıdır. Bu tür bir vasiyet nadiren kullanılır ve yasal bir süreç sonucunda kabul edilir.

Vasiyet etmek isteyen kişilerin tercih edeceği yöntem, kişisel tercihlere ve imkânlara göre değişiklik gösterebilir. Ancak vasiyetin geçerliliği için yasal süreçlere ve şekil şartlarına özen gösterilmesi önemlidir. Her durumda, vasiyetin açık, anlaşılır ve yasal gerekliliklere uygun olması gereklidir.

Vasiyetname oluştururken miras alanında uzman bir avukattan yardım almak ve süreci titizlikle yürütmek önem taşır.

Vasiyet İle Yapılabilecek İşlemler

Vasiyet, bir kişinin ölümünden sonra yerine getirilmesini istediği hükümler ve talimatları içeren, hukuken bağlayıcı bir belgedir. Vasiyet ile miras bırakan yani muris aşağıdaki işlemleri yapabilir. Mirasçı Atanması: Muris, vasiyetnameyle kendi kanuni mirasçıları dışında başka bir kişiyi veya kişileri mirasçı olarak atayabilir. Belirli Mal Bırakılması: Muris, vasiyetname ile mal varlığının belirli bir kısmını belirli kişilere bırakabilir. Tasarrufta Bulunulması: Muris, vasiyeti ile mal varlığı üzerinde çeşitli tasarruflarda bulunabilir.  Vakıf Kurulması: Miras bırakan, vasiyetname ile vakıf kurabilir. Mirasın Paylaşılmasına İlişkin Kurallar Koyma: Muris, terekesinin nasıl taksim edileceğine ilişkin kuralları belirleyebilir. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Tayini: Murisin, vasiyetnamenin yerine getirilmesi için bir veya birden fazla kişiyi görevlendirmesi mümkündür. Evlilik Dışında Doğan Çocuğun Tanınması: Muris, evlilik dışında doğan ve kanunen tanınmayan çocuklarını vasiyetname ile tanıyabilir. Belirli Mallar veya Mirasçılar İçin Yüklemeler ve Şartlar: Miras bırakan, vasiyetname ile belirli mallar üzerinde ya da mirasçıların bazılarının üzerine özel şartlar veya yükümlülükler koyabilir. Yedek ve Art Mirasçı Atama: Muris, asıl mirasçının mirasçılıktan çekilmesi, reddetmesi veya ölmesi durumlarında yerlerine geçecek yedek veya art mirasçılar atayabilir. Mirasçılıktan Çıkarma: Muris, vasiyetname ile kanuni mirasçılarını bazı nedenlerle mirasçılıktan çıkarabilir.

Vasiyet, miras bırakan tarafından belirli şartlar altında yazılı veya sözlü olarak oluşturulabilir; ancak, yazılı bir belge şeklinde olması daha sağlam bir hukuki temsil sunar. Vasiyetin herhangi bir mirasçıya bildirilmiş veya açıklanmış olmasına gerek yoktur. Bunun yanında, murisin ölümüne kadar vasiyetini istediği zaman değiştirme hakkı bulunmaktadır.

Vasiyet İle Yapılamayacak İşlemler

Vasiyet, kişinin hayatının sona ermesi durumunda mal varlığının nasıl dağıtılacağını belirten bir belgedir. Ancak vasiyetnameler, belirli yasal sınırlamalara tabidir ve bu sınırların dışında geçerlilik kazanması mümkün değildir. 

Vasiyet hazırlanırken, yasal mirasçılar ve onların saklı pay hakkı göz önünde bulundurulmalıdır. Yasal mirasçılar, kanunların öngördüğü belirli bir kısmı, yani saklı paylarını almak hakkına sahiptir. Vasiyetname, bu saklı payları göz ardı ederek hazırlanmış ise tenkis davasına konu olabilir. 

Vasiyetnameler, ahlaka ve hukuka uygun olarak hazırlanmalıdır. Ahlaka aykırı, kanunlar tarafından yasaklanmış veya suç teşkil eden talepler içeren bir vasiyetname geçersiz sayılır. Ayrıca, vasiyetname ile bir başka kişiye hukuka aykırı bir eylemi gerçekleştirmesi için talimat vermek veya hukuka aykırı bir durum yaratmayı amaçlamak da mümkün değildir.

Vasiyetname hazırlarken, saklı pay hakkı gibi yasal mirasçıların hakları, ahlaki ve hukuki sınırlar dikkate alınmalıdır. Yasaların dışına çıkan vasiyetnameler, yargı organları tarafından geçersiz kılınabilecektir. Vasiyetname, sahibinin son isteklerini yasal çerçeve içinde düzenleyen bir belge olarak kalmalıdır ve yasaların sınırlarını zorlayarak hazırlanamaz. Vasiyet işlemleri yapılırken detaylı hukuki danışmanlık almak, tüm tarafın haklarını koruyacak en doğru yöntem olacaktır.

Vasiyetin İptal Davası

Kanun koyucu, vasiyet için birtakım geçerlilik şartları koymuştur. Ancak, bu şartlara sahip olmayan vasiyetleri otomatik olarak geçersiz saymak yerine, mahkeme yoluyla iptal edilebilir bir düzenleme getirmiştir. Vasiyetname, bir kişinin ölümünden önceki son dileklerini ifade eden önemli ve özel bir belgedir. Bu nedenle kişinin son arzularını yansıtan vasiyetnamelere hukuk sistemimizde büyük bir önem verilmektedir.

Vasiyetnamelerin geçerliliği için hem belirli şekil şartları hem de miras bırakanın hür iradesi ile bu son arzularını ifade etmiş olması gerekmektedir. Bu şartlara uyulmaksızın hazırlanan vasiyetnameler, vasiyetçinin ölümünün ardından iptal edilebilir. 

Vasiyetname düzenlemek isteyen kişi 15 yaşını tamamlamış olmalı ve ayırt etme gücüne sahip olmalıdır. Şarta bağlı vasiyetlerde, şart hukuka ve ahlaka uygun olmalıdır. 

Vasiyetin Açılması ve Tenfizi

Vasiyetnamelerin geçerliliğine bakılmaksızın elden teslim alındığı tarihten itibaren bir aylık süre zarfında açılması gerekir. Hakimin rolü, vasiyetnameyi açmak, okumak ve bunu ilgili taraflara duyurmak şeklindedir.  Vasiyetname açma davası ile ilgili olarak yetkili mahkeme, vasiyetçinin son ikametgâhının bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesidir.

Vasiyetnamenin tenfizi ise, vasiyetnamenin açıldıktan sonra herhangi bir itirazın bulunmaması veya var olan itirazların değersiz kalmasının belirlenmesinden sonradır. Vasiyetnamenin geçerli bir şekilde icra edilmesi için, vasiyetnamenin iptalini talep edebilmek adına tanınan bir yıllık hak düşürücü sürenin sona ermesi gerekmektedir. Vasiyetnamenin tenfizi davasına ise asliye hukuk mahkemesi bakar.

Vasiyetnamenin İptal Davası Açma Şartları

Vasiyetnamenin iptalini talep etmek için dava açma hakkına sahip olunması gerekir. Bu konuda kanun, davanın taraf teşkili bakımından kamu düzeniyle ilgili olduğunda oldukça açıktır. Vasiyetnamenin iptaline menfaati bulunan mirasçılar veya vasiyet alacaklıları, iptal davası açma hakkına sahiptir. Vasiyetnamenin iptalinde menfaati bulunan son mirasçı sıfatıyla hazine de iptal davası açabilir.

Vasiyetnamenin iptali davasının açılabilmesi için öncelikle vasiyetnamenin geçerlilik şartlarına haiz olup olmadığının saptanması gerekir. Şayet vasiyetname, yasalarda öngörülen şekil şartlarını taşımıyor veya murisin hür iradesine dayanmıyorsa, bu durum vasiyetnamenin iptali için yeterli bir temel teşkil edebilir. Vasiyetnamenin iptali için kanunda belirlenen yasal süreler içinde dava açılmalıdır.

Vasiyet, kişinin ölümünden sonra dileklerinin yerine getirilmesi noktasında oldukça kritik bir yere sahiptir. Kanun koyucu, vasiyetnamelerin güvenilirliği ve ciddiyetinin korunması adına, iptal davalarının belirli kurallar çerçevesinde yapılabilmesi için düzenlemeler getirmiştir. 

Vasiyetnamenin Tenfizi Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Vasiyet üzerine açılan tenfizi davaları, özellikle vasiyetnamenin yürürlüğe konması ve mirasın paylaştırılması gibi konuları içerir. 

Bu bağlamda, vasiyetnamenin uygulanması ile ilgili dava açmak isteyen kişilerin, miras bırakanın vefatından önceki son ikametgahının bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesine müracaat etmeleri gerektiğini bilmeleri önemlidir. Bu mahkemeler, vasiyetnamenin tenfizi gibi konuları yargısal olarak ele almakla görevli ve yetkilidir. 

Vasiyetnamenin uygulanması ve mirasın hukuka uygun bir şekilde paylaşımı, miras hukukunun önemli bir parçasını teşkil eder. Bu nedenle, vasiyet davalarında doğru mahkemeye başvurmak, hızlı ve adaletli bir sürecin önemli bir adımını oluşturur. Vasiyet davalarında usul ve yargılama süreci, Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütülmektedir.

Vasiyetten Dönme

Vasiyet, bir kişinin ölümünden sonra mal varlığının nasıl paylaştırılacağını belirten hukuki bir belgedir. Ancak bazı durumlarda kişiler vasiyetlerinden dönmek isteyebilir. Peki, vasiyetten dönme süreci nasıl işlemektedir? 

Evet, vasiyetten dönmeniz mümkündür. Vasiyetnameyi hazırlayan kişi, hayatta iken istediği zaman vasiyetini iptal edebilir, değiştirebilir veya yeni bir vasiyetname yazabilir. Vasiyetnamenizi iptal etmek istiyorsanız, bunu yazılı olarak yapmalısınız. Tıpkı vasiyetname hazırlama sürecinde olduğu gibi, iptal işlemi de belirli hukuki formalitelere uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Vasiyetinizi iptal ederek yeni şartlar altında bir vasiyetname hazırlamak istiyorsanız, eski vasiyetin hükümlerini ortadan kaldıracak yeni bir vasiyetname yazmalısınız.

Yeni Vasiyet Yapmak Suretiyle Eski Vasiyetten Dönme

Miras bırakan, evvelce oluşturmuş olduğu bir vasiyetnamesi varsa ve sonrasında fikrini değiştirirse, Türk Medeni Kanunu madde 542 kapsamında yeni bir vasiyetname yaparak eski vasiyetnamesindeki hükümlerden dönebilir. Vasiyetin hukuki geçerliliği bakımından, vasiyetin türü ne olursa olsun, yeni bir vasiyet eskiyi iptal eder. 

Örneğin, bir miras bırakan daha önceden resmi vasiyetname yaparak arkadaşı A’ya evini vasiyet etmiş olabilir. Ancak daha sonra A ile yaşanan bir anlaşmazlık neticesinde miras bırakanın fikri değişebilir. Böyle bir durumda, mirasbırakan aynı gün içinde yeni bir vasiyetname düzenleyerek aynı evi bakkal B’ye bırakmaya karar verebilir. Yeni vasiyetname düzenlendiği anda, eski vasiyetname artık hükümsüz kalmış olur ve A’nın miras üzerinden hak iddia etme ihtimali ortadan kalkar. Hangi vasiyetnamenin geçerli olduğunu anlamak için, vasiyetnamelerin tarihleri esastır. Mirasbırakan, yeni vasiyetname ile önceki vasiyetnamesinin tüm hükümlerini iptal edebilir. Miras bırakan isterse, yeni vasiyetname düzenleyerek sadece önceki vasiyetnamesindeki bazı hükümleri iptal edebilir veya değiştirebilir.

Yapılan her yeni vasiyet, yanında tarihini taşımak zorundadır ve bu, hangi vasiyetnamenin geçerli olduğunu belirlemede en önemli kıstastır. Mirasbırakanın son iradesi olarak kabul edilen en yeni vasiyetname, daha öncekilerin yerini alır.

Vasiyetname değişiklikleri hassas ve önemli konular olduğu için, bu işlemleri yapmadan önce uzman bir avukat ile görüşmek oldukça önemlidir.

Yok Etme ile Vasiyetten Dönme

Bir vasiyetnamenin hüküm ifade edebilmesi için, yasal geçerlilik koşullarının sağlanmış olması gereklidir. 

Eğer bir vasiyetname imha edilmişse, geçerli bir vasiyetnamenin varlığından bahsedilemez. Zira, kanunen değerlendirilecek herhangi bir belge bulunmamaktadır. Miras bırakanın vasiyetinden vazgeçmesinin yollarından bir tanesi da, hazırladığı vasiyetnamenin yok etmesidir.

Eğer vasiyetname, mirasbırakanın kendisi tarafından değil, bir kaza sonucu ya da başka bir kişinin ihmalinden dolayı yok edilmişse ne olur? Yasa, bu durumda vasiyetnamenin içeriğinin birebir ve eksiksiz olarak saptanıp saptanamayacağını önemli bir kriter olarak kabul etmektedir. Eğer vasiyetnamenin içeriği kesin olarak belirlenemiyorsa, vasiyetname geçersiz sayılır ve vasiyeti bozulan kişi, sağ durumdaysa yeni bir vasiyetname hazırlayabilir. Ölmüşse vasiyetsiz ölmüş kabul edilir.

Bir vasiyetname, geçerlilik şartlarına uygun olarak varlığını korumalıdır. Vasiyetnamenin imhası, geçerli bir vasiyetin mevcudiyetine son verir. Mirasbırakan, vasiyetinden caymak istiyor ise vasiyetnamenin imhası bir seçenektir. Kaza veya başkasının hatasıyla vasiyetname kaybolursa, içeriğin tam olarak belirlenip belirlenemeyeceği önemlidir. Vasiyetname içeriği tam tespit edilemezse ve yerine yenisi konulamazsa, kişi vasiyetsiz kabul edilir.

Yeni Tasarruf ile Vasiyet Oluşturma

Miras bırakan tarafından yeni bir vasiyet hazırlanması, esasında önceki vasiyetin yeniden değerlendirilmesi anlamına gelebilir. Bu yeni vasiyetname, önceki vasiyeti iptal eder mi, yoksa onu tamamlar mı, bu durum yeni vasiyetin içeriğine bağlı olacaktır. Eğer yeni vasiyet, eski vasiyeti açıkça ortadan kaldırmıyorsa veya önceki vasiyetname ile çelişmiyor ise her iki vasiyetname de bir arada geçerlilik kazanabilir.

Ancak, öncekiyle çelişen ve onu hükümsüzlüğe uğratacak şekilde düzenlenen bir vasiyet mevcutsa, bu durumda en son hazırlanan vasiyet geçerli olacak, önceki vasiyet hüküm­süz kalacaktır.

Eğer miras bırakan, bir vasiyetle malını birisine bıraktıktan sonra söz konusu mal üzerinde başka bir tasarrufta bulunursa, örneğin malını satar veya başka birine devrederse, o malla ilgili vasiyet geçersiz olur. Miras bırakanın özgür iradesi ile herhangi bir zamanda vasiyetinden cayma hakkı bulunmaktadır ve bu durum için kimseden izin almasına veya bir gerekçe sunmasına gerek yoktur.


Yorum yapın

Ara WhatsApp