Kira Tespit Davası Şartları


Kira tespit davası, taraflar arasında konut veya işyeri kiralamalarında meydana gelen kira bedeli anlaşmazlıklarını çözmek için başvurulan bir davadır. Kira tespit davasını açabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır.

Kira tespit davasının koşulları, Türk Borçlar Kanunu’nun 344 ve 345. maddelerinde açıkça tanımlanmıştır. Kira tespit davası, bazı belirli şartların varlığı halinde açılabilir. Kira tespit davası açılabilmesi için, taraflar arasında bir kira ilişkisinin var olduğunu ispat eden bir yazılı veya sözlü kira sözleşmesinin bulunması gerekir. İster yazılı ister sözlü olsun, bu sözleşme çerçevesinde kiraya veren ve kiracı arasında bir anlaşma bulunmalıdır. Taraflar arasında kira sözleşmesinin kurulması herhangi bir şekle tabi değildir. Türk Borçlar Kanununda kira sözleşmesi için şekil şartı öngörülmemiştir. Kira sözleşmesi yazılı olabileceği gibi sözlü olarak da kurulabilir.   

Davanın açılabilmesi için Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) madde 114’e göre bir “hukuki yarar”ın var olması gerekir.  Davacının kira tespit davası açarken somut bir menfaati, yani hukuki yararı olmalıdır. Yani kira bedelinin tespiti sonucunda davacının durumunda olumlu bir değişiklik olabileceğine dair makul ve mantıklı bir beklenti içerisinde olması gerekir. Hukuki yararı bulunmayan dava, usulden reddedilir.

Türk Borçlar Kanununun (TBK) 344/3. maddesi gereği, kira bedelinin 5 yıl sabit kaldıktan sonra mal sahibi tarafından tespit davası açılabilmesi mümkündür.  Kira tespit davası arsa gibi gayrimenkuller için açılamaz; sadece konut veya çatılı işyerleri için geçerlidir. 

Kira Tespit Davası Nedir?

Kira tespit davası, kira kontratının yenilenmesi sürecinde karşılaşılan kira bedelinin ne kadar olması gerektiğiyle alakalı ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözülmesi amacıyla açılan hukuki bir süreçtir. Diğer adıyla kira bedelinin tespiti davası olarak da bilinen bu süreçte, mülk sahibi genellikle kira bedelinin piyasadaki mevcut durum ve rayiç fiyatlar doğrultusunda güncellenmesini talep ederken, kiracı kanunlara uygun bir artış yapılmasını istemektedir.

Bu dava, hem mülk sahibinin hem de kiracının haklarının korunmasında önemli bir role sahiptir. Mülk sahibi, mülkünün değerinin altında bir bedelle kiraya verilmesini önlemeye çalışırken; kiracı da haksız ve aşırı kira artışlarına karşı korunmak istemektedir. Her iki taraf için de hukuki bir çözüm yolu sunan kira tespit davası, adil bir kira bedelinin belirlenmesine olanak tanır.

Kira Tespit Davası Ne Zaman Açılır?

Kira sözleşmesinin en az beş yıl sürmüş olması şartı ile kira tespit davası her zaman açılabilir.  Bu davanın açılabilmesi için belirli bir dönemin bitmiş olması ve yeni kira döneminin başlaması gerekmez.

Eğer kiracı ve ev sahibi arasında kira bedelinin ne kadar olması gerektiği konusunda bir anlaşma varsa, kira bedeli bu anlaşmaya uygun olarak artırılır. Ancak, yeni kira bedelinin artışı, önceki yılın Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) yükseliş oranını aşamaz (TBK m.344/1). 

Yeni kira dönemi için anlaşma yoksa, kira bedelinin belirlenmesi için kira tespit davası açılabilir. Her yılın sonunda, örneğin, bir yıllık kira süresi bittikten sonra, kira bedelinin tespiti için dava açılabilir. Anlaşma olmadan, kira bedeli hakkaniyete uygun şekilde ve önceki yılın TÜFE’ye göre ortalama değişim oranını geçmeyecek biçimde hakim tarafından kararlaştırılır (TBK m.344/2).

5 yıl veya daha uzun süreli kira anlaşmalarında veya 5 yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde, her 5 yılın sonunda yeni kira yılı için kira bedeli yeniden hakkaniyete uygun olarak hakim kararıyla belirlenir. Kira bedelinin tespiti için paranın değerindeki değişim, kiralanan yerin durumu ve piyasadaki emsal kira bedelleri göz önünde bulundurulur. Bu durumda, beş yıl dolduktan sonra, örneğin 01.01.2019 tarihli bir sözleşme için, 01.01.2024’de tespit davası açılabilir. Kira bedeli belirlenirken, emsal kira sözleşmeleri ve dava konusu yerin özellikleri, bilirkişi inceleme ve mahkeme karşılaştırmasına dayanarak hakkaniyet kuralları dikkate alınarak belirlenir.

Kira tespit davaları, kira bedelinin belirlenmesinde hem kiralanan taşınmazın özelliklerini hem de emsal kira bedellerini dikkate alır. Piyasa rayici ve o bölgedeki benzer dairelerin kira fiyatları, kira bedelinin adil bir şekilde tespiti için ele alınır.

Kira Tespit Davası Açma Süresi

Kira tespit davası, kira bedelinin yeniden değerlendirilmesi talebiyle açılan bir davadır. Kira sözleşmesinin devam ettiği müddetçe, kiracı veya mal sahibi tarafından kira bedelinin makul seviyeye çekilmesi amacıyla açılabilir. Peki, kira tespit davası için bir süre sınırlaması var mıdır?

Kira tespit davası, kira bedelinin piyasa koşullarına göre adil bir şekilde belirlenmesini sağlamak amacıyla kiracılar ve mal sahipleri tarafından açılabilen bir davadır. Kira tespit davası açma süresi konusunda herhangi bir hak düşürücü süre veya zamanaşımı yoktur. Kira sözleşmesi devam ettiği sürece ve kira tespit davası açma şartları sağlandığı müddetçe, dava açma hakkı süresiz olarak devam eder. Bu nedenle, kira bedelinin hakkaniyetli bir seviyede tespit edilmesini isteyen taraflar için kira tespit davası açma süresi konusunda zaman baskısı bulunmamaktadır.

Kira Bedelinin Tespiti Davasında Zamanlama

Kira bedeli tespiti davası her zaman açılabilir. Fakat, kiraya veren için daha avantajlı olan husus, yeni kira döneminin başlangıcından 30 gün önce dava açılması ya da bu süre içerisinde kiraya verenin artış bildiriminde bulunmuş olmasıdır. Bu koşulların sağlanması durumunda, dava sonucu belirlenen kira bedeli yeni kira döneminin başından itibaren geçerli olur.

Aksi takdirde, yani ihtar gönderilmediği veya 30 gün öncesinde dava açılmadığı zaman, mahkemece tespit edilen yeni kira bedeli bir sonraki kira dönemi için bağlayıcı olacak ve bu durum kiraya veren açısından bir yıllık kira geliri kaybına neden olabilir.

Kira Tespit Davası Sonuçları

Bu davada odaklanılan asıl konu, kira bedelinin piyasa koşulları ve mevcut durum dahilinde yeniden değerlendirilerek tespit edilmesidir.

Kira tespit davası sonuçları, yalnızca kira bedelinin belirlenmesi üzerine odaklanır ve dava sonucu belirlenen kira bedelinin doğrudan tahsili mümkün değildir. Bu sebeple, kira bedelinin belirlenmesinin ardından tahsilat için ayrıca icra takibi yoluna gidilmelidir.

Anlaşmazlıkların çözümünde, kira tespit davası önemli bir araçtır ve adaletli bir kira bedelinin belirlenmesinde etkin bir yol sunar. Ancak, kira bedelinin tahsilatı konusunda, dava sonuçlarının yanı sıra icra takibine ihtiyaç duyulur. 

Tbk 345

Türk Borçlar Kanunu’nun 345. maddesi, kira bedelinin belirlenmesiyle ilgili düzenlemeleri içermektedir. Bu kapsamda, yasamız, kira bedelinin tespiti ile ilgili davanın ne zaman açılacağına dair bir sınırlama getirmemiştir.

Kiracı ya da kiraya veren, kira bedelinin belirlenmesine yönelik bir dava açmak istiyorlarsa ve mahkeme kararının yeni kira dönemi başından itibaren geçerli olmasını arzu ediyorlarsa, en önemli konulardan biri zamana dikkat etmektir. Bu durumda, davanın yeni kira dönemine en az 30 gün kala açılması ya da kira bedelinin artırılacağı yönünde kiracıya yazılı olarak bildirim yapılması gerekmektedir. Bu şartlar yerine getirildiği takdirde, mahkemenin belirleyeceği kira bedeli, yeni kira döneminin başından itibaren uygulanacaktır.

Kira Tespit Davası Arabuluculuk Şartı

Kira tespit davaları, kiracı ve mal sahibi arasında kiralanan taşınmazın kira bedelinin belirlenmesi ile ilgili çıkan anlaşmazlıkları çözmek amacıyla açılan davalardır. Bu tür davalarda arabuluculuk şartı, tarafların çözüm için yargıya gitmeden önce dava açma aşamasında bir uzlaşma yöntemi olarak zorunlu kılınmış bir ön adımdır.

Kira tespit davalarında dava açmadan önce arabuluculuk zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sürecin etkin bir biçimde tamamlanması gerekmektedir. Arabuluculuğa başvuru için adliyedeki arabuluculuk merkezleri veya UYAP sistemi kullanılabilir. Arabuluculuk sürecinin başlamasıyla birlikte üç haftalık bir süre tanınmakta ve gerektiğinde bu süre bir hafta daha uzatılabilmektedir.

Kira tespit davalarında arabuluculuk süreci genellikle şu adımları takip eder:

  1. Başvuru: Taraflardan biri, anlaşmazlık durumunda arabuluculuk merkezine veya belirlenen bir arabulucuya başvurur.
  2. Toplantı: Taraflar ve arabulucu bir araya gelerek sorunu masaya yatırır.
  3. Müzakere: Taraflar, arabulucunun rehberliğinde, herkesin çıkarlarına uygun bir çözüm bulmak için müzakere eder.
  4. Anlaşma: Uzlaşma sağlanırsa, taraflarca bir anlaşma metni imzalanır ve bu metin hukuki anlamda bağlayıcıdır.

Eğer arabuluculuk ile anlaşmaya varılamazsa, taraflar kira tespit davası açma hakkına sahiptir. Kira tespit davalarında arabuluculuk zorunludur ve dava açmadan önce arabulucuya başvurulması gerekmektedir. Aksi takdirde, mahkeme davanın usulden reddine karar verir. 

Kira Tespit Davası İhtar Şartı

Kira tespit davası açma sürecinde, özellikle kiracılar ve mülk sahipleri tarafından merak edilen konulardan biri de ihtar zorunluluğudur. Eğer kira sözleşmesinde, gelecek yıllar için kira artış oranı belirlendi ise, kira tespit davası sürecinde ihtar şartı aranmaz. Yani, bir kira tespit davası açmak için önceden bir ihtarda bulunma zorunluluğunuz bulunmuyor. 

Buna karşılık eğer kira sözleşmesinde kira artış oranı yazılmamışsa; kira tespit davasının karar aşamasında, mahkeme tarafından belirlenen kira bedelinin ne zaman itibarıyla uygulanacağı konusunda ihtar çok önemli bir işleve sahiptir. Kira sözleşmesinin beşinci yılı dolmadan en az 30 gün önce kiracıya ya da mülk sahibine bir ihtarname gönderilirse, bu durumda mahkeme tarafından belirlenen yeni kira bedeli, yeni kira döneminden itibaren geçerli olacaktır.

5 Yıldan Önce Kira Tespit Davası Açılabilir mi?

Kural olarak; koşulları oluştuğu takdirde kiracının da, kira tespit davası açmaya hakkı vardır. Kira tespit davasında hukuksal ilişki ve hukuksal yarar şartının bulunup bulunmadığı, davanın her safhasında kendiliğinden araştırılır. Eğer bu şartlar yoksa kira tespit davası reddedilir. 

Eğer kira sözleşmesinde kira artış oranı belirtilmemişse, kira tespit davası açmak için kira sözleşmesinin 5 yıl süreyle devam etmiş olması gerekmez. Kira tespit davasının açılabilmesi için 5 yıl beklenmesi gerekmez.

Kira Tespit Davası 5 Yıl

Eğer kira sözleşmesinde taraflar kira artış oranını belirlemiş ise, mahkeme genellikle bu kayda uygun hareket eder. Sözleşmedeki bu kayıt, yeni kira dönemi için uygulanacak kira bedelinin nasıl belirleneceğini içerir.

Sözleşmede yer alan kira artış oranı TÜFE oranını aşarsa, artışın TÜFE’yi aşan kısmı için hukuki geçerlilik taşımaz. Bu, kiracıları aşırı kira artışlarına karşı korumak için oluşturulmuş bir düzenlemedir.

Kiracının ve mülk sahibinin akıllarındaki en önemli sorulardan biri, kira süresinin 5. yılı sonunda kira bedelinin nasıl belirleneceğidir. Bu süre zarfında taraflar arasında herhangi bir anlaşma olup olmadığı göz ardı edilir; yani 5 yıl tamamlandığında, kira bedelinin artışı için tarafların anlaşmış olması şartı aranmaz. Burada asıl önemli olan, 5 yılın dolmuş olmasıdır.

Tarafların yenilenen kira dönemlerinde veya beş yıldan sonraki her beş yılın sonunda yenilenen kira yılında uygulanacak kira bedelleri tüketici fiyat endeksindeki artış oranları gözetilerek belirlenecektir. 

5. Yıl Sonunda Kira Artışı Nasıl Hesaplanır?

Kira artışının hesaplanması aşamasında, baz alınacak değerler hakim tarafından titizlikle incelenir. Kiralanmış olan yerin mevcut durumu ile birlikte, benzer özelliklerdeki diğer mülklerin kira bedelleri (emsal kira bedelleri) dikkate alınır. Bu veriler, kira bedelinin belirlenmesinde önem taşır.

Ek olarak, tüketici fiyat endeksindeki değişim oranı da göz önünde bulundurulmalıdır. Tüketici fiyat endeksinin son on iki aylık ortalamadaki değişimi, kira artışında önemli bir faktör olarak ele alınır. Bu oran zamana göre değişiklik gösterdiğinden, güncel endeks verileri hesaplamada kullanılmalıdır.

Sonuç olarak, 5. yıl sonunda kira artışının hesaplanması sırasında; mahkeme tarafından; mevcut durum, piyasa koşulları, emsal kira bedelleri ve tüketici fiyat endeksindeki artış oranı gibi çeşitli etkenler dikkatle değerlendirilerek, yeni kira ücreti belirlenir. Bu süreç, adil bir kira belirleme sürecinin gerçekleşmesini sağlamak için yasalarca öngörülmüştür.

Ancak, eğer ev sahibi bu davayı açmazsa veya açma ihtiyacı duymazsa, kira artışını kanuni bir sınır dahilinde yapılır. 

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 344.üncü maddesinde “Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalarının, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemesi koşuluyla geçerli” olacağı düzenlenmiştir.

Borçlar kanunundaki bu düzenleme ile, sözleşmenin yenilenmesi halinde yeni dönemde uygulanacak kira bedelinin artışı konusu taraflara bırakılmıştır. Fakat tüketici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemesi koşulu getirilerek kira artışında sınırlandırmaya gidilmiştir.

Yargıtay İçtihadı birleştirme kararına göre, kira tespit davasında mahkeme, öncelikle tarafların tüm delilleri varsa emsal kira sözleşmelerini dosyaya alınmalı, dava konusu edilen taşınmaz ve tarafların bildirdiği emsalleri bilirkişi eli ile teker teker incelenmeli, dava konusu yer ile emsalleri ayrı ayrı (konumu, çevresi, niteliği, kullanım şekli, kira başlangıç tarihi, kira süreleri vb.) kira parasına etki eden tüm özellikleri karşılaştırılmalı, emsal kira bedellerinin niçin uygun emsal olup olmadığını somut gerekçelerle açıklanmalı, dava konusu taşınmazın yeniden kiraya verilmesi halinde getirebileceği kira bedeli belirlenmeli, hakimce bu kira parası dikkate alınmak suretiyle hak ve nesafete; özellikle tarafların kira sözleşmesinden bekledikleri amaçlarına uygun makul bir kira parasına hükmedilmelidir.

5 Yılı Dolan Kiracıya İhtarname

Türk Borçlar Kanunu’na göre kira bedelinin tespiti davasının açılmasını gerektiren herhangi bir ihtarname gönderimi şartı bulunmamaktadır. Ancak kiralama süresi 5 yılı dolduran kiracılara yönelik olarak kira bedelinin artırılacağının bildirilmesi önemli bir husustur.

Kiraya veren, TBK’nın 345/2. madde hükümlerine uygun olarak kiracıya ihtarnamenin usulüne uygun bir şekilde gönderilmesi halinde, kira bedelinin artırılacağına ilişkin yazılı bir bildirimde bulunabilir. Kira sözleşmesinde kira artış oranı belirlenmemişse, bu bildirimin yeni kira döneminden en az 30 gün önce kiracıya ulaşmış olması gerekmektedir.

5 Yılı Dolan Kiracıya İhtarname Örneği

                 İHTARNAME

İhtar Eden :

Adres 

Vekili           : Av. Mustafa KÖK

Adres     :İçerenköy Mahallesi Üsküdar İçerenköy Yolu Caddesi Bikeç Apartmanı 

                                        No:4/5    Ataşehir /İstanbul

Muhatap :

Adres  

Konu   : 01/03/2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, 01/03/2019 tarihli kira sözleşmesine istinaden aylık kira bedelinin net 15.000 TL olarak ödenmesini içeren ihtarnamedir.

Kiraya Konu Taşınmazın Adresi   :

Kiranın Başlangıç Tarihi             : 01/03/2019

Açıklamalar :

1. Müvekkilim, kiraya veren olarak 01.01.2019 tarihinde sizlerle imzalanan kira sözleşmesi gereğince, belirtilen adreste yaklaşık 5 yıl süresince aylık 5.000 TL kira bedeli altında kiracı olarak bulunmaktasınız. Sözleşme imzalandığında kira bedeli, karşılıklı yükümlülüklere ve edim dengesine uygundu. Ancak zaman içinde değişen ekonomik koşullar ve artan enflasyon ile kiralananın değeri ve satın alma gücü azalmıştır.

2. Belirtilen taşınmazın mevkii, ulaşım açısından oldukça elverişli, Kozyatağı Metro İstasyonuna 5 dakikalık mesafede olup, diğer toplu taşıma araçlarına da yakındır. 1999 depreminden sonra 2010 yılında depreme karşı dayanıklı olarak inşa edilmiş ve asansörlüdür. Bu ve emsal bedellerin yükselmesi nedeniyle 01.01.2024 itibariyle aylık kira bedelinin 15.000 TL olarak güncellenmesi gerekmektedir.

3. 01.03.2024 tarihinden başlayarak aylık kira bedelinin 15.000 TL’ye çıkarılmasını kabul etmediğiniz takdirde, ödemelerinizi bu miktar üstünden yapmamanız halinde kira tespit davası açacağımızı ve dava sonucunda oluşacak yargılama giderleri ile vekalet ücretini de ödemek zorunda kalacağınızı ihtaren bildiririz (25.04.2024).

İhtarda Bulunan Vekili  

  Av. Mustafa Kök

               Sayın Noter,

İşbu ihtarname örneğinin bir nüshasının APS yoluyla muhataba tebliğ edilmesini, tebliğ edildiğine dair şerhin bulunduğu bir nüshanın tarafımıza verilmesini ve bir nüshanın da noterlikce saklanmasını saygılarımla müvekkilim adına istemekteyim. (25.042024)

Kira Sözleşmesinde Artış Oranı Belirtilmemişse

Taraflar arasındaki kira sözleşmesinde sadece ilk yıla ait kira bedeli yazılmış olabilir. Bunun yanında birden fazla yılı kapsayan kira sözleşmesinde her bir yıl için ödenecek kira bedelleri açıkça ayrı ayrı da yazılmış veya miktarın açıkça belirlenmesini sağlayacak artış kuralı getirilmiş olabilir. Eğer kira sözleşmesinde kira artış oranı belirlendi ise, kira tespit davası açmak için mal sahibinin kiracıya noterden ihtar çekmesine gerek yoktur.  

Kira sözleşmesinde uzayan yıllar için kira artış oranı belirtilmişse, noter ihtarına gerek olmadan kira tespit davası açılabilir. İhtar gönderilmemesi dava açma hakkını yitirmenize sebep olmaz. 

Ülkemizde yüksek enflasyon olduğundan ve fiyatlar sürekli arttığından, kira sözleşmesinden artış oranının belirtilmemesi çok az karşılaşılan bir durumdur. Ancak çok nadir de olsa bazen kira sözleşmesine artış oranı yazılmamış olabiliyor. 

Kira artış oranının sözleşmede yazılmadığı bir durumda,yeni dönem için bir kira bedeli üzerinde anlaşma sağlanamazsa ve kira bedelini mahkeme tespit edecektir. Eğer kira sözleşmesinde artış oranı konusunda bir düzenleme yoksa ve mal sahibi de dava açmadıysa; kiracı mevcut kira bedelini ödemeye devam ederek gayrimenkulü kullanabilir. Ancak, eğer kiraya veren yeni kira dönemine ilişkin bir artış talep ediyorsa, mahkemeye başvurarak artış oranının hâkim tarafından tespit edilmesini isteyebilir; bu tür davalara kira tespit davası adı verilmektedir.

Kira Tespit Davası Bilirkişi Raporu

Kira tespit davası sırasında mahkemeye tarafından alınacak bilirkişi raporu, davanın seyrini belirleyecek en önemli delillerden biridir. Taşınmazların kiralanmasıyla ilgili yaşanan anlaşmazlıkların çözümlenmesinde başvurulan bu rapor, hâkim tarafından göz önünde bulundurulur. 

Bir kira tespit davası bilirkişi raporu, mülkün özellikleri hakkında ayrıntılı bilgiler içerir ve aşağıdaki durumlar dikkate alınır:

Rapor, dava konusu olan gayrimenkulün fiziki özelliklerini analiz eder. Bu, bina ya da dairenin genel durumunu, büyüklüğünü ve varsa ek özelliklerini içerir. Gayrimenkulün bulunduğu yer, çevredeki diğer taşınmazlarla ve bölgenin genel durumu ile kıyaslanarak değerlendirilir. Konumu, kira bedelinin tespiti açısından önemli bir faktördür. Mülkün bulunduğu çevre ve bölgedeki sosyal, ekonomik altyapının değerlendirilmesi kira değerini etkileyen unsurlardır. Ulaşım olanakları, eğitim kurumları, alışveriş merkezleri gibi yerlere yakınlığı kira tespitinde  göz önünde bulunur. Önceki ve potansiyel kira sözleşme bedelleri, kira süresi gibi hususlar raporda yer alır. 

Bir kira tespit davası bilirkişi raporu amacı, dava konusu taşınmazın, mevcut piyasa koşulları ve yasal düzenlemeler ışığında, adil ve güncel bir kira bedelinin belirlenmesine yardımcı olmaktır. Rapor, gayrimenkulün boş olarak kiraya verilmesi durumunda ulaşabileceği muhtemel kira bedelini tahmin eder ve bu tahmin, davanın sonucunda hâkime rehberlik eder.

10 Yıllık Kiracının Kira Artışı

Türk Borçlar Kanununa göre; kira artış oranı son on iki aya ait tüketici fiyat endenksinin ortalamasından fazla olamaz. Piyasa koşullarında yaşanan olağan dışı artışların etkilerini azaltmayı amaçlayan kanuni düzenleme, kira sözleşmesi yenilenen 10 yıllık kiracıların da kira zamlarında ani ve yüksek artışlarla karşılaşmasını engelliyor.

10 yıllık gibi uzun bir süredir aynı evi kiralayan kişiler için bu düzenleme önemli bir güvence oluşturuyor. Kiracının mevcut ekonomik koşullar içerisinde bütçesinin dengede tutulması için kira artışının makul seviyelerde kalması sağlanmış oluyor. Bu sayede, kiracılar konutlarından ayrılmak zorunda kalmadan ödenebilir kira bedelleri ile oturmaya devam edebilirler.

Kira Tespit Davası Dilekçe Örneği

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesine

Davacı :Murat Aytekin  TC No

Adres                 :

Vekili                  : Av. Mustafa KÖK

Adres                 :İçerenköy Mahallesi Üsküdar İçerenköy Yolu Caddesi Bikeç Apartmanı No:4/5

                             Ataşehir /İstanbul

Davalı : Binali Aytekin – TC No   

Adres                :Çamlık Mahallesi İkbal Caddesi NO:3 Daire 18  Ataşehir/ İstanbul

Dava Değeri     : 12.000,00-TL (Aylık Kira Bedeli Farkı)

Konu :  Kira bedelinin tespiti davası

Arabuluculuk Dosya No: 2024/ 001

Açıklamalar :

Davacı, müvekkilimin maliki olduğu ” Çamlık Mahallesi İkbal Caddesi NO:3 Daire 18  Ataşehir/ İstanbul” adresinde yer alan “konut” niteliğindeki taşınmazda 01.03.2018 başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak bulunmaktadır.

Müvekkilim söz konusu taşınmazın malikidir. AtaşehirTapu Müdürlüğüne müzekkere yazılarak söz konusu taşınmazın tapu kaydının istenilmesini talep ederiz. 

 Müvekkilimin elinde olan 01.03.2018  başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereği aylık net kira bedeli 1.500,00-TL olarak belirlenmiştir. Ödenen aylık kira bedeli, günümüz ekonomik koşullarında ortaya çıkan gelişmeler, toptan eşya ve geçim endeksleri, çevrenin koşulları, taşınmazın bulunduğu yer, konumu ve benzeri  koşullar da dikkate alınmak üzere çevre rayiç kira bedellerindeki artışlar ve ekonomik esaslar da göz önünde bulundurulduğunda emsallerin çok gerisinde kalmıştır. 

Bu sebeple kira bedelinin arttırılması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine, İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım A.Ş.ye ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş’ye müzekkere yazılarak  ” Çamlık Mahallesi İkbal Caddesi Gönülden Sokak NO:3 Daire 18 Ümraniye/ İstanbul” adresinde bulunan abonelik başvurusunda kullanılan kira sözleşmesinin bir örneğinin istenilmesini talep ederiz. 

Taraflar arasındaki kira sözleşmesinde kira bedelinin uzayacak her yıl için artırılacağına dair hüküm bulunmaktadır. Davalı tarafından müvekkilime ödenen güncel kira bedeli aylık 8.000.00-TL’dir 

Kira bedelleri  müvekkilimin Türkiye İş Bankasında yer alan TR35 0*** 4000 **** **** **** **No’lu İban hesabına ödenmiştir. İş Bankası’na müzekkere yazılarak davalı tarafından yapılan ödeme dekontlarının istenilmesini talep ederiz. 

Tüm bu nedenlerle, tüm dava ve yasal haklarımız saklı kalmak kaydı ile, dava konusu taşınmazın kira bedelinin taşınmazın niteliği, tüm ticari gelişmeler ve ekonomik esaslar göz önünde bulundurularak rayiç bedellere uygun olarak yeniden tespit edilmesi ve 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 20.000,00- TL ye arttırılması için bu kira tespit davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

Huzurdaki anlaşmazlığın çözümü için arabulucuya başvurulmuş ancak görüşmeler sonunda anlaşma sağlanamamıştır. (EK -1: Arabulucu Son Tutanağı)

Hukuki Nedenler : Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

Hukuki Deliller : Kira sözleşmesi, tapu kaydı, emsal rayiç kira bedelleri, banka kayıtları, keşif ve bilirkişi incelemesi, arabulucu son tutanağı

Sonuç ve istem : 

Yukarıda açıklanan nedenlerle dava konusu taşınmazın aylık kira bedelinin 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren aylık net  20.000,00-TL ye çıkarılarak tespitine, 

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ederim.

Saygılarımla, 27.02.2024 

  Davacı Vekili

Av. Mustafa KÖK

Yorum yapın

Ara WhatsApp