Kira Kontratı Nasıl Yapılır? Kira Kontratı Örneği

Bu yazımızda kira kontratı hakkında temel bilgiler yer almaktadır. Yazımızın sonunda ise örnek kira kontratı bulunmaktadır. Bu sözleşmeleri indirerek kullanabilirsiniz. Kira kontratı bir eşyanın kiralanması sırasında yapılan sözleşmedir. Kira sözleşme sözlü olarak da yapılabilir. Sözlü olarak yapılan kira kontratı da geçerli olacaktır. Kira sözleşmesinin yazılı olması ya da noterde yapılması zorunlu değildir. İstemeniz halinde kira kontratını noterde de yapabilirsiniz.

Kira sözleşmesini noterde yapmanız durumunda bir miktar masrafa katlanmanız gerekecektir. Bunun yanı sıra kira sözleşmenizi notere gitmeden de yazabilirsiniz. Sözlü olarak da kira sözleşmesi yapmanız mümkündür; ancak sözlü kira sözleşmesini önermiyoruz. Kira sözleşmesinin sözlü olması ileride birçok sorunu beraberinde getirecektir.

Kira Kontratı Nedir?

Kira Kontratı, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Kira kontratı, mülk sahibi ile kiracı arasında yapılan yazılı anlaşmaya denilmektedir. Türk Borçlar Kanununa göre kira sözleşmesi yazılı olarak yapılmak zorunda değildir. Fakat ispat kolaylığı bakımından yazılı yapılması önemlidir.

Kira Kontratı Hangi Durumlarda Geçersizdir?

Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür. Sözleşmenin içerdiği hükümlerden bir kısmının hükümsüz olması, diğerlerinin geçerliliğini etkilemez. Ancak, bu hükümler olmaksızın sözleşmenin yapılmayacağı açıkça anlaşılırsa, sözleşmenin tamamı kesin olarak hükümsüz olur.

Kira Kontratı Damga Vergisi

Kira kontratı da yukarıda açıklandığı üzere bir sözleşme olduğundan ve yazılı yapılmasının ispat kolaylığı sağlaması da göz önüne alındığında genellikle yazılı yapılmaktadır. Yazılı yapıldığında da damga vergisine tabi olacaktır. Damga vergisi, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan bir vergi çeşididir. Yalnızca şu unutulmamalıdır ki konut kira sözleşmeleri damga vergisinden muaftır. İşyeri kira sözleşmeleri için damga vergisi alınmaktadır.

İş Yeri Kira Kontratı Nasıl Yapılır?

İşyeri kira kontratlarında, kiralananın cinsi kısmına, daire yerine dükkan, işyeri veya mağaza yazılmaktadır.

En Sağlam Kira Kontratı Nasıl Yapılır?

Kira kontratı yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Bunlar;

 • Kira sözleşmesinin noter tasdiki ile yapılması (masraf çıkacak olsa da taraflar sözleşmeyi garanti altına almış olurlar.)
 • Depozito ve diğer masrafların sözleşmeye eklenmesi
 • Evin durumunu ve demirbaşlarının sözleşmeye eklenmesi (evde eksik olan, kırık olan şeyler eklenebilir)
 • Apartman giderleriyle alakalı durumların kim tarafından karşılanacağının belirtilmesi
 • Eve girmeden önce sayaçların kontrol edilmesi, önceki kiracılar tarafından veya ev sahibi tarafından kullanım bulunması durumunda sözleşmede belirtilmesi

Gibi önemli hususlar dikkate alınarak yapılabilir.

Kira Kontratı Bittiğinde Yeniden Kontrat Yapılmazsa Ne Olur?

Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez.

Kira Kontratı Nereden Alınır?

Kira kontratı, internet üzerinden çıktı alınarak veya noter huzurunda imzalanabilecektir.

Kira Kontratı Yoksa Ev Sahibi Evden Çıkarabilir Mi?

Kira kontratı kanuna göre bulunması zorunlu unsurlardan değildir. Taraflar bu sözleşmeyi yazılı yapmayarak da bir sözleşme oluşturabilecektir. Yazılı olarak yapmak, ileride gerçekleşecek dava süreçlerinde ispat kolaylığı sağlayacaktır. Bu sebeple taraflar arasında yazılı olmayan bir kira sözleşmesi kurulmuşsa, ev sahibi kiracıyı evden çıkaramayacaktır. Kiracı mahkeme aşamasında, banka ödeme dekontları sunarak veya başka deliller ile kiracı olduğunu, kira sözleşmesinin bulunduğunu kanıtlayabilecektir.

Yeni Yapılan Kira Kontratı İptali

Kiraya veren, kira sözleşmesini; 

1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,

2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkansız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler.

Kira Kontratı Bitmeden Evin Satılması

Kira Sözleşmesinin düzenlendiği Borçlar Kanununda kiralananın el değiştirmesi durumunda yeni ev sahibinin kira sözleşmesi ile bağlı olacağı düzenlenmiştir. Kiralananın el değiştirmesi m. 310  ‘’Sözleşmenin kurulmasından sonra kiralanan herhangi bir sebeple el değiştirirse, yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur.’’

Söz konusu sözleşme önceki ev sahibi ile yapıldığı şekil ve şartlarda devam etmektedir. Yeni malik, kira sözleşmesinde taraf haline gelecek ve kiraya verenin yerine geçecektir. Yeni bir kontrat yapılmasına gerek olmayacaktır. Yeni malik kira sözleşmesini feshetmek isterse, tapu devrinden sonra 1 ay içerisinde kiracıya ihtarname göndermelidir.

Kira kontratı bitmeden, kiraya verenin evi satması durumunda yeni ev sahibi kiracının evi tahliye etmesini isteyebilecektir. Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir. Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.

Kira Kontratı Olmayan Kiracının Hakları

Türk Borçlar Kanununa göre kira sözleşmesinin yazılı olması zorunlu değildir. Tarafların şartlar üzerinde anlaşmaları kaydıyla kira sözleşmesi kontratsız şekilde de yapılabilecektir. Kira sözleşmesinin yazılı yapılıyor oluşu ispat kolaylığı sağlamaktadır. Tarafların aralarında çıkacak uyuşmazlıklarda ispat kolaylığı açısından yazılı yapılması her iki taraf içinde mantıklı olacaktır.

Kira sözleşmesinin yazılı olması şartı aranmadığından dolayı kontratın bulunmadığı durumlarda dahi kira sözleşmesi bulunabilecektir. Kiracı hukuka aykırı olarak tahliye edilemeyecek, haklarını kullanması engellenemeyecektir. 

Kira kontratı olmayan kiracının hakları şöyledir:

 • Kiralananın kararlaştırılan tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda teslim edilmesini ve sözleşme süresince bu durumda bulundurulmasını isteme,
 • Kiralananla ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülüklere, aksi kararlaştırılmamış veya kanunda öngörülmemiş ise, kiraya verenin katlanmasını isteme,
 • Kiralananın kullanımıyla ilgili olmak üzere, kendisi veya üçüncü kişi tarafından yapılan yan giderleri kiraya veren tarafından karşılanmasını isteme,
 • Kiralananın önemli ayıplarla teslimi hâlinde kiracı, borçlunun temerrüdüne veya kiraya verenin kiralananın sonradan ayıplı duruma gelmesinden doğan sorumluluğuna ilişkin hükümlere başvurabilme,
 • Kiralananın önemli olmayan ayıplarla tesliminde ise kiracı, kiralananda sonradan ortaya çıkan ayıplardan dolayı kiraya verenin sorumluluğuna başvurabilme,
 • Kiralanan sonradan ayıplı duruma gelirse kiracı, kiraya verenden ayıpların giderilmesini veya kira bedelinden ayıpla orantılı bir indirim yapılmasını ya da zararının giderilmesini isteme,
 • Önemli ayıp durumunda kiracının sözleşmeyi fesih,
 • Kiraya verenin rızasıyla alt kira ilişkisi kurabilme, kira ilişkisini devredebilme,
 • Kiracının güvence olarak depozito vermesi durumunda, kira sözleşmesi sona erdiğinde kiralandığı andaki bırakmak şartıyla depozitoyu geri alma,
 • Kira bedelinin zamanında ödenmemesi hâlinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir. Bu sebeple bu anlaşmaların yapılmasını engelleme,
 • Kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamaması

hakları bulunmaktadır.

Kira Kontratı Yenilenmezse Devam Eder Mi?

Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez.

Kira Kontratı Olmadan Elektrik Aboneliği Alınır Mı?

Elektrik aboneliği alınabilmesi için nüfus cüzdanı, mülkiyeti belirten belge, daireye ait tesisat veya abone numarası gerekmektedir. Mülkiyeti belirten belge kira kontratı, lojman tahsis belgesi, tapu kaydı gibi belgelerdir. Kiracıların ayrıca mülk sahibinin adı, soyadı TC kimlik numarası da sunulmaktadır. Görüleceği üzere elektrik şirketleri mülkiyeti belirten belge istemektedirler.

Kira Kontratı Bittikten Sonra Kiracı Ne Kadar Süre Oturabilir

Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez.

Arsa Kira Kontratı Örneği

Kiralanacak arazinin/yerin nitelikleri;
İli        :                                                                     Cinsi   :
İlçesi   :                                                                     Kullanma şekli:
Köyü/Mah:                                                               Üzerindeki yapı:
Mevkii            :                                                         ve Tesis          :
Sulanıp/sulanmadığı :
 
Tapu Kaydı;
 
Kadastro görmüş ise;
Pafta   :
Ada     :
Parsel :
Yüzölçümü :
 
Kadastro görmemiş ise;
Tapu tarihi      :
Tapu numarası :
Sınırları            Doğusu:
                          Batısı:
                          Kuzeyi:
                         Güneyi
 
Kiracının;
Adı-Soyadı:  
Yasal Yerleşim Yeri:
 
Toprak sahibinin;
Adı Soyadı:
Yasal yerleşim Yeri:
 
Kira süresi     :
Sürenin başlama tarihi: …../…./…..          
Yıllık kira bedeli       : ….-TL
Toplam kira bedeli   : ….-TL
Avukat Mustafa Kök

“Kira Kontratı Nasıl Yapılır? Kira Kontratı Örneği” üzerine 2 yorum

Yorum yapın