Tahliye Taahhütnamesi İmzaya İtiraz

Elinde tahliye taahhütnamesi bulunan mal sahibi icra dairesine başvurabilir. Bu başvuru üzerine icra dairesi kiracıya tahliye emri gönderecektir. Kendisine tahliye emri tebliğ edilen kiracının itiraz hakkı vardır. Kiracı yasal süresinde yaptığı itirazında; taahhütteki imzanın kendisine ait olmadığını bildirebilir. Böyle bir itiraz durumunda icra dairesi, kiralanan taşınmazın tahliyesine devam edemez. İtiraz üzerine mal sahibinin mahkemeden tahliye kararı talep etmesi gerekir. 

Kiralanan taşınmazın ne zaman tahliye edileceği taahhütnameye yazılmalıdır. Süresi geldiği halde kiracı kiralananı boşaltmazsa mal sahibi  tahliye talepli icra takibi başlatabilir. Kiracı ise tahliye emrine yasal süre içinde itiraz edebilir. Yapılan itirazda tahliye taahhütnamesindeki imzaya ve tarihlere açıkça itiraz edilmelidir. İtiraz üzerine kiraya veren  icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılmasını ve kiracının tahliyesini talep edebilir. Kiraya veren taahhüdün baskı altında imzalatıldığını ve tarihlerin sonradan doldurulduğunu savunamaz.

Kiracı, tahliye taahhüdü altındaki imzanın kendisine ait olmadığını belirterek imzaya itiraz ettiyse, bilirkişi incelemesi yapılır. Düzenlenen bilirkişi raporu ile taahhütnamede bulunan imzanın kiracıya ait olup olmadığı tespit edilir.  Yapılan bilirkişi incelemesi için kiracıdan imza örneği alınır. Ayrıca vekalet verdiği notere, bankalara, vergi dairesine ve SGK’ya müzekkere yazılarak kiracının imza örnekleri toplanır. 

İcra ve iflas kanununun 274/1. maddesi gereğince; kiracının tahliye emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine itiraz etmesi gerekir. İtirazın, tahliye emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde icra dairesine dilekçe ile bildirilmesi gerekir. 

Kiracının süresinde tahliye emrine itiraz etmesi halinde takibin icra müdürlüğünce durdurulması gerekir. 

Tahliye taahhütnamesindeki imzaya itiraz edilmesi durumunda belgenin aslının sunulması gerekir; çünkü fotokopi üzerinden imza incelemesi yapılamamaktadır.

Tahliye Taahhütnamesindeki İmza Bana Ait Değil

Kiracılar, tahliye taahhütnamesindeki imzanın kendilerine ait olmaması durumunda imzaya itiraz etme hakkına sahiptirler. Kiracıların, tahliye taahhütnamesindeki imzanın kendilerine ait olmadığı şeklinde bir iddiadalarının olması durumunda,  imzanın kiracıya ait olup olmadığı araştırılacaktır. Yapılan araştırmanın sonucuna göre itirazın kabulüne veya reddine karar verilir.

Tahliye taahhütnamesindeki imza itirazları mahkeme tarafından değerlendirilmektedir. Bu süreçte, imzanın sahte olup olmadığını belirlemek için çeşitli incelemeler yapılır ve bilirkişi raporları düzenlenir. 

Tahliye Taahhütnamesinde İmzasına İtiraz Edilir Mi?

Kiracı tahliye taahhütnamesindeki imzaya nasıl itiraz edilir? Tahliye taahhütnamesindeki imzanın kiracıya ait olmadığını düşünen kiracılar, imzaya itiraz edebilir. Bu durumda, imzanın gerçekten kiracıya ait olup olmadığı incelenir.

Mahkeme imzanın geçerliliğini araştırır ve uzman grafologlar imza incelemesinde bulunur. Tahliye taahhütnamesindeki imzanın kiracının olmadığı kanıtlanırsa, bu durum kiracı lehine sonuçlanır ve tahliye işlemi gerçekleşmez. 

Tahliye Taahhütnamesinde İmzasına Nasıl İtiraz Edilir?

Kiracı, tahliye taahhütnamesindeki imzaya itiraz etmek istediği durumda, belirli adımları takip ederek itirazını ve delillerini mahkemeye sunmalıdır. Tahliye taahhütnamesinde imzasına nasıl itiraz edilir? sorusunun cevabı aşağıdaki adımları içerir:

Kiracı, imzanın kendisine ait olmadığını iddia edebilir. Bu durumda, noter onaylı imza örnekleri, elektrik, su, internet aboneliklerinde yer alan ve bankalardaki imza örnekleri gibi delillerle itiraz etmelidir. 

Tahliye taahhütnamesinin imza anında kiracının yanılma veya fesada düştüğünü belirterek itiraz edebilir. Bu durumda, imzalama sürecinde yaşanan olaylara ilişkin belgeler ve tanık beyanları önemli olacaktır.

Kiracı Tahliye Taahhütnamesindeki İmzaya İtiraz Ederse Ne Olur?

Kiracı, tahliye taahhütnamesindeki imzanın kendisine ait olmaması durumunda imzaya itiraz edebilir. İmzaya itiraz edilmesi durumunda, imzanın kiracıya ait olup olmadığı araştırılır ve yapılan araştırma sonucunda itirazın kabulüne veya reddine karar verilir. Bu süreç, kiracının hakkını korumak amacıyla titizlikle yürütülmelidir. Araştırma, genellikle belgeler ve mümkünse grafolojik incelemeler ışığında yapılır ve sonuçlarına göre imzanın kiracıya ait olup olmadığına dair bir karar verilir.

Kiracının, tahliye taahhüdündeki imzaya itiraz etme hakkı, hukuki süreçlerin doğru ve adil bir şekilde işlemesi için önemlidir. Eğer itiraz kabul edilirse, tahliye taahhüdü geçersiz sayılır, reddedilirse, kiracının belirlenen tarihte tahliye etmesi gerekir.  


Yorum yapın

Ara WhatsApp