Miras Taksim Sözleşmesinden Kaynaklı Tapu İptal Davası

Miras Taksim Sözleşmesinden Kaynaklı Tapu İptal Davası

Miras Taksim Sözleşmesi, Türk Medeni Kanununun 676. maddesinde yer alır. Kanunun ilgili maddesi, mirasçıların kendi aralarında mirasın nasıl paylaşılacağına dair anlaşmalarını yasal bir zemine oturtur.

Mirasçılar, mirasın taksimini ve malların dağıtımını aralarında yapacakları paylaşma sözleşmesiyle belirleyebilir. Sözleşme ile, miras mallarının tümü veya bir kısmı üzerinde anlaşmaya varılabilir. Mirasçılar, bu sözleşme ile elbirliği mülkiyetini paylı mülkiyete çevirebilirler. Sözleşmenin yasal geçerliliği için yazılı şekilde yapılması şarttır, sözlü olarak yapılan miras taksim sözleşmesi geçerli olmaz.

Miras Taksim Sözleşmesinin Kapsamı ve Şekli

Miras taksim sözleşmesi, vefat eden kişinin terekesine dahil taşınmazların mirasçılar arasında paylaşılmasını düzenleyen bir sözleşmedir. Türk Medeni Kanununun  676. maddesi uyarınca, bu tür bir sözleşmenin geçerli olabilmesi için tüm mirasçıların katılımıyla adi yazılı şekilde yapılması gerekmektedir.

Türk Medeni Kanununun 676. maddesine göre, yazılı şekil, bir geçerlilik şartıdır. Bu şartın ihlali sonucu, Türk Borçlar Kanununun 11/2. maddesi gereğince sözleşme hükümsüzdür. Yani kanunun emrettiği şekil şartına uyulmadı ise sözleşme geçerli değildir.

Eğer bir sözleşme kanunda öngörülen yazılı şekil şartına uyulmadan yapılırsa,  geçersiz sayılır. Hakim, şekil noksanlığını yargılama sürecinin her aşamasında re’sen, yani kendiliğinden dikkate almakla yükümlüdür.

Ancak, şekle bağlı bir sözleşmede, taraflarca edimler tam olarak ifa edilmişse ve sözleşmede şekil eksikliği varsa, bu durumda geçersizlik iddiası hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilir.

Miras taksim sözleşmesi için tüm mirasçıların adi yazılı şekilde katılımı gereklidir. Sözleşme sadece henüz paylaşılmamış miras malları için geçerlidir. Yazılı şekil şartına uyulmaması, sözleşmenin hükümsüzlüğüne yol açar. Ancak, sözleşmeden kaynaklanan borçlar tamamen yerine getirilmişse, şekil eksikliği nedeniyle geçersizliği ileri sürmek hakkın kötüye kullanılması sayılır. 

Miras Taksim Sözleşmesinin Özellikleri

Sözleşme, tereke mallarının tamamını kapsamak zorunda değildir; mirasçılar aralarında tam ya da kısmi bir paylaşım gerçekleştirebilirler. Paylaşılacak malların miras bırakan kişiye ait olması gerekmektedir. Sözleşme yapılırken payların eşit olmasının bir zorunluluğu yoktur; mirasçılar aralarında farklı oranları kararlaştırabilirler. Sözleşmenin geçerli olabilmesi için yazılı şekilde yapılması ve taraflarca imzalanması gerekmektedir. Mirasçıların tamamının sözleşmeyi imzalaması şarttır; herhangi bir mirasçının imzasının olmaması halinde sözleşme geçersiz sayılır. Taşınmaz malların bölünmesi imar kanunları ve yönetmeliklerine uygun olmalıdır. Paylaşma sözleşmesinin kesinleşmesi halinde, bölünemeyecek taşınmazlar için bilirkişi incelemesi yaptırılmalı ve paylar bu incelemeye göre belirlenerek, tarafların paylarının tesciline karar verilmelidir. Sözleşmenin uygulanabilirliği açısından kime ne verildiğinin net bir şekilde belirtilmesi önemlidir.

Miras taksim sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptal davalarında bu ilkelere dikkat edilmesi ve sözleşmenin geçerli olması için yukarıda belirtilen şartların sağlanması gerekmektedir. Her bir taşınmaz malların ve miras paylarının tespiti konusunda titiz bir yaklaşım ve yasal şartların yerine getirilmesi, olası hukuki sorunların önüne geçebilecek önlemler arasındadır.

Miras Taksim Sözleşmesi Yapımı

Miras taksim sözleşmesi düzenlenmesi aşamasında, tüm mirasçıların orada bulunması şarttır. Mirasçıların tamamının isimleri veraset ilamında yer alır. Ayrıca, mirasın henüz vasiyetname ya da diğer hukuki yollarla dağıtılmamış olması gereklidir.

Miras taksim sözleşmesinin yazılı bir biçimde oluşturulması zorunludur; ancak bu sözleşmenin noterde resmi bir yazı şeklinde olmasına ihtiyaç yoktur. Sözleşmede yer alan her mirasçının imzasını atması şarttır. Bu imzalar olmadan, miras taksim sözleşmesinden kaynaklı tapu iptal davası açılamaz.

Miras bırakanın vefatından sonraki paylaşımlar ve yapılacak anlaşmalar yasal olarak geçerli sayılır. Miras bırakan hayatta iken de miras taksim sözleşmesi yapılabilir.

Miras hukuku, mirasın nasıl taksim edileceği ve olası uyuşmazlıkların nasıl çözüleceğine dair karmaşık kurallar içerir. Bu nedenle, miras taksim sözleşmesinden kaynaklı tapu İptal davası ile karşılaşmamak için bir avukata danışmak önemlidir. 

Miras Taksim Sözleşmesi Hangi Durumlarda İptal Olur?

Doğru bilgiye sahip olmak, miras taksim sözleşmesinden kaynaklı tapu iptali sebebiyle hak kayıplarının önlenmesinde büyük önem taşır. Eğer sözleşme, miras bırakan ya da bir mirasçının hukuken tasarruf yapma ehliyetinin olmadığı bir zaman diliminde yapılmışsa bu bir iptal sebebidir.  Sözleşmenin hazırlanması esnasında herhangi bir yanıltma, korkutma, aldatma ya da zorlamaya maruz kalındıysa bu durum miras taksim sözleşmenin iptaline yol açabilir.

Sözleşmenin içeriğinde yer alan hak paylaşımları ve şartlar hukuka veya genel ahlak kurallarına ters düşüyorsa sözleşme iptal edilebilir. Eğer miras taksim sözleşmesi Türk Medeni Kanununun emredici hükümlerine aykırı bir şekilde düzenlenmişse, bu durum iptal nedeni sayılabilir. 

Miras Taksim Sözleşmesi İptal Davası Nasıl Açılır?

Miras taksim sözleşmesinin iptali için mirasçılar veya diğer ilgililer, yetkili ve görevli mahkemeye iptal davası açmalıdır. Dava açılırken, yukarıda bahsedilen iptal sebeplerine vurgu yapılarak, gerekli delil ve belgeler mahkemeye sunulmalıdır. 

Mahkeme dilekçesi hazırlanarak ilgili mahkemeye başvuru yapılır. Mahkeme, delilleri ve tarafların iddialarını değerlendirir ve bir karara varır. Gerekçeli karar, tüm taraflara tebliğ edilir. Bu süreç, genellikle avukatlar tarafından yürütülür ve miras ile ilgili konularda uzman avukatlarla çalışmak, karmaşık yasal süreçleri daha etkili yönetebilmenizi sağlar.

Miras Taksim Sözleşmesi ve Tapu İptal Davası

Miras taksim sözleşmesinden kaynaklı tapu iptal davası, mirasçıların paylaşma sözleşmesinde yer alan düzenlemelerin tapu kayıtlarına yansımasında ortaya çıkan anlaşmazlıklarda başvurulan bir yasal süreçtir. Eğer miras paylaşımı sırasında kanuna uygun hareket edilmemiş ise ve bu durum mirasçıların haklarını olumsuz etkilemiş ise tapu iptal davası açma hakları bulunur.

Paylaşma sözleşmesi, gerçek şartlar altında, kanuna uygun olarak hazırlanmalı ve tüm mirasçılar tarafından imzalanmalıdır. Yazılı olmayan veya usulüne uygun düzenlenmemiş paylaşma sözleşmeleri, hukuki geçerlilik taşımaz. Sözleşmenin tapu kayıtlarına eksik veya hatalı yansıtılması durumunda mirasçılar miras taksim sözleşmesinden kaynaklı tapu iptal davası yoluna gidebilirler.

Bu dava, mirasçıların haklarını korumayı amaçlar ve yanlış veya haksız tapu işlemlerini iptal ederek mirasın adil bir şekilde taksim edilmesini sağlar.

Miras Taksim Sözleşmesinden Kaynaklı Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?

Sözleşme hükümlerine aykırılık sebebiyle mirasçılar, tapu iptal ve tescil davası açabilirler. Tüm mirasçılar, miras taksim sözleşmesine göre hareket etmekle yükümlüdürler ve anlaşmaya uyulmaması halinde dava açma hakkına sahiptirler. Davada, tapu sicilinde yapılan kayıtların iptali ve tescili talep edilirken, Tapu Sicil Müdürlüğünün taraf olarak gösterilmesi mümkün değildir. Husumet, taşınmazda hak sahibi olduğunu iddia eden veya işlemi gerçekleştiren kişilere yöneltilir. 

Satış veya devir işlemine tabi olan taşınmazlar bu kapsamda incelenmeye alınır. Miras taksim sözleşmesine göre belirlenen hakların korunması için dava açma sürelerine dikkat edilmelidir.

Dava açılırken dikkat edilmesi gereken adımlar şunlardır. Hiçbir dava, ölen kişilere karşı açılamaz. Mirasın paylaşılmasında taraflar arasında sorun oluştuğunda, tapu iptal ve tescil davası gündeme gelebilir. İptal davasının sebebi, sözleşme hükümlerine aykırı bir şekilde gerçekleşmiş olan tapu işlemleri olabilir. Miras taksim sözleşmesinden kaynaklanan anlaşmazlıklar, tapu iptal ve tescil davalarının ana konusunu teşkil eder.

Davayı açacak mirasçılar, gereken tüm belgelerle birlikte avukatları aracılığıyla mahkemeye başvuruda bulunabilir ve miras taksim sözleşmesinden kaynaklanan haklarını hukuki yollardan arayabilirler.  

Mirasın Paylaştırılması Davasında Yetkili ve Görevli Mahkemeler

Miras paylaşımı, vefat eden kişinin mal varlığının kanuni mirasçıları arasında bölüştürülmesi işlemidir. Bu süreçte, mirasçıların anlaşmazlığa düşmeleri halinde, miras taksim sözleşmesinin şartlarının yerine getirilmemesi veya iptali gibi durumlar meydana gelebilir. Böyle bir durumda açılacak olan miras taksim sözleşmesinden kaynaklı tapu iptal davası için görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise tapu kaydının iptali istenen taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemedir. 


Yorum yapın

Ara WhatsApp