Resmi Vasiyetname

Resmi Vasiyetname

Bu yazımda resmi vasiyetname düzenlemenin faydalarının neler olduğunu, resmi vasiyetnamenin nasıl düzenlendiğini, kimlerin tanık olarak katılamayacağını ve yasaklı kişilerin vasiyetname düzenlemesine katılmasının sonuçlarının neler olabileceğini anlatmaya çalışacağım. Resmi şekilde vasiyetnameyi noterde düzenleyebilirsiniz. Bu şekilde vasiyetname düzenleyebilmek için yanınızda 2 tanık bulunmalıdır. Bazı kişilerin vasiyetname düzenlenirken tanık olmaları yasaklanmıştır. Yasaklı olan bu kişilerin tanık olması vasiyetnamenin iptaline sebep olabilir.

El Yazılı Vasiyetnameye Göre Faydaları Nelerdir?

Resmi vasiyetname, en güvenilir olan vasiyetname türüdür. Bu vasiyetnamenin imzalanabilmesi için iki farklı tanığın resmi memur önünde şahitlik etmesi gerekmektedir. Ayrıca bu resmi memur bir sulh hakimi, noter ya da kanun tarafından yetkilendirilmiş üçüncü bir kişi olabilir. Resmi şekilde düzenlenen vasiyetnamenin el yazılı vasiyetnameye göre bazı faydaları bulunmaktadır. Öncelikle resmi şekilde düzenlenen vasiyetname noter tarafından saklanacak ve ölüm sonrasında da açıklanmak üzere mahkemeye teslim edilecektir. Bu yönüyle kaybolma, yırtılma ve benzeri şekillerle zarara uğrama olasılığı en aza inmiş olacaktır. Ayrıca resmi vasiyetname düzenlenmesi halinde kişinin tehdit ve korkutma altında vasiyetname düzenlediği de söylenemeyecektir. Bunun yanında resmi vasiyetnameyi düzenleyen noterin kullandığı dil ve ifadeler vasiyetnamenin daha anlaşılır olmasını sağlayacaktır. Ancak vasiyetname düzenlerken gerçekleştirmek istediğiniz amacınıza göre vasiyetnameyi şekillendirecek olan avukatınızdır. El yazılı vasiyetname ile ilgili daha fazla bilgi için “el yazılı vasiyetname” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Okuma yazması olmayan kişiler de noterde vasiyetname düzenleyebilirler mi? Evet, okuma yazma bilmeyenler de noterden vasiyetname düzenleyebilirler. Okuma yazma bilmeyenler el yazılı vasiyetname düzenleyemeyecekleri için onlar için tek yol noterde vasiyet düzenletmektir. 

Vasiyetname Düzenlerken Avukatın Rolü nedir?

Vasiyetname düzenleyerek ulaşmak istediklerinizi avukatınıza anlattıktan sonra, bu isteklerinizin hukuken mümkün olup olmadığı, siz öldükten sonra vasiyetnamenizin iptal edilme olasılığını, vasiyet bıraktığınız kişinin sizden önce ölmesi durumunda ne gibi sonuçları olacağını ve benzeri birçok sorunu avukatınız ile görüşmelisiniz.

Vasiyetname düzenlenmesi çok sıkı şekil şartlarına bağlanmış olup; şartların eksik olması durumunda vasiyetnamenin iptali söz konusu olabilmektedir. Bu sebeple hak kaybı yaşamamak için mutlaka bir avukattan hukuki yardım almalısınız.

Resmi Vasiyetnamenin Düzenlenmesi

Resmi vasiyetname ile ilgili hükümler Türk Medeni Kanununun 532 ve 537 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Vasiyetname düzenlemek isteyen miras bırakan herhangi bir notere giderek vasiyetname düzenleyebilir. Kişinin arzularını notere bildirmesi üzerine noter vasiyetnameyi yazar ve okuması için size verir. Okuduğunuz vasiyetname istekleriniz doğrultusunda hazırlanmışsa imzalayabilirsiniz, eğer okuduğunuz metinde hata veya eksiklik bulunuyorsa değiştirilmesini istediğiniz kısımları bildirmeniz gerekir. Miras bırakanın vasiyetnameyi imzalamasından sonra noter de imzasını atar ve düzenleme tarihini yazar.

Resmi Vasiyetnameye Tanıkların Katılması

Miras bırakan ve noter vasiyetnameyi imzaladıktan hemen sonra miras bırakan, vasiyetnameyi okuduğunu, bunun son arzularını içerdiğini noterin huzurunda iki tanığa beyan eder.

Tanıklar, bu beyanın kendi önlerinde yapıldığını ve miras bırakanı tasarruf ehil gördüklerini vasiyetnameye yazarak veya yazdırarak altını imzalarlar.

Okuma Yazma Bilmeyenler İçin Resmi Vasiyetname Nasıl Düzenlenir?

Resmi vasiyetname düzenlenmesi okuma yazma bilenler ve bilmeyenler için farklı şekillerde yapılmaktadır. Vasiyetname düzenleyen kişinin okuma yazma bilmemesi veya bir başka sebeple yazılanları okuyamaması veya imzalayamaması durumunda yazılanlar noter tarafından kendisine okunur. Noterin vasiyetnameyi okuduğu sırada tanıklar da aynı ortamda bulunurlar ve vasiyetname metnini dinlerler.

Bunun üzerine miras bırakan vasiyetnamenin son arzularını içerdiğini beyan eder. Bu durumda tanıklar, hem miras bırakanın beyanının kendi önlerinde yapıldığını ve onu tasarrufa ehil gördüklerini; hem vasiyetnamenin kendi önlerinde noter tarafından miras bırakana okunduğunu ve onun vasiyetnamenin son arzularını içerdiğini beyan ettiğini vasiyetnameye yazarak veya yazdırarak altını imzalarlar.

Tanık Olamayacak Kişiler Kimlerdir?

Vasiyetname düzenleyen kişinin eşi, anne ve babası ile bunların eşi, çocukları, torunları ve torun çocukları ile bunların eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri resmi vasiyetnamenin düzenlenmesine katılamazlar. Ayrıca fiil ehliyeti bulunmayanlar, bir ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden yasaklılar, okuryazar olmayanlar da vasiyetnamenin düzenlenmesine katılamazlar.

Bunun yanında vasiyetname düzenlenmesine katılma engeli olmayan tanıkların kendilerine, üst soy ve alt soy kayın hısımlarına, kardeşlerine ve bu kişilerin eşlerine o vasiyetname ile kazandırmada bulunulamaz.

Vasiyetname düzenlenmesine katılma yasağı bulunan kişilerin tanık olması durumunda vasiyetnamenin iptali istenebilir. Yine aynı şekilde vasiyetnameye katılan tanığa veya kanunda belirtilen diğer kişilere kazandırmada bulunulması halinde de vasiyetnamenin iptali istenebilir.

Vasiyetname Düzenleme Yaşı

Vasiyetnamenin Tenfizi

Vasiyetnamenin İptali

Vasiyetname

Vasiyetname Örneği

 

Yorum yapın