Anneden Çocuğa Tapu Devri

Anneden çocuğa tapu devri, mirasçılara mülkün aktarılması söz konusu olduğunda en yaygın yollardan biridir. Aile içi tapu devri, hem gerçek bir satış işlemi gibi hem de bedelsiz olarak; yani bağış yoluyla yapılabilir.

Devreden ve devralan ya da tercih ederlerse, kendilerini temsil edecek bir vekil, tapu müdürlüğüne başvurarak tapu devir işlemini başlatabilirler. Ancak vekil tarafından işlemin gerçekleştirilmesi için, alıcı veya satıcı tarafından resmi bir vekaletname verilmiş olması zorunludur. Aksi halde vekil, devir işlemini yerine getiremez.

Anneden çocuğa tapu devri gerçekleştirilirken, mülkün türüne bakılmaksızın tapu müdürlüğünde işlem saatinde hazır bulunulmalıdır.  Tapu harcı ödendiğine dair makbuzu da yanınızda getirmelisiniz.  

Anneden çocuğa tapu devri gerçekleştirilirken işlemin, banka aracılığıyla yapılan ödeme ile resmileşmesi önemlidir. Bu yöntem, geçersizlik iddialarından kaçınmak için önerilen bir yöntemdir.

 Anne Malını İstediği Evladına Verebilir Mi ?

Anne veya babanın, hayattayken mallarını çocuklarına devretmesi işlemi “sağlararası kazandırma” olarak bilinir. Bu işlemler Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre düzenlenir. Anne ayırt etme gücüne sahipse kendi mal varlıkları üzerinde tam tasarruf yetkisine sahiptir, malını istediği kişiye devredebilir. 

Bir anne, mirasçıları olan çocuklarının saklı paylarını tehlikeye atmadan kalan kısmı dilediği gibi dağıtabilir. Hukuk sistemimizde bu durum, miras bırakanın (murisin) malvarlığı üzerinde “tasarruf edilebilir kısım” olarak adlandırılır. Tasarruf edilebilir kısım, miras bırakanın mal varlığından, saklı paylar hariç tutulan kısmını ifade eder.

Bir anne eğer tam ehliyetli ise, saklı payları zedelemeden kalan kısmı üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilir. Yani saklı pay sahibi olan evlatlarının haklarını koruyarak, kalan mirası istediği şekilde paylaştırabilir. 

Eğer anne veya babanın mal devri işlemi, diğer mirasçıları zarara uğratmak amacı taşıyorsa, bu durum mirastan mal kaçırma olarak nitelendirilebilir. Mal kaçırma durumunda yasal mirasçılar muris muvazaasına dayalı tapu iptal davası açabilirler. 

Anne veya babanın malını istediği evladına vermesi mümkündür, ancak bu işlemler adaletli, hukuka uygun ve diğer mirasçıların haklarına saygılı bir şekilde yapılmalıdır. Sonuç olarak, anne veya baba, miras hukuku kuralları çerçevesinde, saklı paylar dışında kalan tasarruf edilebilir kısmı üzerinde özgürce tasarrufta bulunabilir ve bu kısmı istediği evladına bırakma hakkına sahiptir. Ancak bu tasarrufta bulunurken, saklı paylı mirasçıların haklarını gözetmek zorundadır.

Babadan Oğula Tapu Satışı Bozulur Mu?

Mirasçılar, miras haklarının korunması adına hukuki yollara başvurabilmektedirler. Taraflar arasındaki tapu devri sırasında muvazaanın varlığından şüphelenildiğinde, mirasçılar açısından tapu iptal ve tescil davası önemli bir seçenektir.

Miras hakkı ihlal edilen tüm mirasçılar, muvazaa şüphesi taşıyan tapu işlemlerine karşı iptal davası açabilirler. Miras bırakanın (murisin) muvazaalı eylemleri nedeniyle zarar gören mirasçılar, tapu iptal ve tescil davası açma yoluna gidebilirler. Bu davanın amacı; görünürde satış gibi görünen devir  işlemlerinin altında yatan bağış niyetinin ortaya çıkarılması ve buna dayalı olarak tesis edilmiş olan tapu kaydının iptal edilmesidir.

Eğer bir mirasçı, babadan oğula tapu satışında muvazaa olduğuna şüphe ediyorsa, saklı pay sahibi olup olmadığına bakılmaksızın yasal haklarını kullanarak tapu iptal ve tescil davası açabilir. İddia edilen muvazaa, mahkemece değerlendirilerek, eğer hileli bir işlem tespit edilirse, tapu kaydı bozulabilir.

Genellikle aile üyeleri arasında, özellikle de babadan oğula miras yoluyla gayrimenkul geçişi görmek mümkündür. Ancak miras dışında, satış yoluyla da tapu devri gerçekleşebilir. Örnek olarak, babanın, kendi evini ya da arazisini oğluna satmak istemesi durumunda, tapu devri ile mülkiyet resmiyet kazanır.


Yorum yapın

Ara WhatsApp