VUK 359


Vergi kaçakçılığı suçu, vergi kanunlarına göre oluşturulması, saklanması ve gerektiğinde ibraz edilmesi zorunlu olan belge, kayıt ve defterlerin kasıtlı olarak usulsüz şekilde düzenlenmesi veya değiştirilmesini kapsar. Bu madde dahilinde aşağıdaki gibi davranışlar vergi kaçakçılığı sayılmaktadır.

 • Vergi kanunları gereği tutulması zorunlu olan belgelerde usulüne uygun olmayan düzenlemeler yapmak,
 • Yasal kayıtlarda bilinçli olarak değişiklik veya tahrifat gerçekleştirmek,
 • Vergi kayıtlarının yok edilmesi,
 • Yasal kayıtlar üzerinde hileler yapılması.

Bu eylemler, devletin vergi gelirlerini eksiltmeye ve vergi adaletini bozmaya yönelik kasıtlı hareketlerdir ve ciddi cezai yaptırımları beraberinde getirmektedir.

VUK 359 maddesi, vergi kaçakçılarına karşı caydırıcı olmak ile birlikte aynı zamanda mali disiplin ve şeffaflığın sağlanmasına da katkıda bulunur. 

Vergi mükellefleri için VUK 359 maddesi, yasal yükümlülükleri ve olası cezai sonuçları açıkça ortaya koyan bir hükümdür. Dolayısıyla mükellefler, vergisel işlemlerinde bu hükümlere karşı dikkatli ve uyumlu olmalıdırlar.

Sahte Fatura Kullanma Suçu

Bu suç, vergi hukuku bakımından büyük bir suistimale yol açmakta ve devletin vergi gelirlerini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, sahte fatura kullanma fiili açığa çıktığında, failler üç yıldan sekiz yıla kadar değişen hapis cezaları ile karşı karşıya kalabilirler. Aynı zamanda, bu eylemi gerçekleştiren birey veya kurumlar, vergi kaçakçılığı yaptıkları toplam miktarın üç katı oranında vergi ziyaı cezası ile de cezalandırılır.

Vergi idaresi tarafından yapılan denetimler sırasında sahte fatura kullanıldığının tespiti durumunda, bu ciddi finansal yaptırımların uygulanması söz konusudur. Hem hapis cezası hem de ağır mali cezaların varlığı, sahte fatura kullanımının önlenmesi yönünde caydırıcı bir etken oluşturmakta ve vergi adaleti ilkesinin korunmasına yönelik katkı sağlamaktadır.

Sahte fatura (Naylon Fatura) Suç Unsurları

Sahte fatura kullanma suçu, bireylerin veya tüzel kişiliklerin yasal olmayan bir şekilde, bilinçli olarak sahte (naylon) fatura kullanmaları durumunda işlenen bir vergi kaçakçılığı suçudur. Bu suçun oluşumunda manevi unsur önemli bir rol oynar. Yani, bir faturanın sahte kullanılmasında kasıt, suçun oluşabilmesi için aranır.

 • Manevi Unsur: Sahte faturanın bilerek ve isteyerek kullanılması durumunda kasıt gerçekleşmiş olur.
 • Fail: Sahte fatura kullanımında faali gerçekleştiren kişi, suçun failidir.

Sahte fatura kullanan kişi fail olarak kabul edilir. Ancak, bazı durumlarda, özellikle velayet veya vesayet altındakilerin eylemlerinden dolayı ceza sorumluluğu, onların adına hareket eden vasi, veli veya kayyuma aittir. Bu durumda, doğrudan ilgili bireylere değil, onları temsil eden kişilere dava açılır.

Tüzel kişiliğe sahip yapılar doğrudan hürriyeti kısıtlayıcı ceza ile cezalandırılamazlar. Bu tür bir ceza yalnızca gerçek kişilere uygulanabilir. Eğer sahte fatura düzenleme eylemi bir tüzel kişiliğin yöneticileri veya amirlerinin talimatları doğrultusunda gerçekleştirilmiş ise bu durumda suça iştirak hükümleri çerçevesinde adli işlem yapılır.

Sahte fatura (naylon fatura) düzenlemenin vergi kaçakçılığı suçları içinde yer alması, hem bireysel hem de toplumsal mali yükümlülükler açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. 

Sonuç olarak, sahte fatura kullanma suçu, belirli bir kasıt unsurunu içerir ve failin bu eylemi bilerek ve isteyerek gerçekleştirmesi durumunda oluşur. Sahte fatura kullanımı, vergi kaçakçılığı suçlarına girer ve bu suç tipinin yasal sonuçları vardır. Suçun tespiti halinde ilgili kişilere yasalar çerçevesinde cezai işlemler uygulanır.

Naylon Fatura Cezası

Vergi mükellefleri, naylon fatura olarak adlandırılan ve gerçekte bir hukuki işleme dayanmayan sahte belgeleri kullanarak vergi yükümlülüklerini azaltmayı veya kaçınmayı hedefleyebilirler. Naylon fatura kullanımının sebepleri arasında ödenen vergiyi asgari düzeye indirmek, haksız vergi indirimi sağlamak veya vergi iadesi talep etmek bulunabilir. Ayrıca bazen tamamen vergi ödemekten kaçınma gayesi de söz konusu olabilmektedir.

Türk Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında, sahte belge kullanımı ciddi yaptırımlar gerektiren bir kaçakçılık suçu olarak tanımlanır. Bu suçu işleyen bireyler VUK’un ilgili maddelerine göre yargılanabilir ve 3 ila 8 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılabilirler.

Naylon Fatura Nedir? Naylon fatura, VUK nun 227. maddesine göre zorunlu unsurları içermeyen ve herhangi bir gerçek hukuki ilişkiye dayanmayan belgeler için kullanılan bir tabirdir. Bu faturalar, gerçek bir işlem veya durum olmadığını bilmek kaydıyla düzenlenmektedir. 

Naylon Fatura Kullanmanın Cezaları VUK 359. maddesinin açıklamaları çerçevesinde değerlendirildiğinde, fatura da dâhil olmak üzere sahte belge kullanımı vergi kaçakçılığı olarak nitelendirilir ve yasal yaptırımları beraberinde getirir. Türk Ticaret Kanunu ve VUK hükümlerine göre düzenlenmesi gereken ancak gerçek bir hukuki ilişkiye dayanmayan faturaların naylon (sahte) fatura olarak sınıflandırılması mümkündür.

Naylon fatura suçu, bilinçli bir şekilde gerçeği yansıtmayan faturanın vergilendirme işlemlerinde kullanılmasını içerir. Suçun işlenmesi için faturanın düzenlenmesinden bağımsız olarak, kullanım sırasında vergi yükümlülüklerini etkileme amacı gütmek yeterlidir.

Suçun maddi unsurlarından biri olarak, naylon fatura düzenleyen kişilerin amacının, gerçek karı gizleyip vergi tahakkukunu düşük göstermek olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda, bu tür bir fatura kullanmak vergi zıyaına sebep olmasa dahi, yalnızca kullanım eylemi bile suçun oluşumu için yeterlidir. 

Sonuç olarak, naylon fatura kullanımı sadece ağır cezai yaptırımlarla sonuçlanmakla kalmaz, aynı zamanda ticari itibarın zarar görmesine ve mali şeffaflığın ihlali gibi uzun vadeli olumsuz sonuçlara yol açabilir. 

Sahte Fatura Cezası

Sahte fatura kullanımı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) tarafından ciddi bir suç olarak kabul edilmektedir. Kanunun 359/b maddesine göre, sahte belge kullanan kişilere ağır cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Eğer sahte bir fatura veya belge düzenleyen ya da kullanarak haksız kazanç elde eden kişiler tespit edilirse, bu durum üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile sonuçlanabilir.

VUK’a göre sahte belge; hiçbir gerçek muamele veya durum olmaksızın, varmış gibi göstermek amacıyla hazırlanan belgedir.  

Vergi Kaçırma Cezası

Vergi kaçırma cezasının belirlenmesinde, suçun niteliği, işleniş biçimi ve sonuçları gibi değişkenler göz önünde bulundurulur. Söz konusu suçu işleyen kişi veya kurumlar, yasalar çerçevesinde adalet önünde hesap vermek durumundadır. Bu, devletin mali kaynaklarının korunması ve adil bir vergi düzeninin sağlanması açısından elzemdir.

Vergi kaçırma eylemleri aynı zamanda vergi hukukunun temel ilkelerine aykırı olduğundan, bu tarz suçlar hassasiyetle takip edilir ve gerekli cezai işlemler hızlı bir şekilde uygulanır.

Hukuki süreçler ve vergi denetimleri, vergi kaçakçılığının önlenmesinde kritik bir rol oynar. Bu nedenle, vergi mükelleflerinin yasalara uygun davranmaları ve vergisel yükümlülüklerini doğru ve zamanında yerine getirmeleri, olası bir vergi kaçırma cezasından kaçınmanın en etkili yoludur.

Vergi Kaçakçılığı Cezası

Vergi kaçakçılığı suçu, yasalara göre ciddi bir finansal suçtur ve bu suçu işleyenler önemli cezalarla karşı karşıya kalabilirler. Özellikle, sahte fatura düzenleme veya kullanma eylemi, vergi kaçakçılığı suçunun tipik bir örneğidir ve bu suç için belirlenen ceza süresi en az 3 yıl ve en fazla 8 yıl hapistir.

Türkiye Cumhuriyeti’nde, Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin (b) fıkrası uyarınca, sahte fatura düzenleyen veya kullanan kişiler için adli cezalar açıkça belirlenmiştir.

Naylon Fatura Suçunda Şikayet Süresi

Bu tür suçlar, kamu düzenini ihlal ettiği için şikayete bağlı olmaksızın ceza hukuku kapsamında incelenir. Şayet vergi kaçakçılığı suçu olarak tanımlanan naylon fatura düzenleme veya kullanma fiili gerçekleşirse, bu durum ilgili makamlarca öğrenildiği anda savcılık kendiliğinden harekete geçmek zorundadır.

Savcılık makamı, naylon fatura suçuna yönelik ihbar veya bilgi alır almaz soruşturma başlatır. Soruşturma esnasında yeterli delil toplanması ve suç şüphesinin somutlaşması halinde kamu davası açılır. Açılan kamu davası, iddia makamı olarak görev yapacak savcılar tarafından yürütülür ve suçun cezalandırılması amacıyla dava sonuçlanıncaya kadar sürdürülür.

Ceza davalarının temelinde yatan ilke, kamu menfaatinin korunmasıdır. Bu sebepten dolayı şikayetten vazgeçilmesi dahi ceza davalarının düşmesine yol açmaz. Savcılık makamı, devlet adına hareket ederek, kamu düzeninin ve toplumun menfaatlerini gözetir. Naylon fatura suçunda da şikayetin bulunup bulunmamasına bakılmaksızın, savcılık suçun varlığına dair bilgi edindiğinde soruşturma yürütmekle yükümlüdür ve bu suçun takibi için herhangi bir şikayet süresi sınırlaması söz konusu değildir.

Naylon Fatura Suçunda Zamanaşımı

Bu suçlar için dikkate alınması gereken önemli hususlardan biri zamanaşımı süresidir. Naylon fatura suçunda zamanaşımı, dava açma hakkını sınırlayan önemli bir faktördür.

Zamanaşımı süresi, naylon fatura suçlarında dava açılabilmesi için kritik bir öneme sahiptir. Konuyla ilgili olarak belirlenen 8 yıllık dava zamanaşımı süresine uygun hareket edilir. Bu durum suça ilişkin cezai takibin başlatılması veya sürdürülmesi için izlenen zaman dilimini ifade eder.

Eğer 8 yıllık süre geçtikten sonra bir dava açılırsa, zamanaşımı sebebiyle dava düşebilir. Bu sebeple, dava açma hakkı bu sürenin dolmasını takiben son bulur.

Özetle, naylon fatura suçunda zamanaşımı şikayet süresi olarak bilinen 8 yıllık dava zamanaşımı süresi, suç tespit edildikten sonra başlar ve bu süre içerisinde adli işlemlerin tamamlanması gerekir. Sürenin dolması adli takibin sonlandırılması anlamına geleceğinden, suçun işlendiği andan itibaren zamanaşımına dikkat etmek hayati önem taşır.

Naylon Fatura Suçunda  Uzlaşma

Naylon fatura suçunda uzlaşma süreçleri, şüpheli veya sanık konumundaki kişilerin mağdurlarla, bir uzlaştırmacının yardımıyla çözüme ulaşmaya çalıştığı durumları kapsamaktadır. Suç teşkil eden eylemler içinde, adalet sistemi tarafından belli şartlar altında uzlaşma yoluna gitmeyi mümkün kılabilir.

Vergi kaçakçılığı ve bu kapsamda ele alınan naylon fatura suçu, genellikle uzlaşmaya izin verilmeyen suçlar arasında sayılır. Bu tür suçlar kamu düzeni ile ilgili olduğu ve geniş çaplı etkilere sahip olduğundan, uzlaşmanın kapsam dışı bırakılmasının altında yatan temel sebep budur.

Naylon Fatura Suçunda Etkin Pişmanlık

Naylon fatura suçunda etkin pişmanlık ilkesi gereği, sanıklar belli koşulları sağladıkları takdirde ceza indirimlerinden faydalanabilmektedirler. Etkin pişmanlık yararlanma şartları şunlardır:

 • İlgili verginin tamamının ödenmesi gerekmektedir.
 • Ödenmesi gereken verginin gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ödenmelidir.
 • Uygulanan cezaların yarısı ödenmeli, böylelikle indirim için yasal zemin hazırlanır.

Bu şartların yerine getirilmesi halinde, soruşturma evresinde bu koşulların sağlanması durumunda verilen ceza yarı yarıya azaltılabilir. Kovuşturma evresinde ise bu şartlar gerçekleştirildiği takdirde, hüküm verilene kadar geçen sürede ceza, üçte bir oranında indirilebilir.

Ceza indiriminden yararlanabilmek için ek olarak şu koşullar da aranmaktadır:

 • Vergi mahkemesinde hiçbir dava açılmamış olmalıdır.
 • Vergi mahkemesinde bir dava açılmışsa, bu davada feragat edilmiş olmalıdır.
 • Herhangi bir kanun yoluna başvurulmamış olmalıdır.
 • Kanun yollarına başvurulmuşsa, bu yollardan vazgeçilmiş olmalıdır.

Bu noktalara dikkat edildiğinde, naylon fatura kullanımı suçlamasıyla yargılanan sanıklar, görevli mahkeme karşısında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilirler. Özetle, bahsedilen koşulların yerine getirilmesiyle, suçtan kaynaklanan hukuki sorumluluklar hafifletilebilir ve cezai yaptırımlar azaltılabilir.

Naylon Fatura Suçunda Görevli Mahkeme

Naylon fatura kullanan veya bu şekilde vergi kaçıran birey ya da kurumlar hakkında açılacak dava durumunda, Asliye Ceza Mahkemesi yargılama sürecini yürüten ana mahkemedir. Bu mahkemeler, genellikle il ve ilçe merkezlerinde bulunur ve vergi suçlarına ilişkin davaları görme yetkisine sahiptir.

Yargılama sırasında, naylon fatura kullanımı detaylı bir şekilde incelenir ve kanıtlar değerlendirilir. Mahkeme, suçun unsurlarını ve yasal yükümlülüklerin ihlal edilip edilmediğini belirlemek için delilleri dikkate alır.

Yorum yapın

Ara WhatsApp