Noterde Yapılan Vasiyetname Bozulur mu?

Noterde yapılan vasiyetname bozulur mu? Vasiyetname noterde düzenlenebileceği gibi el yazısı ile notere gitmeden de düzenlenebilir? Peki, noterde yapılan vasiyetname ile el yazılı vasiyetname arasında ne gibi farklar bulunur. Vasiyetnamenin bozulmaması için noterde yapılması mı gerekiyor?

Vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için kişinin ayırt etme gücüne sahip olması ve on beş yaşını doldurmuş olması gerekir. Vasiyetname düzenlemek için alt yaş sınırı on beş yaşın doldurulması iken üst yaş sınır yoktur. Ayırt etme gücüne sahip olan herkes yaşı kaç olursa olsun vasiyetname düzenleyebilir. 65 yaşın üzerindeki kişilerin düzenledikleri vasiyetnamelerin geçerli olmayacağı şeklindeki inanış doğru değildir. Ayırt etme gücüne sahip olan 95 yaşında bir kişinin düzenlediği vasiyetname geçerli olurken, 25 yaşında ancak ayırt etme gücü bulunmayan kişinin düzenlediği vasiyetname iptal edilebilir.

Noterde Yapılan Vasiyetname Bozulur mu

Noterde düzenlenen vasiyetnamenin bir diğer adı resmi vasiyetnamedir. Resmi vasiyetname hakkında ayrıntılı bilgi için resmi vasiyetname başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Noterde düzenlenen vasiyetnamenin diğer vasiyetname türlerine göre daha güvenli olduğu söylenebilir. Bunun farklı sebepleri bulunmaktadır. Öncelikle vasiyetname düzenlenmesi sırasında noter ve iki şahit bulunmaktadır.

Şahitler vasiyetname düzenleyen kişinin akli melekelerinin bulunduğu konusunda beyanda bulunmakta ve altını da imzalamaktadırlar. İkinci olarak noterde düzenlenen vasiyetnamenin kaybolması olasılığı en aza inmektedir. Zira vasiyetname aslı noter tarafından saklanılmaktadır. Vasiyet düzenleyen kişi öldükten sonra vasiyetnamesi açılıp, mirasçılarına okunmaktadır. El yazılı vasiyetnameler ise kaybolabilir, yırtılabilir, yanabilir. Ortaya çıkmasını istemeyen kişiler tarafından yok edilebilir. Bu riskler noterde düzenlenen vasiyetname için geçerli olmayacaktır.

Noterde yapılan vasiyetnameler okuma yazma bilmeyenler tarafından da düzenlenebilir. Ancak okuma yazma bilmeyen kişiler el yazısı ile kendi vasiyetnamelerini hazırlayamazlar. Bir başkasına yazdıracakları vasiyetname ise geçerli olmayacaktır.

Noterde yapılan vasiyetname de bozulabilir. Vasiyetnamenin noterde yapılmış olması ona ayrı bir koruma sağlamaz. Vasiyetnamenin iptalini veya tenkisini gerektirir bir unsurun bulunması durumunda noterde düzenlenen vasiyetnamenin de iptali mümkündür.

Vasiyetname Bozulur mu ?

İster noterde yapılmış olsun ister de el yazısıyla siz hazırlamış olun, vasiyet bozulabilir. Hangi durumlarda vasiyetin iptal edilebileceği Türk Medeni Kanununda belirlenmiştir. Ölüme bağlı tasarruf olan vasiyetin iptali için kanunda dört sebep belirlenmiştir. bu dört nedenin dışında başka bir sebeple vasiyetnamenin iptali istenemez. Miras bırakanın vasiyet düzenlediği sırada ayırt etme gücünün bulunması gerekmektedir. Miras bırakanın akıl sağlığı yerinde olmadığı bir sırada vasiyet düzenlendiyse, iptali istenebilir. İkinci bir sebep ise vasiyetin hata, hile ve korkutma ile yapılmış olmasıdır. Baskı ve korku ile yapılan vasiyetin iptali istenebilir.

Böyle bir durumda miras bırakanın özgür iradesi bulunmadığı için vasiyetin iptali istenebilir. Ahlaka ve kanuna aykırı olarak düzenlenmiş olan vasiyetler bozulur. Örnek olarak; “Beni dolandıran Ahmet’i öldürmesi şartıyla Kadıköy’deki evimi ve Fethiye’deki yazlığımı Mustafa’ya bırakıyorum” şeklindeki vasiyet geçerli olmayacaktır. Son olarak kanunde yer alan şekil şartlarına aykırılıklar da vasiyeti iptal edilebilir hale getirir. Vasiyetin miras bırakan, tanıklar ya da noter tarafından imzalanmaması vasiyeti geçersiz hale getirir. Vasiyetin açılması ile de vasiyetin iptali davası açılabilir. Dava doğru şekilde takip edilirse de vasiyet bozulur. 

Noterde Yapılan Vasiyetnamenin İptali

Vasiyetname noterde de yapılmış olsa iptal edilebilir. Kanunda öngörülen şekil şartlarına aykırı olan vasiyetin iptali istenebilir. Bunun için süresi içinde iptal davası açmanız gerekmektedir. Türk Medeni Kanununa göre mirasçılar vasiyetnameden haberdar olduklarından sonra bir yıl içinde vasiyetnamenin iptali için dava açabilirler. Yapılan yargılama sonunda mahkeme tarafından vasiyetin iptaline karar verilebilir. El yazılı vasiyet ile noterde yapılan vasiyetnamenin iptali bakımından herhangi bir fark bulunmaz. Hem el yazılı vasiyet hem de noterde yapılan vasiyet iptal edilebilir. Bazı kişiler resmi vasiyetnamenin noterde yapılmış olması sebebi ile iptal edilemeyeceğini düşünmektediler; fakat bu bilgi doğru değildir.

Noterde yapılan vasiyet de bozulabilir. Bu sebeple düzenlediğiniz vasiyeti incelemesi için bir avukata danışmanızı öneririz. Böylelikle vasiyetin iptalini gerektirir bir eksiklik varsa, yeni bir vasiyet düzenleyerek iptal edilmesini önleyebilirsiniz. Noterler ihtiyaç görürlerse  genelde sizden sağlık raporu isterler. Bunun sonucu olarak da miras bırakanın ayırt etme gücünün bulunmaması sebebi ile iptal edilme olasılığı azalır. Benzer şekilde noterde düzenlenen vasiyetin ahlak ve kanuna aykırılık sebebi ile iptal edilme olasılığı da düşüktür. Noterde yapılan vasiyetname genelde şekil şartlarına aykırılık sebebi ile olur. 

Noterden Yapılan Vasiyetname Geçerli mi?

Kanunda yer alan şartları taşıyan vasiyetname geçerli olacaktır. Kural olarak vasiyetname ya el yazısı ile ya da resmi olarak düzenlenir. İstisna olarak sözlü vasiyet de geçerli kabul edilmiştir. Sözlü vasiyetin geçerli olabilmesi için bir çok şartın bir arada bulunması gerekir. Hem okuma yazma bilenler hem de okuma yazma bilmeyenler noterde vasiyet yapabilirler. Eğer vasiyet düzenlemek isteyen kişi okuma yazma bilmiyorsa, önce kendisi istediklerini notere söyler ya da avukata hazırlattığı vasiyeti teslim eder. Yazılan vasiyet tanıkların önünde miras bırakana yüksek sesle okunur. Bunun üzerine miras bırakan şahitlerin önünde okunan vasiyetin kendisinin son arzuları olduğunu notere söyler.

Burada yer alan tüm anlatımların vasiyet metninde de yer alması gerekir. Vasiyeti okuyan kişinin, miras bırakanın vasiyetin noter tarafından okunduğunu ve miras bırakanın da okunan vasiyetin kendi isteği olduğunu söylediğini, anlaması gerekir. Eğer bu anlaşılmıyorsa vasiyet geçerli değildir. Ayrıca tanıklarında vasiyetname de yazılı beyanları bulunması zorunludur. Tanık beyanında, vasiyetin noter tarafından okunduğunu ve miras bırakanı vasiyet düzenlemeye yetecek kadar ayırt etme gücünün bulunduğunu anlatması gerekir. Tanıkların bu yönde yazılı beyanlarının olmaması vasiyetnameyi geçersiz yapar. 

65 Yaş Üstü Vasiyetname

Toplum arasında genel olarak 65 yaşın üstündeki kişilerin düzenledikleri vasiyetnamenin geçerli olmayacağı söylenir. 65 yaşın üzerindeki kişilerin düzenledikleri vasiyetname de geçerlidir. Bir kişinin ileri yaşta olması vasiyet düzenlemesine engel değildir. Miras bırakanın vasiyetname düzenlediği tarihte 75 yaşında olması vasiyetin iptalini gerektirmez. Türk Medeni Kanunun 557 maddesi gereğince, ölüme bağlı tasarrufların iptali için dava açılabilir. Vasiyetnamenin iptali için kanunda dört tane neden sayılmıştır. Kanunda yazılı olmayan bir sebebe dayanılarak vasiyetnamenin iptali istenemez. Yukarıda bahsettiğimiz ilgili kanun maddesinde, vasiyetnamenin iptal sebepleri arasında 66 yaş ve üstü olmak sayılmamıştır. Buna rağmen ileri yaş sebep gösterilerek bir çok defa vasiyetnamenin iptali talebi ile davalar açılmakta.

Bunun sebebi ise bazı kişilerde ilerleyen yaşla birlikte ayırt etme gücünün zayıflamasıdır. 65 yaş üzerindeki kişilerin düzenlediği vasiyetin iptali için; kişinin vasiyet yazarken ayırt etme gücünden yoksun olduğunun ispat edilmesi gerekir. Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz ve vasiyetinizi noterde düzenletecekseniz büyük ihtimalle sizden sağlık raporu istenecektir. Noterlik kanunu gereği işlem yapmak için kendisine gelen kişinin akıl sağlığından şüphelenen noter, işlem yapmadan önce sağlık raporu isteyebilir. Bu sebeple 65 yaşın üzerindeki bazı kişilerden sağlık raporu istenilmezken bazılarından istenebilir. Bunda belirleyici olan işlem yapmak isteyen miras bırakanın sağlık durumu ile noterin uygulamasıdır. 

Noterde Yapılan Vasiyetnamenin Geçerliliği

Düzenlenen vasiyetname ancak kanunda yer alan şartları sağlarsa geçerlidir. Kanunda yazan bu şartların yerine getirilmemesi durumunda iptal edilebilir bir vasiyetname söz konusu olur. Öncelikle vasiyetname düzenlemek isteyen kişinin en az 15 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Yani bir kişinin 16 yaşında iken yazdığı vasiyeti geçerlidir. 18 yaşını doldurmadığı için bu vasiyetin iptali istenemez. Akıl sağlığı ile malul olan miras bırakanın düzenlediği vasiyet geçerli olmayacaktır. Vasiyet yazarken miras bırakanın İyiyi kötüden, zararına ve faydasına olanı birbirinden ayırt edebilmesi gerekir. Noterde düzenlenen vasiyetin kanunda yer alan şekil şartlarına uygun olması gerekir.

El yazılı vasiyette tanık bulunması gerekmemesine rağmen noter vasiyetinde 2 şahit bulunması zorunludur. Resmi şekilde düzenlenen vasiyette 2 tanığın adı ve imzası yoksa, vasiyet geçerli değildir. Herkes vasiyetname düzenlenmesine tanık olarak katılamaz. Şahit olacak kişinin okuma yazma bilmesi gerekir, okuma yazma bilmeyenler vasiyetname tanığı olamazlar. Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olanlar da vasiyet tanığı olamazlar. Miras bırakanın yakını olan bazı kişilerin vasiyete tanık olarak katılmaları da yasaklanmıştır. Ayrıca vasiyetname ile kendisine miras bırakılan kişiler ile onların belirli derecedeki yakınları da tanık olarak vasiyete katılmazlar. Belirtilen bu kişilerin adlarının vasiyetnamede geçmesi, vasiyeti geçersiz hale getirir. 

Sıkça Sorulan Sorular

Vasiyetname hangi hallerde geçersiz olur?

Kanunun aradığı şartları taşımayan bir vasiyetname varsa ve süresi içinde vasiyetnamenin iptali davası açarsanız; vasiyetname geçersiz olacaktır.

Vasiyetnamenin iptalini kim isteyebilir?

Miras bırakanın yasal ve atanmış mirasçıları vasiyetnamenin iptali davası açabilirler. Vasiyetnamenin iptalini talep edebilmek için saklı paylı mirasçı olmanız gerekmez. 


“Noterde Yapılan Vasiyetname Bozulur mu?” üzerine 5 yorum

 1. Notrrden esime .iras biraktim evimi demekki gayirsiz evlafim bozup alacak o zaman bosuna rapor ve harc odedim :((

  Yanıtla
  • Kanunlara uygun yapılmış vasiyeti bozmak için mahkeme kararı gerekir. Mahkeme de kanunlara göre hareket etmek durumunda yanlış verilen karara itiraz hakkı vardır. Yani öyle kolay değil. Sadece 1/6 oranında saklı pay var. Mahkeme onu verebilir.

   Yanıtla
 2. Vasiyet yapan kişinin 5 çocuğu var
  Bir erkek dört kız
  Adam şehirdeki kıymetli taşınmazları
  Oğlunu bırakıyor köydeki para etmez
  Tarlalarıda kızlarına birakiyor
  Bu adaletsizlik degilmidir kim kabul eder
  Böyle vasiyeti böyle durumlarda mutlaka
  Vasiyet bozulmalidir

  Yanıtla
  • Hiç adil değil aynısını cehennemde yanasica babamm bütün malını küçük kardeşime birakmis noterden vasiyet halinde köyde 5 para etmez ona bisey yapmamis kardeşim yan cizdi vermek istemiyor beni tercih etti yaziklar olsun mahkemelik olucaz

   Yanıtla

Yorum yapın

Ara WhatsApp