Tahliye Taahhütnamesi Nedir, Tahliye Taahhütnamesi Şartları, İtiraz

Türk Borçlar Kanunu’nun 352/1.maddesinde tahliye taahhütnamesi düzenlenmiştir. Kiracı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği halde boşaltmamışsa, kiraya veren kira sözleşmesini sona erdirebilir.

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye taahhütnamesi kira ilişkisi kurulduktan sonra verildiyse geçerlidir. Kira sözleşmesi imzalanırken aynı anda alınan tahliye taahhütnamesi geçerli olmaz. Tahliye taahhütnamesinin ve kira sözleşmesinin düzenleme tarihleri aynı ise ortada geçerli bir tahliye taahhütnamesi yoktur. Kira ilişkisi kurulduktan sonra alınan taahhütnamenin kiracının serbest iradesi ürünü olduğu kabul edilir. Bazı durumlarda taraflar kira sözleşmesini imzalarlar; fakat kira ilişkisinin 10-15 gün sonra başlayacağını kararlaştırılar. Kiracının basit onarım ve boya işleri yaptırması için ya da taşınması için kendisine süre verildiğini kabul edelim. Mal sahibinin bu süre için kira bedeli talep etmediğini var sayalım. Kira sözleşmesi imzalandıysa, işte bu durumda dahi kira ilişkisi kurulmuştur. Böyle bir durumda kira sözleşmesinin düzenlenme tarihi esas alınır. Sözleşme süresi sona ermeden kiralananın tahliye edileceği yönünde taahhütname düzenlenmesinde bir engel yoktur.

Tahliye taahhütnamesinde kiracının imzasının olması gerekir. İmzalanmamış tahliye taahhütnamesi işe yaramaz. Kiracı yerine imza atmamanızı öneririm. Tahliye davası açtığınızda, kiracı imzanın kendisine ait olmadığını iddia edebilir. Sahte imza iddiası üzerine mahkeme tarafından bilirkişi incelemesi yaptırılır. Boş bir kağıt ve kalem alarak tahliye taahhütnamesini yazılı şekilde düzenlemeniz gerekir. Tahliye taahhütnamesinin noterde düzenlenmesi zorunlu değildir; fakat noterde de yazdırabilirsiniz. Tahliye taahhütnamesinin noterde düzenlenmesinin önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Tahliye taahhütnamesi eğer noter tarafından düzenlendiyse imzaya itiraz kabul edilmez. Taahhüt edilen tarihte kiralanan tahliye edilmezse sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açabilirsiniz.

Eğer kiracı olarak tahliyeniz isteniyorsa ve dosyada yer alan taahhütnamedeki imza size ait değilse imzaya itiraz etmelisiniz. Süresi içinde imzaya itiraz etmezseniz imzayı kabul etmiş sayılırsınız. Mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişi tarafından taahhütnamedeki imzanın kiracıya ait olup olmadığı incelenir. İncele yapmak için taahhütnamenin aslı gerekir. Tahliye taahhütnamesinin fotokopisi üzerinden bilirkişi incelemesi yapılması doğru değildir. Eğer bir şekilde gözden kaçmış ve fotokopi üzerinden inceleme yapılmışsa, mutlaka bilirkişi raporuna itiraz etmelisiniz. Bilirkişi incelemesi için kiracının el yazısı örneği alınır. Bu amaçla hem sağ elinizle hem de sol elinizle bazı harfleri ve rakamları kağıda yazmanız istenir. Sizden alınan yazı örneği ile taahhütname üzerinde yer alan imza karşılaştırılır.

Elinizde bulunan tahliye taahhütnamesi her zaman geçerli olmayacaktır. Taahhüt edilen tahliye tarihinden itibaren bir ay geçerlidir. Bu süre içinde tahliye davası açmanız gerekmektedir. Süresi içinde kullanılmayan taahhütname özelliğini kaybeder. Tahliye taahhütnamesi ile icra dairesine de başvurabilirsiniz, mahkemeye de başvurabilirsiniz. Eğer tahliye taahhütnamesi verecekseniz mutlaka taahhüt ettiğiniz tarihi yazın. Taahhüt edilen tahliye tarihini boş bırakmayın. Tarih kısmını boş olarak teslim ederseniz, mal sahibi daha sonra buraya istediği tarihi yazabilir. Taahhütnamedeki düzenleme tarihinin sonradan doldurulduğunu iddia etseniz de gerçekte kira sözleşmesi ile birlikte verildiğini savunsanız da mahkeme bu söylediklerinizin hiç birine  itibar etmez.

Yargıtay’ın verdiği kararlara göre, tarih kısmının daha sonradan yazılması geçerlidir. Geçerli olan tahliye taahhütnamesi ile açılan davanın kabulüne karar verilmesi gerekir. Tahliye taahhütnamesinde yer alan bazı yerlerin daha sonra doldurulduğunu iddia eden kişi irade sakatlığına dayanarak taahhütnamenin iptali talepli dava açabilir. Tahliye taahhütnamesi şarta bağlı olarak da yapılabilir. Kiracının evi ya da işyerini tahliye etmesi şartı ile kendisinden son altı aya ait kiraların alınmayacağı kararlaştırılabilir. Daha da ileri giderek, taşınma masraflarını karşılaması için kiracıya belli bir miktar paranın ödenmesi şartı ile de tahliye taahhüdünde bulunulabilir. Tahliye taahhüdünün geçerli olması için şartın gerçekleşmesi gerekir. 

Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Şartları 

Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için kira sözleşmesi ile birlikte düzenlenmemesi gerekir. Bir diğer geçerlilik şartı ise üzerinde kesin bir tarihin yazılı olmasıdır. Üç ay sonra tahliye etmeyi taahhüt etmiştir şeklinde bir ifade yer alıyorsa taahhütname geçerli değildir. Hesaplama yaparak üç ay sonranın gün, ay ve yıl olarak yazılması gerekir. Yazılı olarak düzenlenen taahhütname geçerlidir. Taahhütnamenin yazılı olması geçerli olması için yeterlidir. Noterde düzenlenmesi zorunlu değildir.

Kira sözleşmesi noterde hazırlanmış olsa da, tahliye taahhütnamesi adi yazılı şekilde yazılabilir.  Olası bir anlaşmazlığı önlemek adına kiralananın anahtarının teslim edildiği tutanağa bağlanmalıdır. Kira sözleşmesinin son bulması ile taraflar yan yana gelerek aralarındaki kira sözleşmesinin sonlandırıldığını, kiralananın ve anahtarının eksiksiz şekilde teslim edildiğine dair tutanak tutmalıdırlar. Kiracının başka bir yer kiralaması taşınmazı tahliye ettiği anlamına gelmez.

Kiralananın tahliyesi için anahtarın teslimi zorunludur. Bu sebeple anahtar teslim tutanağı düzenlemeyi ihmal etmemelisiniz. İçinde kiracı bulunan bir daireyi ya da iş yerini satın almak istiyor olabilirsiniz. Kiracı ile görüştüğünüzde size noterden bile tahliye taahhüdü verebileceğini söylemiş olabilir. Peki siz henüz taşınmazı satın almamışken kiracının verdiği bu taahhütname geçerli olur mu? Kiracının verdiği taahhütnameye güvenerek evi satın aldığınızı ve evi boşaltmadığını düşünün. Tahliye davasını, kira sözleşmesinde kiraya veren olarak görünen kişi açmalıdır. Kira sözleşmesinde adı yer almayan mal sahibinin dava açma hakkı yoktur.

Taşınmazın satılması durumunda ise yeni sahibin adı yazmasa da kira sözleşmesinin tarafı olur. Yeni ev alan kişi önceki malikin ve kiralayanın halefi olarak eski malik zamanında verilmiş taahhüde dayanarak dava açabilir. Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için kira sözleşmenin yapılmasından sonra verilmesi gerekir. Kiracı taahhütnameyi serbest iradesi ile vermelidir. Tahliye taahhüdünün yerine getirilmemesi halinde cezai şart ödeneceği kararlaştırılabilir. Tahliyede gecikilen her gün için kiracının kiralayana ödeme yapacağı kararlaştırılabilir. Tahliyesi taahhüt edilen yer eğer aile aile konutu olarak kullanılıyorsa, eşlerden biri tek başına tahliyeyi taahhüt edemez.

Tek eşin vereceği tahliye taahhütnamesi geçerli olmaz. Bu sebeple evli olan kiracıdan alınan tahliye taahhüdünün geçerli olabilmesi için eşinin de yazılı onayı gerekir. Elinizde geçerli bir tahliye taahhüdü bulunuyorsa İcra ve İflas Kanununun 272 maddesi gereğince taşınmazın tahliyesi için icra müdürlüğüne de başvurabilirsiniz. Tahliye takibine dayanak belge olarak taahhütnameyi sunmalısınız. İcra müdürlüğü kiracının adresine tahliye emri gönderecektir. Kiracı yedi gün içinde tahliye emrine itiraz edebilir. Özellikle tahliye taahhüdünde yer alan imzaya itiraz edebilir. Süresi içinde itiraz edilmemesi halinde kiracı icra zoru ile tahliye edilir. Süresi içinde tahliye emrine itiraz edilirse icra müdürlüğü tarafından takibin durdurulmasına karar verilmesi zorunludur. Kira tahliye taahhütnamesi yasal mı? Evet, kiracıdan tahliye taahhütnamesi alınması kanuna uygundur ve suç değildir. 

Tahliye Taahhütnamesi İtiraz 

Hakkınızda tahliye taahhüdüne dayalı olarak başlatılmış olan icra takibi nedeniyle düzenlenen tahliye emri size ulaştıktan sonra itiraz edebilirsiniz. İtiraz etmek için yedi günlük süreniz bulunmaktadır. Eğer kiracı yasal süresi içinde itiraz ettiyse; icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması, takibin devamı ve tahliye talebinde bulunabilirsiniz.  Gerçekte kira sözleşmesinin tahliye taahhütnamesi ile aynı gün yapıldığını beyan ederek tarihe yapacağınız itiraz sonuç doğurmaz. Kira sözleşmesi üzerindeki tarihin gerçek gününden daha önceki bir tarih olarak gösterildiğini belirterek, tahliye taahhüdündeki tarihe açıkça itiraz edebilirsiniz. Tahliye taahhütnamesinde tahliye edilecek yerin adresinin yer almaması sebebiyle de itirazda bulunabilirsiniz. Böyle bir durumda taahhütname metni iyice incelenmelidir.

Eğer  taahhütname metninde, içinde kiracısı olduğum taşınmaz ibaresi yer alıyorsa, tahliye edilecek yerin adresi açıkça yazmıyorsa da, taahhütname geçerli olacaktır. Bunun sonucunda da geçerli olan tahliye taahhüdüne dayanarak açılan tahliye davasının kabulüne karar verilmelidir. Taahhütname üzerinde yer alan imzanın kendi elinin ürünü olmadığı düşünen kiracı, imzaya da itiraz edebilir. İtiraz üzerine kiracının adının altında yer alan imzanın kiracıya ait olup olmadığının tespiti bakımından bilirkişi incelemesi yapılacaktır. Bu sebeple de banka, nüfus dairesi, noter gibi yerlerden kiracıya ait imza örneklerinin temin edilerek dosyada yer alan taahhütname ile birlikte incelenmelidir.

Bilirkişi incelemesinde kullanılmak amacıyla kiracının yazı örneği de alınır. Kiracı taahhüdündeki imza ve tahliye tarihine itiraz ettiyse icra mahkemesinden kiralanan yerin tahliyesi istenemez. Tahliye taahhütnamesi eğer noterden verildiyse, imzaya da itiraz edilse, tarihe de itiraz edilse; icra mahkemesi tahliye kararı verebilir. Kendisine icra müdürlüğünden tahliye emri gönderilen kiracı icra müdürlüğünün yetkisine de itiraz edebilir. Diyelim ki Antalya’da kirada bir eviniz ya da dükkanınız var. Kiracınız size yazılı olarak tahliye taahhütnamesi verdi; fakat süresi geldiği halde yeri tahliye etmedi. Bu durumda tahliye için Antalya İcra Müdürlüğüne başvurmanız gerekir.  Hata ile İstanbul İcra Müdürlüğünde işlem yaparsanız, kiracı icra müdürlüğünün yetkisine itiraz edebilir. 

Tahliye Taahhütnamesi Şartları 

Tahliye taahhütnamesinin geçerlilik olabilmesi için bazı şartları taşıması gerekir. Kira tahliye taahhütnamesi kira ilişkisi devam ederken alınmalıdır. Kira sözleşmesi imzalanmadan alınan taahhüt geçerli olmayacaktır. Ayrıca kira sözleşmesi ile birlikte alınan taahhütname geçersizdir.  Kira tahliye taahhütnamesinin noterden verilmesi şart değildir. Tahliye taahhütnamesi el yazısı ile de yazılabilir. Peki, kiracı tahliye taahhütnamesi imzalamak zorunda mı? Genelde ev kiralarken sizden boş olarak tahliye taahhütnamesi vermeniz istenecektir. Eğer kiracı ve kiraya veren birlikte karar verirlerse tahliye taahhütnamesi imzalarlar. Kiracı istemezse tahliye taahhütnamesi vermek zorunda değildir. Boş tahliye taahhütnamesi imzalamak doğru bir davranış değildir. Bilmelisiniz ki boş tahliye taahhütnamesi geçerlidir.

Boş olarak verdiğiniz tahliye taahhütnamesine mahkemede yaptığınız itiraz bir sonuç vermez. Kiracıdan tahliye taahhütnamesi alacaksanız kira sözleşmesiyle aynı gün almamalısınız. Açık tarihli tahliye taahhütnamesi sonradan doldurulabilir. Taahhüt tarihi sonradan doldurulsa da geçerli olur. Tahliye taahhütnamesi düzenleme tarihi çok önemlidir. Burada yazan tarihin kira sözleşmesinde yer alan tarihten sonra olması zorunludur. Yoksa taahhütname geçerli olmaz. Kiracı tahliye taahhütnamesi noterden mi olmalı? Taahhütnamenin yazılı olması yeterli olup noterden yapılması şart değildir.

Tahliye taahhütnamesi ne zaman imzalanmalı?

Taahhütname kira sözleşmesi devam ederken imzalanmalıdır. Kira sözleşmesi devam ettiği sürece her zaman tahliye taahhütnamesi verilebilir. Sözleşme süresi bitmeden de tahliye taahhütnamesi verilebilir. Taahhütname vermek için kira sözleşmesinin süresinin bitmesini beklemenize gerek yoktur. Süresiz tahliye taahhütnamesi geçerli olmaz. Peki, tahliye taahhütnamesi tarihi ne olmalı? Taahhütnamenin üzerinde yazan tahliye tarihini taraflar birlikte kararlaştırmalıdırlar. Bilindiği üzere herkes yetki sözleşmesi imzalayamaz. Kira tahliye davaları için kesin yetki söz konusu olmadığı için tarafların yapacakları yetki sözleşmesi geçerli olacaktır. Bu sebeple tahliye taahhütnamesinde yetki sözleşmesi yapılabilir. 

Tahliye Taahhütnamesi Eşin Rızası

Kira tahliye taahhütnamesi alınırken eşin rızası alınmalıdır. Türk Medeni Kanununun 194 maddesi gereğince evli olan kişilerin aile konutu olarak yere ait kira sözleşmesini diğer eşin onayı olmadan sonlandıramaz. Eşin rızası olmayan tahliye taahhütnamesi geçerli değildir. Türk Medeni Kanununun hükmü gereğince eşin rızası açık olmalıdır. 

Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Çıkarma

Kiracıdan alınan tahliye taahhütnamesi mal sahibinin işine yarayacaktır. Vereceği tahliye taahhütnamesi kiracı için bağlayıcıdır. Tahliye taahhütnamesi ile icra dairesine ya da mahkemeye başvurarak tahliye kararı alabilirsiniz. Elinizde tahliye taahhütnamesi varsa kiracınızı çıkarabilirsiniz. Nasıl kullanacağınızı biliyorsanız, tahliye taahhütnamesi ile kiracıyı çıkarabilirsiniz. Tahliye taahhütnamesi geçerlilik süresi bir aydır. Kiraya verdiğiniz dükkan içinde tahliye taahhütnamesi alabilirsiniz.

Eski Ev Sahibine Verilen Tahliye Taahhütnamesi Geçerli Olur mu?

Tahliye taahhütnamesini kullanabilmek için bir ay içinde ya icra takibi başlatmalısınız ya da dava açmalısınız. Tahliye taahhütnamesi ile dava açma süresi bulunduğundan, bu süreyi kaçırmamaya dikkat etmelisiniz. Kiracınızı tahliye edebilmek için elinizde taahhütnamenin aslı olmalıdır. Tahliye taahhütnamesi fotokopisi geçerli mi değildir. Fotokopi ile kiracıyı evden çıkaramazsınız. Tahliye taahhütnamesi zorunlu değildir. Kiracı eğer isterse taahhütname verir. Tahliye taahhütnamesi zorla alınamaz. 

Yorum yapın