Veraset İlamı

Veraset İlamı

Veraset ilamı, miras hukuku çerçevesinde vefat eden bir kişinin ardından mirasçılarını ve mirasın nasıl paylaşılacağını kanuni olarak belirleyen resmi bir belge olarak tanımlanabilir. Bu belge, yasal mirasçıların kimliğini tespit etmekte ve mirasın adil bir şekilde paylaşımını sağlamakta önemli bir role sahiptir.

Ölüm olayının ardından mirasçıların haklarını yasal olarak belgelendiren veraset ilamı, sulh hukuk mahkemeleri tarafından verilmektedir. Bu belge; taşınır ve taşınmaz malların intikali, banka hesapları gibi finansal varlıkların mirasçılara aktarılması, sigorta poliçelerinden doğan hakların alınması gibi işlemlerde kullanılır. 

Veraset İlamı almak için miras bırakanın ölümünden sonra, mirasçılar tarafından veya mirasçıları temsil eden bir avukat tarafından başvuruda bulunulur. Gerekli belgeler, aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. 

 • Ölüm belgesi,
 • Mirasçıların nüfus cüzdan suretleri,
 • Varsa vasiyetname gibi diğer destekleyici belgeler.

Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından, mahkeme mirasçıları ve miras paylarını belirleyen bir veraset ilamı düzenler.

Veraset ilamı, miras işlemlerinin yasal ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlaması açısından büyük bir öneme sahiptir. Vefat eden kişinin mal varlığının mirasçılarına kanunlar çerçevesinde ve adaletli bir biçimde intikalini temin eder. Ayrıca, Veraset ilamı, olası anlaşmazlıkları önleyici bir role sahip olup, mirasçıların her birinin mirastan alacağı payı gösterir. 

Veraset İlamı, mirasçıların hukuki haklarını güvence altına almanın yanı sıra, mirasın kanunen doğru kişilere intikal etmesini sağlayarak toplumsal ve hukuki düzenin korunmasına katkıda bulunan bir belgedir.  

Ölen Kişinin Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Vefat eden kişinin miras bıraktığı mülkleri ve hakları resmi olarak mirasçılarına devredilebilmesi için mahkemeden veraset ilamı almak gerekir. Bu süreç, mahkemede açılacak bir dava ile yürütülür. Davanın açılması için avukat vasıtasıyla talepte bulunmak en yaygın yöntemdir. Dava süreci, mahkemenin miras bırakanın tüm varislerini belirleyerek, buna yönelik bir karar tanzim etmesiyle sonlanır. Veraset ilamı mahkeme tarafından tüm resmi işlemlerde kabul gören bir belgedir ve mirasçılık sıfatının kanıtlanmasında esas alınır.

Noter yoluyla veraset ilamı almak daha hızlı ve pratik bir yöntem olabilir. Noter, vefat eden kişinin nüfus kayıt örneği, ölüm belgesi gibi evrakları inceledikten sonra gerekli işlemleri yapıp mirasçılık belgesini düzenler. Noterden alınan veraset ilamı da mahkeme tarafından verilen mirasçılık belgesi ile aynı hukuki değere sahiptir.

Veraset ilamı işlemi için gerekli temel belgeler şunları içerir:

 • Vefat eden kişinin ölüm belgesi,
 • Nüfus kayıt örneği,
 • Varsa vasiyetname veya miras sözleşmesi,
 • Kimlik bilgileri ve diğer yasal temsil gerektiren belgeler.

Veraset ilamı, miras işlemlerinin yasal bir zeminde yürütülmesi için elzemdir. Bu işlemi hızlı ve güvenilir bir şekilde yürütmek isteyenler, vefattan sonra mahkemeden veya noterden ilgili belgeyi alabilirler. Her iki yöntem de mirasçıların hukuki haklarını gözetir ve mirasçılık sürecinde gereklidir. Noter ve mahkemeler bu hizmeti verebilir iken, sürecin sağlıklı yürütülmesi için uzman bir avukattan destek almanızı öneririz.

Veraset İlamının Hukuki Niteliği

Veraset İlamı, miras bırakanın ölümünün ardından mirasçılarının kimler olduğunun resmi olarak tespit edildiği bir belgedir. Ancak bu belge, mirasçılık hakkının kesin kanıtı olarak görülmemelidir. Miras hukukuna göre, veraset ilamı kesin bir delil değil, sadece bir karine olarak kabul edilir. İlamda adı geçen kişilerin mirasçı olduğu varsayılsa da, Türk Medeni Kanununun 598. maddesi gereğince mirasçılık belgesine her zaman itiraz edilebilir.  

Veraset ilamının geçerliliğine karşı çıkmak ve mirasçılık iddiasında bulunmak isteyen kişiler, herhangi bir zamanaşımı süresine tabi olmaksızın, sulh hukuk mahkemesinde mirasçılık belgesinin iptali davası açabilirler. 

Eğer veraset ilamına itiraz konusunda herhangi bir dava açılmazsa, mirasçılık belgesinde ismi geçen kişiler yasal mirasçı olarak kabul edilir ve miras paylaşımı buna göre yapılır. Mirasçılık belgesini alma sürecinde birden fazla mirasçı varsa, yalnızca bir kişinin başvurusu yeterli olacaktır ve mahkeme kararı, tüm mirasçılara ilişkin geçerli olacaktır.

Noterden Veraset İlamı Alabilmek İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Veraset ilamı almak için gereken belgeler ve adımlar aşağıda sıralanmıştır. İlgili kişinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan bir kimlik belgesi gerekir. Kimlik belgesi hasarsız olmalıdır. Fotoğrafta ya da kimlikte herhangi bir tahrifat, kırık veya yırtık bulunmamalıdır. Eğer bir temsilci aracılığıyla işlem yapılıyorsa, noter onaylı bir vekaletname gerekmektedir. Ya da bir mahkeme ya da icra müdürlüğü tarafından verilen karar veyahut yetki belgesi ibraz edilmelidir. Eğer miras bırakan kişinin T.C. Kimlik numarasını bilmiyorsanız, endişelenmenize gerek yoktur. Bu bilgiyi noter aracılığıyla kolaylıkla temin edebilirsiniz. Başvurunuzu yaparken yanınızda form götürmenize gerek bulunmamaktadır. Form, noterde mevcuttur ve yerinde doldurularak imzalanması yeterlidir.

Belirtilen evraklarla notere giderek işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Noter, gerekli belgeleri hazırlayacak, onaylayacak ve mühürleyecektir. Ardından düzenlenen veraset ilamı tarafınıza teslim edilecektir. Bu adımları eksiksiz takip ettiğinizde, veraset ilamı almak oldukça basit ve hızlı bir işlem haline gelir. 

Veraset İlamının Noterlik Tarafından Verilemeyeceği Durumlar

Noterler veraset ilamı düzenleme yetkisine sahiptirler; fakat, belirli durumlarda bu yetki geçerli değildir ve bu gibi durumlarda, kişilerin veraset ilamını almak için Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmaları gerekir. 

Miras bırakan ile veraset ilamı talep eden kişi arasında soy bağının tespit edilememesi,  Talepte bulunan kişinin miras bırakanla soybağının olmasına rağmen yasal mirasçı sıfatını taşımaması, Miras bırakan kişinin vasiyetnamesinin olması, Miras bırakanın 04.04.1926 tarihinden önce vefat etmiş olması, Mirasçılardan herhangi birinin miras bırakanla aynı gün vefat etmiş olması, Mirasçıların herhangi birinin ‘gaip’ durumda olması, Miras bırakan veya mirasçılardan herhangi birinin evlatlık olması, Miras bırakanın vatandaşlıktan çıkarılmış olması ya da birden fazla vatandaşlığa sahip olması halinde noterden veraset ilamı alamazsınız. 

Eğer yukarıda sıralanan durumlardan herhangi biri söz konusuysa, veraset ilamını almak için bulunduğunuz yerdeki sulh hukuk mahkemesine bir dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. Eğer bu durumlar sizin veya miras bırakanın durumuna uymuyorsa, bu durumda direkt olarak noter aracılığıyla veraset ilamı alabilirsiniz.

Sulh Hukuk Mahkemesinden Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Eğer noterden veraset ilamı alamıyorsanız veya doğrudan mahkeme yoluyla veraset ilamı çıkarmak istiyorsanız, izlemeniz gereken adımlar aşağıdaki gibidir.

Veraset ilamı dilekçesi, miras bırakanın mallarının mirasçılara paylaştırılması için mahkemeden karar verilmesini talep eder. Bu sürecin bir parçası olarak, bir avukattan yardım alabilirsiniz. 

Dilekçe hazırlarken, kimlik belgenizin fotokopisini dilekçeye eklemeyi unutmayın. Bu, kimliğinizi ve hukuki işlemde taraf olduğunuzu teyit etmeniz için gerekli bir adımdır.

Hazırladığınız dilekçeyi, herhangi bir sulh hukuk mahkemesine teslim etmelisiniz. Gereken harçları yatırdıktan sonra dilekçenizi ilgili mahkemeye iletebilirsiniz.

E Devletten Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır?

Veraset ilamının alınma süreci tamamen fiziksel olup, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilememektedir. Bu nedenle mirasçıların veraset ilamına ihtiyaçları varsa, yukarıda belirtilen yollardan herhangi birini izlemeleri gerekmektedir. E-Devlet sistemi ise çeşitli sorgulamalar ve diğer işlemler için kullanılabilecek olsa bile veraset ilamının elde edilmesini sağlamaz.

Mirasçıların veraset ilamı elde etme sürecini başlatmak için sulh hukuk mahkemesine ya da notere başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Süreci hızlandırmak ve kolaylaştırmak adına, ilgili mahkeme ya da noter tarafından talep edilen belge ve bilgileri önceden hazırlamak da önem taşır. 

Veraset İlamı Örnek Dilekçe

SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI  : [Adınız Soyadınız]

TC KİMLİK NO : [TC Kimlik Numaranız]

ADRES   : [Adresiniz]

MİRAS BIRAKAN  : [Mirası Bırakanın Adı Soyadı]

ÖLÜM TARİHİ : [Ölüm Tarihi]

ÖLÜM YERİ  : [Ölüm Yeri]

KONU     : Mirasçılık Belgesi İstemi 

AÇIKLAMALAR  : 

1- Yukarıda adı geçen miras bırakanın [öldüğü tarih] tarihinde [ölüm yerinde] vefat ettiği,

2- Miras bırakanın bıraktığı mirasın tespiti ve mirasçılar arasında paylaştırılması,

3- [Miras bırakanın] mirasçılarının [buraya mirasçıların isimlerini ve kimlik bilgilerini girin]

HUKUKİ SEBEPLER   :

-Türk Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu

DELİLLER   :

– Nüfus kayıt örneği,

– Miras bırakanın ölüm belgesi,

– Diğer kanıtlar…

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda açıklaması yapılan nedenlerle, [miras bırakanın] mirasından payımın tespitine ve Veraset İlamı’nın tarafıma verilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

[İmza]

[Tarih]

Not: Yukarıdaki örnekteki bilgiler, başvuru yapacak kişiye özel olarak doldurulması ve gerektiğinde ek belgelerin de eklenmesi gerekmektedir.

Ölüm Veraset İlamı Kaç Günde Çıkar?

Noterliklerden veraset ilamı almak, genellikle daha hızlı bir yöntemdir. Gerekli evraklarınız tamamsa ve noterlerde yoğunluk yoksa, veraset ilamını aynı gün içerisinde  hatta beş on dakika içinde elde edebilirsiniz. Bu hızlı işlem süreci, gününüzü verimli kullanmanıza ve miras işlemleri için beklemek zorunda kalmamanıza olanak tanır.

Eğer işlemlerinizi sulh hukuk mahkemeleri üzerinden yürütmeyi tercih ederseniz, veraset ilamını birkaç gün içerisinde alabilirsiniz. Mahkemeden alınacak veraset ilamı için mahkemeye sunmanız gereken birtakım belgeler bulunmaktadır. Bu belgelerin temini ve mahkemenin iş yükü veraset ilamı alma sürenizi etkileyebilecek faktörlerdendir.

Nüfus cüzdanı fotokopileri, vefat eden kişinin ölüm belgesi, mirasçıların nüfus kayıt örnekleri gibi belgeler toplanmalıdır. Belgelerle birlikte en yakın notere veya sulh hukuk mahkemesine başvurulmalıdır.

Veraset İlamı Alındıktan Sonraki Adımlar

Veraset İlamının çıkarılması için ilgili notere ya da sulh hukuk mahkemesine başvurulmalıdır. Mirasçılar, ilam alındıktan sonra miras kalan taşınmazın yer aldığı belediyeye giderek taşınmaz üzerinde herhangi bir emlak vergisi borcunun olup olmadığını kontrol etmelidir. Vergi borcu yok ise “Vergi Borcu Yoktur” belgesi talep edilmelidir. Veraset vergi beyannamesinde kullanılmak üzere vergiye esas olacak rayiç bedelin belediyeden alınması gerekir.  

Eğer verasete konu olan miras mal varlığı içerisinde taşınmaz var ise, veraset ilamı ile birlikte, alınan “Vergi Borcu Yoktur” belgesi de dahil olmak üzere, ilgili veraset ve intikal vergi dairesine gidilmelidir. Burada, veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilmesi ve varsa verginin ödenmesi gerekmektedir.

Vergi Dairesine Yapılacak Başvuruda İstenen Belgeler:

 • Veraset İlamı
 • T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopileri
 • Vergi Borcu Yoktur belgesi
 • Taşınmaz mal ya da aracın değer tespiti
 • Diğer gerekli görülen evraklar (banka, sigorta ve benzeri kurumların belgeleri)

Veraset ve intikal vergisi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, mirasçılar miras konusu taşınmaz veya varlıklar üzerindeki haklarını kullanabilir, satış veya devir gibi işlemlerini gerçekleştirebilirler.

İşlemler sırasında gerekli tüm evrakların eksiksiz ve doğru olarak hazırlanması büyük önem taşımaktadır. Her adımınızda ilgili mevzuatı incelemek ve resmi dairelerden teyit almak faydalı olacaktır.

Veraset İlamı Ne Kadar Süre Geçerlidir?

Herhangi bir süreyle sınırlı olmayan hukuki belgelerden biri olan veraset ilamı, miras hukukunda hayati bir rol oynar. Mahkeme tarafından verilen kararların aksine, bu özel belgenin kullanımında bir zaman kısıtlaması bulunmaz.

Miras bırakanın vefatı sonrasında mirasçılarına kalan haklarını belirleyen resmi bir mahkeme belgesi olan veraset ilamı, mirasçıların mirası alabilmeleri için gerekli olan hukuki bir işlemdir.

Veraset ilamı, ölüm tarihinden itibaren herhangi bir zaman sınırlaması olmadan geçerlidir. Bu sebeple, veraset ilamını almak için bir zaman kısıtlaması bulunmamakta ve mirasçılar, bu belgeyi ölüm tarihinden sonra diledikleri zaman alabilirler.

Bu belgeyi alabilmek için miras bırakanın son ikametgahının bağlı olduğu sulh hukuk mahkemesine başvurulması gerekmektedir.

Mirasın devri gibi önemli bir işlemde herhangi bir zaman kısıtı olmamasının sebebi, mirasçıların mağdur edilmemesidir. Mirasçıların her zaman haklarını arayabilmesi için veraset ilam’nın süresiz olması büyük bir kolaylık sağlar.

Özetle, bir veraset ilamının geçerlilik süresi yoktur ve mirasçılar, bu belgeyi herhangi bir zaman sınırlaması olmaksızın kullanabilir. Bu durum, miras hukukunda mirasçıları koruyan önemli bir husustur. Mirasçılar, veraset ilamını, miras bırakanın vefatının ardından, kendi hukuki işlemlerini düzenlemek için istedikleri zaman temin edebilirler.

Ancak, veraset ilamından bağımsız olarak, mirasçıların dikkat etmesi gereken başka bir süre de veraset ve intikal vergisi ile ilgilidir. Murisin ölümü üzerine mirasçılara intikal eden mal varlığı, veraset ve intikal vergisi mükellefiyetini doğurur. Bu verginin beyanı ve ödemesi için vergi kanununa göre murisin vefatından itibaren dört ay içinde Vergi Dairesine bildirimde bulunulması ve verginin ödenmesi gerekmektedir. Eğer bu süre içinde vergi beyanında bulunulmazsa ve vergi ödenmezse, mirasçılar ilave vergi cezalarıyla karşı karşıya kalabilirler.

Özetle, her ne kadar veraset ilamı için belirlenmiş bir süre sınırı olmasa da, veraset ve intikal vergisi süreleri göz önünde bulundurulmalıdır. Mirasçıların, murisin vefatından sonra hızlı hareket etmeleri ve süresi içinde veraset ilamını temin etmeleri, vergi beyanında bulunmaları ve vergiyi ödemeleri önem taşır. Bu yüzden veraset ilamı işlemleri ve vergi yükümlülükleri konusunda bir avukat ile birlikte hareket etmek faydalı olabilir.

 Veraset İlamını Kimler Talep Edebilir?

Veraset İlamı, genellikle yasal veya atanmış mirasçılar tarafından talep edilir; ancak bazı özel durumlarda, mirasçı olmayanlar da bu belgeyi talep edebilirler. Bu belge, özellikle bir dava sürecinde ya da alacak ve borç ilişkilerinde önemli bir rol oynar.

Mirasçı Olmayanların Veraset İlamı Talebi Durumları. Eğer bir dava açıldıysa ve davalı tarafın vefat etmiş olduğundan şüpheleniliyorsa, avukatınız mahkemenin verdiği izinle sulh hukuk mahkemesine başvurarak veraset ilamı çıkarabilir. Böylece, vefat eden davalının mirasçıları hızlıca davaya dahil edilerek işlemler aksamadan devam ettirilebilir.

Borçlusu vefat etmiş bir alacaklı, icra müdürlüğünden alacağı yetki ile borçlunun mirasçılarına yönelik takibi sürdürebilmek için sulh hukuk mahkemesinden veraset ilamı talebinde bulunabilir. Bu durumda, alacaklı vekili tarafından süreç devam ettirilir ve borç, mirasçılara intikal ettirilir.

Veraset İlamı için başvuruda bulunulabilmesi, gerekli hallerde mahkeme veya ilgili kurumun verdiği özel bir yetkiye bağlıdır. Yasal veya atanmış mirasçılar dışında bu belgeyi talep edebilmeniz için özel bir durumun varlığı gereklidir.

Özetle, veraset ilamı, yasal ya da atanmış mirasçılar ile sınırlı değildir ve belirli şartlar altında mirasçı olmayanların da talep hakkı bulunmaktadır. Bu süreç, ölene ait hak ve yükümlülüklerin devamını sağlama amacı taşır ve yasal süreçlerin doğru yürütülmesi için önemli bir adımdır.

Kimler Veraset İlamı Talep Edemez?

Veraset İlamı (mirasçılık belgesi) talebinde bulunma hakkına genel olarak sahip olmayan kişiler aşağıda sıralanmıştır:

 • Boşanmış eş
 • Mirastan feragat etmiş kişi
 • Mirası reddetmiş kişi
 • Ölüme bağlı tasarruflar kapsamında mirastan açıkça men edilmiş kişi
 • Mirasın devrine esas teşkil eden olaydan önce başvuruda bulunan art mirasçı veya yedek mirasçı
 • Mirastan mahrum bırakılmış kişi
 • Yüklenimden yararlanan kişi
 • Terekeyle ilgili olmayan üçüncü şahıslar

Ancak, bu kimseler arasında istisnai durumlarda, mirası reddedenler, mirastan yoksun olanlar, mirastan çıkarılmış olanlar ve mirastan feragat edenler, kendilerine veraset ilamı verilmesini talep edebilirler. Bunun yanı sıra, veraset ilamı tenkis davasında da önem arz eder. 

Veraset İlamı talebinde bulunarak elde edilen belgede, yukarıda sayılan kişilerin “hukuki durumlarının sonuçlarının terekeye dağıtım aşamasında dikkate alınacağı” hususu belirtilir.

Son olarak, mirasçılık ilişkisinin nüfus kayıtlarıyla belirlenmesi nedeniyle, nüfus kayıtlarına göre mirasçı olmayan kişilere, veraset ilamı düzenlenmesi mümkün değildir.

Veraset İlamı Ne İşe Yarar?

Eğer birisi vefat ettikten sonra kalan mirasın hukuki olarak sizin olduğunu ispatlamanız gerekiyorsa, veraset ilamı kullanılır. Bu belge, mirasın gerçek sahiplerinin kimler olduğunu, mirasın ne şekilde bölüneceğini ve mirasçıların hangi oranlarda paya sahip olacaklarını resmi olarak ispatlar. Peki, veraset ilamının önemi neden bu kadar büyüktür? İşte bu sorunun cevabı,

 • Kamu Kurumları: Devlet daireleri ve diğer kamu kurumlarında mirasçı olduğunuzu belgelemek için Veraset İlamı gereklidir.
 • Mal Devri: Miras kalan taşınır ve taşınmaz malların resmi devir ve tescil işlemleri için veraset ilamı şarttır.
 • Şirket Hisse Devirleri: Miras olarak kalan şirket payları veya şirketlerin kendileri, hisse devir ve şirket işlemleri için veraset ilamı istenir.
 • Banka İşlemleri: Eğer miras bırakanın bankadaki mevduatlarını almak veya borç, kredi gibi işlemleri takip etmek istiyorsanız, veraset ilamını sunmalısınız.
 • Hukuki İşlemler: Miras bırakanın taraf olduğu dava ve diğer hukuki meselelerde, devam etmek için veraset ilamı gerekir. Örneğin, bir alacak davasına sizin tarafınızdan devam edilebilmesi için bu belgenin olması gerekir.

Veraset ilamı elde etmek için yasal süreçleri takip etmek ve gerekli mercilere başvurmak gerekir. Miras hukuku, oldukça detaylı ve önemli konuları içerdiğinden bu işlemlerde bir avukattan destek almanız tavsiye edilir.

Veraset İlamı: Tek Mirasçı Başvurusuyla Tüm Mirasçılara Yarar

Veraset meselelerinde sıkça karşılaşılan sorulardan biri, tek bir mirasçının yaptığı veraset ilamı başvurusunun diğer mirasçılar açısından geçerli olup olmadığıdır. Bu konuda önemli bir nokta, veraset ilamının, miras bırakanın ölümü üzerine mirasın kimlere ve hangi oranlarda geçeceğinin resmi bir belgesini teşkil etmesidir.

Tek bir mirasçının yapmış olduğu başvuru, veraset ilamı alınmasında yeterlidir. Zira veraset ilamının hazırlanma sürecinde, tüm mirasçıların ve alacakları payların dikkate alınarak düzenlenmesi esastır. Bu belge sayesinde, miras hukuku kapsamında kişiye intikal edecek hak ve borçların yasal temsili sağlanmaktadır.

Böylece, başvuruyu gerçekleştiren mirasçı kim olursa olsun, sonuçta düzenlenecek olan veraset ilamı ile; tüm mirasçılar tanımlanır, mirasçıların hak sahibi olduğu paylar belirlenir, yasal miras dağılımı resmi hale getirilir.

Elde edilen veraset ilamı, tüm mirasçılar için geçerli olan bir belgedir ve yasal işlemlerde kullanılabilir. Bu yönüyle mirasın resmi dağıtımına ilişkin olarak gereken her türlü yasal işlemin yapılmasını sağlar.

Uygulamada kim tarafından müracaat edildiği önem taşımaksızın, veraset ilamının tam ve eksiksiz olarak düzenlenmiş olması esastır. Bir mirasçının başvurusu sonucu alınan veraset ilamı, miras bırakanın tüm varislerinin yasal haklarını teminat altına alır ve bu belge ile her varis, kendi miras payına ilişkin işlemlerini kolaylıkla yürütebilir.

Veraset İlamı İptal Edilebilir Mi?

Veraset İlamı, miras hukukunda önemli bir yere sahiptir. Bu belge, bir kişinin vefatından sonra mal varlığının mirasçılara intikalini düzenler. Mahkeme kararı veya noter tarafından  düzenlenmiş bir veraset ilamı resmiyet kazanır ve hukuken geçerli olur. Ancak bazı durumlarda bu belgenin iptali gerekli hale gelebilir.

Veraset İlamını iptal etmek, çeşitli sebeplerle meydana gelebilir. İptal işlemi için, ilgili kişilerin mahkeme nezdinde dava açmaları gerekmektedir. İptal davası, ilgili kanun maddeleri ve yargı içtihatları ışığında yürütülen bir süreci ifade eder. Bu süreçte, veraset ilamının neden iptal edilmesi gerektiği hukuken ispatlanmalıdır.

Veraset İlamının iptali için bazı durumlar şunlardır:

 • Veraset ilamının usulsüz düzenlenmiş olması,
 • İlamda ismi geçen mirasçıların gerçekte mirasçı olmadığının anlaşılması,
 • Miras bırakanın gerçek vasiyetinin veya yasal mirasçılarının farklı olduğunun ortaya çıkması
 • Veraset ilamının düzenlenmesinde hile veya yanıltma yoluyla işlem yapılması

Dava açma sürecinde, davanın hangi mahkemede görüleceği, hangi delillerin sunulacağı ve süreç dahilinde izlenecek adımlar özenle takip edilmelidir. Bu süreçte eksik belge veya yanıltıcı bilgi sunmak, davanın reddine neden olabilir. Bu nedenle, veraset ilamı iptali ile ilgili süreç, uzman bir avukat aracılığıyla yönetilmelidir.  

Her ne kadar bir veraset ilamı resmi bir evrak olsa da, haklı sebeplerle iptali mümkündür. Veraset ilamı iptali, mirasın adil bir şekilde dağıtılması ve hukuki süreçlerin doğru işlemesi için önemlidir. Bu süreçte hukuki destek, davanın başarıya ulaşması için kritik bir öneme sahiptir.

Mirasçılık Belgesinde Bazı Mirasçıların Görünmemesi veya Mirasçılık Belgesinin Hatalı Olması Halinde Ne Yapılmalı?

Veraset ilamı, genellikle resmi nüfus kayıtlarına dayanarak düzenlenen ve bir kişinin mirasçılarının kim olduğunu tespit eden resmi bir belgedir. Ancak, nüfus kayıtlarında zaman zaman karşılaşılan hatalar veya eksiklikler sebebiyle, asıl mirasçılar veraset ilamında yer almayabilir. Bu gibi durumlar, veraset ilamının kendiliğinden hükümsüz olduğu anlamına gelmez.

Gerçek mirasçının eksik ya da hatalı veraset ilamını iptal ettirmek ve yeniden düzenlenmesini sağlamak için asliye hukuk mahkemesine müracaat ederek dava açması gerekmektedir. Eğer mahkeme bu isteği uygun bulursa, iptali talep edilen veraset ilamını iptal ederek, gerçek duruma uygun olarak yeniden bir veraset ilamı düzenlenmesine karar verir.

Bu tür bir dava açmak için öngörülen bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır; böylelikle, bir veraset ilamının geçerliliği her zaman sorgulanabilir. Veraset ilamının iptali konusunda açılacak dava, ilamda mirasçı olarak yer alan tüm kişilere karşı yürütülmelidir. Bu süreç, hak kaybı yaşamamak ve kanunda belirlenen miras haklarını korumak adına önemlidir.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası Kimlere Karşı Açılır?

Veraset ilamının iptali davası, yanlış veya gerçeğe aykırı tespit edilmiş bir veraset ilamı sebebiyle hak kaybına uğrayan mirasçılar tarafından açılabilir. Mirasçılık sıfatı hak edilmesine rağmen veraset ilamında ismi geçmeyen veya miras payı yanlış beyan edilen kişiler bu yasal yolu kullanabilirler. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 5 Aralık 1990 tarihli ve 1990/2-560 Esas, 1990/622 Karar numaralı kararına göre, veraset ilamının verilmesi talep edilerek açılan dava çekişmesiz yargının konusu olup, somut olayın maddi gerçekliği açısından bağlayıcı bir karar niteliği taşımaz. Bununla birlikte, veraset ilamının iptali davası, Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında çekişmeli bir davadır ve bir veya birden fazla kişiye karşı açılması gerekmektedir.

Bu tür dava açma hakkı, iptalini talep edilen veraset ilamında mirasçı olarak belirtilen tüm kişileri kapsar. Veraset ilamının geçersizliğini savunan taraf, ilamda ismi yazılı olan tüm mirasçılara karşı dava açmalıdır. Davanın bu şahıslar aleyhine açılması bir zorunluluktur ve kesinlikle başkasına veya hasımsız olarak açılmasına olanak tanınmamaktadır. 

Veraset İlamı İle İntikal Nasıl Yapılır?

Veraset İlamı, bir kişinin vefatı sonucunda mal varlığının resmi olarak mirasçılara geçişini belgelendirir. Ölen kişinin (müteveffa) mal varlığına tereke denir ve bu mal varlığı, kişinin ölümüyle kanunen mirasçılara intikal eder. Bu süreç kanunun öngördüğü hükümler uyarınca gerçekleşir.

Mirasçılar, murisin ölümünden sonra hukuken sahip oldukları ayni haklar, alacaklar, diğer malvarlık hakları ve taşınmazlar üzerindeki haklarını kendiliğinden elde ederler. Ancak mirasçıların bu haklara fiilen sahip olabilmeleri için mirasın geçişinin resmi makamlarca tescil edilmesi gerekmektedir. Bu tescil işlemi, ölümün gerçekleştiğine ve mirasçıların kim olduğuna dair resmi bir belge olan veraset ilamı ile mümkün olur.

Bu sürecin hepsini kolaylaştırmak adına mirasçılar veya vekilleri, bir avukat ile çalışmayı seçebilirler.  Netice itibariyle, veraset ilamı, mirasçıların haklarını resmiyet kazandırmak ve miras kapsamındaki haklarını kullanabilmelerini sağlamak için olmazsa olmaz bir belgedir.

Veraset İntikal İşlemleri

Mirasçıların ilk olarak, mirasçı olduklarını kanıtlayan bir mirasçılık belgesi edinilmesi şarttır. Veraset ilamı alındıktan sonra izlenmesi gereken adımlar şöyledir. Veraset ilamının aslı ile birlikte vergi dairesine giderek veraset beyannamesi temin edilmelidir. Mirasa konu olan mal varlığını bedelsiz olarak edinen kişiler, Vergi Usul Kanunu gereğince “veraset ve intikal vergisi” yükümlülüğüne tabi olurlar. Beyanname, mirasçılar tarafından dikkatlice doldurulmalıdır. Beyanname, vefat eden kişinin ölüm anındaki devredilebilir tüm malları, alacak hakları ve borçları içermelidir. Terekenin içeriğine dair değerler tek bir beyanname ya da birden çok beyanname aracılığıyla bildirilebilir.

Vergi Usul Kanununun hükümlerine göre, veraset beyannamesi ile yapılan bildirim, ölmüm Türkiye’de gerçekleştiyse ve mirasçılar Türkiye’de bulunuyorlarsa, ölüm tarihinden itibaren dört ay içinde gerçekleştirilmelidir. Veraset beyannamesi için yapılan başvuruda tüm mirasçıların imzası aranmaz; yalnızca bir mirasçının başvurusu yeterlidir.

Yetkili ve Görevli Mahkeme

Mirasın yasal yollarla tespiti ve mirasçıların haklarının resmiyet kazanması için gerekli olan bu belge, sulh hukuk mahkemeleri tarafından verilir.

Mirasçılık belgesi veya diğer adıyla veraset ilamı almak için başvuru yapılacak mahkemenin tespiti, miras bırakanın son ikametgahının bulunduğu sulh hukuk mahkemesine veya mirasçılardan herhangi birinin ikametgahı bulunan sulh hukuk mahkemesine yapılabilir. Bu durum, mirasçıların başvurularını yaparken kendileri için uygun olan bir mahkeme seçebileceği anlamına gelir.

Veraset ilamı başvurusunda, mahkemece miras bırakanın vefatı ve mirasçıların kimler olduğunu tespit etmek üzere bir süreç işletilir. 


Yorum yapın

Ara WhatsApp