El Yazılı Vasiyetname

El Yazılı Vasiyetname nedir, örnekleri, şartları gibi konuları sizler için yazdık. Vasiyetname üç farklı şekilde yapılabilmektedir. Bunlardan ilki el yazısı vasiyetnamedir. Bir kişi notere gitmeden de kendi vasiyetini yazabilir. El yazısıyla vasiyetname  Türk Medeni Kanununun 538 maddesinde düzenlenmiştir. El yazısı ile yazılmış olan vasiyet de geçerlidir. Vasiyetnamenin noterde düzenlenmiş olması zorunlu değildir. Vasiyet bırakmak isteyen kişi, vasiyetini kendi el yazısı ile yazdı ve imzaladıysa, bu şekilde düzenlenen vasiyet de geçerlidir.

Vasiyetnamenin geçerli olması gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Eğer vasiyetname bu şartları taşıyorsa geçerlidir. Öncelikle tarih ve imza içermeyen yazılı vasiyetnameler yok hükmünde kabul edilecektir. El yazılı vasiyetnamenin başka bir kişiye yazdırılması da mümkün değildir. Mutlaka kişi kendi el yazısını kullanarak vasiyetnameyi hazırlamalıdır. Bu şekil şartı sebebiyle, okuma ve yazma bilmeyen kimselerin de mirasını el yazısı ile vasiyetname yöntemi ile bırakması mümkün değildir. Vasiyetin düzenlenmesi ile ilgili sayfamızda yer alan yazıları okuyabilirsiniz.

El Yazılı Vasiyetname Örneği 

Bugün 21 Mayıs 2023 ve ben İstanbul Kadıköy’deki evimde bu vasiyetnameyi kendi el yazım ile kaleme alıyorum. Ben öldükten sonra akla uygun davranabildiğim hakkında şüphe edilmemesi için bu sabah aile hekimliğinde sağlık raporu aldım. Sağlık raporunu evime en yakın sağlık ocağından aldım ve vasiyetime iliştirdim. Bu vasiyetnameyi düzenlerken hiçbir baskı ve tehdit altında kalmadım. Benim adıma kayıtlı 3 tane dairem bulunmaktadır. Bunlardan Kadıköy Modada bulunan dairemi, ben öldükten sonra kızım Necla’ya bırakıyorum. Marmaris’te yer alan yazlık dairemi oğlum Ahmet’e bırakıyorum. İzmir Bornova’daki evimi ise eşim Hülya’ya bırakıyorum. Ev eşyalarımı ve bankalarda bulunan paramın tamamını ve arabamı da eşime bırakıyorum.

El Yazılı Vasiyetname Nasıl Düzenlenir?

Vasiyetnamenin tamamının el ile yazılması şarttır. Hiçbir kısmı bilgisayar ile veya daktilo ile yazılmamalıdır. Bilgisayarda hazırlanana vasiyetnamenin imzalanması şeklinde hazırlanan vasiyetname geçerli olmayacaktır. Kişinin eline kâğıt ve kalem alarak ve bir başkasından yardım almadan vasiyetnameyi hazırlaması gerekmektedir.

Yine vasiyetnamede bulunan el yazısının tamamı miras bırakana ait olmalıdır. Vasiyet bırakan bu yazıyı hazırlarken bir başkasından yardım almamalıdır. Miras bırakan tüm isteklerini bir yakınına söylese ve ondan bunları yazmasını istese, bu şekilde hazırlanan vasiyetname geçersiz olacaktır. Önemli olan, yazının vasiyet bırakana ait olmasıdır. El yazısının güzel ya da çirkin olmasının bir önemi bulunmamaktadır.

Önemli olan vasiyetin okunabilir olmasıdır. Vasiyetnamede okunamayan yerler varsa bunlar yazılmamış sayılır. Vasiyetnamenin başta sona kadar tek bir kalemle yazılması şart değildir. Farklı renkte kalemlerle de yazabilirsiniz. El yazılı vasiyetname düzenlenirken şahit gerekmez. Tek başınıza düzenleyebilirsiniz.

Vasiyet Yazılırken Sağlık Raporu Almak Gerekir Mi?

Vasiyetnameyi düzenleyen kişinin ölümü üzerine yazdığı vasiyetnamesi açılıp okunacaktır. Diğer vasiyetname çeşitlerinde olduğu gibi, el yazılı vasiyetnamenin de iptali mümkündür. İptal sebeplerinin başında da ehliyetsizlik gelmektedir. Bu sebeple vasiyet düzenlemek isteyen kişinin sağlık raporu almasının faydası olacaktır. Noterde düzenlenen vasiyetnamede olduğu gibi, alınan sağlık raporu sadece o gün için geçerli olacaktır.

Bilgisayarda Hazırlanan Vasiyetnamenin Hükmü

Diyelim ki miras bırakan notere gitmeden vasiyetname düzenlemeye karar verdi ve bilgisayarında hazırladığı evrakı yazıcıdan çıkardı ve imzaladı. Ne yazık ki bu vasiyetname geçerli olmayacaktır.

Ya da Ahmet el yazısı pek de okunaklı olmadığı için bir arkadaşı onun yerine vasiyetnameyi yazdı ve Ahmet de altını imzaladı. Bu durumda da ne yazık ki hazırlanan vasiyetnameler geçersiz olacaklardır.

Okuma Yazma Bilmeyenler El Yazılı Vasiyetname Düzenleyebilir Mi?

Kişinin vasiyetnameyi kendisinin yazması zorunludur. Bu sebeple okuma yazma bilmeyen kimseler el yazılı vasiyetname düzenleyemezler. Okuma yazma bilmeyenler notere giderek resmi vasiyetname düzenletmelidirler. Okuma yazma bilmeyen bir kişinin düzenlediği iddia edilen vasiyetname geçerli olmaz.

Okuyabilen Ancak Yazamayan Kişiler

Vasiyetnameyi sürekli olarak veya geçici olarak kendi el yazısı ile yazacak durumda olmayan kişilerin noterden resmi vasiyetname düzenlemesi daha doğru olacaktır. Eli veya parmağı kırılan ya da kopanlar için en doğrusu, vasiyetnameyi noterde düzenlemeleridir.

Vasiyetnameye Tarih Ve Düzenleme Yerinin Yazılması

Vasiyetname üzerinde düzenlendiği tarihin yazılması şarttır. El yazılı vasiyetname tarih içermemesi durumunda geçersiz olacaktır. Tarihin gün, ay ve yıl içermesi yeterli olup saatin yazılması zorunlu değildir. Vasiyetnamenin düzenlendiği yerin yazılması da artık şart değildir. Vasiyetnamenin düzenlendiği yerin kâğıdın üzerine yazılmasının hiçbir sakıncası bulunmamaktadır. Tarihin sadece yıl olarak yazılması yeterli değildir. Mutlaka gün ve bilgilerini de içermesi gerekmektedir.

Vasiyetnamede İmza

Son olarak vasiyetnamenin altı imzalanmalıdır. İmza içermeyen el yazılı vasiyetname de geçersiz olacaktır. İmza kişinin tespitini sağlayan bir işarettir. Vasiyetnamenin altında imza bulunması halinde, eldeki belge, vasiyetname taslağı olarak kabul edilir.

Vasiyetname ayrıca noterde resmi şekilde ve istisnai olarak sözlü olarak da düzenlenebilir. Noterde düzenlenen vasiyetname ile ilgili daha fazla bilgi için “Resmi Vasiyetname” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Yine sözlü vasiyetname ile ilgili daha fazla bilgi için de “Sözlü Vasiyetname” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İmza Nasıl Olmalıdır?

Önemli olan kişinin imzasının diğerlerinden ayırt edilebilmesidir. İmza, kişinin adını ve soyadını eli ile yazmasıdır; ancak bu zorunlu değildir. Vasiyetname üzerindeki imzanın kalemle atılması zorunludur. Elektronik imza kullanamazsınız.

Vasiyetnamenin Saklanması

El yazısı ile düzenlenen vasiyetnameyi evinizde veya iş yerinizde saklayabilirsiniz. İsterseniz yazdığınız bu vasiyeti saklaması için notere de bırakabilirsiniz. Nüfusa ölüm kaydı düşen kişinin vasiyeti noter tarafından mahkemeye gönderilir. Mahkeme de vasiyetnameyi kişinin mirasçılarına okur. Vasiyetnamenin saklanması için notere bırakılması zorunlu değildir. Vasiyetinizi saklaması için arkadaşınıza ya da avukatınıza da bırakabilirsiniz. El yazılı vasiyetnameyi notere onaylatmanız gerekmez.

Vasiyetnamenin İptali

El yazısıyla hazırlanan vasiyetname, miras bırakanın ölümü üzerine mahkemede açılıp okunacaktır. Vasiyetnamenin okunmasından sonra mirasçılar vasiyetnamenin iptali davası açabilirler. Mirasçılar vasiyetname üzerindeki el yazısının miras bırakana ait olmadığını iddia ederek iptal davası açabilirler. Böyle bir durumda, vasiyeti miras bırakanın kendi eli yazdığı konusunda şahit varsa duruşmada dinletilmelidir. Ayrıca adli tıp kurumundan rapor alınması gerekmektedir. Üzerinde miras bırakanın imzasının ve el yazısının bulunduğu belgelerin dosyaya sunulması önemlidir. Özellikle tapu, banka ve benzeri yelerden imza örneği istenmelidir. Eğer vasiyetname üzerindeki yazı, miras bırakana ait değilse vasiyetname geçerli değildir. Vasiyetnamede imza bulunmaması da vasiyetnameyi geçersiz hale getirir.

Emsal Yargıtay Kararları

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2012/12441 E, 2012/18808 K.

Dava, Türk Medeni Kanunun 596.maddesi uyarınca vasiyetnamenin açılıp okunmasına ilişkindir. Mahkemece, miras bırakan …’ın 27.04.2009 tarihinde daktilo ile yazılmış metin altına şahitler ve köy muhtarı ile azaların huzurunda tanzim etmiş olduğu evrakın TMK 532/2, 538/1 ve 539/1.maddelerinde belirtilen şartları taşımadığı, TMK anlamında vasiyetname olmadığı gerekçe gösterilmek suretiyle; 27.04.2009 tarihli “Vasiyetnamedir.” başlıklı belgenin TMK anlamında vasiyetname olmadığının tespitine karar verilmiştir.

Somut olayda daktilo ile yazılmış 27.04.2009 tarihli belge el yazılı vasiyetname niteliğinde değildir. Gerçekleşen bu durum karşısında mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi  2014/3980 E,  2014/10794 K.

Mahkemece, yapılacak iş vasiyetnamenin aslı ve murisin yeteri kadar imza ve metin örnekleri ile Adli Tıp Kurumu Başkanlığından heyet raporu alınması ve sonucu dairesinde bir hüküm kurulması gerekirken; eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın reddine ilişkin hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

El Yazılı Vasiyetname Resmi Belge Midir?

Hayır, el yazılı vasiyetname resmi bir belge değildir. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen belgelere resmi belge denilmektedir. El yazılı vasiyetname ise bizzat miras bırakan tarafından yazılmaktadır. Bu sebeple de resmi belge özelliği taşımaz. Yazdığınız bu vasiyetname aslında özel bir belgedir. El yazılı vasiyetname dışında noterde hazırlattığınız resmi vasiyetname de resmi bir belge değildir. Zira vasiyetname tamamen sizin istek ve arzularınıza göre hazırlanıyor. Vasiyetnamenin resmi belge olmaması kendisini önemsiz bir belge haline getirmez.

Miras bırakan tarafından düzenlenen vasiyetname açılıp okunduktan sonra iptali için asliye hukuk mahkemesinde dava açılabilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen resmi belgenin iptali içinse idare mahkemelerinde dava açılması gerekir. Her ne kadar resmi belge olmasa da vasiyetnameye tüm mirasçıların uyması gerekir. Bir şekilde ele geçirdiği vasiyetnameyi saklayan, yok eden ya da değiştiren mirasçılar, mirastan yoksun olurlar. Yani bu kişiler mirastan pay alamaz. Bu kanun hükmü ile el yazılı vasiyetname korunmak istenmiştir. 

El Yazılı Vasiyetname Şartları

Vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için bulunması gereken bazı özellikler vardır. Öncelikle vasiyet yazacak olan kişinin ayırt etme gücüne sahip olması gerekir. Akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişinin yazdığı vasiyet iptal edilebilir. Bir kişinin işlem tarihinde ayırt etme gücünün bulunup bulunmadığı konusunda bilirkişi raporunu adli tıp kurumu hazırlamaktadır. Adli tıp kurumunda bu raporu hazırlayanlar ise tıp doktorlarıdır. Eğer miras bırakanın vasiyetini yazdığı sırada akla uygun davranmadığını iddia ediyorsanız bunu ispat etmeniz gerekmektedir. Vasiyetnamenin iptali davasını açan davacı taraf bu konuda elinde olan tüm delilleri mahkemeye sunmalıdır. Bu deliller genelde hastane kayıtları, reçeteler, kullanılan ilaç listeleri gibi tıbbı kayıtlar olmalıdır. Bunun yanında iddialarınızı desteklemek için tanık anlatımlarına da dayanabilirsiniz.

Miras bırakan yatarak veya ayaktan tedavi görmüş ve kendisine hastalığı ile ilgili bir sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olabilir. Doktorun miras bırakanın hastalığını teşhis ettiği raporlar işinize yarayacaktır. Burada önemli olan teşhisi konulan söz konusu hastalığın ayırt etme gücüne etki etmesidir. Yoksa kalp, tansiyon, şeker ya da eklem rahatsızlığı gibi akıl sağlığına etkisi olmayan teşhisler işinize yaramayacaktır. Miras bırakanın akıl sağlığı sebebi ile psikoloji, nöroloji ve benzeri bölümlerde tedavi gördüğünü biliyor ama elinizde rapor bulunmuyorsa; müzekkere yazılarak mahkeme eliyle hastaneden bu bilgi ve belgelerin istenilmesi gerekir. 

El Yazısı Vasiyetname Nerede Saklanır?

Düzenlediğiniz vasiyeti saklamak için bir arkadaşınıza ya da akrabanıza bırakabilirsiniz. Türk Medeni Kanununun ilgili hükmüne göre; el yazısıyla düzenlenen vasiyetname saklanmak üzere notere de bırakılabilir. El yazısıyla düzenlediğiniz vasiyeti noter okumayacaktır. Zira vasiyetiniz kapalı zarfın içinde teslim edilecektir. Vasiyetinizin saklandığı noter tarafından nüfus müdürlüğüne bildirilecek ve ölümünüz sonrası noter tarafından mahkemeye gönderilir. Böylelikle vasiyetiniz açılacak ve okunacaktır. Yazdığınız bu vasiyeti saklamak üzere notere bırakmak zorunda değilsiniz ya da notere onaylatmak zorunda değilsiniz. Saklamak üzere vasiyetinizi bir en yakın miras avukatı ile paylaşabilirsiniz..

Eğer evinizde bir kasanız varsa ya da bankada kiralık kasanız bulunuyorsa vasiyetinizi buraya da bırakabilirsiniz. Burada önemli olan siz öldükten sonra birinin bıraktığınız vasiyete ulaşabilmesidir. Evinizdeki masanın çekmecesinde ya da eşya dolabınızda sakladığınız vasiyetname eğer bulunamazsa bir anlam taşımayacaktır. Vefatınızdan sonra vasiyetinizi bulunduğu yerden alıp avukatınıza veya mahkemeye teslim etmekle görevlendirdiğiniz bir kişinin olması çok önemlidir. Yazdığınız vasiyeti esasında istediğiniz yerde saklayabilirsiniz, önemli olan zarar görerek okunmayacak hale gelmemesidir. Zaman içinde yıpranma olasılığına karşı yazdıklarınızı kapalı bir zarf içinde ve direk  güneş ışığından uzakta bir yerde saklamanız doğru olacaktır. 

El Yazılı Vasiyetname Şekil Şartları

İlk şart vasiyetin tamamının kalem ile sizin tarafınızdan yazılmasıdır. Bilgisayar veya daktilo ile yazmanız vasiyetinizi geçersiz yapacaktır. Bu sebeple elinize bir kalem ve kağıt alarak vasiyeti baştan sona kendiniz yazmalısınız. Yazınız güzel olmasa da okunaklı olmasına özen göstermelisiniz. Yazdığınız vasiyetname eğer okunamazsa geçerli olmayacaktır. Bir kısmı okunabilir bir kısmı okunamazsa, okunan kısmı ile vasiyetin varlığından söz edilebiliyorsa, okunabilen kısmı geçerli olacaktır. El yazılı vasiyetnamede bir diğer şekil şartı ise tarihtir. Yazdığınız vasiyetin başına ya da sonuna tarihi yazabilirsiniz. Birden fazla sayfa yaprağı kullanacaksanız, her bir sayfaya tarih atmanızı öneririz. Tarih atarken gün, ay ve yıl bilgilerinin tamamı bulunmalıdır. Sadece içinde bulunduğumuz yılı yazmanız yeterli olmaz.

Tarih konulmasının sebebi, eğer birden fazla vasiyet düzenlediyseniz bunlardan hangisinin daha sonra yazıldığının tespit edilebilmesi içindir. Miras bırakan kişinin düzenlediği  birden fazla vasiyetname varsa bunlardan en son tarihli olanı geçerli kabul edilir. Siz yazdığınız son vasiyetnamede özellikle belirtmeseniz de daha önce yaptığınız vasiyetnameden döndüğünüz kabul edilir. İsterseniz daha önce düzenlediğiniz vasiyetlerden döndüğünüzü, onları iptal ettiğinizi de yazabilirsiniz. Buraya kadar yazdıklarımız vasiyetlerin birbirleri ile çeliştiği durumlar için söz konusudur. Farklı tarihlerde yazılan birden çok vasiyetin aynı anda geçerli olması da mümkündür. Bu konuda daha fazla bilgi için “Vasiyetname” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. 

El Yazılı Vasiyetname Nasıl Açılır?

Hem resmi vasiyetname hem de el yazılı vasiyetname sulh hukuk mahkemesi tarafından açılıp okunur. Bu sebeple öncelikle vasiyetinizin mahkemeye ulaştırılması gerekmektedir. Eğer saklamak üzere vasiyetinizi notere teslim ettiyseniz, bu durumda noter gereken işlemleri yapacaktır. İster resmi vasiyetname olsun ister el yazılı vasiyetname olsun, vasiyetnamenin açılması ve okunması işlemi sulh hukuk mahkemesinde gerçekleşecektir. Vasiyetnamenin açılması ve okunması bir dava değildir, çekişmesiz yargı işidir. Kendisine açılmak üzere vasiyetname getirilen sulh hukuk mahkemesi öncelikle miras bırakanın mirasçılarının kimler olduğunu tespit edecektir.

Bu tespiti de nüfus kayıtları üzerinden yapacaktır. Vasiyetnamenin açılıp okunması için bir duruşma gücü belirleyecek ve bunu tüm mirasçılara haber verecektir. bu haber verme işlemi tebligat ile yapılmaktadır. Posta görevlisi size mahkemeden gönderilen bir evrak teslim edecektir. Bu evrakta vasiyetnamenin bir fotokopisi ile duruşmanın yapılacağı yer, tarih ve saat yazar. Belirlenen gün ve saatte mahkeme duruşma salonunda olmalısınız. Bu duruşmaya katılmasanız da vasiyetname mahkeme tarafından okunur.

Vasiyetnamenin açılması ile iptal davası açmak isteyenler için bir yıllık hak düşürücü süre başlayacaktır. Vasiyetnamenin açılması ile miras bırakanın size bıraktığı mal varlığı doğrudan sizin olmaz. Örneğin vasiyetin açılma kararı ile tapu müdürlüğüne gidip; vasiyetname gereği  tapu intikali yapılmasını talep etseniz, bu isteğiniz ret edilecektir. Sebebi ise;  öncelikle vasiyetnamenin tenfizi  davası açmanız gerekmesidir. Vasiyetnamenin tenfizi davası için daha fazla bilgi için ilgili yazımıza linkten ulaşabilirsiniz. Vasiyetnamenin tenfizi

Sıkça sorulan Sorular

El yazılı vasiyetname resmi belge midir?

Hayır, el yazılı vasiyetname resmi bir belge değildir. Bir belgenin resmi belge olabilmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması gerekir. El yazılı vasiyetname özel bir belgedir. 

El yazılı vasiyetname nereye verilir?

Yazdığınız vasiyetnameyi evinizde saklayabileceğiniz gibi güvendiğiniz bir arkadaşınıza ya da yakınınıza verebilirsiniz. Bunun yanında saklamak üzere notere de verebilirsiniz.


Yorum yapın

Ara WhatsApp