Miras İntikal İşlemleri Nelerdir, Nasıl Yapılır?

Miras İntikal İşlemleri: Mirasta intikal süreci, bir kişinin ölümü üzerine varislerine mal varlığının resmi ve yasal yollardan aktarılmasını ifade eder. Mirasçılar, öncelikle ilgili kişinin ölüm belgesini temin etmelidir. Bu belge, miras bırakanın ölümünün resmi olarak kayıt altına alınması için gereklidir. Veraset ilamı, mirasçıların miras bırakana kanuni olarak varis olduklarını kanıtlar. Mahkemeye başvurularak alınır ve bu süreçte mirasçıların kimlikleri ve soy bağları incelenir. Miras bırakanın tüm mal varlıkları, borçları ve alacakları tespit edilmelidir.

Mal varlığı; banka hesapları, gayrimenkuller, araçlar gibi değerleri içerir. Miras kalan mal varlık içindeki borçlar, mirasçılara intikal etmeden önce ödenir. Miras bırakanın borçları, miras kalan toplam varlıktan düşülür. Borçların çıkarılmasından sonra kalan miras, yasal veya atanmış mirasçılar arasında paylaştırılır. Gayrimenkul varlıklar için tapu dairelerine başvurulur ve mirasçılar adına tapu kayıtlarının geçirilmesi sağlanır.  Ayrıca, hisse senetleri, araçlar ve banka hesapları gibi değerlerin de yasal varislere devri gerçekleştirilmelidir. Uzman bir avukat ile çalışmak miras intikal sürecini kolaylaştırır ve mirasçıların haklarını koruyarak onlara huzurlu bir miras devralma süreci sunar.

Mirasta İntikal İşlemleri Nedir ve Kimler Tarafından Yapılır?

Mirasta intikal, vefat eden bir kişinin mal varlığının yasal mirasçılarına geçiş yapması işlemine denir. Bu işlem Türk Medeni Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilir. Miras hukukuna göre, mirasçılar, kanuni mirasçılar ve atanmış mirasçılar olmak üzere iki türlüdür. Mirasçılar, vefat eden kişinin mal varlığını kesin olarak devralabilmek için mirasçılık belgesi almak ve bazı hukuki süreçleri tamamlamak zorundadır. Mirasçıların, süreç içerisinde vergi ödevlerini de yerine getirmeleri gerekir. Miras intikal işlemleri sırasında uzman bir avukat desteği almak  mirasçıların haklarının korunmasını sağlar.

Miras İntikal İşlemleri İçin Gerekli Belgeler ve Dökümanlar

Mirasın resmi olarak intikal işlemleri için aşağıdaki belgelerin hazırlanması ve ilgili mercilere sunulması gerekmektedir.

Vefat Edenin Ölüm Belgesi: İlgili belediye başkanlığından veya nüfus müdürlüğünden temin edilir.

Veraset İlamı: Sulh hukuk mahkemelerinden alınan, mirasçıları ve hisselerini gösteren resmi belgedir.

Tapu Belgesi: Miras bırakılan gayrimenkuller için tapu dairesinden alınması gereken resmi belgedir.

Emlak Rayiç Bedel Belgesi: Mülkün bulunduğu belediyeden alınır ve miras yoluyla geçen gayrimenkulün değerini gösterir.

Banka Hesap Dökümleri: Vefat eden kişi adına açılmış banka hesaplarının güncel dökümleri.

Veraset İlamı Nasıl ve Nereden Alınır?

Mirasçılar, ölümün gerçekleştiği tarihten itibaren mirastan hak talebinde bulunmak için veraset ilamı temin etmelidir. Veraset ilamı, miras bırakanın ölümü üzerine, mirasçıların kim olduğunu ve miras paylarının ne kadar olduğunu gösteren yasal belgedir. Bu belge, mahkeme ya da noter yoluyla alınabilir. Noterler de 2017 yılından itibaren mirasçılık belgesi vermektedirler. Veraset ilamının alınma süreci, mahkemenin iş yüküne ve evrakların eksiksiz olmasına bağlı olarak değişebilir. Ancak genellikle birkaç hafta içerisinde tamamlanmaktadır. 

Taşınmazların Mirasçılar Adına İntikali  İçin Tapu İşlemleri

Veraset ve İntikal Vergisinin Ödenmesi: Miras bırakılan taşınmazlar için veraset ve intikal vergisinin hesaplanması ve ilgili vergi dairelerine ödenmesi gerekmektedir. Vergi ödemesi yapıldıktan sonra, vergi dairesinden alınan “Vergi Tahsilat Makbuzu” tapu işlemleri için zorunludur.

Tapu Dairesine Başvuru: Tapu Sicil Müdürlüğüne giderek mirasa konu olan taşınmaz için intikal başvurusunda bulunulmalıdır.

Tapu Harcının Ödenmesi: Hesaplanan tapu harcı, tapu dairesinde ödenmelidir. Bu ödeme, tapu siciline kayıt sırasında zorunludur.

Tapu Siciline Kayıt: Tapu müdürlüğünde bütün belgelerin sunulmasından sonra, taşınmaz gayrimenkulün yeni mirasçılara intikal ettirilmesi için tapu siciline kayıt işlemi gerçekleştirilir.

Tapu Teslimi: İntikal işlemi tamamlandığında, taşınmazın yeni tapusu mirasçılara teslim edilir.

Miras İntikal İşlemleri Vergi Dairesinde Yapılması Gereken İşlemler

Miras hukukunda mirasçılar, vefat eden kişinin mal varlığına konu olan hak ve borçları devraldığı için, mirasın intikali sırasında vergi dairesinde yapılacak işlemler büyük önem arz eder.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin Verilmesi: Mirasçıların, veraset ilamından sonra veraset ve intikal vergisi beyannamesi doldurarak vergi dairesine sunması gerekir.

Verginin Ödenmesi: Beyannamenin değerlendirilmesi sonucunda hesaplanan veraset ve intikal vergisi, belirlenen süre içinde ödenmelidir. Ödeme, taksitler halinde veya tek seferde yapılabilir.

Mirasın Paylaştırılması ve Mirasçıların Hakları

Mirasta paylaşım ve mirasçıların hakları, Türk Medeni Kanunu tarafından düzenlenmiştir. Vefat eden kişinin mallarının kimlere ve hangi oranda dağıtılacağı, kanuni ya da atanmış mirasçıların varlığına bağlı olarak farklılık gösterir. Kanuni mirasçılar: Vefat eden kişinin altsoyu (çocukları, torunları), eşi ve üstsoyu (anne-baba), yoksa kardeşleri olarak belirlenir.

Atanmış mirasçılar: Vasiyetname ile veya miras sözleşmesi ile belirlenir. Mirasçılar, yasal süre içinde, mirasın borcundan dolayı reddi miras hakkını kullanabilirler. Mirasın reddi, mirasçının kanuni veya atanmış olması fark etmeksizin, vefat eden kişiden kalacak mirası kabul etmek istemediği durumlarda başvurduğu bir yasal süreçtir.  Bir mirası reddetmek, mirasçının üzerine düşen borçlar ve yükümlülüklerden kaçınmak istemesi durumunda önemli bir adım olabilir. Reddi miras işlemleri, mirasın açılmasından itibaren üç ay içerisinde yapılmalıdır. 

Miras vergisini ödemeden mirasın intikali yapılabilir mi?

Hayır, miras vergisini ödemeden intikal işlemi gerçekleşmez. Mirasçılar, öncelikle miras vergisi beyannamesini doldurarak, hesaplanan vergiyi ödemek zorundadırlar. Belirlenen süre içinde veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmemesi durumunda, mirasçılar yasal faiz ve vergi ziyaı cezası ile karşı karşıya kalabilirler. Mirasın değerinin eksik beyan edilmesi halinde, eksik beyan edilen miktar üzerinden ek vergi ve gerekirse cezai işlem uygulanabilir.


Yorum yapın

Ara WhatsApp