Noterde Yapılan Vasiyetnamenin İptali


Vasiyet, bir kişinin ölümünden sonra mal varlığının nasıl paylaşılacağını belirleyen resmi bir belgedir. Ancak bazı durumlarda mirasçılar, noterde düzenlenen vasiyetnamenin iptali için dava açabilirler. Miras bırakanın irade bozukluğu gibi sebeplerle vasiyetnamenin iptal mümkündür. Mirasçılardan en az birinin, bu alanda uzman bir avukata danışarak yasal süreler içinde dava açması şarttır. Önemli olan nokta, yasal sürelerin kaçırılmamasıdır; aksi takdirde vasiyetname geçerli sayılacaktır.

Mirasçılar, noterde yapılan vasiyetnamenin iptali için dava açabilirler. Burada önemli olan, iptal isteminin yasal gerekçelere dayandırılmasıdır. Yasal süresi içerisinde açılmış bir iptal davası, vasiyetnamenin hukuka uygunluğunu mahkemenin incelemesine sunar.

Vasiyeti yapan kişinin akıl sağlığının yerinde olmaması, vasiyetnamenin usulsüz bir şekilde düzenlenmiş olması, miras bırakanın cebir, hile veya tehdit altında vasiyetname düzenlemiş olması ve vasiyetnamedeki ifadelerin kanunlara aykırı olması durumlarından birinin varlığı halinde vasiyetnamenin iptal edilmesi mümkündür.

Vasiyetnamenin iptali için dava açma süresi, vasiyetnamenin öğrenildiği tarihten 1 yıldır ve bu süre kanunlarla belirlenmiştir. Türk Medeni Kanunun ilgili maddelerinde süreler net bir şekilde ifade edilmiştir. 

Bozulmayan Vasiyetname

Bir vasiyetname, yasal olarak belirlenen şartları karşılamıyorsa, mirasçılar veya ilgili kişiler tarafından açılacak bir dava ile iptal edilebilir. Bu, vasiyetnamenin yasalara uygun şekilde hazırlanmasının büyük önem taşıdığını gösterir. Resmi vasiyetnameler genellikle noter huzurunda hazırlanır ve yasal biçim şartlarına özenle uyulur, bu da usulsüzlüklerin nadiren meydana gelmesine yol açar. Ancak, resmi olarak hazırlanmış olsa bile, geçerli yasal koşulları içermeyen bir vasiyetname yine de iptal edilebilir.

Örnek olarak, resmi bir vasiyetname hazırlanmış olsa dahi, eğer vasiyetnamede yasal olarak gereken iki tanık imzası eksikse, bu vasiyetname iptal edilebilir.

Aynı şekilde, vasiyet edenin imzasının olmaması veya vasiyet edenin, vasiyetnamenin hazırlandığı sıradaki ayırt etme gücü eksikliği gibi durumlar, dikkate alınmadan hazırlanan bir vasiyetnamenin fark edilmesi de iptal sebebidir.

Vasiyetnamenin iptal edilmesini gerektirebilecek diğer durumlar şunları içerir:

 • Vasiyetnamenin tehdit, aldatma veya zorlama sonucunda yapılması,
 • Vasiyetnamenin içeriğinin veya koşullarının ahlaka aykırı olması,
 • Vasiyetnamenin şekil şartlarına uyulmaması,
 • Vasiyet edenin, vasiyetnamenin düzenlendiği sırada tasarruf yeteneğinin (ayırt etme gücünün) bulunmaması.

Bozulmayan vasiyetname konusunda, yasal gerekliliklerin titizlikle uygulanması ve vasiyetnamedeki her detayın yasalara uygun olması, daha sonraki itirazları ve iptal davalarını azaltmada önemli bir rol oynar.

Vasiyet Bozulur mu?

Miras hukukunda mirasçıların sıklıkla karşılaştığı sorulardan biri “Vasiyet bozulur mu?” olmaktadır. Bir vasiyetname, miras bırakanın son isteklerini yansıtır ve hukuki olarak bağlayıcıdır. Ancak, bazı durumlar vasiyetnamenin iptalini gerekli kılabilir. Eğer mirasçılar, vasiyetnamedeki düzenlemeler nedeniyle hak kaybına uğramışlarsa ve belirli iptal koşulları mevcutsa, vasiyetnamenin iptalini mahkemeden talep etme hakkına sahiptirler. 

Vasiyetname iptali, belirli hukuki şartların varlığı durumunda mümkündür. Bu şartlar genellikle:

 • Vasiyetname düzenleyenin ayırt etme gücüne sahip olmaması,
 • Miras bırakanın cebir, hile veya ehliyetsizlik gibi nedenlerle vasiyetini yapmış olması,
 • Vasiyetnamede ahlaka aykırı bir şartın bulunması,
 • Vasiyetnamenin usulüne uygun olarak yapılmamış olması gibi durumları içerebilir.

Vasiyetnamenin iptalinin talep edilmesi ve bu talebin mahkeme tarafından kabul edilmesi durumunda iptal, sadece iptal talebinde bulunan mirasçılar açısından geçerli olacaktır. Öyle ki, iptal talebinde bulunmayan diğer mirasçılar için vasiyetname hükümleri etkisini korumaya devam edecektir. Bu durum, her bir mirasçının ayrı bir dava açması gerektiğini göstermektedir.

Hak kaybına uğrayan mirasçılar, vasiyetnamenin iptali için belirlenen koşulların varlığı konusunda somut delillere sahip olmalıdır. Eğer bu koşullar mevcutsa, yasal süreçler çerçevesinde bir avukat yardımıyla mahkemeye başvurarak vasiyetnamenin iptalini talep edebilirler. 

Sonuç olarak, “Vasiyet bozulur mu?” sorusunun yanıtı evet olup, belirli koşullar altında ve hukuki süreçler takip edilerek, mirasçılar tarafından bir vasiyetnamenin iptal edilmesi mümkündür. 

Vasiyetname Nasıl İptal Edilir?

Vasiyetname iptali, vasiyet sahibinin vefat etmesinin ardından, mirasçıların veya vasiyetnameden hak talep eden kişilerin başvurusu ile mümkün olan hukuki bir süreçtir. Vasiyetname, bazı durumlarda mahkeme tarafından iptal edilebilir. Vasiyetnamenin iptal edilebilmesi için bazı yasal sebepler bulunmaktadır:

 • Zorlama veya Aldatma: Eğer kişinin zorlama altında veya aldatılarak kendisine vasiyetname hazırlatıldığı tespit edilirse.
 • Ehliyet Yetersizliği: Vasiyetnamenin düzenlendiği sırada, vasiyet sahibinin akıl sağlığının yerinde olmaması.
 • Usulsüzlük: Yasalara uygun olarak hazırlanmamış veya gerekli şekil şartlarını taşımıyor olması.

Eğer mirasçılar veya vasiyet alacaklıları, vasiyetnamenin geçerli olmadığına inanıyorlarsa, vasiyetnamenin iptali için dava açabilirler. 

Vasiyetname iptali, karmaşık bir süreç olabilir ve genellikle hukuki yardım gerektirir. Bu nedenle, vasiyetname iptal sürecine başlamadan önce uzman bir avukattan yardım almanız önemlidir. 

Yorum yapın

Ara WhatsApp