Miras Sebebiyle Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale – i Şuyu)

Miras sebebiyle ortaklığın giderilmesi davasının hukuki dayanağı Türk medeni kanunu madde 642 dir. Mirasçılardan her biri, sözleşme veya kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça, her zaman mirasın paylaşılmasını isteyebilir. Miras kalan yerlerin anlaşılarak paylaşılması her zaman mümkün olmamaktadır. Bazı ortaklar bu yerleri satmak ve ortaklığı bitirmek isterken diğerleri karşı çıkmaktadır. Bu gibi durumlarda ortaklığın giderilmesi davası açılabilir.

Bu dava sonunda verilen karar ile miras ortaklığı son bulacaktır. Eğer ortaklıkta herkese dağıtılabilecek bir gayrimenkul bulunuyorsa ortaklık paylaştırma ile sonlandırılır. Aksi durumda ortak olunan taşınmazlar satılarak parası paylaştırılır.

İzalei Şuyu Dava Masrafı

Ortaklığın giderilmesi davası açmak için bazı masraflar yapmanız gerekmektedir. Dava açmak için başvuru harcı ile peşin harç ödenmesi gerekmektedir. Harçlar dışında sizden ayrıca gider avansı istenir. Ödenen bu avans ile dava sırasında tarafları davanın açıldığını haber verebilmek için posta masrafı ödenir. Ayrıca davanın ilerleyen aşamasında bilirkişi ücreti için masraf ödenmesi gerekecektir. Dava ile paylaştırılması istenen taşınmazların değeri bilirkişi tarafından hesaplanacaktır. Bilirkişi raporu davanın tüm taraflarına tebliğ edilir ve varsa itirazlarını sunmaları için kendilerine süre verilir. Dava konusu edilen taşınmazların değeri tespit edildikten sonra sıradaki aşama satış aşamasıdır. Satış aşamasında taşınmazlar için düzenlenen bilirkişi raporu ve satış günü ilan edilir. İlan masraflarını satışı isteyen taraf öder.

Satış açık artırma usulü ile yapılır. En yüksek teklifi veren kişiye taşınmaz satılır. Satış gerçekleştikten sonra, talep etmesi halinde, satış bedelinin tamamını ödemek üzere alıcıya 10 gün süre verilir. Alıcı tarafından ödenen satış bedeli ortaklara hisseleri oranında dağıtılır. Mirasçılara para dağıtılmadan önce ödenmesi gereken harçlar tahsil edilir. Satış bedelinin % 11.38’i karar ve ilam harcı olarak kesilir. Ayrıca satış bedelinin % 2’si tellaliye olarak kesilir. Davayı açan ve masrafları ödeyen kişiye kalan paradan ödeme yapılır. Sonrasında da para tüm ortaklara hisseleri oranında paylaştırılır. Kime ne oranda dağıtım yapılacağı mahkeme tarafından karara bağlanır. 

Ortaklığın Giderilmesi Davasına Katılmamak

Tarafların katılmadığı dava dosyaları işlemden kaldırılır. Bu sebeple duruşma gün ve saatinde hazır bulunmanız önemlidir. Davanın esas olarak davacı tarafından takip edilmesi gerekir. Davacı taraf duruşmada hazır değilse, davalı taraf dosyayı takip etmek istemediğini bildirerek dosyanın işlemden kaldırılmasını talep edebilir. Bunun üzerine mahkeme hakimi dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verecektir. Davacı taraf talepte bulunursa İşlemden kaldırılan dosya bir ay içinde harç ödenmeden yenilebilir. Bir ay geçtikten sonra, üç ay geçmeden ikinci defa harç ödenerek dosya yenilebilir. Eğer üç ay içinde dosya yenilenmezse ancak yeniden dava açılması gerekir.

Ortaklığın giderilmesi davası açıldığı size tebligat ile bildirilecektir. Yani mahkeme tarafından size posta ile bir yazı gönderilecektir. Bu evrakta davayı kimin açtığını, ortaklığın giderilmesi talep edilen taşınmazların neler olduğu ve ilk duruşmanın gün ve saati yer alacaktır. Size tebligat yapılmasına rağmen duruşmaya katılmamanız hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Duruşmaya katılmamanz durumunda yokluğunuzda karar verilecektir. Bu sebeple en doğrusu duruşmalara katılmanızdır. Ortaklığın giderilmesi davasında hem davacı hem de davalı taraf ortaklığın giderilmesini talep edebilir. Bu sebeple davacı taraf olarak duruşmaya katılmasanızda, eğer davalı taraf duruşmaya katılır ve dosyayı takip etmek isterse, yokluğunuzda karar verilir. Davacı taraf ortaklığın giderilmesi davasından feragat de etse, davalı taraf davaya devam edebilir. 

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Hissedarlar Arasında Satış

Esasında ortaklığın giderilmesi birden fazla şekilde gerçekleşebilir. Ortaklığın giderilmesi davasında her zaman satış söz konusu olmaz. Satışın söz konusu olmadığı ilk durum elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talepli ortaklığın giderilmesi davasıdır. Miras bırakanın ölümü ile mirasçılar arasında elbirliği halinde mülkiyet şeklinde bir ortaklık ilişkisi oluşur. İki farklı şekilde birlikte mülkiyet söz konusudur. Bunlardan biri elbirliği halinde mülkiyet değeri ise paylı mülkiyettir. Elbirliği mülkiyetinde ortakların pay oranları belli değildir. Paylı mülkiyette ise her bir paydaşın taşınmazda ne oranda payı olduğu bellidir. Mirasçılar bazı durumlarda ortaklığın giderilmesi davası açarak elbirliği mülkiyetinin, paylı mülkiyete çevrilmesini talep edebilirler. Bu şekilde açılan bir ortaklığın giderilmesi davasında herhangi bir satış işlemi söz konusu olmaz.

Ortaklığın satış ile giderilmesi zorunlu değildir. Eğer her bir ortağa tahsis edilebilecek yeteri kadar taşınmaz varsa aynen paylaşım yapılabilir. Bunun için ortaklardan birinin talepte bulunması gerekir. Ortaklardan biri bile ortaklığın aynen taksimini isterse, ortaklık satış ile gerçekleşmez. Mahkeme ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verirse, ayrıca bir de satış memuru belirler. Satış açık artırma usulü ile herkese açık olarak yapılır. İsteyen herkes açık artırmaya katılabilir. Eğer ortakların tamamı talep ederse ya da birinin talebini diğer tüm ortaklar kabul ederse açık arttırmanın kapalı olarak yapılmasına karar verilir. Böyle bir durumda satış hissedarlar arasında yapılır ve dışarıdan kimse satışa katılamaz. 

İzale-i Şuyu Satış Sonrası Para Ne Zaman Ödenir?

Ortaklığın giderilmesi davası sonrasında paranın ödenebilmesi için önce satışın kesinleşmesi ve paranın satış memurluğu hesabına ödenmesi gerekir. Satış ile ortaklığın giderilmesi sürecinde, taşınmaz açık artırma ile satılır. İhaleye katılanlardan en yüksek teklifte bulunan kişiye taşınmaz satılır. Satın alan kişiye eksik kalan ödemeyi yapması için 10 gün süre verilir. Ayrıca ortakları ve ilgililerin satış gününden itibaren 7 gün içinde ihalenin feshi davası açma hakları vardır.

Ortakları yanı sıra ihaleye katılarak teklif veren kişiler de bu yedi günlük süre içinde ihalenin feshi için dava açabilirler. Kimse dava açmazsa ihale kesinleşir ve ortaklara satıştan elde edilen para ödenir. İhalenin feshi için dava açılması durumunda mahkeme karar verene kadar ne yazık ki kimseye para ödenmez. İzale-i şuyu sonrası ortaklara para ödenebilmesi için satışın kesinleşmesi şarttır. İhale kesinleşmesine rağmen alıcı ödeme yapmadıysa da, ne yazık ki para ödenemez. İhale sonucu en yüksek teklifi veren kişiye ihale verilir. Eksik kalan bedeli ödemesi için kendisine 10 gün süre verilir. Verilen süre içinde eksik kalan bedelin tamamı ödenmezse ihale düşer. Bu durumda satış memuru, en yüksek teklifi veren kişiden bir önce teklif veren kişiye ihaleyi teklif eder. Kendisine teklifte bulunan kişi bu teklifi kabul eder ve parayı satış memurluğunun banka hesabına öderse, para ortaklara paylaştırılır. 

Ortaklığın Giderilmesi Harç Maktu Mu?

Ortaklığın giderilmesi davasında hem maktu hem de nispi harç söz konusudur. Maktu harç, başvuru yapan herkesten aynı miktarda alınan harcı ifade eder. Nispi harçta ise dava değerinin belli bir oranını harç olarak alınır. Dava açmak için alınan başvuru harcı maktudur. Bunun yanında ortaklığın giderilmesi davasında alınan peşin harç da maktudur. Bir de karar ve ilam harcı ödemeniz gerekiyor. Ortaklığın giderilmesi davalarında karar ve ilam harcı nispi olarak alınır. İhale sonrasında belli olan satış değeri üzerinden nispi olarak karar ve ilam harcı alınır. Satış bedeli üzerinden yüzde 11,38 oranında karar ve ilam harcı alınır. Eğer ortaklık satış ile değilde aynen taksim edildiyse, yine nispi olarak karar ve ilam harcı alınacaktır. Satış olmadığı için bilirkişiler tarafından belirlenen değer üzerinden harç alınır. Aynen taksim söz konusu olduğunda harç oranı düşmektedir. 

Mirası Paylaşmak İçin Ne Yapmalıyız?

Miras kalan malların paylaşılması için Miras paylaşma sözleşmesi yapabilirsiniz. Bu sözleşmeye tüm ortakların katılması zorunludur. Tüm ortaklar katılmazsa sözleşme geçerli olmaz. Miras paylaşma sözleşmesi adi yazılı şekilde olabileceği gibi noterde de düzenlenebilir. Miras paylaşma sözleşmesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için “miras paylaşma sözleşmesi” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Bir diğer yol ise ortaklığın giderilmesi davasıdır. Mahkeme kararı ile ortaklık sonlandırılır.

Davanın Tarafları Kimdir, Davayı Kime Karşı Dava Açacağız?

Miras sebebi ile ortak olan taşınmazın satılmasını istiyor ve diğer kişilerle birlik olamıyorsanız son çare olarak ortaklığın giderilmesi davası açabilirsiniz. Dava açmak isteyenlerin tamamı birlikte dava açabilirler. Bu durumda dava açanların tamamı davacı sıfatını alacaklardır. Dava açmaya katılmayan ve ortak olan diğer tüm kişiler ise davalı sıfatını alacaklardır.

Ortaklığın giderilmesi davası tüm ortaklara karşı açılmalıdır. Genelde tapu kaydı ölü olan miras bırakan adına kayıtlı olduğu için güncel bir mirasçılık belgesi alınarak ortakların tespit edilmesi gerekir. Burada yer alan ortaklardan biri tek başına bu davayı açabilir. Ortaklığın giderilmesi davasını birlikte açmak zorunda değilsiniz. Ortaklar bir araya gelerek de bu davayı açabilirler. Davacı olmayan diğer ortaklar davalı olarak davada yer alacaklardır.

Bu davada taraf teşkilinin sağlanması şarttır. Yani ortakların tamamı davadan haberdar edilmelidir. Yurt dışında bulunan ortaklara da usulüne uygun olarak tebligat yapılmalıdır. Diyelim ki davanın taraflarından biri 18 yaşından küçük. Böyle bir durumda dava küçüğün velisine ya da vasisine karşı açılır. Taşınmazın tapu kaydında vakıf şerhi var mı bakılmalı ayrıca intifa hakkı var mı kontrol edilmeli.

Avukatlık Ücreti Ne Kadardır?

2022 yılı itibari ile bu dava için İstanbul barosunun tavsiye edilen avukatlık ücreti, dava konusu taşınmazların değerinin % 10’undan az olmamak üzere en az 28.000,00-TL olarak belirlenmiştir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Açmanın Maliyeti Nedir?

Bu dava açılırken başvuru harcı ve peşin harç maktu olarak alınır. 2022 Ekim ayı itibari ile Sulh Hukuk Mahkemesinde açılacak olan ortaklığın giderilmesi davası için başvuru harcı olarak 80.70-TL peşin harç olarak da maktu 80.70-TL alınacaktır. Dava açılırken ayrıca tebligat ücretini yatırmanız gerekmekte. Şuan bir tebligat ücreti 42-TL olup, dava açmanız durumunda davanın her bir tarafı için 5 tebligat ücretini peşin olarak ödemeniz gerekmekte. Bu da her bir kişi için 210-TL ayrıca masraf demektir.

Ayrıca karar ve ilam harcı alınır. Bu harç ise dava konusu taşınmaz açık arttırmada satıldıktan sonra alınır. Karar ve ilam harcı satış bedelinin binde 11,38 olarak alınır. Satış yapılmayıp aynen taksim yapılması durumunda karar ve ilam harcı binde 3,6 olarak alınır. Satış bedeli üzerinden % 2 oranında da tellaliye ücreti alınır. Tapu satış harcı da ayrıca ödenir.

Dava açmak için gereken masraflar davacı tarafından peşin olarak ödenir ve yargılama sonrasında yargılama masrafları payları oranında ortaklardan tahsil edilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Ne Kadar Sürer?

Dava açıldıktan sonra dava dilekçesi ve ilk duruşma tarihi tüm taraflara tebligat ile bildirilir. Dosya içerisine girmesi gereken evraklarda eksiklik bulunmaması ve tüm tarafların davadan haberdar edilmesi sonrasında ilk duruşmada uyuşmazlık tespit edilecek ve keşif için gün tespit edilecektir. Eksik husus bulunmaması halinde genelde ikinci duruşmada karar verilecektir. İstanbul’da genelde iki duruşma arasındaki süre 3 ile 4 aydır.

İlk derece mahkemesinin verdiği karara karşı Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf başvurusunda bulunulabilir. Bölge Adliye Mahkemesinin verdiği karar kesin olup, bu karara karşı dosya Yargıtay’da temyiz edilemez.

Paylaşma Nasıl Yapılır?

Dava dilekçesinde davacının talebi ile cevap dilekçesinde davalıların talepleri önemli, ortaklığın aynen taksimle mi yoksa satış ile ortaklığın giderilmesini istediği incelenir. Satışın nasıl yapılacağı ve satış bedelinin ne şekilde dağıtılacağının hüküm fıkrasında gösterilmesi gerekir.

Bu davada genel olarak taşınmazların açık arttırmada satılarak bedelinin bölüştürülmesi esastır. Ancak her ortağa yetecek kadar taşınmaz bulunması durumunda taşınmazlar ortaklara özgülenir. Dağıtılan parçaların birbirine denk olmaması durumunda eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanır.

Mahkeme ortaklığın satış yolu ile giderilmesine karar vermiş ise, ayrıca bir satış memuru tayin eder. Sulh hukuk hâkimi tarafından verilecek olan kararla atanacak olan satış memuru, yazı işleri müdürü veya yazı işleri görevlisi veyahut da icra müdürü olabilir.

Ortaklığın Giderilmesine İtiraz Edebilir Miyim, Satılmasını Önleyebilir Miyim?

Ortaklardan biri dava açarsa, dava dilekçesi size tebliğ edilir ve 2 hafta içinde davaya cevap verme hakkınız bulunmakta. Ortaklar, sözleşme veya kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü değillerse, itiraz da etseniz satılmasını önleyemezsiniz. Bu konuda bir avukata danışmanızı öneririm.

Açık arttırma şeklinde yapılacak satış ihalesine ortaklar da katılabilir. Eğer ortak taşınmazın bir başka kişiye satılmasını istemiyorsanız, açık arttırmaya katılıp taşınmazı satın almayı deneyebilirsiniz.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir

Benim babam yaklaşık bir ay önce vefat etti. İstanbul’da üç daire ve iki dükkânlı bir binamız var. Bina tapuda annemin adına kayıtlıdır. Babamın köyde üzerine dedemden kalma tarlaları var. Biz imza vermeden o tarlaları abim ya da amcalarım üzerine alabilir mi?

Birçok ailede miras sebebiyle benzer sorunlar yaşanmakta. Bir kişinin ölümü sonrasında birden fazla mirasçı kalırsa, aralarında miras sebebiyle bir ortaklık oluşur. Paylaşılamayan miraslar en sonunda ortaklığın giderilmesi davasına konu olurlar.

Biz üç kız bir erkek toplam dört kardeşiz. Mirasımız olan evimize erkek kardeşimiz kasten gelip oturdu ve satılmasına izin vermiyor.  Satış kararı verdiğimiz takdirde bize tehditler savuruyor. Ayrıca bizlere bir bedel ödemiyor. Ne yapabiliriz.

Anlaşarak taşınmazlarınızı satamıyorsanız, ortaklığın giderilmesi davası açabilirsiniz. Bu dava sonucunda taşınmazınız devlet tarafından açık arttırma ile satılır ve elde edilen para ortaklara hisseleri oranında paylaştırılır.

Tapudaki ortaklık nasıl bitirilir, direkt satışta anlaşamıyoruz, yasal haklar nelerdir?

Öncelikle dava açarak mahkemeden karar almanız gerekiyor. Mahkeme ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verdikten sonra dosyanız için bir satış memuru atanacaktır. Satış memuru önce satılacak taşınmazın değerini tespit ettirir. Değer tespitini bilirkişi yapar. Bilirkişi raporu tüm ortaklara ulaştırılır ve değere itirazı olanların beyan etmesi istenir. Bilirkişi raporuna karşı itirazlara ilişkin süreç tamamlandıktan sonra satış işlemi gerçekleşir. Satıştan önce taşınmazın satılacağı gazete de ilan edilir. Açık arttırmaya katılanlardan en yüksek teklif verene satış yapılır.

Ortaklığın giderilmesi davası, ortak olunan eşyalardaki ortaklığı sonlandırmak için açılan bir davadır. Birden fazla kişinin birlikte sahip oldukları taşınmazdaki ortaklıklarını sonlandırmak için açabilecekleri bir davadır. Bir taşınmazın sadece bir sahibi olabileceği gibi birden fazla sahibi de olabilir. Eğer bir taşınmazın sahibi ölür ve taşınmaz mirasçılarına kalırsa, böyle bir durumda miras sebebiyle birlikte sahiplik söz konusu olur.

Diyelim ki babanızdan size 2 ev miras kaldı.  Bu evlerden birini ablanız diğerini de abiniz kullanıyor. Kendileri ile konuştuğunuzda ise mirası bölüşmeye yanaşmıyorlar. Bu durumda mirastan hakkımızı almak için ortaklığın giderilmesi davası açabilirsiniz.

Ya da dedenizden bağ, bahçe ve tarla miras kaldı. Mirasçı olarak kardeşleriniz ve halalarınız kalmış olsun. Tarlaları halalarınız ekip biçiyor olsun ve size arazinin gelirinden hiç pay vermiyor olsunlar. Paylaşma konusunda da anlaşamıyorsunuz. Gelin birlikte bir başkasına satalım dediğinizde de teklifinizi ret ediyorlar. Böyle bir durumda da tek çare ortaklığın giderilmesi davası açmak gibi görünüyor.

Kimler Ortaklığın Giderilmesi Davası Açabilir?

Eğer dedenizden ya da babanızdan miras kaldıysa ve kendi aranızda anlaşıp paylaşamıyorsanız ortaklığın giderilmesi davası açabilirsiniz. Bazen bir tarlanın 80 – 100 veya daha fazla ortağı bulunabiliyor. Böyle bir durumda arazi satılmak istenildiğinde ya tüm ortakların tapuda yapılacak işleme katılması ya da vekâlet vermesi gerekmektedir. Bir taşınmazın birden fazla sahibinin olduğu durumlarda bu dava açılabilir.

Dedem ve babaannem vefat etti. Mirasçılık belgesi almak için notere gittim. Noterdeki görevliler bize izaleyi şüyu davası açmamız gerektiğini söylediler. Bu davayı ben açabilir miyim? Eğer babanız sağ ise siz henüz mirasçı değilsiniz. Babanız hayattayken dedenizin mirasçısı babanızdır. Mirasçı olması sebebiyle de dedenizden kalan taşınmazların ortaklarından biri de babanızdır. Bu davayı babanız açabilir. Siz ancak babanız öldükten sonra ortaklığı giderilmesi davası açabilirsiniz.

Biz 6 kardeşiz hisseli yerimiz var deniz kenarında hisseden nasıl çıkabilir? Ben yerimin belli olup ev yapmak istiyorum. Eğer böyle bir durumdaysanız, ortaklığın giderilmesi davası açabilirsiniz. Dava sonunda hisseli yeriniz açık arttırmada satılacak ve para mirasçılara hisseleri oranında dağıtılacaktır.

Size Dava Açıldıysa Ne yapabilirsiniz?

Var sayalım ki babanız 3 yıl önce öldü ve babanızdan İstanbul Sarıyer’de bir villa miras kaldı. Ablanız ortaklığın giderilmesi davası açıp ortak villayı satmak istiyor. Mahkemeden size tebligat geldi ve duruşma gününü öğrendiniz. Ne yapmanız gerekiyor?

Size karşı ortaklığın giderilmesi davası açıldıysa, mahkeme tarafından adresinize gönderilen tebligat ile davadan haberdar edileceksiniz. Mahkeme size karşı tarafın dava dilekçesini gönderecek ve davaya cevap vermek için 14 gün süre verecektir. Gelen tebligatta ayrıca ilk duruşmanın hangi tarihte ve saat kaçta yapılacağı size haber verilir. Dava dilekçesine karşı süresi içerisinde cevap dilekçesi sunabilirsiniz. Cevap dilekçesi sunmasanız da duruşmalara katılabilirsiniz.

Ortaklığın Giderilmesi Davasını Açmak İçin Bir Süre Sınırı Var Mı?

Hayır, ortaklığın giderilmesi davası açmanız için bir süre ile sınırlandırılmış değilsiniz. Ortaklık devam ettiği sürece ortaklığın giderilmesi davası açılabilir. Köyde dedenizin adına 10 tane arazi ve ev olduğunu ve dedenizin de 30 sene önce vefat ettiğini kabul edelim. Daha önce dava açılıp miras paylaşılmamışsa, her zaman bu davayı açabilirsiniz.

Ortaklığın Giderilmesi Davasının Hangi Mahkemede Açılması Gerekmekte?

Ortaklığın giderilmesi davası taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır. Davaya konu birden fazla taşınmaz bulunuyorsa, bu taşınmazlardan birinin bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesinde tüm taşınmazlar için ortaklığın giderilmesi davası açılabilir. Eğer siz İstanbul’da bulunuyorsanız ve dava konusu taşınmazların tamamı Sakarya’da bulunuyorsa, davayı Sakarya’da açmanız gerekmektedir, İstanbul’daki mahkeme bu davaya bakmaya yetkili değildir.

Davayı Nerede Açabilirim?

Benim dededen kalma tapulu yerlerim var; fakat babam öldü. Babam sağlığında tapu kaydını üzerine almadı. Tapunun bölünmesi ve hakkımı alabilmek için İstanbul’dan dava açabilir miyim? Miras kalan yerler Sakarya’da. Ortaklığın giderilmesi davasını taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemede açmanız gerekmekte. Eğer miras kalan taşınmazların tamamı Sakarya’da bulunuyor ise, davayı Sakarya Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açmanız gerekmektedir. Dava açıp paylaşmak istediğiniz taşınmazların bir kısmı İstanbul’da bir kısmı da Sakarya’da olsaydı, böyle bir olasılıkta davayı İstanbul’da da açabilirdiniz.

Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi

Yazımızın sonunda ortaklığın giderilmesi dava dilekçesi bulunmaktadır. Bu dilekçe çok genel bir dilekçe olup ortaklığın giderilmesi davası açmak istiyorsanız bir avukata danışmanızı öneririz. Ortaklığın giderilmesi davasını bir avukattan yardım alarak açmak zorunda değilsiniz; ancak bir avukattan yardım almak işinizi kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Ortaklığın giderilmesi davasını açmak için dilekçe ile sulh hukuk mahkemesine başvurmanız gerekmektedir. Ortaklık miras sebebiyle oluşabileceği gibi bir taşınmazın hisseli olarak alınması sonucu da oluşabilir. Ortaklığın giderilmesini istediğiniz ev, arsa, tarla gibi taşınmaz mal varlığı ise bu davayı taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemede açmanız gerekiyor. İstanbul’da açmanız gereken davayı eğer İzmir’de açarsanız, davanız yetkisizlik sebebiyle ret edilir.

Birden Fazla Taşınmaz İçin Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın giderilmesi davası açmak istiyor ve birden fazla taşınmazda ortak olabilirsiniz. Böyle bir durumda her bir taşınmaz için ayrı bir dava açmanıza gerek yoktur. Tek bir dava açabilirsiniz. Açacağınız bu tek dava ile ortak olduğunuz tüm taşınmazlardaki ortaklığı bitirebilirsiniz. Peki, böyle bir davayı hangi mahkemede açmanız gerekiyor. Davayı yine sulh hukuk mahkemesinde açmanız gerekiyor. Babanızdan 3 tane evin miras kaldığını kabul edelim. Bu evlerin biri İstanbul’da, biri Marmaris’te birinin de Kastamonu’da olduğunu var sayalım. Böyle bir durumda her üç evdeki ortaklığın giderilmesi için İstanbul’daki mahkemede de dava açabilirsiniz, diğer iki yerdeki mahkemelerde de dava açabilirsiniz. Bu üç yerden İstediğiniz yerdeki mahkemede dava açabilirsiniz.

Örneklerle Ortaklığın Giderilmesi Davası

Örnek

Babamdan kalan eve ablamla birlikte ortağız ama ben faydalanamıyorum. Ablam kendisi oturuyor. Ben kiradayım. Ne yapmalıyım?

Bu durumda ortaklığın giderilmesi davası açabilirsiniz. Bu dava sonunda babanızdan kalan ev mahkeme tarafından açık arttırma ile satılacak ve parası da sizlere paylaştırılacaktır. Eğer ortaklığın giderilmesi davası açmak istemiyorsanız kardeşinize noterden ihtarname göndererek kira gelirinin yarısını size ödemesini talep edebilirsiniz. Devamında da ecrimisil davası açabilirsiniz.

Örnek

Babamdan kalan bir ev var. Arsa tapulu ama üzerinde 5 daire var. Hepimiz birinde oturuyoruz. Ortaklığın giderilmesi davası açıldığında bu daireler nasıl paylaştırılır.

Dairelerin satılmasını istemiyorsanız ve her bir mirasçıya birer tane daire verilmesini istiyorsanız, hukuken bu mümkün olabilir. Şuan herkesin fiili olarak kullandığı daire kendisine verilsin istiyorsanız, ne yazık ki bu mümkün olmayabilir. Davalıların ortaklığın giderilmesi davasına verecekleri cevap dilekçesi de bu paylaşımda önem arz etmekte.

Ortaklığın giderilmesi dava dilekçesi indirmek için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

İzale-i şuyu davası hangi durumlarda açılır?

Eğer ortaklar taşınmazın kullanılması veya satılması konusunda anlaşamıyorlarsa ortaklığın giderilmesi davası açılabilir. 

İzale i şuyu davası masraflarını kim öder?

Dava masraflarını davayı açan taraf öder. Dava sonunda dava masrafları ortaklara hisseleri oranında ödetilir.

Yorum yapın