Hisseli Tapuda Kendi Hissemi Satabilir miyim?


Birçok kişi hisseli tapu ile ilgili olarak “hisseli tapuda kendi hissemi satabilir miyim?” sorusunu sormaktadır. Her bir pay sahibi, bu payı istediği zaman, istediği bir kişiye satma hakkına sahiptir. Bu noktada, pay sahibinin, hissesini satarken diğer hissedarların onayına veya bilgisine ihtiyaç duymadığına dikkat edilmelidir.

Hisseli tapuda kendi hissesini satmak isteyen bir kişi, bu işlemi gayrimenkul alım-satım işlemleri çerçevesinde gerçekleştirebilir. Öncelikle alıcı ile anlaşıldıktan sonra, satış işlemini gerçekleştirebilmek için tapu dairesine başvurulması gerekmektedir.

Hisseli tapuda kendi payınızı satabilirsiniz ve bu işlemi gerçekleştirmek için diğer hissedarların rızasına ihtiyacınız yoktur. Satış işlemi tamamlandığında, alıcı artık hisseli tapuda kayıtlı yeni bir pay sahibi haline gelir; ancak diğer pay sahiplerinin ön alım hakkı bulunmaktadır.

Hisseli Tapu Nedir?

Hisseli tapu, birden fazla kişinin mülkiyet haklarının belirli oranlarda tanımlandığı resmi bir belgedir. Bu tür tapularda mülk tek bir tapu kaydında toplanmış olsa da, mülke ilişkin haklar hissedarların payına bölünmüş durumdadır. Her bir hissedar, tapu üzerinde yazılı olan oranlara göre mülkiyet hakkına sahiptir ve buna göre gelir ve gider sorumlulukları da paylaşılır.

Mülk sahipleri hisseli tapu ile mülkün kullanımından doğan gelirleri, belirtildiği oranda paylaşırken, mülkün muhafaza, bakım ve onarım masraflarını da kendi payları oranında üstlenirler. Bu sebeple, hisseli mülkün yönetimi ve olası anlaşmazlıkların çözümünde dikkatli olunması tavsiye edilir.

Hisseli Tapu Nasıl Satılır?

Hisseli tapunun satışı, tapu sicil müdürlüğünde resmi işlemlerle gerçekleştirilir. Bu süreç, hisse oranına sahip tapulu taşınmazların devri ile ilgilidir ve hisseli olmayan taşınmaz satışından bir farkı bulunmamaktadır. Satış işlemi için hisse sahibi veya noter tasdikli vekalet verdiği kişi, tapu dairesine başvuruda bulunmalıdır. Hisseli tapu satışı esnasında, eğer varsa haciz, ipotek gibi hisseye ilişkin kısıtlamalar, tapu memuru tarafından alıcıya bildirilir. İşlem sırasında muaccel olan harç ve diğer masraflar ödenir ve taraflarca imzalar atılır.

Satış işleminin tamamlanmasının ardından, varsa diğer hissedarların önalım (şufa) hakkı mevcuttur. Hisseli tapunun satışında, tapunun somut bir bölümü değil, hisse oranında paylar satışa konu olur. Yani, taşınmazın bütünü üzerinden belirli bir hisse oranının alınıp satıldığı ifade edilir.

Hisseli tapunun satışı sırasında gereken evraklar temel olarak satıcının ve alıcının kimlik belgeleridir. Eğer vekalet yoluyla satış yapılacaksa, vekaletname ve vekilin kimlik belgesi de gerekmektedir. Tapu müdürlüğü tarafından, taşınmazın bulunduğu belediyeden rayiç bedele ilişkin bir belge talep edilebilir.

Hisseli tapu satışının masrafları konusunda, söz konusu harç ve masraflar tapu dairesine yapılan başvurunun ardından, ödenecek tutarın bildirimi SMS yoluyla ilgili kişiye iletilir. Hisseli tapu satışının nasıl yapıldığı hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler tapu dairesine başvurabilir ya da bir avukata danışabilirler.

Tapuda Hissemi Satabilir Miyim?

Tapu işlemleri sırasında, hisseli mülk satmak isteyen kişilerin dikkat etmeleri gereken bazı hususlar bulunmaktadır. “Tapuda Hissemi Satabilir Miyim?” sorusunun yanıtı evet olup, hisseli tapu satışı gerçekleştirebilirsiniz. Ancak, bu işlem için gerekli olan bazı belgeler vardır.

Öncelikle, hisseli tapu satışı sırasında tarafların geçerli bir kimlik belgesi sunmaları zorunludur. Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport bu amaçla kullanılabilir. Tapu dairesine yapılan başvuruda, satıcının kimliği ile birlikte tapunun da ibraz edilmesi gerekmektedir.

Eğer hisseli tapu satışı vekaletname aracılığıyla yapılacaksa, satış işlemi için verilmiş geçerli bir vekaletname ile vekilin de kimlik belgesine ihtiyaç vardır. Bu belgeler, tapu dairesine sunulmalıdır.

Diğer yandan, hisseyi alacak olan kişinin de kimlik belgesini ibraz etmesi gerekmektedir. Alıcı ve satıcı tapu dairesinde hazır bulunmalı ve gerekli imzaları atmalıdır.

Bazı özel durumlarda, tapuda hisseli mülk satışı için ek belgeler gerekebilir. Taşınmazın bulunduğu belediyeden alınacak rayiç bedel tespit belgesi bu durumlar arasındadır. Bu belge, taşınmazın güncel piyasa değerini belirlemek için önemlidir.

Sonuç olarak, hisseli tapu satışı yapmak isteyen kişiler, gerekli belgeleri hazırladıktan ve tapu dairesine doğru bir şekilde sunduktan sonra, hisselerini başka bir kişiye satabilirler. Satış işlemini güvenle ve hukuka uygun bir şekilde tamamlamak için yukarıda belirtildiği üzere tüm belgelerin eksiksiz olmasına özen gösterilmelidir.

Hisseli Arsa Satışı

Hisseli arsa satışı, paydaşlar arasında kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Eğer paydaşlar anlaşarak satışı yaparlar ise, hiç bir sorunla karşılaşmazlar. Ancak, paydaşlardan biri kendi hissesini, paydaşlar dışında birine satmak isterse, bu durum farklı bir prosedür gerektirir. Paylı mülkiyet söz konusu olduğunda, herhangi bir paydaş kendi tarla ya da arsa üzerindeki hissesini bir yabancıya satmak istediğinde, diğer ortakların kullanabileceği bir önalım hakkı bulunur. Yani, diğer paydaşlar satışa öncelikli olarak müdahale etme hakkına sahiptirler.

Elbirliğiyle mülkiyette ise, mülkiyetin belirli paylara bölünmemiş olması nedeniyle, ortak mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi sonrasında payların üzerinde tasarruf edilebilir hale gelir.

Hisseli arsa satışı gerçekleştirilirken, önalım hakkının varlığı ve bu konuda açılabilecek dava süreçleri hakkında bilgi almak önemlidir. Bu süreçte bir avukattan yardım almak, hukuki yollarla ilerlemeyi kolaylaştırabilir.

Paydaşların bir araya gelip anlaşamadığı durumlarda çeşitli yasal süreçlerin işlemesi kaçınılmaz hale gelir. 

Hisseli Tapuda Kendi Hissemi Habersiz Satabilir Miyim?

Hisseli tapu sahipleri için sıkça merak edilen bir soru da “Hisseli Tapuda Kendi Hissemi Habersiz Satabilir Miyim?” sorusudur. Hisseli tapu, birden fazla kişinin aynı taşınmaz üzerinde pay sahibi olduğu durumları ifade eder. Yasal olarak, her paydaş kendi hissesini satma hakkına sahip olsa da, bu işlem diğer paydaşlar arasında sorunlara yol açabilir.

Hisseli tapuda, sahip olunan hissenin, diğer paydaşların rızası olmaksızın satılabilmesi mümkündür. Fakat, satış işlemi ile tapuya yeni bir kişi eklenir. Yeni bir ortağın gelmesi, diğer paydaşların mülk üzerindeki haklarına ve gelecek planlarına olumsuz etki edebilir. Bu, beklentilere uygun olmayan koşulların doğmasına yol açabilir.

Kendi hissenizi satmak istediğinizde, öncelikle diğer hissedarların yasal haklarını da göz önünde bulundurmanız gerekir. Mevcut yasal düzenlemelere göre, diğer hissedarların ön alım hakları bulunabilir. Bu hak, bir hissedarın hissesini satmadan önce diğer paydaşlara bilgi vermesini ve onlara satışı öncelikle teklif etmesini gerektirir.

Hissedarların rızası, tapuda hisselerini habersizca satmanın önünde bir engel teşkil edebilir. Tapudaki diğer hissedarlar, mülk üzerindeki haklarının ve gelecekteki kullanımlarının korunmasına önem vereceklerdir. Bunun dışında, satış işlemi sonrası ortaya çıkabilecek yeni hissedarlarla ilişki yönetimi veya mülkün bütünlüğünün korunması açısından da rıza aranabilir.

Hisseli Tapu Dışarıdan Birine Satılabilir Mi?

Hisseli tapu, gayrimenkul sahipliğinin birden fazla kişi arasında paylaşılmasını ifade eder. Peki, bu tür bir tapu üzerindeki payınızı dışarıdan birine satmak mümkün müdür?

Evet, mümkündür. Hisseli tapu üzerinde sahip olduğunuz payı, herhangi bir zamanda ve rızasız, diğer ortakların bilgisi olmaksızın satabilirsiniz. Hisseli tapu düzenlemesi altında, her pay sahibi kendi hissesini istediği kişiye, istediği zaman aktarabilir. Yani, bir hisseli tapu pay sahibi olarak, kendi payınızı dilediğiniz anda, diğer hissedarların onayını almak zorunda kalmadan satabilirsiniz.

Özellikle hisseli mülklerde, mülkiyetin parçalanmış olması, satış süreçlerini daha karmaşık hale getirebilir. Ancak yasal olarak, hisseli tapu dışarıdan birine satılabilir mi? sorusunun cevabı net bir şekilde ‘evet’tir. Hisseli tapu payınızı, dışarıdan birine devretmenize dair herhangi bir yasal kısıtlama bulunmamaktadır.

Ancak bu tür satışlarda, diğer paydaşlarla olası anlaşmazlıkları önlemek adına, öncelikle onlara satış teklifi yapmak uygulamada yaygın bir nezakettir. 

Unutulmamalıdır ki, her ne kadar diğer paydaşların rızası şart olmasa da, satışın ve devir işlemlerinin yasal çerçevede tamamlanması gerekmektedir.

Hisseli Tapuda Hisse Satabilir Miyim?

Evet, hisseli tapunun pay sahibi olarak, kendi payınızı istediğiniz zaman diliminde ve istediğiniz bir kişiye satma hakkına sahipsiniz. Hisseli mülkiyette, her paydaş kendi hissesini bağımsız bir şekilde alıp satabilir. Bu işlem için diğer hisse sahiplerinin onayına veya bilgisine ihtiyaç duymazsınız.

“Hisseli Tapuda Hisse Satabilir Miyim?” sorusunun yanıtı evettir. Hisseli tapudan hisse satın alan kişilerin diğer paydaşlara bu satışı noterden bildirmeleri gerekir. Şufa hakkı sahibi hissedarlar yasal süresi içinde eğer önalım hakkını kullanmazlarsa satış kesinlik kazanacaktır. 

Hisseli Tapu Satışı ve Hissedarların Hakları

Hisseli Tapu, mülkiyetin birden fazla kişi tarafından paylaşıldığı, her bir pay sahibinin mülk üzerindeki belirli bir hisseye sahip olduğu durumu ifade eder. 

Hisseli tapu sahipleri, kendi paylarını istedikleri kişilere satma hakkına sahiptir. Yasal prosedürlere göre, bir hissedarın hissesini satması için diğer hissedarların rızası zorunlu değildir. Bu özgürlük sayesinde hissedar, kararlarını bağımsız şekilde alabilir ve hissesini dilediği kişiye devredebilir.

Ancak bu durum, hisseli tapu sahipleri arasında anlaşmazlıkların ve problemlerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Hissedarlardan birinin hissesini satması durumunda, tapuya yeni bir kişinin girmesi, diğer hissedarların mülk üzerindeki haklarını ve gelecek planlamalarını olumsuz yönde etkileyebilir. Yeni hissedarın varlığı, mülk yönetimi ve kullanımı konusunda yeni dinamiklerin ve görüş ayrılıklarının oluşmasına kapı aralayabilir. Bu durumlar hissedarlar arasında hukuki anlaşmazlıklara yol açabileceği gibi, mülkün değerini ve yönetimini de karmaşıklaştırabilir.

Bu yüzden, hissedarlar arasında hisse satışları söz konusu olduğunda, şeffaflık ve açık iletişim çok önemlidir. Ayrıca, hisse satışı öncesinde diğer hissedarların bilgilendirilmesi, olası sorunların önüne geçmek açısından yararlı olabilir. Hissedarlar, karşılıklı anlayış ve uzlaşma içinde hareket ederek, mülkiyet haklarının korunması ve mülkün değerinin artırılması yönünde birlikte çalışabilirler.

Hisseli tapu, farklı kişilerin bir mülk üzerindeki ortak haklarına işaret eder. Bu tapu biçiminin getirdiği özgürlükler yanında, hissedarlar arası sorunları da beraberinde getirebilir. 

Hisseli Tapuda Habersiz Satış

Hisseli tapuda, mülk birden fazla kişiye ait hisseler şeklinde bölünmüş olup, her bir hissedar mülkün belirli bir yüzdesine sahiptir. Bu tür tapularda hisselerin habersiz satışı, yani diğer hissedarların bilgi ve rızası dışında gerçekleşen satışlar, çeşitli uyuşmazlıkların kaynağı olabilmektedir.

Hisseli tapu sahipleri kendi hisselerini istedikleri kişiye satabilirken, bu işlemin diğer paydaşların haklarını ihlal etmeyecek şekilde yapılması gereklidir. Hisseli tapu üzerinde ortak mülkiyetin gerektirdiği sorumluluk ve hakların ihlal edilmeden korunması, hissedarlar arasında sorunsuz bir ilişki ve mülk yönetimi için kritiktir.

Habersiz satış durumunda, tapuya yeni bir isim eklenir ve bu kişi diğer ortaklarla aynı hak ve yükümlülüklere sahip olur. Bu, mevcut hissedarların haklarını ve mülkü kullanma beklentilerini olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin, yönetim kararlarına yeni bir hissedarın dahil olması, mevcut dengeleri değiştirebilir.

Bu tür sorunların önüne geçmek için hisseli tapu sahiplerinin, tapu işlemlerini dikkatle izlemeleri ve mülkleriyle ilgili temel hakları anlamaları önemlidir. Hisseler üzerinde herhangi bir satış gerçekleştiği zaman, diğer hissedarların haklarının korunması adına yasal düzenlemelerin ve usullerin doğru bir şekilde uygulanması gereklidir. 

Hisseli Tapuda Kendi Hissemi Başkasına Satabilir Miyim?

Taşınmazlar, farklı mülkiyet türlerine göre ele alınabilir ve bu durum, taşınmazın nasıl yönetileceğini ve satılacağını belirler. Özellikle hisseli tapu durumunda, mülkiyet hakları birden çok kişi arasında paylaşılmış demektir. Peki, bir hissedar olarak, “Hisseli tapuda kendi hissemi başkasına satabilir miyim?” diye merak ediyorsanız, işte bunun yanıtı:

Elbirliği mülkiyeti olarak adlandırılan bu durumda, her bir hissedarın mülkiyet üzerinde eşit hakları bulunmaktadır. Elbirliği mülkiyetinde:

  • Mülkün tümü, hissedarların adları ve hisseleri tapuda belirtildiği şekilde ortaklar arasında paylaşılır.
  • Bu tür mülkiyetin satışı için diğer hissedarların onayı alınmalıdır.

Tek bir kişinin hak sahibi olabildiği gibi birden fazla kişinin de mülkiyet üzerinde hakları olabilir. Hisseli mülkiyet, mülkiyet haklarının paylaşılmasını ve yönetilmesini içeren bir süreçtir.

Eğer taşınmaz paylı tapu olarak tescil edilmiş ise:

  • Kişi, kendi adına tescil edilmiş müstakil hissesini diğer pay sahiplerine danışmadan satabilir.
  • Ancak, bu satış sırasında diğer pay sahiplerine öncelikli satın alma hakkı tanınır.

Eğer bir hisseli tapu mülkiyetinde bir satış düşünüyorsanız, bu konuda bir avukattan yardım almanız sizin yararınıza olabilir. Bu sayede herhangi bir hukuki sorunla karşılaşmadan işlemlerinizi yapabilir ve mülk satışında doğabilecek haklar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Hisseli Tapu Habersiz Satılabilir Mi?

Hisseli tapu sahiplerinin sıklıkla merak ettiği konulardan biri, hisseli tapuların habersiz bir şekilde satılıp satılamayacağı ve bu durumda önalım haklarının (öncelikli satın alma hakkı) nasıl işleyeceğidir. Hisseli tapu, mülkün birden fazla kişiye ait olduğunu gösterir ve her bir paydaşın, mülk üzerindeki payına ilişkin hakları ve sorumlulukları bulunur.

Hisseli tapu sahipliği durumunda, bir paydaş payını diğer ortaklara bilgi vermeden doğrudan satabilir mi? Asıl olan, payını satmak isteyen paydaşın, diğer paydaşlara satış yapmadan önce bilgi vermesidir. Ancak yasal anlamda bir zorunluluk olmaksızın, bir paydaş kendi hissesini başka bir paydaşa satmak isterse, diğer paydaşların önceden haberdar edilmesi veya onların onayının alınması gerekmemektedir.

Önalım hakkı, hisseli tapu sistemine göre ortakları koruyan önemli bir hükümdür. Her ne kadar bir paydaş kendi payını diğer paydaşa bilgi vermeksizin satabilir ise de, önalım hakkının kullanılması biraz daha farklı işler. Eğer hissedar olan bir pay, üçüncü bir şahsa satışa çıkarılıyorsa, diğer hissedarların bu satış karşısında önalım haklarını kullanma imkanları bulunur. Yani bir hissedar, payını dışarıdan birine satmayı planladığında, diğer hissedarlar bu satışı gerçekleşmeden önce kendi haklarını kullanarak engelleyebilir ve payı öncelikli olarak satın alabilirler.

Bu hüküm, esasen hisseli tapuda mülk sahiplerinin haklarının korunmasına yönelik bir düzenlemedir. Hissedarların mülk üzerinde istenmeyen değişikliklere karşı korunmasını sağlar. Bu yolla, aile mülklerinin ya da ortakların uzun süredir biriktirdiği değerlerin, bilgileri dışında el değiştirmesinin önüne geçilmiş olur.

Hisseli Tapu Satışına İtiraz

Bir hisseli taşınmazın satışı birtakım hukuki süreçlere tabidir ve bu süreçlerde dikkate alınması gereken bazı haklar bulunmaktadır.

Önalım hakkı veya bir diğer adıyla şufa hakkı, hissedarların, taşınmazın dışarıdan birine satılması durumunda, satışa konu olan hisseyi öncelikle ve aynı koşullarda satın alma hakkına işaret eder. Hisseli tapu sahibi olan diğer paydaşlar, satıştan haberdar olduklarında, bu hakkı kullanarak taşınmazın satılmasına itiraz edebilir veya satışa müdahale etme yoluna gidebilirler. Bu durum, hissedarların taşınmazın bir yabancı kişiye geçmesini engellemek ve kendi aralarında mülkiyeti korumak için sahip oldukları önemli bir haktır.

Hisseli Tapu Satış İptal Davası ve Önalım Hakkı Kullanımı

Hisseli tapularda, paydaşlara tanınan öncelikli satın alma hakkı, yani önalım hakkı, hissedarların haklarını korumayı amaçlar. Bu hak, paylı mülkiyet ilişkilerinde oldukça önemlidir. Bir gayrimenkul hissesinin satışı durumunda diğer ortaklara ilk satın alma hakkı tanınır.

Hisseli tapunun satışı gerçekleştiğinde, diğer ortaklara noter kanalıyla bildirim yapılmalıdır. Bildirim alındığı tarihten itibaren diğer paydaşlar üç ay içinde önalım hakkını kullanmak için dava açabilirler. Eğer satış diğer paydaşlara bildirilmemiş ise, bu durumda önalım hakkı iki yıl içinde kullanılabilecektir. İki yıllık zaman dilimi sonunda önalım hakkı kendiliğinden düşer. Belirlenen bu süre hak düşürücü süredir. Paydaş, önalım hakkını kullanmak istediğinde, satış işlemi üzerinden ilgili hisseyi satın almaya mecburdur.

  • Üç Ay İçinde Dava Açılmazsa: Bildirim yapıldığı takdirde üç ay içinde dava açılmaması halinde önalım hakkı kullanılamaz hale gelir.
  • İki Yıl İçinde Kullanılmazsa: Bildirim yapılmadıysa ve iki yıl geçmişse, önalım hakkı sona erer.
  • İptal Davası Açılması: Önalım hakkı kullanmak isteyen paydaş, belirtilen süreler içerisinde iptal davası açarak satış işlemini iptal ettirebilir. Böylece, hakkını kaybetmemiş olur.

Hissedarlara, paydaşlık ilişkilerini düzenleyen ve koruyan Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında önalım hakkı gibi önemli bir hak tanınmıştır. Bu hak, taşınmazın paydaşlar arasında adil bir şekilde dağıtılabilmesi ve hakların korunması amacını taşır. Hisseli tapu satışı gerçekleşirse ve paydaşlar bu haklarını zamanında kullanmazsa, önalım hakkı düşer ve satış iptali mümkün olmaz.

Hisseli tapu sahiplerinin, taşınmazın satışında bu hakları doğru bir şekilde kullanabilmeleri ve gerekli hukuki süreçleri izleyebilmeleri için konu hakkında bilgi sahibi olmaları ve zamanında harekete geçmeleri büyük önem taşır.

Hisseli Tapu Nasıl Ayrılır?

Hisseli tapu sahipleri için tapunun bölünmesi önemli bir ihtiyaçtır ve çoğunlukla “ifraz” adı verilen yöntem ile gerçekleştirilir. İfraz, mevcut bir taşınmazın tapu kütüğünde birden çok parçaya ayrılmasını ifade ederken, birleştirme işlemi ise “tevhid” olarak bilinir. 

Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale-i Şuyu Davası): Tarafların anlaşamaması ve ifraz işleminin mümkün olmaması durumunda mahkemeye başvurularak “ortaklığın giderilmesi davası” yani “izale-i şuyu davası” açılabilir. Bu dava ile ortak mülkiyet sona erdirilir.

Yorum yapın

Ara WhatsApp