Ümraniye Miras Avukatı

Miras hukuku, bir kişinin vefatı sonrasında kalan mal varlığının yasal varisler arasında nasıl taksim edileceğini düzenleyen önemli bir hukuk dalıdır. Miras avukatı, bu kompleks alanda özellikle miras paylaşımı meselelerinde uzmanlaşmış ve gerekli hukuki bilgiyi taşıyan avukatlardır. Ümraniye bölgesinde mirasa dair hukuki destek almak isteyenler, bölgede hizmet veren tecrübeli bir Ümraniye miras avukatı arayışında olabilir.

Miras davalarının yönetilmesi sırasında yaşanabilecek zorluklar ve karmaşık süreçler, alanında uzman bir Ümraniye miras avukatının danışmanlığını neredeyse zorunlu kılar. Avukat seçimi yaparken, miras davalarında kazanma oranı yüksek ve konu hakkında derinlemesine bilgiye sahip olması gerekmektedir. Uzman bir miras avukatı, veraset ilamı çıkartılmasından, tenkis davalarına, vasiyetnamelerin yorumlanmasından, muris muvazaası iddialarına kadar her türlü konuda danışmanlık ve temsil hizmetleri sunabilir.

Ümraniye ve yakın çevresinde miras konularında hukuki destek arayanlar için avukatın deneyimi, miras hukuku alanında sahip olduğu bilgi birikimi, daha önceki davaların sonuçları kilit öneme sahiptir. Güvenilir ve tecrübeli bir Ümraniye miras avukatı ile çalışmak, miras davalarının lehinize sonuçlanması için hayati bir role sahiptir.

Miras Hukuku Konularında Hizmet Veren Ümraniye Miras Avukatı Seçimi İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler:

– Miras avukatının uzmanlık alanlarının miras hukukunu kapsayıp kapsamadığı,

– Avukatın profesyonel kariyerinde edindiği deneyim ve kıdem,

– Daha önce yürütülen miras davalarındaki başarı oranı ve müvekkillerden alınan geri bildirimler,

– Miras hukuku ile ilgili mevzuat ve güncel yargı kararları hakkında bilgi sahibi olması,

– Vasiyetname hazırlama, miras paylaşımı, mirasın reddi, muris muvazaası gibi konularda danışmanlık verebilme kapasitesi.

Miras hukukunun karmaşıklığı göz önünde bulundurulduğunda, doğru Ümraniye miras avukatı seçimi, mirasın adil ve kanuna uygun bir şekilde paylaştırılmasını sağlayacak ve sürecinizi mümkün olan en iyi sonuca ulaştıracaktır.

Ümraniye Miras Avukatı
Ümraniye Miras Avukatı 2

Ümraniye Miras Davalarına Bakan Avukat

Miras hukuku, ölen bir kişinin mülk ve servetinin yasal ya da atanmış mirasçılara intikalini düzenleyen hukuk dalıdır. Medeni hukuk kapsamında yer alan ve birçok karmaşık durumu içeren miras hukuku, mirası hak sahiplerine adil bir biçimde dağıtmak için tasarlanmıştır. Türkiye’de ne yazık ki, mirastan mal kaçırma oldukça yaygın bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, mirasını kız çocuklarından esirgemek isteyen kişiler sağlıklarında varlıklarını erkek evlatlarına aktarabilmektedirler. Benzer şekilde, tekrar evlenen kişiler yeni eşlerinin etkisi altında kalarak, önceki evlilikten olan çocuklara düşen miras payını azaltmakta veya saklamaktadır.

Ancak Türk Medeni Kanunu, miras bırakanın servetini dağıtırken belirli yasal sınırlamalar getirir. Saklı pay, bazı mirasçılar için öngörülen, mirasçının yasal olarak hakkettiği azami paydır. Miras bırakanın ölümünden sonra saklı paylarına erişemeyen mirasçılar, kalan mirasın adele bir şekilde paylaştırılmasını sağlamak için tenkis davası açma hakkına sahiptir.

Ümraniye’de faaliyet gösteren bir miras avukatı, müvekkillerinin hak ettikleri payı almaları için miras kaçırma davalarında onları temsil etmenin yanı sıra, mirasın paylaşılmasını sağlayacak ortaklığın giderilmesi davalarına da girişebilir. Avukatlık hizmetleri, mirasçıların yasal haklarının korunmasını sağlamak ve hak kayıplarının önüne geçmek için büyük önem taşır.

Mirasçılar mahkemeye başvurmadan da mirası kendi aralarında paylaşabilirler. Bu durum söz konusu olduğunda miras paylaşma sözleşmesi imzalanır ve geçerli olabilmesi için söz konusu sözleşmenin tüm mirasçılar tarafından kabul edilmesi gerekir. Böyle bir sözleşme, miras bırakan henüz hayattayken de yapılabilmekte olup, bu durumda miras bırakanın sözleşmeye onay vermesi şarttır. Miras paylaşma sürecindeki hak kayıplarını önlemek ve tüm işlemlerin yasalara uygun bir şekilde yürütülebilmesi için bir miras avukatının hizmetlerinden yararlanılması önerilir.

Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar

Miras ile ilgili hukuki süreçler, mirasçıların haklarının korunması ve miras malvarlığının adil bir şekilde paylaştırılmasını temin etmek amacıyla gerçekleştirilir. Bu süreçlerde uzman bir miras avukatı tarafından hizmet almak önemlidir. Miras avukatı, miras hukuku kapsamındaki çeşitli davalarda danışmanlık ve hukuki temsil görevini üstlenir.

Miras avukatı, terekenin tespit davası, terekeden temsilci atanması davası, tenkis davası, istihkak davası gibi mirasın reddi, muris muvazaası iddiaları ve denkleştirme talepleri gibi durumlarla ilgili davalarda görev alır. Ayrıca, vasiyetnamenin açılması, iptali veya tenfizi davaları ve mirastan men veya mirasçılıktan çıkarma davaları gibi meselelerde de hukuki destek sağlar.

Miras paylaşım süreçlerine yönelik danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Herhangi bir mirasçının payını haksız yere kaçırma ihtimaline karşı açılacak davalarda da avukatlık hizmeti verir. Bir Maltepe miras avukatı, mirasçıların bu süreçte en doğru kararları almasına yardımcı olmak için profesyonel görüş sunar.

Vasiyetname oluşturulmasından, ölünceye kadar bakma sözleşmelerine, miras paylaşım anlaşmalarının hazırlanmasına kadar uzanan geniş bir yelpazede hizmetler sunan miras avukatı, aynı zamanda malvarlığı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi gibi mülkiyetin idaresine yönelik hukuki işlemlerde de destek sağlar.

İşte miras avukatı hizmetleri arasında bulunan bazı davaların ve hukuki işlemlerin listesi:

 • Tereke tespit davası
 • Terekeye temsilci atanması
 • Tenkis davası
 • İstihkak davası
 • Miras sebebiyle ortaklığın giderilmesi davası
 • Mirasçılık belgesi alınması
 • Miras reddi davası
 • Vasiyetnamenin açılması ve iptali
 • Vasiyetnamenin tenfizi
 • Mirasçılık belgesinin iptali davası
 • Mirastan yoksunluğun tespiti
 • Mirasçılıktan çıkarmanın iptali
 • Muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davası
 • Mirasta denkleştirme davası
 • Miras sözleşmelerinin düzenlenmesi ve iptali

Ümraniye bölgesindeki miras avukatı ile iletişim kurarak mirasla ilgili davalarda hukuki danışmanlık almak ve miras hukuku süreçlerini en doğru şekilde yönetmek mümkündür.

Miras Hukuku Davaları Hangileridir?

Miras hukuku, Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenmiş olup, miras ile ilgilendiren yasal düzenlemeler ve uygulamalar içerir. Miras hukukunda sıkça karşılaşılan ve bir miras avukatı tarafından yürütülebilecek davalara ilişkin bazı örnekler şunlardır:

 • Terekeye Temsilci Atanması Davası: Terekeyi temsil edecek bir kişinin atanmasına ilişkin dava.
 • Terekenin Resmi Defterinin Tutulması Davası: Terekenin gelir ve giderlerinin kaydedildiği resmi defterin tutulmasını sağlama davası.
 • Tereke Tespit Davası: Miras bırakanın mal varlığının tespit edilmesine yönelik dava.
 • Mirasçılık Belgesi Alınması Davası: Mahkeme tarafından mirasçıların kim olduğunun belirlenmesi amacıyla açılan dava.
 • Tenkis ve Denkleştirme Davası: Miras paylarının adil bir şekilde paylaştırılmasını sağlama davası.
 • Miras Sebebiyle Ortaklığın Giderilmesi Davası: Tereke üzerindeki ortak mülkiyetin sonlandırılması davası.
 • Mirasçılık Belgesinin İptali Davası: Hatalı ya da yanıltıcı bilgilere dayalı olarak verilen mirasçılık belgesinin iptali davası.
 • Mirasın Reddi Davası: Mirasçının mirası reddetmesi amacıyla açılan dava.
 • Vasiyetnamenin İptali Davası: Yürürlükteki bir vasiyetnamenin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptali davası.
 • Vasiyetnamenin Tenfizi Davası: Vasiyetnamenin yerine getirilmesini sağlama davası.
 • Aile Konutu Şerhi Davası: Aile konutuna ilişkin şerhin konulması davası.
 • Aile Konutu Üzerinde Sağ Kalan Eşe İntifa Hakkı Tesisi Davası: Sağ kalan eş lehine intifa hakkının tesis edilmesi davası.
 • Babalık Davası: Çocuğun biyolojik babasının tespiti amacıyla açılan dava.
 • Soybağının Reddi Davası: Soybağı ilişkisinin reddi amacıyla açılan dava.
 • Evlat Edinme Davası: Evlatlık ilişkisi kurmak amacıyla açılan dava.
 • Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması Davası: Var olan evlatlık ilişkisinin sonlandırılması davası.
 • Evlenmenin İptali Davası: Yasal olmayan bir evliliğin iptali amacıyla açılan dava.
 • Miras Sebebiyle İstihkak Davası: Mirasçının miras payı üzerindeki hakkını talep etme davası.
 • Arsa Payının Düzeltilmesi Davası: Tapuda hatalı olarak gösterilen arsa payının düzeltilmesi davası.
 • Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası: Taşınmazın satış vaadi sözleşmesine uygun olarak tapusunun düzeltilmesi davası.
 • Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası: Murisin gerçek niyetini gizlemek amacıyla yaptığı sahte işlemler üzerinden tapu iptal ve tescil davası.
 • Yanılma Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası: Yanılgı sonucu yapılan tapu işlemlerinin iptali ve düzeltilmesi davası.
 • Aldatma Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası: Aldatma sonucu yapılan tapu işlemlerinin iptali ve düzeltilmesi davası.
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası: Ölünceye kadar bakma sözleşmesine dayalı olarak yapılan tapu işlemlerin iptali ve düzeltilmesi davası.
 • Önalım Hakkına Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası: Önalım hakkının ihlal edilmesi durumunda tapu işlemlerinin iptali ve yeniden tescili amacıyla açılan dava.

Mirasla ilgili bu tür davaların yönetimi konusunda uzman bir miras avukatı ile çalışmak, hak kayıplarının önlenmesi ve sürecin hukuka uygun olarak yürütülmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Miras Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Bir kişi vefat ettiğinde, mirası doğrudan mirasçılara intikal eder. Mirasçıların taşınmazları kendi adlarına tescil ettirmeleri için, ilgili tapu müdürlüğüne başvurmaları ve intikal işlemi için gerekli prosedürleri tamamlamaları gereklidir. Intikal işlemi yapabilmek için web tapu sisteminden randevu almak önemlidir. Miras avukatı bu süreçte rehberlik sağlayabilir.

Başvuru esnasında, mirasçılık belgesi zorunlu bir dokümandır ve bu belge noterler aracılığıyla temin edilebilir. Mirasçılar, eğer birlikte başvuruda bulunmazlarsa, taşınmazlar üzerinde elbirliği mülkiyeti olarak kaydedilir. Elbirliği mülkiyeti durumunda, bireysel payınız üçüncü kişilere satılamaz; fakat diğer mirasçılar arasında mal alımı satımı yapılabilir. Mirasçıların uyumu durumunda, mirası diledikleri zaman paylaşabilmeleri mümkündür.

Mirası bölüşmek için taraflarca bir miras paylaşma sözleşmesi hazırlanabilir. Bu sözleşme noterde gerçekleştirilebildiği gibi, adi yazılı şekilde de yapılabilmektedir. Sözleşmede belirtildiği üzere, paylaşma kuralına uymayan mirasçılar için cezai şartların ödenmesi de kararlaştırılabilir.

Eğer mirasçılar arasında anlaşmazlık yaşanıyorsa ve durum anlaşmazlığa dönüşmüşse, mirasın paylaştırılması amacıyla ortaklığın giderilmesi davası açmak söz konusu olabilir. Bu dava türü, tarafların sahip olduğu mal varlıklarının satılarak paylaştırılmasını sağlar ve sulh hukuk mahkemesinde görülür. Mahkemenin ortaklığın giderilmesi hakkındaki kararının kesinleşmesi sonrasında, satış memuru vasıtasıyla mal varlığı satılır ve paylaştırılır.

Bu alanda uzman bir miras avukatı, miras başvuru süreçlerinden sözleşme düzenlemelerine, hatta gerekirse mahkeme davalarına kadar pek çok konuda rehberlik ve destek sunarak mirasçıların haklarını koruyabilir.

Mirasta Pay Alabilecek Kişiler Kimlerdir?

Yasal mirasçılar ile atanmış mirasçılar vefat eden kişinin bıraktığı mal varlığında (terekede) hak sahibi olurlar. Türk Medeni Kanunu‘na göre kimlerin yasal mirasçı sayılacağı açıkça tanımlanmış olup, bu kanuni hükümler dışında başka yasal mirasçı bulunmamaktadır. Yasal mirasçılara ek olarak vasiyetname ile belirlenen atanmış mirasçılar da mevcuttur. Bir kimse, dilediği kişiyi mirasçısı olarak belirleyebilir; ancak bu atanma, saklı pay sahibi olan mirasçıların haklarını zedelememelidir.

Yasal mirasçılar öncelikle, miras bırakan kişi evli ise otomatik olarak sağ kalan eş olacaktır. Eşin yanı sıra, miras bırakanın altsoyu da yasal mirasçılardır. Alt soy, miras bırakanın çocukları, çocuklarının çocukları (torunları) ve daha sonraki nesilleri kapsar. Eğer miras bırakanın doğrudan çocukları hayattaysa, bunlar yasal mirasçılardır. Eğer çocuklar vefat etmiş ve torunlar hayattaysa, torunlar yasal mirasçıdır.

Mirasçı bırakanın alt soyundan kimsesi yoksa, anne ve babası yasal mirasçı konumundadır. Eğer onlar da hayatta değilse, miras bırakanın kardeşleri yasal mirasçı olurlar. Kardeşler de vefat etmiş ise, kardeşlerin çocukları yasal mirasçı sayılır.

Yukarıda belirtilen hiç kimsenin hayatta olmaması halinde ise, büyükanne ve büyükbaba miras bırakanın yasal mirasçısıdır. Onlar da hayatta değilse, teyze, dayı, amca ve hala yasal mirasçı olarak değerlendirilir.

Yasal mirasçıların mirastan pay alabilmesi için mirasçılık haklarının geçerli olması gerekmektedir. Yasal mirasçılardan mirası reddedenler, miras bırakanla feragat sözleşmesi imzalayanlar, mirastan çıkarılanlar veya mirasçılıktan yoksun bırakılacak durumlar mevcutsa, bu kişiler mirastan pay alamazlar.

Eğer mirasla ilgili daha detaylı bilgi veya hukuki yardıma ihtiyaç duyarsanız, bir miras avukatı ile iletişime geçmek en doğru adımdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Miras Davalarına hangi avukat bakar?

Miras davalarında uzmanlaşmış bir miras avukatı, mirasçıların haklarını korumak ve miras sürecini yönetmek için gereklidir. Bu avukatlar, miras hukuku konusundaki bilgileriyle müvekkillerine rehberlik eder ve yasal süreçte destek sağlar.

Miras paylaşımı davası maliyeti ne kadar?

Miras paylaşımı davasının maliyeti, davanın karmaşıklığına, süresine, avukat ücretlerine ve yargılama masraflarına bağlı olarak değişir. Bu nedenle, davaya ilişkin kesin maliyet bilgisi davayı yöneten avukat veya hukuk firmasıyla görüşülerek belirlenmelidir.

Miras avukatı kimdir?

Miras avukatı, miras hukuku konusunda uzmanlaşmış bir hukuk profesyonelidir. Bu avukatlar, mirasçıların haklarını korur, mirasın düzenlenmesi, paylaşılması ve yasal süreçlerle ilgili danışmanlık sağlar. Miras davalarında müvekkillerine yasal destek sunarlar.

Ara WhatsApp