Kira Tespit Davası 

Kira tespit davası sonunda, mahkeme tarafından kira bedeli tespit edilir. Geçmiş kira dönemine ilişkin mahkeme tarafından kira tespiti yapılamaz. Karşı taraf itiraz etmese de bu kural mahkeme tarafından kendiliğinden dikkate alınır. Öncelikle taraflar arasındaki kira sözleşmesi incelenmelidir. Eğer kira sözleşmesinde kiranın her yıl artırılacağı kararlaştırılmışsa, kiracıya ihtarname göndermenize gerek yoktur.

Noterden ihtarname göndermeseniz de kira tespit davası açabilirsiniz. Kira sözleşmesine kira bedeli yazılmış fakat artış yapılacağı yazılmamış olabilir. Böyle bir dönemde kira tespit davası açabilmek için öncelikle kiracıya noterden ihtarname göndermeniz gerekmektedir. Bildiğiniz gibi her yıl yeni bir kira sözleşmesi imzalamanız gerekmez. Yapmış olduğunuz kira sözleşmesi her defasında bir yıl için uzar.

Kira sözleşmesinin yenilenme tarihinden itibaren 30 gün içinde kira bedelinde artış yapmak istediğinizi noter ihtarı ile bildirmeniz gerekir. Ayrıca bu 30 günlük süre içinde noter yazısı kiracıya tebliğ edilmiş olmalıdır. Bu şartı yerine getirmeniz durumunda yenilenen kira dönemi içinde herhangi bir gün, bu kira dönemine ilişkin olarak kira tespit davası açabilirsiniz. Kira tespiti istenen dönem geçtikten sonra geçmiş döneme ilişkin kira tespit davası açamazsınız. Mahkeme, kira tespitinin istediği kira dönemi için, aylık kira parasının ne kadar olacağını tespit eder.

Kira tespit davası için görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Bir başka mahkemede açılan kira tespit davası hakkında görevsizlik kararı verilir. Açılan kira tespit davasında aylık kira bedelinin ne kadar olmasını gerektiğini de yazmalısınız. Diyelim ki kira tespiti istenilen dönemde kira bedeliniz 3.000-TL olsun. Dava açarak aylık kira bedelinin brüt 15.000-TL olarak tespit edilmesine karar verilmesini istediniz. Bu dava sonunda mahkeme aylık kira bedelini 15.000-TL olarak ya da daha az bir bedeli kira bedeli olarak tespit edebilir. Sizin talebiniz 15.000-TL iken mahkeme kira bedelinin 20.000-TL olduğunu tespit edemez.

Mahkeme bu tespiti yapmak için emlak alanında uzman bilirkişilerden rapor alacaktır. Hakim, bilirkişi, taraflar ve avukatları keşfe çıkarlar. Yapılan keşifte kira tespiti istenen yer gezilir ve özellikleri not alınır. Bilirkişi benzer nitelikteki yerlerin kira bedelini araştırır. Kira tespit davası ile kira uyarlama davaları birbirlerinden farklı davalardır. Kira tespit davasında öncelikle taraflar arasında kira ilişkisinin bulunup bulunmadığı incelenmelidir. 

Kira Tespit Davası Nedir?

Kira tespit davası, kira sözleşmesi gereği ödenen kiranın artırılması veya azaltılması amacıyla açılır. Kiraya veren de kiralayan da mahkemeye başvurarak kira bedelinin belirlenmesini talep edebilir. Kira tespit davası konut ve çatılı işyerleri için söz konusudur.Örneğin, pirinç ekmek için bir tarlanın kiralanması durumunda kira tespit davası açılamaz. Peki, kira tespit davası nasıl açılır? Peki, kira tespit davası nasıl açılır?

Kiracı veya kiralayan, kira bedelinin mevcut ekonomik koşullara veya piyasa değerine uymadığını düşünür. Bu durumda, kira tespit davası açmak için sulh hukuk mahkemesine başvurulur. Kanuni değişiklik sonrası, kira tespit davası açmadan önce arabulucuya başvurmak zorunludur. Arabulucuya başvurmadan dava açmanız durumunda, dava şartı yokluğundan davanız red edilir. Kira tespit davası açma sürecinde, öncelikle dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Dilekçede, mahkemeye sunulacak ve davaya ilişkin talepler belirtilmelidir. Dilekçede, davacının ve davalının kimlik ve adres bilgileri ile davanın nedeni ve talep edilen kira bedeli de yer almalıdır.

Dava dilekçesi mahkemeye sunulduktan sonra, mahkeme tensip zaptı düzenler ve duruşma gününü belirleyerek her iki tarafa da posta ile bildirir. Tensip zaptı ile tarafların delillerini sunması ve davalının cevap dilekçesi vermesi için iki haftalık bir süre verilir. Bu süreçte, taraflar, gerekli belgeleri ve tanıkların kimlik bilgilerini mahkemeye sunarak iddialarını desteklemelidir. Mahkeme, tarafların sunmuş olduğu delilleri ve savunmaları değerlendirerek, bilirkişiden de emsal kira bedelinin tespitine yönelik rapor aldıktan sonra karar verir. Mahkeme kira sözleşmesinde belirlenen kira bedelini artırabileceği gibi değiştirmeyebilir de. Sonuç olarak, kira tespit davası, kira sözleşmesi gereği ödenen kira bedelinin yeniden belirlenmesi için açılan bir hukuki süreçtir. Bu davada, tarafların delillerini sunması ve savunmalarını yapması önemlidir. Mahkeme, bu delilleri ve savunmaları değerlendirerek kararını verir.

Kira Tespit Davası Nasıl Açılır?

Kira tespit davası, kiracı ve ev sahibinin, yenilenen kira dönemindeki kira bedelinin belirlenmesi konusunda yaşadıkları anlaşmazlıkların sonucunda açtıkları bir davadır. Yapılan yasal düzenleme sonrasında kira tespit davası açmadan önce arabulucuya başvurmak zorunlu hale gelmiştir. Arabuluculuk kira tespit davası için dava şartı haline gelmiştir. Arabulucu atanması için adliyeden başvuru yapmanız gerekmektedir. Her iki tarafı da toplantıya davet eden arabulucu, anlaşmazlığı davaya gitmeden çözmeye çalışacaktır.

Görüşmeler sonrasında eğer taraflar anlaşamazlarsa kira tespit davası açılabilir. Arabuluculuk başvurusu için sizden ücret alınmaz.  Arabulucunun imzaladığı anlaşamama tutanağını dava dilekçesine eklemeniz zorunludur.  Kira tespit davası, kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlıkları çözebilmek için bir seçenek olmasına rağmen, bu davanın açılmasından önce alternatif çözüm yollarının denenmesi her zaman tavsiye edilir. Bu şekilde, hem zaman hem de maddi kaynaklardan tasarruf edilebilir ve taraflar arasındaki ilişkiler daha sağlam bir zemine oturabilir.

İhtar Şartı

Yeni dönem kira parasının tespiti için dava açmadan önce kiracıya ihtar yapılması gerekir. Kira sözleşmesinde; kira artış oranının enflasyon oranında olacağı veya TÜFE ile ÜFE ortalamasına göre hesaplanacağı yazılmış olabilir. Kira artış oranı Tüketici Fiyat Endeksinden daha fazla olmadığı sürece geçerli olur ve tarafları bağlar. TÜFE her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanır. Kira artış oranını belirlenirken son on iki ayın TÜFE oranının ortalaması alınır.  Kiracı ve kiraya veren sözleşmeyi imzalayarak kira artış oranını belirlemiş olurlar. Böyle bir durumda yeni dönem kira parasının tespiti için kiracıya ayrıca bir ihtar yapılması gerekmez. Kira sözleşmesinde kira artış şartının bulunması yeterli olup, oranın belli olması şart değildir. 

Kimler Kira Tespit Davası Açabilir? 

Kira sözleşmesinin tarafları olan gerçek ve tüzel kişiler kira tespit davası açabilirler. Taşınmazın sahibi olan gerçek veya tüzel kişi, mevcut kira bedelinin piyasa koşullarına uymadığını düşündüğü durumlarda, kira bedelinin yeniden tespiti için dava açabilir.Kiraya verenin kanuni mirasçıları ya da kanuni temsilcileri, ilgili taraf adına kira tespit davası açabilirler. Kiraya verilen taşınmazda İntifa hakkına sahip olan kişiler de, bu hakkın kullanılması esnasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda kira bedelinin tespiti için mahkemeye başvurabilirler. Kiralanan taşınmazın tek bir sahibi olabileceği gibi bazı durumlarda birden fazla sahibi olabilir. Örneğin iki arkadaş paralarını birleştirerek yarı yarıya oranında bir ev satın almış olabilirler. Kiraya verenin ölümü ile taşınmaz beş kardeşe miras kalmış da olabilir. Böyle bir durumda tüm mirasçıların birlikte kira tespit davası açmaları gerekir.

Kira tespit davasını kiralanan evin ya da iş yerinin sahibi açabilir. Bunun yanında tapuda malik olmayan kiralayan da kira tespit davası açabilir. Kira tespiti davasının kiralayan tarafından açılmasında usulsüzlük bulunmaz. Bazı durumlarda gayrimenkulün tek bir sahibi olmaz. Babalarının ölümü ile babalarına ait ev kendilerine miras kalan çocuklar ev üzerinde iştirak halinde malik olurlar. Bu durumda da kira tespit davası hep birlikte açmaları gerekir. Mirasçılardan birinin tek başına açacağı kira tespit davası reddedilecektir. Kira tespit davasında kiralanan yerin tapu kaydı ilgili tapu müdürlüğünden istenilmelidir. Tapu kaydı incelenerek davacının dava açma yetkilerinin olup olmadığı incelenmelidir.  

Kira Tespit Dava Dilekçesi

Kira tespit davası açmak için gerekli olan belgeler, davanın doğru bir şekilde yürütülmesi ve kanıtların sunulması açısından büyük öneme sahiptir. Kira tespit davası açılırken dava dilekçenizine kira sözleşmenizi eklemelisiniz. Kira sözleşmesinin geçerli olabilmesi için yazılı olması gerekmez. Fakat kiralanan taşınmazın yerinin ve ilk kira bedelinin, varsa yıllık kira artış oranının bilinmesi için kira sözleşmesini delil olarak sunulması gerekir. Kira kontratı ayrıca, kiracı ile mal sahibi arasındaki kira ilişkisini ispat eder. Kira sözleşmesinin okunaklı fotokopisini veya aslını sunmalısınız. Elinizde bulunuyorsa taşınmazın tapu örneğini de sunabilirsiniz. 

Eğer kira sözleşmesinde, kira bedelinin her yıl artırılacağı ve artış oranı belirlenmemişse, mal sahibi tarafından kiracıya noterden yazılı ihtarname gönderilmesi gerekir. Noterden kiracıya gönderilen bir ihtar varsa bunun da dilekçeye eklenmesi gerekir. Kiracı eğer bu ihtara bir cevap verdiyse, ihtara cevabın da eklenmesi gerekir. Dosyaya sunulan kira sözleşmeleri eski tarihli olduğu için güncel kira bedelini yansıtmayabilir. Hem talep edilen artış miktarının belli olması hem de alınacak harcın hesaplanabilmesi için, dava açılmadan önceki son aya ait ödeme belgesini veya banka dekontunu dosyaya sunmalısınız.

Kiralanan taşınmazın bulunduğu yerdeki emsal kira bedellerini dilekçe ekinde bildirmeniz mahkemenin işini kolaylaştıracaktır. Bu sayede mahkeme, kira bedelinin makul olup olmadığını objektif bir şekilde değerlendirebilir. Emsal kira bedellerini desteklemek için mümkünse kira sözleşmesini dosyaya sunmalısınız.  Emsal kira sözleşmesi, kiralanan taşınmaza benzer özelliklerde olan taşınmazlar için olmalıdır. Emsal kira bedelleri, kiralanan taşınmazın bulunduğu yerdeki piyasa koşullarını yansıtmalıdır. Mahkeme kira bedelini tespit ederken, kiralanan taşınmazın kiralanma tarihindeki durumunu dikkate alınarak belirleyecektir.

Kira Tespit Davasının İlerleyişi

Kira tespit davasında, mahkeme tensip zaptı ile ilk duruşma gün ve saatini bildirecek ve sunmadığınız delilleriniz sunmak üzere süre verecektir. Delillerinizi zamanında ve eksiksiz olarak sunmanız önemlidir. İlk duruşmada anlaşmazlık noktaları tespit edilerek taraflar sulh olmaya davet edilir. Anlaşma sağlanamazsa tahkikat aşamasına geçilir ve yeni bir duruşma günü tespit edilir. Kiralanan taşınmaza emsal olabilecek yerlerin kira bedelinin tespiti için bilirkişiden rapor alınır.

Hatalı ve emsal kira bedellerine aykırı olarak hazırlanmış bilirkişi raporuna karşı her iki taraf da itiraz edebilir. Mahkeme bilirkişi raporunu yeterli ve denetlenebilir görürse, raporda belirtilen değer üzerinden hakkaniyet indirimi yaparak kira bedelini tespit eder. Tarafların davaya uygun bir şekilde hazırlık yapması ve delillerini eksiksiz sunması önemlidir. Ayrıca, bir avukattan hukuki destek almak da davayı daha etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olacaktır. 

Dava Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Kira bedelini kanıtlamak için deliller toplayın: Kiraya verenin yüksek kira taleplerine karşı çıkabilmek için kira bedelini kanıtlayacak deliller toplamanız önemlidir. Bu deliller arasında, benzer nitelikteki diğer benzer taşınmazların kiraları, kira artışlarının kanuni oranlara uygun olup olmadığı gibi bilgiler bulunabilir. Bu delilleri dava sürecinde kullanmanız, iddialarınızı destekleyecek ve mahkemede daha güçlü bir duruş sergilemenizi sağlayacaktır. Kira tespit davası, hem kiracı hem de kiraya veren için önemli sonuçlar doğurur. Dava sürecinde daha başarılı olma şansınızı artırabilmek için bir avukata başvurmanızda fayda vardır.

Kira Artışı ve Belirlenmesi

Kira tespit davası, kira artışının belirlenmesi amacıyla açılan bir davadır. Kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlık durumunda, kira artışının adil ve yasal bir şekilde belirlenmesi için bu dava açılabilir. Kira artışı, genellikle kira sözleşmesinde belirtilen oranlara ve yasal düzenlemelere tabi olarak yapılır. Kanuna aykırı olmadıkça kira sözleşmesinde belirtilen oranlara uyularak kira artışı yapmak gerekmektedir.

Taraflar arasında anlaşmazlık durumunda, mahkeme genellikle emsal kira fiyatlarına ve piyasada benzer özelliklere sahip kiralanan yerlerin kira bedellerine bakarak adil bir kira artışı belirler. Kira sözleşmeniz beş yıl ve üzerinde ise avukatınız aracılığıyla dava açarak mahkemenin kira bedelinin belirlenmesini sağlayabilirsiniz. Kira tespit davası, kira artışıyla ilgili anlaşmazlıkların çözümü için etkili bir yoldur. Taraflar, adil ve yasal bir kira artışı belirlenmesi amacıyla bu yola başvurarak haklarını koruyabilirler.

Yargıtay Kararları Işığında Kira Tespit Davası

Kira tespit davaları, kiracı ve kiralayan arasındaki kira bedeli anlaşmazlıklarının çözümlenmesi amacıyla açılan davalardır. Yargıtay kararlarına göre, kira değerinin tespitinde mahkemeler, gayrimenkulün bulunduğu bölgedeki kira piyasasını dikkate almaktadır. Kiracının beyanları ve bilirkişi raporları da bu değerlendirmede etkili olabilir. Yargıtay’ın kira tespit davalarıyla ilgili verdiği kararlar, yargılama sürecinde hakimlerin ve avukatların yol göstericisi olmaktadır. Bu nedenle, kira tespit davalarında, Yargıtay kararlarına ve içtihatlarına dikkat etmek önemlidir. Tarafların, dava açmadan önce bu kararları incelemesi ve gerektiğinde bir avukattan destek alması da davanın başarı ile sonuçlanma olasılığını artıracaktır. Yargıtay kararları, kira tespit davalarında adil ve hukuka uygun bir kararın verilmesini sağlamak amacıyla önem taşımaktadır.

Kira Tespit Davası Avukatı Tutmanın Önemi

Kira tespit davası, bir kiracı veya ev sahibi arasında kira bedelinin tespit edilmesi amacıyla açılan bir hukuki süreçtir. Bu tür davalar, kira sözleşmesinde belirtilen kira bedeliyle ilgili anlaşmazlık olduğunda veya kiracı veya ev sahibi tarafından kira bedelinin artırılması veya indirilmesi talep edildiğinde açılabilir. Kira tespit davası açmak ve süreci takip etmek karmaşık bir süreç olabilir; bu nedenle, bir kira tespit davası avukatı tutmanın önemi büyüktür. Kira tespit davaları, karmaşık bir hukuki süreç içerir.

Bir avukat, bu süreci anlamak ve yönetmek için gereken hukuki bilgi ve uzmanlığa sahip olacaktır. Kiracı veya ev sahibi, kira sözleşmesinin hükümlerini doğru bir şekilde yorumlamak için bir avukata danışmalıdır. Bir kira tespit davasının başarılı olması için doğru bir dava stratejisi oluşturmak önemlidir. Bir avukat, müvekkilinin durumunu analiz ederek en etkili stratejiyi belirleyebilir. Bu strateji, delilleri toplamaktan, yazılı belgeleri hazırlamaya ve mahkemede etkili bir savunma sunmaya kadar birçok aşamayı içerebilir.

Kira tespit davaları, bir dizi hukuki işlem ve kesin süreler içerir. Bir avukat, davanın her aşamasını takip ederek müvekkilinin haklarını korur. Bu, gerekli belgelerin düzenlenmesi, önemli tarihlerin takip edilmesi ve yargı sürecinde isteklerin uygun şekilde sunulması gibi işlemleri içerebilir. Kira tespit davaları öncesinde arabuluculuk süreci zorunludur. Avukatlar, müvekkillerinin çıkarlarını korumak ve en iyi sonucu elde etmek için arabuluculuk toplantılarında destek sağlar. Uzlaşmak ve anlaşmak mümkünse, avukat müvekkilinin haklarını gözetirken anlaşmanın detaylarını müzakere edebilir.

Bir avukat, müvekkilini mahkemede temsil ederek iddialarını sunar ve savunmasını yapar. Mahkeme sürecinde deneyimli bir avukat, müvekkilin lehine olabilecek hukuki iddia ve savunmaları belirleyebilir. Sonuç olarak, kira tespit davası için avukat tutmak, bu karmaşık hukuki süreçte doğru adımları atmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle, kira tespit davasıyla ilgili bir sorun yaşadığınızda, bir avukattan yardım almak önemli bir adımdır.


Yorum yapın

Ara WhatsApp