Terekenin Tespiti Davası

Tereke tespit davası, diğer adı ile miras tespit davasıdır. Tereke tespit davasının hukuki dayanağı Türk Medeni Kanununun 589 ile 590 arasındaki maddeleridir. Terekenin tespiti ve miras mallarının belirlenmesi davası, özellikle miras bırakan kişinin ardında kalan miras malları belirli değil ise açılmasını tavsiye ettiğimiz bir dava türüdür.

Terekenin tespiti davası açıldığında, söz konusu terekeyi ardında bırakan kişiye ait tüm resmi borç ve mal varlıkları ortaya çıkacaktır. Böylelikle bütün mirasçılar mal varlıklarından hak ettikleri kadar bir miktar parayı alacak veyahut da geride borç kaldıysa, bu borcu üstleneceklerdir.

Bu konu nezdinde, herhangi bir hak ve mal kaybı yaşamak istemiyorsanız; alanında uzman bir avukat ile birebir görüşmeniz tavsiye edilmektedir.

Bu dava türü sayesinde miras bırakanın sağlığında diğer mirasçılara herhangi bir mal varlığı devredip devretmediği de öğrenilebilir. Böylelikle mirastan mal kaçırma davası açılması için hukuki zeminin var olup olmadığı da öğrenilebilir.

Konu ile alakalı sorularınızı, Whatsapptan Avukata Soru Sor sayfamız üzerinden sorabilirsiniz.

Terekenin Tespiti Nedir?

Mirasın tespiti olarak da bilinen tereke tespit davası bir miras davasıdır. Bu dava ile ölen kişinin geride bıraktığı hak, alacak ve borçlar öğrenilebilir. Birçok sebeple terekenin tespit edilmesi isteniyor olabilir. Bazı mirasçılar mirası ret edip etmeme konusunda emin olamayabilirler. Bu sebeple de terekenin resmi defterinin tutulmasını isteyebilirler. Tereke tespit davası ile miras bırakana ait pasif tapu kayıtlarına da ulaşabilirsiniz. Böylelikle miras bırakanın mal kaçırma amacıyla taşınmazlarını bir başkasına devredip devretmediğini öğrenebilirsiniz.

Açacağınız muris muvazaası davası için gereken bilgiyi tereke tespit davası ile edinebilirsiniz. Tereke ölen kişinin geride bıraktığı mal varlığı, hak, alacak ve borçlarından oluşur. Bir kimsenin geride bıraktığı mal varlığı, hak ve alacaklarından borçları çıkarılarak net terekesi ortaya çıkarılır. Terekenin tespiti için öncelikle mirasçılara bildikleri mal varlığı değerlerini söylemesi istenir. Böylelikle tereke çok daha hızlı bir şekilde tespit edilir. 

Terekenin Tespiti Davası Nedir?

Miras bırakanın hak, alacak ve borçlarının öğrenildiği bir davadır. Tereke tespit davasında mahkeme tarafından bir çok yere müzekkere yazılarak miras bırakanın hak ve alacakları tespit edilir. Bunun yanında gazetede ilan verilerek miras bırakandan alacaklı olanların tespit edilmesi sağlanabilir. Talep edilmesi halinde mahkeme tarafından miras bırakana ait tapu kayıtları sorgulanarak adına kayıtlı taşınmaz olup olmadığı sorulacaktır. Hesabı olduğu bankalar biliniyorsa bu bankalara mahkeme tarafından müzekkere yazılarak miras bırakan adına kayıtlı banka hesabı olup olmadığı, varsa bu hesaplarda yer alan Türk Lirası ve döviz cinsinden vadeli ya da vadesiz para olup olmadığını ve miktarını sorabilirsiniz. Ayrıca bankada kiralık kasasının olup olmadığı da öğrenilebilir.

İlgili belediye başkanlıklarına müzekkere yazılarak miras bırakan adına tapu tahsis belgesi var olup olmadığı sorgulanabilir. Vergi dairesi başkanlığından miras bırakanın mükellef olduğu vergi cinsleri incelenerek adına bir şirket bulunup bulunmadığı tespit edilebilir. Ticaret odalarına müzekkere yazılarak miras bırakanın adına herhangi bir kaydın olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Trafik tescil müdürlüğünden de miras bırakan kişinin adına kayıtlı motorlu taşıt olup olmadığını öğrenebilirsiniz. 

Tereke ölen kişinin sahip olduğu ve mirasçılarına geçen mal varlığı değerleridir. Tereke davası da, miras bırakanın terekesinde neler olduğunun ortaya çıkarıldığı bir davadır. Ölen kişinin sahip olduğu taşınmaz malların neler olduğunu ve nerede bulunduğunu öğrenmenizi sağlar. Bunun için mahkeme tarafından Tapu Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılır. Gelen cevapta varsa ölen kişinin sahip olduğu ev, arsa, tarla, bağ, bahçe ve her türlü taşınmaz kaydı gönderilir. Böylelikle mirasçılar söz konusu taşınmazı adlarına kayıt ettirebilirler. Tereke davasında talep etmeniz üzerine miras bırakan adına bir şirket ya da fabrika olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Bankalara yazılan müzekkereler ile miras bırakanın banka ve finans kuruluşlarında bulunan Türk Lirası ve döviz cinsindeki paralara ait vadeli veya vadesiz hesabının olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda altın hesabı gibi kıymetli madenlere yatırım yapıp yapmadığını sorgulayabilirsiniz. Miras bırakan kişi Türkiye’de Kurulu her hangi bir bankada kasa kiralamış olabilir. Bunu öğrenebilmeniz için mahkemeden bankalara müzekkere yazılmasını istemelisiniz.

Bazen mirasçı olan çocuklar annelerinin veya babalarının bıraktığı mirasın nelerden ibaret olduğunu bilmektedirler. Bazı durumlarda ise mirasçılar ölen kişinin geride neler bıraktığını bilememektedirler. Bir gün Almanya’dan beni telefon ile arayan bir müvekkilim, abisinin öldüğünü, yüklü bir miras kaldığını bildiğini; ancak miras olarak neyin kaldığını bilmediğini söyledi.

Abisinin Almanya’da gece kulübü işlettiğini ve çok para kazandığını, her yıl yazları Türkiye’ye gelerek ticari nitelikte arsalar satın aldığını, bıçaklı bir saldırıda abisini öldüğünü anlatan hanımefendi ne yazık ki, abisinin sahip olduğu taşınmazların neler olduğunu bilmemekteydi. Mirasçılar birçok sebepten dolayı kendilerine neyin miras kaldığını bilememektedir. Tereke tespit davası ile miras bırakanın geride bıraktığı mal varlıkları, alacakları, borçları ve hakları öğrenilebilir.

Mahkeme tarafından uyap üzerinden yapılan sorgulamada ölen kişinin taraf olduğu davaları ve icra takiplerini sorgulayabilirsiniz. Miras bırakanınız yüklü bir alacak için icra takibi başlatmış olabilir veya mahkemede devam eden bir tapu iptal ve tescil davası devam ediyor olabilir. Miras bırakanın borsada kayıtlı olan ya da olmaya şirketlerden hisse senedi almış olabilir veya hazineye ait tahvilleri bulunuyor olabilir. Bunların tamamının sorgulanması için bu davayı açmanız gerekebilir.

Tereke Tespit Davası Ücreti 2023

Avukatsız olarak da tereke tespit davası açabilirsiniz. Tereke tespit davasını bir avukat yardımı ile açmak zorunda değilsiniz. Bu davada size hukuki yardımda bulunacak avukatla yapacağınız görüşmede size ne kadar ücret alacağını söyleyecektir. Avukatlar mesleki tecrübelerine ve uzmanlıklarına göre ücret talep ederler. Ayrıca Türkiye Barolar Birliğinin her yıl açıkladığı en az ücret tarifesi bulunmaktadır. Avukatların ücret almadan dava takip etmeleri yasak olduğu gibi, söz konusu tarifede yer alan bedelin altında bir ücretle de iş alamazlar.  Avukata ödeyeceğiniz ücretin yanında dava açmak için diğer bazı masrafları da yapmanız gerekmektedir.

Tereke tespit davası açarken sizden başvuru harcı ve karar harcı alacaklardır. Her iki harç da tereke tespit davası maktudur. Yani ödenecek harç belirli bir miktarda para olup, dava açan herkesten aynı miktarda alınır. Bazı davalarda ise nispi harç alınır. Nispi harç alınan davalarda, dava değeri üzerinden harç alınır. Böyle bir durumda dava değeri ne kadar yüksek olursa ödenmesi gereken harç da o kadar yüksek olur. Tereke tespit davasında karar harcı da maktu olarak ödenir. Dava açılırken mahkeme harçları yanında ayrıca gider avansı ödemeniz gerekir. Gider avansı ile davanın taraflarına yapılması gereken tebligatların ücreti ödenir. Miras bırakanın bankada, finans kuruluşlarında, üçüncü kişilerde alacağının olup olmadığının sorulması için yapılan masraflar dosyadaki gider avansından karşılanır. 

Tereke Tespit Davasında Vekalet Ücreti

Avukata ödenen ücrete vekalet ücreti denilmektedir. Dava sonunda davayı kaybeden taraf davayı kazananın avukatına karşı vekalet ücreti adı altında bir ücret öder. Bu ücret avukata ait olup, iş sahibinin borçları sebebiyle haciz edilemez ve takas edilemez. Mahkeme, karşı vekalet ücretini Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl güncellenerek yayınlanan avukatlık asgari ücret tarifesinde yer alan miktara göre belirlenir.  Bazı durumlarda mahkeme davacı tarafından talep edilen miktarı kısmen kabul eder.

Dava değerinin bir kısmı kabul bir kısmı ise ret edilir. Eğer her iki tarafı da mahkemede bir avukat temsil ediyorsa, bu durumda davanın kabul edilen kısmı için davalının karşı vekalet ücreti ödemesine, ret edilen kısım içinse davacının karşı vekalet ücreti ödemesine karar verilir. Hangi tarafın karşı vekalet ücreti ödeyeceğine gerekçeli kararda mahkeme karar verir. Karşı vekalet ücreti yargılama giderleri içinde yer alır. Taraflar dilekçelerinde talep etmeseler de mahkeme karşı vekalet ücretine karar verir. Karşı vekalet ücretine karar verilebilmesi için yapılan yargılamada bir tarafın haklı, diğer tarafın ise haksız bulunması gerekir. Tereke tespit davasında ise haklı haksız ayrımı yapılmaz. Bu nedenlede tereke tespit davası sonunda yargılama gideri olarak karşı vekalet ücretine karar verilmez. 

Tereke Tespit Davası Zamanaşımı

Bazı davaların açılması belirli sürelere bağlanmıştır. Hukukumuzda bazı davaların açılması hak düşürücü süreye bazıları ise zaman aşımı süresine tabi tutulmuştur. Hak düşürücü sürenin  bitmesi ile hak sahibinin hakkı kalmaz. Süre sonunda hak ortadan kalkar. Hak düşürücü süre dolduktan sonra dava açılması durumunda hakim davayı kendiliğinden ret eder. Tereke tespit davası için hak düşürücü süre söz konusu değildir. Mirasçı olduğunu ispat eden herkes hiç bir zaman sınırlamasına bağlı olmadan bu davayı açabilir. Zaman aşımı süresi ise belirlenen sürenin dolması ile dava açma hakkının yok olmasıdır. Davalı tarafından zaman aşımı definde bulunulmazsa, hakim zaman aşımı süresinin dolduğunu kendiliğinden dikkate alamaz. Tereke tespit davası için herhangi bir zaman aşımı süresi bulunmamaktadır.

Mirasçılar hiç bir süreye bağlı olmaksızın istedikleri zaman tereke tespit davası açabilirler. Tereke tespit davası açılarak miras bırakanın hak, alacak ve borçlarının tespit edilmesi mümkündür. Bazı mirasçılar terekenin ne miktarda borcunun olduğunu öğrenmek isterler. Böylelikle de mirası kabul etmek mi yoksa ret etmek mi daha mantıklı, bunu öğrenebilirler. Bilindiği gibi reddi miras yapılabilmesi için, miras bırakanın ölümünden itibaren üç aylık bir süre bulunmaktadır. Bu sebeple de tereke borcunu öğrenmek isteyen mirasçılar için bu üç aylık itiraz süresi içinde dava açmak çok değerli olacaktır.

Diyelim ki Ali’nin babası 15 yıl önce ölmüş ve kendisi henüz tereke tespit davası açmamış olsun. Miras tespit davası açmak için her hangi bir zaman aşımı süresi bulunmamaktadır. Tereke paylaşılmadığı sürece hukuki menfaati bulunan mirasçı her zaman tereke tespit davası açabilir. Söz konusu olan davanın devam edebilmesi için herhangi bir hukuki fayda varsa, tereke tespit davasında zamanaşımı ve hak düşürücü süre bulunmamaktadır.

Ancak terekenin tespiti davası miras bırakanın ölümünden sonra açılabilir. Miras bırakan hayatta iken bu dava açılamaz.

Tereke Tespit Davası İçin Gereken Mahkeme Masrafları

Terekenin tespiti ve miras mallarının belirlenmesi davası için gerekli olan mahkeme masrafları ne kadardır? Tereke tespit davası açılırken maktu başvuru harcı ve maktu peşin harç alınmaktadır. 2022 yılı için başvuru harcı 37-TL, maktu peşin harç ise 80.70-TL dir. Mahkemenin yapacağı yazışmalar ve tebligatlar için harcanacak miktar dosyanın özelliğine göre değişecektir.

Terekenin Tespiti Davası Dilekçe Örneği


İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                                  : ASİYE B***** – TC Kimlik No: 3*********8

Mehmet Akif Mah. Nil Cad. No:126 İç Kapı No:4 Maltepe / İstanbul

VEKİLİ                                    : Av. Mustafa KÖK

Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi Ritim Plaza Kat: 13 Daire: 114 Maltepe İstanbul

KONU                                     : Tereke tespiti istemi (Delil Tespiti)

AÇIKLAMALAR                     :

Müvekkilim ekte sunduğumuz veraset ilamında da belirtildiği üzere, vefat etmiş olan Bayram B****’nın kızı olup, yasal mirasçılarındandır. Muris 88 yaşında vefat etmiştir. Müteveffanın müvekkilim dışında mirasçısı olarak geride eşi Emine B****, oğlu Ali B****, oğlu Mert B****, oğlu Hamit B**** ve kızı Saadet kalmıştır.

Müteveffanın son ikametgâhı; Aydoğdu Mahallesi Kiraz Caddesi Enginar Sokak No: 4 Daire: 2 Bayrampaşa İstanbul’dur.

Müvekkil babasının malvarlığı konusunda fazla bilgiye sahip değildir. Müteveffanın sağlığında İstanbul ve İzmir’de taşınmazlar edindiği bilinmekle birlikte; Muris Bayram B*****, kız çocuklarını mirastan yoksun bırakmak amacıyla bir takım taşınmazlarını gerçekte bağışladığı halde, tapuda satmış gibi muvazaalı işlem yapmak suretiyle erkek çocuklarına devretmiştir.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE müzekkere yazılarak Mustafa ve Ayşe oğlu, 04.04.1932 Kadıköy doğumlu, 3********** kimlik numaralı Bayram B****’nın ölüm tarihi olan 01.07.2022 tarihi itibariyle Türkiye genelinde herhangi bir tapu müdürlüğünde adına kayıtlı taşınmaz bulunup bulunmadığının sorulmasını,

Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden gelen cevap yazısı sonucunda 3********** kimlik numaralı Bayram Sarıkaya’nın ölüm tarihi olan 01.07.2022 tarihi itibariyle adına kayıtlı bulunan taşınmazların tespiti durumunda ilgili TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNE de müzekkere yazılarak ilgili gayrimenkullerin ayrıntılı takyidatları ile birlikte sorulmasını, var ise devredilen taşınmazların kim tarafından, ne zaman devralındığına dair satış, kayıt ve ayrıntılı bilgilerin istenmesini,

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE müzekkere yazılarak Mustafa ve Ayşe oğlu, 04.04.1932 Kadıköy doğumlu, 3********** kimlik numaralı muris Bayram B**** adına doğumundan itibaren kayıtlı bulunan tüm gayrimenkullerin ayrıntılı takyidatları ile birlikte sorulmasını, var ise devredilen taşınmazların kim tarafından, hangi tarihte devralındığına dair satış kayıt ve ayrıntılı bilgilerinin istenilmesini,

İleride muris muvazaası sebebiyle açacak davalarda Müvekkilimin ispat yükü ve somutlaştırma külfeti altında bulunması sebebiyle; aşağıdaki listede yer alan TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNE müzekkere yazılarak 3********** kimlik numaralı muris Bayram B**** adına kayıtlı iken bir başkasına devredilen taşınmaz olup olmadığının, varsa kime devredildiğinin, devir sebebinin, varsa satış bedelinin, işlem vekâletname ile yapıldı ise vekâletname örneğinin sorulmasını ve istenilmesini,

Aşağıdaki listede yer alan BANKALARIN GENEL MÜDÜRLÜKLERİNE müzekkere yazılarak 3**********kimlik numaralı Bayram B****’nın ölüm tarihi olan 01.07.2022 itibariyle Türk Lirası ve Yabancı Para cinsi üzerinden herhangi bir hesabının olup olmadığını, muris adına kayıtlı hesapların tespit edilmesi durumunda işbu hesap bakiyelerinin ölüm tarihinde ne tutarda olduğunun ve ayrıca murisin tespit edilen hesaplarında geriye dönük tüm hesap döküm hareketlerinin istenmesini,

İstanbul TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE müzekkere yazılarak 3********** kimlik numaralı Bayram B****’nın ölüm tarihi olan 01.07.2023 tarihi itibariyle adına kayıtlı araçlar bulunup bulunmadığının ve daha önce adına ticari taksi bulunup bulunmadığının sorulmasını, varsa devredilen araçların kim tarafından, hangi tarihte devralındığına dair satış, kayıt ve ayrıntılı bilgilerin istenmesini,

Aşağıdaki listede yer alan bütün VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİNE ayrı ayrı müzekkere yazılarak 3********** kimlik numaralı muris Bayram B**** adına kayıtlı vergi kaydının ve vergi borcunun bulunup bulunmadığının sorulmasını,

Aşağıdaki listede yer alan tüm BELEDİYE BAŞKANLIKLARINA ayrı ayrı müzekkere yazılarak 3**********kimlik numaralı muris Bayram B****adına taşınmaz kaydının ve emlak borcunun bulunup bulunmadığının sorulmasını

Sayın mahkemeden vekâleten talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER             : Türk Medeni Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu

HUKUKİ DELİLLER                : Nüfus kaydı, Mirasçılık Belgesi,  tanık, bilirkişi incelemesi

SONUÇ VE İSTEM                 : Yukarda açıklanan nedenlerle, miras bırakanın terekesinin tespitine, terekenin defterinin tutulmasına karar verilmesini vekâleten talep ederiz.

Müzekkere Yazılmasını Talep Ettiğimiz Tapu Sicil Müdürlükleri Listesi

Adalar Tapu Müdürlüğü

Avcılar Tapu Müdürlüğü

Bakırköy Tapu Müdürlüğü

Bayrampaşa Tapu Müdürlüğü

Beylikdüzü Tapu Müdürlüğü

Çatalca Tapu Müdürlüğü

Eyüp sultan Tapu Müdürlüğü

Gaziosmanpaşa Tapu Müdürlüğü

Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü

Pendik Tapu Müdürlüğü

Sarıyer Tapu Müdürlüğü

Silivri Tapu Müdürlüğü

Sultanbeyli Tapu Müdürlüğü

Tuzla Tapu Müdürlüğü

Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü

Arnavutköy Tapu Müdürlüğü

Bağcılar  Tapu Müdürlüğü

Başakşehir Tapu Müdürlüğü

Beşiktaş Tapu Müdürlüğü

Beyoğlu Tapu Müdürlüğü

Esenler Tapu Müdürlüğü

Fatih Tapu Müdürlüğü

Güngören Tapu Müdürlüğü

Kadıköy Tapu Müdürlüğü

Kartal Tapu Müdürlüğü

Maltepe Tapu Müdürlüğü

Sancaktepe Tapu Müdürlüğü

Şişli Tapu Müdürlüğü

Sultangazi Tapu Müdürlüğü

Ümraniye Tapu Müdürlüğü

Ataşehir Tapu Müdürlüğü

Beykoz Tapu Müdürlüğü

Büyükçekmece Tapu Müdürlüğü

Çekmeköy Tapu Müdürlüğü

Esenyurt Tapu Müdürlüğü

Kağıthane Tapu Müdürlüğü

Şile Tapu Müdürlüğü

Üsküdar Tapu Müdürlüğü

Terekenin tespiti davası kime karşı açılır?

Tereke tespit davası aslında hasımsız bir yargılama işidir. Bu dava ile miras bırakanın hak, alacak ve borçları tespit edilir. Bu sebeple de hasımsız olarak açılır.

Terekeden el çekilmesi ne demek?

Mahkeme tarafından tereke tespiti yapılırken ilgili kurumlara müzekkere yazılarak miras bırakanın geride kalan mal varlığı tespit edilir. bu tespit sonlandıktan sonra terekeden el çekilir.


“Terekenin Tespiti Davası” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

Ara WhatsApp