Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Kiracının taşınmazı ne zaman boşaltacağını net bir biçimde belirtmesi gereken tahliye taahhütnamenin örneği sizler için aşağıda sunuyoruz.

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

İş bu tahliye taahhütnamesi, [22/02/2024] tarihinde, ……………. [Kiracının tam adı]  tarafından imzalanmıştır.

 [Adresi] adresinde bulunan,  ve bağımsız bölüm numarası: …………. olan taşınmazı kiralayan  [Kiralayanın tam adı] tarafından bana kiralanmıştır.

2. Bahse konu taşınmazı en geç ……………. [Boşaltma Tarihi (GG/AA/YYYY)] tarihine kadar boşaltmak için söz veriyorum

3. Bu taahhüt, yalnızca şahsımca verilmiştir ve hiçbir şekilde üçüncü şahıslar veya yakınlarım adına verilmiş sayılamaz.

4. Yukarıda belirtilen tarihe kadar taşınmazı boşaltmama durumunda, kiralayanın her türlü hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.

İmza:

Adı ve Soyadı: …………….

Tarih: …………….

Bu örnekte gösterildiği gibi, belge kiracı tarafından dikkatlice doldurulmalı ve her iki tarafça onaylanmalıdır. Taahhütnamenin, kira sözleşmesi yapıldıktan sonra düzenlenmesi ve kira süresinin bitiminin net bir şekilde ifade edilmesi önemlidir. Bu, herhangi bir anlaşmazlık durumunda yasal bir referans noktası sunar.

Kira Tahliye Taahhütnamesi

Kiracının, belli bir tarihte veya kira süresinin bitiminde kiraladığı yerden taşınacağını yazılı olarak beyan ettiği belgeye “Kira Tahliye Taahhütnamesi” denir. Türk Borçlar Kanunu’nun 352. maddesinin birinci fıkrasına göre, kiracı kira sözleşmesi yapıldıktan sonra geçerli bir şekilde kiralananı tahliye edeceğini yazılı olarak taahhüt edebilir. 

Konut ve çatılı işyerlerinde, yazılı bir tahliye taahhütnamesinin bulunması durumunda, ilamsız icra yoluyla kiracının tahliye edilmesi mümkündür. 

Tahliye taahhütnamesi, kiraya verenin haklarını koruyan önemli bir belgedir. Kiracı tarafından imzalanan bu belge ile belirlenen tarihte kiralananın boşaltılması konusunda bir güvence sağlanmış olur. Kiracının taahhüt ettiği süre içinde taşınmaması halinde, bu belge yasal yollara başvuru için gerekli hukuki dayanaktır. 

Bu nedenle, hem kiraya verenler hem de kiracılar için “Kira Tahliye Taahhütnamesi”nin önemi büyüktür. İmzalanması ve gerektiğinde kullanılması, kira ilişkilerindeki olası sorunların çözümünde etkili bir araçtır.

Kiracı Tahliye Taahhütnamesi

Taşınmazların kiraya verilmesi sürecinde tahliye taahhütnamesi, hem kiracıların hem de mülk sahiplerinin haklarını koruyan önemli bir belgedir. Tahliye taahhütnamesi ile kiracı, belirlenen süre zarfında mülkü boşaltma konusunda yazılı bir taahhütte bulunur. Bu belge, kiracının söz konusu taşınmazı sözleşmede belirtilen tarihte boşaltmayı kabul ettiğini gösterir.

Eğer kiracı, tahliye taahhütnamesinde belirtilen sürenin sonunda taşınmazı boşaltmazsa, mülk sahibi birkaç farklı yol izleyebilir. Bu yollardan ilki, tahliye davası açmaktır. Mülk sahibi, belirtilen sürenin bitiminden sonra kiracının taahhüdüne uymadığı durumda, bir ay içinde yetkili icra dairesine başvurarak kiracıya tahliye emri gönderebilir.  İcra dairesine yapılan başvuru, hukuki sürecin işlemesi için gereklidir ve sürecin yasal bir zeminde ilerlemesini sağlar.

Kiracı, taahhütnamede belirtilen süre bitiminde mülkü terk etmemişse, mülk sahibi sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açabilir. Kiracının taahhüde aykırı davranmasının ardından mülk sahibi, bir ay içerisinde, tahliye talebiyle ilgili olarak yetkili icra dairesine de başvuruda bulunabilir. Mülk sahibi, icra dairesine tahliye başvurusunun yanı sıra ödenmeyen kira bedelleri için yasal takibat da yapabilir. 

Kiracının ve mülk sahibinin haklarının her iki tarafta da korunması için karşılıklı anlayış ve yasal süreçlere hâkimiyet şarttır. Tahliye taahhütnamesi sayesinde, kiracının yükümlülükleri net bir şekilde belirlenmiş olup, mülk sahibinin tahliye sürecinde izlemesi gereken yasal yollar açıklık kazanmaktadır.

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Doldurulur

Taahhütnamenin en üst kısmına düzenleme tarihini ve taahhütnamenin düzenlendiği yer bilgisini yazın.

Kiralayanın ve kiracının isim, soyisim, kimlik numarası ve iletişim bilgilerini net bir şekilde belirtin.

Kiraya konu olan taşınmazın adresini ve varsa bulunduğu katı ve bağımsız bölüm numarasını açıkça yazın.

Tahliye taahhüdü metninin altında kiracının taşınmazı ne zaman boşaltacağını belirten bir cümle yazın. Örnek: “İşbu taahhütname gereğince, kiralık olarak kullanmakta olduğum yukarıda adresi belirtilen gayrimenkulü, 15/01/2024 tarihinde tahliye edeceğimi taahhüt ederim.”

Taahhütnamede, tahliye tarihi geçirildiği durumda uygulanacak olan cezai şartın miktarını yazın 

Tahliye taahhütnamesinin altına kiracının imzasını atmasını sağlayın. Taşınmaz birden fazla kişi tarafından kiralanmış ise  tüm kiracıların imzası gereklidir.

Mümkünse, taahhütnamenin imzalandığı sırada tanık bulundurun ve bu kişilerin de taahhütnamenin altına imza atarak tanıklık yaptıklarını belirtin.

Ek güvenlik açısından taahhütnamenin noter huzurunda düzenlenmesi ve noter tarafından onaylanması tavsiye edilir.

Sözlü taahhütler hukuki bir geçerlilik taşımaz. Noter onayı zorunlu olmamakla birlikte kiracı imzasının ve tarihin itiraz edilemez şekilde belgelenmesi için önemlidir. Birden fazla kiracı varsa, hepsinin imzası gerekir. Vekil aracılığıyla taahhüt verilebilir, ancak vekaletnameyle belgelendirilmelidir. Kiracının özgür iradesiyle verdiği bir taahhüt olmalıdır. Tehdit, hile veya hataya dayanan taahhütler hukuki açıdan geçersiz sayılır. Kira sözleşmesinden sonra verilen taahhüt geçerlidir. 

Bu bilgilendirme ve dikkat edilmesi gereken hususlar ışığında tahliye taahhütnamesini düzenlemek, tarafların haklarını koruyarak ve olası anlaşmazlıkları önlemek açısından önemlidir.

Tahliye Taahhütnamesinde Eşin Rızası

Aile konutu, eşlerin birlikte yaşadığı ve aile hayatının sürdürüldüğü yer olarak tanımlanmaktadır. Aile konutunu ilgilendiren önemli hukuki işlemlerden biri de tahliye taahhütnamesidir. Bu belge, kiracının belirli bir tarihte konutu boşaltmayı taahhüt ettiğini gösterir. Ancak, eşlerden birinin kiracı olmadığı durumlarda, tahliye taahhütnamesinde eşin rızası mutlaka alınmalıdır.

Aile konutunda kiracı olarak oturan bireylerin, tahliye taahhütnamesi düzenlemeleri sırasında tahliye taahhütnamesinde eşin rızası esas alınır. Kiracı olmayan eşin, diğer eşin  imzaladığı tahliye taahhütnamesine açık onay vermesi gerekmektedir. Eğer kiracının eşi bu belgeyi onaylamazsa, tahliye taahhütnamesi yasal olarak geçersiz sayılacak ve uygulanamayacaktır.

Türk Medeni Kanunu’nun 194. maddesinin 1. fıkrasına göre bir eş, diğer eşinin açık rızasını almadan aile konutu üzerindeki bir kira sözleşmesini feshedemez, bu konuttaki haklarını devredemez yahut bu hakları üzerinde herhangi bir sınırlandırma yapamaz. 

Bu durum, aile bireylerinin oturma güvencesinin sağlanması ve aile konutunun korunması açısından büyük önem taşır. Kiracının tahliye taahhüdünde, eşin rızasının aranması, eşlerin ortak yaşam alanlarının korumaya alınması amacını güder.

Kiracı olarak eğer aile konutunu tahliye etmeyi taahhüt ediyorsanız, eşinizin bu taahhütname üzerinde açık bir rıza göstermesi gerekir. Tahliye taahhütnamesinde eşin rızası sadece bir formalite değil, aynı zamanda yasal bir zorunluluktur. Bu nedenle, tahliye taahhüdü hazırlanırken, eşlerin her ikisinin de bu belgeyi imzalaması ve rıza göstermesi kanunen gereklidir. 

İşyeri Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Taahhüt Eden 

Adı Soyadı – TC. Kimlik No :

Mal Sahibi (Kiraya Veren)

Adı Soyadı – TC. Kimlik No :

Tahliye Edilecek Yerin  Adresi :

Tahliye Tarihi : 01.06.2024

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda adresi yer alan taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak boş ve sağlam olarak yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

Düzenleme tarihi :

Taahhüt Eden : İsim soyisim (el yazısı ile)

         imza

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Kiraya Veren :

Kiracı :

Kiralanan Yerin Adresi :

Kira Sözleşme Tarihi :

Tahliye tarihi :

Yukarıda ismi ve adresi yer alan kiraya verenden kiralamış olduğum yukarıda adresi bulunan taşınmazı yukarıda yer alan tarihte hiçbir koşul ileri sürmeksizin, boş ve sağlam olarak tahliye etmeyi  taahhüt ediyorum.

Düzenleme Tarihi : 01.06.2024

                İsim Soyisim (el yazısı ile yazılacak)

imza


Yorum yapın

Ara WhatsApp