Tapu Devir İşlemleri

Gayrimenkul alım satımı sırasında gerçekleşen tapu devir işlemleri, mülkiyetin resmi ve yasal olarak bir kişiden diğerine geçişini ifade eder. Bu süreç, ev, işyeri, arsa gibi taşınmazların yeni sahiplerine aktarılması anlamına gelir. Tapu devri, genellikle satış, bağış, miras gibi durumlarla gündeme gelir ve tapu dairesinde resmiyet kazanır.

Tapu devir işlemleri esnasında, alıcı ile satıcının karşılıklı olarak anlaşması ve bu anlaşmanın resmi evraklarla tescil edilmesi gerekmektedir. İşlem süreci, tapu senedinin yeni mal sahibinin adına düzenlenmesi ve tarafların haklarının güvence altına alınmasıyla tamamlanır.

Tapu devir işlemleri, gayrimenkul alım satımlarındaki en kritik adımlardan biridir. Yasalara uygun olarak yapılan bu işlemler, hem alıcının hem de satıcının haklarını korur ve mülkiyetin güvenilir bir şekilde devredilmesini sağlar. Bu süreçlerde eksiksiz ve doğru bilgilendirme yapmak, tapu devir işlemlerinin sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için büyük önem taşır.

Tapu Devri Nasıl Yapılır ?

Tapu devir işlemleri, alıcı ve satıcının taşınmaz mal alım-satım işleminin resmi olarak kayıt altına alındığı ve malik değişikliğinin gerçekleştiği önemli bir süreçtir. Öncelikle tapu devir işleminde kullanılacak evraklar titizlikle hazırlanmalıdır. Satıcı ve alıcıdan nüfus cüzdanları veya geçerli kimlik belgeleri, taşınmazın tapu senedi, satış bedelinin %4’ü oranında hesaplanan tapu harcı, alıcı için 2 adet fotoğraf ve yabancı uyruklu ise yabancılara ait özel durumlar için ek belgeler talep edilir.

Tapu devir işlemi sırasında, ilgili bedel üzerinden belirlenen tapu harcı, banka veya vergi dairesine yatırılmalıdır. Tapu harcı makbuzunun devir işlemi sırasında tapu dairesine ibrazı gerekmektedir.

Randevu almak için ALO 181 hattı aranabilir veya tapu müdürlüklerinin e-randevu sistemleri üzerinden randevu oluşturulabilir. Randevu gününde her iki tarafın da taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğüne bizzat katılmaları ve gerekli evrakları ibraz etmeleri gereklidir.

Alıcı ve satıcı tapu müdürlüğünde hazır bulunduklarında, tapu ve kadastro müdürlüğü yetkilileri gerekli incelemeleri yapar ve tarafları bilgilendirir. Tüm belgeler ve bilgiler doğru ve eksiksiz ise devir işlemi gerçekleşir ve taşınmaz yeni sahibinin adına tescil edilir.

Tapu devir işlemleri, gerekli evrakların hazırlanması, harcın yatırılması ve randevu alınarak tamamlanan bir süreçtir. Alıcı ve satıcı, randevu gününde tapu müdürlüğüne giderek, tapu sicil kayıtlarındaki değişikliği resmen yerine getirirler. Bu işlemler, tapu devrinin hukuki geçerliliğini sağlar ve alım-satım işleminin resmiyet kazanmasına olanak tanır.

Tapu Devri İçin Gerekli Belgeler

Tapu devri işlemini gerçekleştirmek üzere, alıcı ve satıcı tarafından hazırlanması gereken evraklar aşağıdaki gibidir. Tapu Aslı ve Fotokopisi: Satışa konu olan taşınmazın tapu dökümü ve fotokopisi önemlidir. Nüfus Cüzdanı: Alıcı ve satıcının T.C. kimlik numarasının net şekilde göründüğü nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi gereklidir. Vesikalık Fotoğraf: Alıcıdan istenen, son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf. Rayiç Bedel Belgesi: Satılacak olan mülkün rayiç bedelini gösterir belge, ilgili belediyeden alınır. Vekaletname: Taşınmazlar üzerinde yetkili bir kişi varsa; bu kişinin yetkisini kanıtlayan noter onaylı vekaletname gerekebilir. DASK (Zorunlu Deprem Sigortası): Deprem sigortası belgesinin aslı ve fotokopisi ibraz edilmelidir. Eğer işlem tüzel kişiler arasında yapılacaksa, bunlara ek olarak aşağıdaki belgeleri de istenebilir. Vergi Levhası ve Fotokopisi: Tüzel kişiliğin vergi dairesi kaydını gösteren belge. Yetki Belgesi: Şirketi temsil edecek kişinin yetkisini gösteren resmi evrak. Sicil Gazetesi: En güncel yönetim kurulu seçiminin kaydedilmiş olduğu sicil gazetesi örneği.

Tapu Masrafları Ne Kadar ?

Tapu devri işlemleri, gayrimenkul satışlarında oldukça önemli bir adımdır. Bu işlemlerde, satılan gayrimenkulün türüne bakılmaksızın (konut, işyeri, arsa, tarla, arazi vb.), tapuda kayıtlı olan satış bedelinin %4’ü oranında tapu harcı alınmaktadır.

Tapu devri sırasında, satış bedelinin %4’ü kadar tapu harcından başka, ek olarak 2024 yılı itibarıyla belirlenen 822 TL döner sermaye bedeli de ödenmelidir. Bu bedel, devir işlemi sırasında tapu dairelerince tahsil edilen ve işlemlerin yürütülmesi için gerekli olan sabit bir maliyettir.

Tapu devri işlemlerinin düzgün ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak adına, tapu harcı ve döner sermaye bedelini dikkate almak büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, bu masrafların yanı sıra, gayrimenkullerin satışında alıcı ve satıcı arasında yapılan anlaşmalar doğrultusunda, gelir vergisi veya değer artış kazancı vergisi gibi ek vergiler de gündeme gelebilmektedir.

Tapu Harcı Ne Zaman Ödenir ?

Tapu devri gerçekleşirken alıcı ve satıcı tarafından dikkate alınması gereken çeşitli masraflar bulunmaktadır. Bu masrafların başında “tapu harcı” gelir. Tapu harcı, gayrimenkulün resmi olarak el değiştirmesini sağlayan ve devlet tarafından alınan bir vergi türüdür.

Bu harcın ödenmesi, tapu devri işlemlerinin zorunlu bir parçasıdır ve alım-satım işlemi sırasında sadece bir kez ödenmelidir. Alıcı ve satıcı genellikle tapu harcını yarı yarıya paylaşsa da, taraflar arasında yapılacak anlaşmaya bağlı olarak bu durum değişiklik gösterebilir.

Tapu harcına ek olarak, tapu döner sermaye bedeli ve hizmet bedeli de tapu devri işlemleri sırasında ödenmesi gereken masraflardır. Döner sermaye bedeli, tapu ve kadastro genel müdürlüğünün giderlerini karşılamak üzere alınan bir ücrettir. Hizmet bedeli ise tapu işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında verilen hizmetlerin karşılığında alınan bir tutardır.

Tapu devri işlemleri, taşınmaz malın yeni sahibine yasal olarak geçişini temsil ettiği için, bu süreçte yapılacak ödemelerin tam ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi büyük önem taşır. Emlak alım-satım sürecinde karşılaşılacak olan bu masraflar, tapu devri işlemleri tamamlanıncaya kadar gayrimenkul alıcı veya satıcısı tarafından ödenmelidir.

Ev Tapusu

Ev tapusu, bir gayrimenkul malın (eviniz, arsanız, daireniz vb.) kimin adına kayıtlı olduğunu gösteren en önemli hukuki belgedir. Türkiye’de konut, arsa veya daire gibi gayrimenkul alım satım işlemleri sırasında tapu sizin adınıza kayıtlı değilse mülkiyet resmi olarak devredilemez. Ev tapusunun önemini şu şekilde sıralayabiliriz. Mülkiyet Belgesi: Tapu, sizin adınıza kayıtlı olan gayrimenkulün kesin ve tartışmasız sahibi olduğunuzu gösterir. Gayrimenkulünüzün üzerindeki tüm hakların korunduğuna ve devlet tarafından tanındığına dair bir yasal teminat sağlar. Her türlü alım-satım, ipotek koyma ya da gayrimenkul üzerinde başka türlü ayni hak tesis edilmesi işleminde yasal zorunluluktur. Gayrimenkulünüz İle ilgili vergi, harç ve diğer yasal ödemelerin hesaplanmasında temel bir belgedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından kaydedilmiş, resmi ve güncel bilgilere dayanır. 

Ev tapusu, ilgili tapu dairesinde yapılacak resmi işlemler sonucunda alınır. Gayrimenkul satışı, tapu devir işlemleri gibi tüm süreçler il veya ilçe tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilir. Tapunuzu alırken ve her türlü gayrimenkul işleminizde mevzuata uygun adımlar atmanız, mülkiyet haklarınızın güvence altına alınmasında hayati bir öneme sahiptir.

Tapu Hisse Devri

Tapu hisse devri, gayrimenkul sahipliği üzerindeki payın yeni bir sahibe aktarılması sürecidir. Bu işlem, Tapu Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleşir ve çoğu zaman hızlı ve düzenli bir işleyişe sahiptir. 

Hisseli tapu sahipliği, gayrimenkulün birden fazla kişi tarafından paylaşılması anlamına gelir. Taşınmaz hissesinin satılması durumunda diğer paydaşların şufa hakkı bulunur.

Ön alım hakkı, hisseli tapu sahibi bireylerin, paylarını üçüncü bir şahsa satmadan önce diğer hissedarlara teklif etme zorunluluğudur. Bu hak, gayrimenkulün bütünlüğünün korunması ve hissedarlar arasındaki dengenin sağlanması açısından büyük önem taşır.

Tapu hisse devri işlemleri sırasında dikkatli olunmalı ve tüm aşamalar titizlikle izlenmelidir. Bu süreci doğru yönetmek ve herhangi bir sorunla karşılaşmamak için bir avukattan danışmanlık hizmeti almak da yararlı olabilir. Böylece tapu hisse devri işlemleri güvenli ve yasal bir şekilde gerçekleştirilmiş olur.

Tapu Hisse Devri Nasıl Yapılır ?

Tapu hisse devri, gayrimenkul alım satım işlemlerinde önemli bir aşamadır. Belgelerin doğru ve eksiksiz olması, tapu hisse devri sürecinin aksama yaşanmadan ilerlemesinde hayati önem taşır. Gerekli belgeler tamamlandıktan sonra, tapu harcını ve tapu döner sermaye bedelini ödemeniz gerekecektir. Bu ödemeler genelde banka veya anlaşmalı ödeme noktaları üzerinden yapılır. Ödemeler yapıldığında, tapu müdürlüğüne giderek tapu devir işlemini başlatabilirsiniz. Burada, alıcı ve satıcı veya yetkilendirilmiş temsilcilerinin hazır bulunması gerekir. 

işlemlerin ardından, tapu devir işlemi 1-2 gün içerisinde tamamlanabilir. Sürenin uzunluğu bölgeye ve yoğunluğa göre değişkenlik gösterebilir.

Tapu hisse devri işlemleri, gerekli belgelerin hazırlanması, harç ödemelerinin yapılması ve tapu müdürlüğü ziyareti ile kolayca yapılabilir. Bu sürecin hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanması, doğru ve eksiksiz belge hazırlığına ve işlemlerin takip edilmesine bağlıdır.

Tapu Masrafı 2024

Tapu masrafı, gayrimenkul alım-satım işlemlerinde alıcı ve satıcı tarafından ödenmesi gereken önemli bir harçtır. Bu masraf, gayrimenkul satışlarında tapunun devir işlemi sırasında talep edilen ve tapuda belirtilen satış bedelinin %4’ü kadar olan bir ücrettir.

2024 yılı itibarıyla, tapu masrafına ek olarak belirlenen 822 TL döner sermaye bedeli de gayrimenkul alım-satım işlemlerinde ödenmesi gereken ek bir maliyettir. Bu bedel, tapu işlemlerinin yapılabilmesi için tapu dairelerinin işletme giderlerini karşılamak üzere alınır ve her yıl güncellenebilir.


Yorum yapın

Ara WhatsApp