Miras Taksim Sözleşmesi Nedir, Nasıl Yapılır, Geçerlilik Şartları

Miras Taksim Sözleşmesi Nedir? Türk Medeni Kanununun 706 maddesi gereğince, tapuda kayıtlı taşınmazların satışının tapu müdürlüğünde yapılması zorunludur.  Buna karşın miras paylaşma sözleşmesi bu kuralın bir istisnasıdır. Adi şekilde yapılmış miras taksim sözleşmesi ile yapılan tapu devri geçerli olur. Elbirliği mülkiyetine tabi taşınmazlarda, mirasçıların tamamının katılması ile ve yazılı olması koşulu ile miras taksim sözleşmesi veya pay devri sözleşmesi yapmaları mümkündür. Taksim sözleşmesi ile mirasçılar arasında devir yapılmış olur. 

Türk Medeni Kanununa göre miras paylaşma sözleşmesinin yazılı yapılması zorunludur. Sözlü olarak miras taksim sözleşmesi yapılamaz. Yazılı olarak yapılan paylaşma sözleşmesi tüm mirasçıları bağlar. Paylaşma sözleşmesi ile tüm miras malları paylaşılabileceği gibi sadece belirli mallar da paylaşılabilir. Paylaşma sözleşmesiyle miras malları üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi de kabul edebilir.

Türk Medeni Kanununun 676 maddesi gereğince, miras paylaşma sözleşmesinin geçerliliği yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır. Mirasçılar eğer miras taksim sözleşmesi  yapmışlarsa artık ortaklığın giderilmesi davası açamazlar. Miras taksim sözleşmesinin geçerli olabilmesi için paylaşma konusu şeyin miras bırakana ait olması gerekir.

Paylaşma sözleşmesinin geçerli olabilmesi için yazılı şekilde yapılmış olması ve bütün mirasçılar tarafından imzalanması zorunludur. Mirasçıların aralarında yapacakları taksim sözleşmesi kendilerini bağlar. Bütün mirasçıların katılmadığı taksim sözleşmesi geçersizdir. Miras bırakan kişi hayattayken de tüm mirasçıların katılımı ile  miras taksim sözleşmesi düzenleyebilirler. Bunun için miras bırakanın taksim sözleşmesini onaylaması gerekir. 

Miras Taksim Sözleşmesini Ne Zaman Yapabilirim?

Miras paylaşma sözleşmesini ne zaman düzenleyebilirsiniz? Miras taksim sözleşmesi miras bırakan öldükten sonra da yapılabilir, miras bırakan hayattayken de yapılabilir. Eğer miras bırakan hayattayken taksim sözleşmesi yapılıyorsa, murisin de sözleşmeyi onaylaması zorunludur. Miras bırakanın onaylamadığı taksim sözleşmesi geçerli değildir. 

Miras Taksim Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası

Mirasçıların tamamının katılımı ile yaptıkları miras taksim sözleşmesine bazı mirasçılar uymayabilir. Böyle bir durumda mirasçıları taksim sözleşmesine uymaya zorlamak için tapu iptal davası açılmalıdır. Eğer ortada geçerli bir miras paylaşma sözleşmesi varsa ve diğer mirasçılar tapu devri yapmaktan kaçınıyorsa tapu iptal ve tescil davası açabilirsiniz. Taksim sözleşmesinin varlığına rağmen ortaklığın giderilmesi davası açıldıysa bu şekilde açılmış davanın reddi gerekir. Zira bu gibi durumlarda taksim sözleşmesine göre tescil davası açılmalıdır. Yazılı paylaşma sözleşmesi varsa her bir mirasçı tek başına dava açabilir. Mirasçıların bu davayı birlikte açmaları gerekmez.

Dava sonunda miras bırakan adına olan tapu kaydı iptal edilir. Miras taksim sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil davasının hukuki dayanağı Türk Medeni Kanununun 676 maddesidir. Miras paylaşma sözleşmesi ile miras payının devri sözleşmeleri birbirlerinden farklı sözleşmelerdir. Miras payının devri sözleşmesinin de yazılı olması zorunludur. Paylaşma sözleşmesine dayalı tapu iptal davası açmak için en önemli deliliniz yazılı bir sözleşmedir. Yazılı miras taksim sözleşmesini dava dosyasına sunmadıysanız davanız ret edilecektir. 

Eğer miras taksim sözleşmesi sözlü olarak yapıldıysa tapu iptal ve tescil davası reddedilir. Tanık dinleterek miras paylaşma sözleşmesinin varlığını ispat edemezsiniz. Ortada geçerli bir miras taksim sözleşmesi yoksa mahkemece tapu iptal davası kabul edilemez. Miras taksim sözleşmesinin geçerli olduğunun kabul edilebilmesi için dava konusu taşınmazın miras bırakan adına kayıtlı olması gerekir. Tapu iptal ve tescil davasını miras taksim sözleşmesinde paylaştırılması kararlaştırılan taşınmazlar için açabilirsiniz.  Paylaşma sözleşmesine konu edilmeyen taşınmazın tescili için açılan davanın reddine karar verilmesi gerekir. 

Miras taksim sözleşmesini hazırlarken bir avukattan yardım almanızı öneriyoruz. Zira bazı örneklerde mirasçılar ifası mümkün olmayan paylaşma sözleşmesi düzenlemektedirler. Örneğin; tarla niteliğindeki taşınmazlar için asgari tarımsal arazi büyüklüğü tespit edilmiştir. Her şehirdeki hatta ilçedeki en küçük tarımsal arazi büyüklüğü birbirinden farklıdır.

Belirlenen sınırın altında olacak şekilde tarlaların bölünmesinin mümkün değildir. Bu kurala aykırı olacak şekilde yapılan miras taksim sözleşmesi uygulanamayacağı için geçerli olmaz. Taşınmazların bölünerek aynen paylaşılmasının mümkün olmadığının anlaşılması üzerine mahkeme taksim sözleşmesine dayalı tapu iptal davasını reddetmek zorundadır. Hukuki bir değeri olmayan miras taksim sözleşmesi nedeniyle tarafların arasında paylaşmanın yapıldığı söylenemez. 

Bütün mirasçıların katılımı ile düzenlenmiş miras taksim sözleşmesi dosyaya sunulmazsa davanın reddine karar verilecektir. Eğer sözlü yapıldıysa bu davanın kabul edilme olanağı yoktur. 

Görevli Mahkeme

Görev hususu, kamu düzenine ilişkin olup, mahkemece yargılamanın her aşamasında dikkate alınması gereklidir.

Somut olaya gelince; taraflar arasında geçerli bir miras taksim sözleşmesi yapılmış olup davacı tarafından bu taksim sözleşmesine dayalı olarak tescil davasının görevli mahkemede açıldığı, mahkemece görevsizlik kararı verilerek dosyanın sulh hukuk mahkemesine gönderildiği anlaşılmakla, bu durumda sulh hukuk mahkemesi tarafından görevsizlik kararı verilerek olumsuz görev uyuşmazlığı çıkarılması gerekirken esas hakkında karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

Miras Taksim Sözleşmesi Örneği 

Mirasın tamamı paylaşacağınız bir sözleşme yapabileceğiniz gibi mirasta yer alan taşınmazların bir kısmını bunun dışında tutabilirsiniz. Yapılan sözleşmeyi tüm mirasçılar imzaladıysa artık tek başınıza sözleşmeden  geri dönemezsiniz. Noterde yapacağınız miras taksim sözleşmesi ile mirasçıların tamamına tek başına tapuda tescil yapmak için yetki de verebilirsiniz. Bu sayede dava açmadan sözleşme şartlarının yerine getirilmesi mümkün olur. 

Miras paylaşma sözleşmesini miras bırakan kişi öldükten sonra yapmak zorunda değilsiniz. Miras bırakan hayattayken de miras taksim sözleşmesi yapılabilir. Bunun için miras bırakan kişinin, sözleşmeyi onaylaması gerekir. Miras bırakanın kabul ettiği anlaşılmıyorsa sözleşme geçerli olmayacaktır. 

Noterde düzenlenen miras taksim sözleşmesini tapuya ibraz etmeniz durumunda, sözleşmede kararlaştırılan devir işlemleri yapılacaktır. Adi yazılı şekilde yapılmış olan miras taksim sözleşmesi için aynı şey söylenemez. 

Miras Taksim Sözleşmesi Tapu Harcı 

Noterden yaptığınız miras taksim sözleşmesi ile tapu devri yapmanız mümkündür. Bunun için öncelikle işlem yapmak istediğiniz tapu müdürlüğünden randevu almanız gerekmektedir. Tapu memurları tarafından evraklarınız incelenir ve sonrasında sizi tapu dairesine davet ederler. Cep telefonunuza gelen mesajda yer alan tapu harcı ve döner sermaye ücretini ödedikten sonra tapunuzu almaya gidebilirsiniz. Noterde yaptığınız sözleşmenin aslını yanınızda bulundurmalısınız. Tapu müdürlüğü noter senedinin aslını sizden alacak ve arşivinde saklayacak.  Noterde yaptığınız miras paylaşma sözleşmesinde, tapuda işlem yapmak üzere mirasçılardan birine yetki vermeniz işinizi kolaylaştıracaktır. Aksi durumda tapu devri için tüm mirasçıların tapu müdürlüğüne gitmesi gerekecektir. Miras taksim sözleşmesi dışında, her bir mirasçı ayrı bir vekaletname  ile tapudaki işlemi yapmak üzere bir başkasına yetki verebilir. 

Geçerli bir sözleşmenin tapuya şerh edilmesi mümkündür. Bunun dışında yapılan  miras paylaşma sözleşmesi gereği yapacağınız tapu devirleri için tapu müdürlüğü sizden tapu harcı ve döner sermaye ücreti isteyecektir. Bunun yanında miras kalması sebebiyle de veraset ve intikal vergisi de ödemeniz gerekiyor. 

Miras Taksim Sözleşmesi Şekil Şartı 

Yazılı olmayan miras paylaşım sözleşmesi geçerli değildir. Yazılı bir sözleşme; adi yazılı şekilde ve resmi yazılı şekilde olmak üzere iki farklı şekilde düzenlenebilir. Mirasçılar kağıt ve kalemi ellerine alarak yazdıkları miras taksim sözleşmesi, adi yazılı şekilde düzenlenmiştir. Bunun yanında mirasçılar istedikleri herhangi bir notere giderek yazdırdıkları miras taksim sözleşmesi ise resmi şekilde paylaşma sözleşmesidir. Türk Medeni Kanununa göre her iki şekilde düzenlenen miras taksim sözleşmesi de geçerlidir.

Miras paylaşma sözleşmesini noterde yapmanızın bazı faydaları vardır. İlk olarak mirasçıların imzalarını inkar etme ihtimali ortadan kalkmaktadı. İkinci olarak, sözleşmenin bir örneği noterde saklandığı için kaybolma riski ortadan kalkmaktadır. Ayrıca noter tarafından tüm mirasçıların sözleşmeye katılması sağlanacağından sözleşmenin geçersiz olmasının da önüne geçilmektedir. Taksim sözleşmesinin geçerli olduğunun kabul edilebilmesi için dava konusu taşınmazların miras bırakan adına kayıtlı ya da elbirliği mülkiyetine konu bir taşınmaz olmalıdır.

Taksim sözleşmesinin içeriği itibariyle uygulanabilir olup olmadığı incelenmelidir. Adi şekilde yapılan miras taksim sözleşmesinin metni el yazısı ile de olabilir, bilgisayarda da yazılabilir. El yazısının kime ait olduğu önemli değildir. Sözleşmeyi mirasçılardan biri ya da üçüncü bir kişi de yazabilir. Sözleşmenin hayatta olan tüm mirasçılar tarafından imzalanması gerekmektedir. Sözleşmenin altına tüm mirasçıların kendi el yazısı ile adlarını ve soyadlarını yazarak imzalamalarını öneriyoruz. 

Miras Taksim Sözleşmesi Örneği Word 

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile ortak miras bırakanımız olan babamız Mehmet’ten kalan ve İstanbul İli Şişli İlçesi Maslak Mahallesinde yer alan apartmanın 1,3 ve 5 numaralı daireleri kardeşlerden Mustafa’ya, 2,4 ve 6 numaralı daireler ise Ayşe’ye bırakılmıştır. Miras bırakanın adına kayıtlı banka hesabında yer alan 500.000-$ kardeşler arasında eşit olarak paylaşılacaktır. 

Ortak miras bırakanımız olan; baba adı Mustafa, anne adı Hatice, 01.01.1940 İstanbul doğumlu, 11111111111 kimlik numaralı Ayfer Demirci’nin mirasını aşağıda yer alan kurallara göre paylaşmayı kabul ediyoruz. Miras bırakan adına tapuda İstanbul ili Beşiktaş İlçesi Ortaköy Mahallesinde kayıtlı olan Nispetiye Caddesinde No 20’de yer alan binanın beşinci katındaki 5 nolu dairenin tamamı, arsa payı ile birlikte mirasçılardan  Ahmet Demirci’ye bırakılmıştır.  Miras bırakan adına tapuda Muğla ili Fethiye İlçesi Göçek Mahallesinde kayıtlı olan Foça Sokakta No 10’de yer alan yazlık evin tamamı, arsa payı ile birlikte mirasçılardan  Nevzat Demirci’ye bırakılmıştır.

Miras bırakan adına tapuda İstanbul ili Sarıyer İlçesi Maslak Mahallesinde kayıtlı olan Büyükdere Caddesinde No 30’de yer alan binanın on yedinci katındaki 45 nolu dairenin tamamı, arsa payı ile birlikte mirasçılardan  Sedat Demirci’ye bırakılmıştır. Miras bırakan Ayfer Demirci adına kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki tüm banka hesabında yer alan her türlü değer mirasçılar arasında eşit olarak paylaşılacaktır.

Miras Taksim Sözleşmesi Geçerlilik Şartları 

Miras paylaşma sözleşmesi yazılı yapılmak zorundadır. Taksim sözleşmesinin sözlü olarak yapılması geçerli değildir. Noterde düzenlenmesi zorunlu değildir ama noterde de miras taksim sözleşmesi yapabilirsiniz. Miras taksim sözleşmesi eğer sözlü olarak yapıldıysa geçerli olmaz. Miras taksim sözleşmesinin geçerlilik şartları Türk Medeni Kanununun 676 maddesinde düzenlenmiştir. Paylaşma sözleşmesinin geçerli olabilmesi için tüm mirasçıların imzalaması gerekir. Sözlü yapılan miras taksim sözleşmesi geçerli olsaydı mirasçılar ileride belirsizliklerle karşılaşabilirdi. Bunu önlemek isteyen kanun koyucu miras paylaşma sözleşmelerinin yazılı yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Miras paylaşma sözleşmesinin geçerli olabilmesi için tüm mirasçıların sözleşme yapma iradelerinin olması gerekir.

Mirasçılardan birinin iradesi sakatlanırsa taksim sözleşmesi iptal edilebilir. Korkutma, tehdit, aldatma, hile  ya da yanılma varsa miras paylaşma sözleşmesi geçerli olmaz. Mirasçılardan birine diğerlerine göre çok daha az mal verilmesi ya da en değersiz parçanın verilmesi eğer mirasçının aldatılması ya da korkutulması sonucu kabul ettirildi ise sözleşmenin iptali istenebilir. Yine okuma yazma bilmeyen bir mirasçının aldatılması ile yapılan miras taksim sözleşmesinin de iptali mümkündür. 

Miras Taksim Sözleşmesi Noter Harcı 

Noterde yaptığınız miras taksim sözleşmesinde eğer bir para miktarı belirlendi ise, bu değer üzerinden damga vergisi tahakkuk edecektir. Ödenmesi gereken damga vergisi miktarı noter tarafından hesaplanacak ve sizden tahsil edilerek vergi dairesine ödenecektir. 

Miras Taksim Sözleşmesi Zamanaşımı 

Tüm mirasçıların katılımı ile miras taksim sözleşmesi yapılmasına rağmen bazı mirasçılar Tapu Sicil Müdürlüğünde taksim sözleşmesi doğrultusunda intikale yanaşmayabilir. Böyle bir durumda Türk Medeni Kanunu madde 676 uyarınca tapu kayıtlarının iptali ile miras taksim sözleşmesi gereği dava konusu parsellerin mirasçılar adına payları oranında tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini talep edebilirsiniz. Miras taksim sözleşmesini sebebiyle tapu davası açmak istiyorsanız bunu 10 yıllık zaman aşımı süresi içinde başlatmalısınız. Süreniz miras taksim sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren başlayacaktır. 

Adi Yazılı Miras Taksim Sözleşmesi Örneği

Miras taksim sözleşmesinin noterde yapılması zorunlu değildir. Mirasçılar ellerine kağıt kalem alarak kendi sözleşmelerini kendileri hazırlayabilirler. Tüm mirasçıların katılmadığı bir miras taksim sözleşmesi geçerli olmayacaktır. Bu sebeple öncelikle miras bırakanın mirasçılarını gösteren mirasçılık belgesini alınmasında fayda var. Noterden ya da mahkemeden aldığınız mirasçılık belgesinde adı yer alan tüm kişilerin bir araya gelmesi gerekir. Eğer varsa atanmış mirasçıların da sözleşmede imzasının bulunması zorunludur.

Atanmış mirasçıların katılmadığı paylaşma sözleşmeleri de geçersizdir. Sözleşmede tüm mirasçıların imzası yoksa; geçerli bir miras taksim sözleşmesinden bahsedilemez. Ayrıca paylaşma sözleşmesinin geçerli olabilmesi için paylaşma konusu şeyin miras bırakana ait olması gerekir. Ortak miras bırakanımız ve annemiz Fatma’nın ölümü ile bizlere intikal eden taşınmazlardan İstanbul Kadıköy’deki üç tane dükkan kardeşlerden Murat’a İzmir Urla’da yer alan yazlık kardeşlerden Songül’e, Fethiye’deki yazlık ile Antalya Konyaaltındaki ev Saadet’e bırakılacaktır. Burada belirtilenler dışında kalan mal varlıklarında ortaklık devam edecektir. 

Miras taksim sözleşmesini adi yazılı şekilde yaparsanız mirasçıların imza inkarı ile karşılaşabilirsiniz. Böyle bir durumda paylaşma sözleşmesinde yer alan imzanın mirasçıya ait  olup olmadığı araştırılacaktır. Bu sebeple sözleşme hazırlarken tarafların sadece imza atmaları yerine, her birinin adını ve soyadını el yazısı ile yazmasını istemelisiniz. Adi yazılı şekilde yaptığınız miras paylaşma sözleşmesinde yer alan imzaları  notere onaylatabilirsiniz. Bunun için tüm mirasçıların notere gelmesi gerekecektir. Bunun yerine miras paylaşma sözleşmesini doğrudan noterde de yapabilirsiniz. Noterde düzenlenen sözleşmede yer alan imzalar inkar edilemez. Bu da sözleşmeyi noterde yapmanın size sağlayacağı bir faydadır. 

Miras Taksim Sözleşmesi Hak Düşürücü Süre

Paylaşma sözleşmesinin yapılması için herhangi bir hak düşürücü süre bulunmamaktadır. Miras paylaşılmadığı sürece mirasçılar bir araya gelerek miras taksim sözleşmesi düzenleyebilirler.  Taksim sözleşmesi için hak düşürücü süre yoktur ama zaman aşımı süresi bulunur, bu süre de 10 yıldır. 

Tapuda Miras Taksim Sözleşmesi Geçerlilik Şartları

Miras taksim sözleşmesi isteğe bağlı bir sözleşmedir. Mirasçılardan birinin istememesi üzerine yapılması mümkün değildir. Eğer tüm mirasçılar aralarında anlaşabilirlerse miras kalan malları tapu müdürlüğünde istedikleri gibi paylaşabilirler. Bunun için mirasçıların tamamının ya bizzat gitmesi ya da geçerli bir vekaletname ile temsilcilerini göndermeleri gerekir. Geçerli bir sözleşme mirasçıların alt soyunu da bağlar yani onlar için de geçerli olur. 

Sıkça Sorulan Sorular

Soru 1 Miras Taksim Sözleşmesi Kaç Yıl Geçerlidir?

Dedemin mirası kardeşler arasında ve şahitler önünde yazılı sözleşme ile paylaşılmış. Taksim sözleşmesinde adı yer alan kardeşlerin hepsi öldü. Miras paylaşma sözleşmesi sonrası kimse tapuda işlem yapmamış. Tüm kardeşler ölünceye kadar sözleşmeye bağlı olarak arazileri kullanmışlar. Babamın kullandığı arazilere sözleşmeye göre tapu tescil davası açabilir miyim? kovitten öldü babam intikali yapmak zorunda kaldık süresi geçmesin diye. Halamın çocukları sözleşmeye itiraz ediyorlar ama otuz yıldır sözleşmeye uygun kullanıldı araziler.

Soru 2

Babam farklı yerlerde ki tüm mal varlığını dört kardeş arasında paylaştırmak istiyor, kız kardeşimin kocası bunu kabul etmiyor ve her bir taşınmazın kendi içerisinde bölünüp paylaşılmasını istemekte, babamın yaşı seksen iki, sağlık raporu alıp vasiyet hazırlamak çözüm olabilir mi? 

Soru 3 Miras Paylaşma Süresi

Biz toplam sekiz kardeşiz. Babam vefat edeli on dört yıl oldu. Babamdan kalan mirası paylaşamadık; çünkü kimse bir araya gelmek istemiyor. Bu konuyu en makul şekilde nasıl çözebiliriz. Şu ana kadar paylaşım olmaması bir ceza getirirmi?

Cevap: Mirasın paylaşılması için herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır. Aradan uzun süre geçmesine rağmen mirasın paylaşılmamasının herhangi bir cezası yoktur. 

Soru 4 Miras Paylaşma Süresi: Babam altı sene önce öldü. Ben mirastan kendi payımı istiyorum. Toplam üç kardeş ve bir annemin payı var. Mirasın paylaşılması için ne  yapmam gerekiyor. Annem ve kardeşlerim miras taksim sözleşmesi yapmaya yanaşmıyor. Ne yapmam gerekiyor?

Cevap: Eğer mirasçıların tamamı serbest iradeleri ile miras taksim sözleşmesi yapmak istiyorlarsa, mirasçılar arasında paylaşım yapılabilir. Paylaşma anlaşması yapmak istemeyen mirasçıyı sözleşme yapmaya zorlayamazsınız. Böyle bu durumda ancak ortaklığın giderilmesi davası açılabilir. 


Soru 5 Miras Bırakan Hayattayken Miras Taksim Sözleşmesi 

Babam ve annem hayatta ve biz iki kız iki erkek toplam dört kardeşiz. Babam kızlarından habersiz erkek çocukları ile bir olup miras paylaşımı yapmaya çalışıyor. Bu durumda biz iki kız kardeş babamın mallarının üzerine şerh koydurabilirmiyiz? Babam gayet sağlıklı,  akıl sağlığı ile ilgili bir problemi ya da ağır görme, işitme kaybı yok.

Cevap: Babanızın hayatta iken miras taksim sözleşmesi yapılmasını istiyor olabilir; fakat bu sözleşmenin geçerli olabilmesi için sizlerin de imza vermeniz gerekir. Tüm mirasçıların katılmadığı miras taksim sözleşmesi geçerli olmaz. 

Soru 6 Miras Bırakan Ölmeden Önce Miras Taksim Sözleşmesi 

Kayınpederimin tapuda adına kayıtlı arsası var. Bu arsayı benim oğluma yani torununa vermek istiyor. Bunun için miras taksim sözleşmesi yazdık, üç kızı kabul ediyor ama bir kızı imza vermedi. Hatta kayınpederimin için devlet hastanesinin sağlık kurulundan rapor aldık.  Ne gibi yol izlemeliyiz.  Gelini olarak kayınpederime ben bakıyorum. Miras taksim sözleşmesine göre kızların her birine de birer daire verecek kayınpederim. En küçük kızı ben  arsadan da hak istiyorum diyor. Önce daireyi üzerime alayım sonra imza veririm dedi ama şimdi bizi kandırdı. Hatta babaları daireleri vereli bir ay oluyor.

Cevap: Miras bırakan ölmeden de miras taksim sözleşmesi yapılabilir. Bunun için tüm mirasçıların bu sözleşmeye katılması ve miras bırakanın da yapılan paylaşma sözleşmesini imzalaması gerekir. Yukarıda yer alan bilgilere göre ortada geçerli bir miras taksim sözleşmesi yoktur. 

Soru 7 Mirasçılar Arasında Miras Taksim Sözleşmesi

Benim babamın resmi nikahlı ikinci eşi beş yıl evvel vefat etti. Babamın eşi kendi annesinden mirasçıydı.  Annesi sağdı ve geçen sene vefat etti. Çocukları babama, damada hak düşmüyor ablam annemden önce vefat ettiği için ve ortak çocuk da olmadığı için sen mirastan pay alamıyorsun diyerek, kendi aralarında mirası bölüştüler. Bu olanlar bizi ve en çok da babamızı üzdü. Bu konuda yapılabilecek birşey var mı? Yoksa gerçekten eş vefat edince damada miras düşmüyor mu ?

Cevap: Anlatılan bu olayda babanız kayınvalidesinin yasal mirasçısı değil. Miras taksim sözleşmesi mirasçılar arasında yapıldığından ve babanız da mirasçı olmadığından, mirasçıların aralarında yaptığı paylaşma sözleşmesi geçerlidir. 

Soru 8 Miras Taksim Sözleşmesi Ortaklığın Giderilmesi

Babam vefat edeli bir yılı geçti. Babamın miras olarak üzerimize geçen mallarını en küçük kardeşim paylaşma taraftarı değil. Oturup anlaşalım dediysem de asla yanaşmıyor. Benim ihtiyacım var oysa onun tuzu kuru; zira sağlığında babamın mallarının çoğunu o aldı. Nasıl bir yol izleyebilirim ? Eğer mirasçıların tamamı miras taksim sözleşmesi yapmaya yanaşmıyorsa, ortaklığın giderilmesi davası açılabilir. 

Soru 9 Miras Taksim Sözleşmesi Feshi

Dedemden kalan araziler paylaşılırken annem ve teyzemler yer almıyorum diye imza attılar. Dairelerin ve arsaların yerine para aldılar. Şimdi geri dönmek istiyorlar, bu mümkün mü? Annenizin ve teyzenizin attığı imza kendilerini bağlar. Fikir değişikliği sebebiyle miras taksim sözleşmesinin feshi mümkün değildir. Sözleşmeyi yaptığı sırada annenizin hata, korkutma ya da hile altında ise miras taksim sözleşmesinin feshi mümkün olabilir. 

“Miras Taksim Sözleşmesi Nedir, Nasıl Yapılır, Geçerlilik Şartları” üzerine bir yorum

  1. Babam 2006 yılında vefat etmişti kardeşler arasında köy muhtarından rıza taksim sözleş nesi yaptık arsanın birinin tapusu vardı sözleşmenin geçerli olmadı ne yapmamız gerekiyor.

    Yanıtla

Yorum yapın