Tuzla Miras Avukatı

Miras hukuku, bir kişinin vefatı sonrasındaki varlıklarının yasal mirasçılara aktarılması işlemlerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Tuzla’da ikamet eden veya Tuzla bölgesinde bir miras davasıyla karşı karşıya olanlar için Tuzla miras avukatı kilit bir rol oynar. Bu avukatlar, Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı olarak profesyonel hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti sunarlar.

Miras konularında tecrübeli bir Tuzla miras avukatı seçerken, avukatın uzmanlık alanına ve meslek hayatındaki deneyimine özellikle dikkat etmek gerekir. Alanında iyi eğitim almış ve yeterli pratik deneyime sahip bir avukatın rehberliği, miras paylaşımlarında, veraset ilamı çıkarılmasında, tenkis davalarında ve vasiyetnameler konusunda yol gösterici olacaktır.

Miras davalarında avukat seçimi yaparken dikkate alınacak başlıca unsurlar şunlardır:

 • Avukatın miras hukukundaki uzmanlık derecesi
 • Davaları yönetme ve sonuçlandırma konusundaki başarısı
 • Yargı mercileri ve meslektaşları nezdindeki itibarı
 • Müvekkillerine karşı iletişim ve bilgi paylaşımındaki şeffaflığı

Tuzla ve çevresinde yaşayan veya oradaki mahkemelerde dava açmayı düşünen kişiler için doğru Tuzla miras avukatı ile çalışmak, hem süreç yönetimi hem de davanın sonucu açısından büyük önem taşır. Gerekli hukuki bilgiye ve beceriye sahip bir avukat, muris muvazaası gibi karmaşık miras konularında dahi olayların lehinize sonuçlanmasına katkıda bulunabilir.

Eğer Tuzla bölgesinde miras davası ile ilgili profesyonel hukuki yardım arıyorsanız, konusunda deneyimli ve güvenilir bir Tuzla miras avukatı seçmek, süreci verimli ve başarıyla tamamlamanın anahtarıdır.

Tuzla Miras Avukatı
Tuzla Miras Avukatı 2

Tuzla Miras Davalarına Bakan Avukat

Miras hukuku, bir kişinin ölümünün ardından, onun mal varlığının kanuni veya atanmış varisler arasında dağıtılmasını düzenleyen medeni hukukun bir dalıdır. Miras avukatları ise bu alanda uzmanlaşmış olup, vasiyetnamelerin yorumlanması, mirasın paylaşılması ve mirasla ilgili uyuşmazlıkların çözümlenmesi gibi konularda hizmet verirler. Miras hukuku, birçok karmaşık konuyu barındırmakta olup, mirastan mal kaçırma gibi eylemlerin yoğun olarak yaşandığı ülkemizde önemli bir yere sahiptir.

Özellikle bazı ailelerde kız çocuklarına miras bırakmaktan kaçınmak veya ikinci bir evlilik yapılırken, önceki evlilikten olan çocukların miras haklarını ihlal etmek gibi durumlar yaygın bir şekilde görülmektedir. Ancak Türk Medeni Kanunu, miras bırakan kişinin, saklı paylı mirasçıların haklarını ihlal etmeyen ölçüde mal varlığını istediği gibi dağıtabilmesine olanak sağlar. Saklı paylar, yasal mirasçıların belirli bir kısmın altında miras bırakılamayacağını garantiler ve eğer bir mirasçının saklı payı ihlal edilmişse, tenkis davası yoluyla payını talep etme hakkına sahiplerdir.

Tuzla’da görev yapan bir miras avukatı, hem mirastan mal kaçırma vakalarında müvekkilleri adına dava açabilir hem de mal varlığının hakkaniyetli bir şekilde paylaşılması için gerekli yasal işlemleri yürütebilir. Mirasçılar, miraslarını mahkemeye gitmeden de, kendi aralarında bir miras paylaşım sözleşmesi düzenleyerek taksim edebilirler. Bu sözleşme, tüm mirasçıların onayını aldığı takdirde geçerlidir ve miras bırakanın hayatta iken de yapılabilmesi, miras bırakanın onayını gerektirir.

Miras paylaşım sözleşmeleri, çoğu zaman karmaşık hukuki meseleler içerebilir, bu nedenle sözleşmenin bir miras avukatı tarafından hazırlanması, hak kayıplarının önlenmesinde büyük önem taşır. Eğer böyle bir durumda hukuki destek almak gerekirse, Tuzla’da faaliyet gösteren deneyimli bir miras avukatı ile iletişime geçmek yerinde olacaktır.

Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar

Mirasla ilgili hukuki süreçlerde destek sağlaması için miras avukatlarına başvurulur. Miras hukuku kapsamında yer alan çeşitli dava türleri bulunmaktadır. Bunlar arasında tereke tespiti, tereke temsilcisi atanma, tenkis talepleri, miras sebebiyle hak iddiaları, terekenin paylaşılması, mirasçılık belgesi temini, mirasın reddi, vasiyetnamelerin açılması, iptali veya tenfizi ve mirasçılık statüsüyle ilgili işlemler sayılabilir.

Miras konularında işlem yapacak kişilerin, işlemlerinin ilerleyen zamanlarda iptaline yol açabilecek hata ve hukuki problemlerden kaçınmak için Tuzla bölgesinde faaliyet gösteren bir miras avukatı ile danışmanlık alması önemlidir.

Bireyler, mal varlıklarını vasiyetname ile istedikleri kişilere atayabilir, öncelik sırasına göre mirasçıları belirleyebilirler. 

Mirasın paylı mülkiyete çevrilmesi sürecinde de miras avukatı danışmanlık yapar ve gerekli hukuki işlemleri yürütür.

Miras hukuku, kişisel hakları düzenleyen ve oldukça detay gerektiren bir alan olduğundan, bu konuda uzmanlaşmış miras avukatlarından hizmet almak son derece önemlidir. Mirasla ilgili her türlü dava ve danışmanlık ihtiyacınız için Tuzla’da deneyimli bir miras avukatına başvurabilirsiniz.

Miras Hukuku Davaları Hangileridir?

Miras hukuku, Türk Medeni Kanunu ile düzenlenen ve bir kişinin vefatı sonrası mal varlığının nasıl paylaşılacağına ilişkin kuralları içeren hukuk dalıdır. Kişilerin vefatından sonra mirasçıların haklarını korumak veya miras paylaşımıyla ilgili yaşanan uyuşmazlıkları çözmek amacıyla açılan davalara miras davaları denir. Miras avukatı, miras konularında uzmanlaşmış ve mirasçıların haklarını korumak, miras paylaşımı uyuşmazlıklarını çözmek veya miras malından usulsüz şekilde faydalananları hukuk önünde hesaba çekmek için görev alan bir avukat türüdür. Miras davaları aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır:

 • Terekeye Temsilci Atanması Davası: Terekenin idaresi için mahkeme tarafından bir temsilci atanmasını talep eder.
 • Terekenin Resmi Defterinin Tutulması Davası: Miras bırakılan varlıkların resmi listesinin tutulması için açılan davadır.
 • Tereke Tespit Davası: Mirasın tespiti ve mal varlığının envanterinin çıkarılması amacıyla yapılır.
 • Mirasçılık Belgesi Alınması Davası: Mirasçıların kim olduğunun resmi olarak tespiti ve bu belgenin alınması için açılır.
 • Tenkis ve Denkleştirme Davası: Miras paylaşımında eşitliğin sağlanması ve fazla alınanların geri verilmesi talep edilir.
 • Miras Sebebiyle Ortaklığın Giderilmesi Davası: Miras nedeniyle oluşan mülkiyet ortaklığının giderilmesi için açılabilir.
 • Mirasçılık Belgesinin İptali Davası: Mirasçılık belgesinin yanlış veya hatalı düzenlendiği iddiasıyla iptali istenir.
 • Mirasın Reddi Davası: Mirasın borçları nedeniyle reddedilmesi için açılabilir.
 • Vasiyetnamenin İptali Davası: Vasiyetnamenin geçersiz olduğu iddia edilerek iptali talep edilebilir.
 • Vasiyetnamenin Tenfizi Davası: Vasiyetnamenin uygulanması için açılan davadır.
 • Aile Konutu Şerhi Konulması Davası: Aile konutunun korunması için tapuya şerh konulmasına yönelik dava açılabilir.
 • Aile Konutu Üzerinde Sağ Kalan Eşe İntifa Hakkı Tesisi Davası: Eşin konuttan ömür boyu yararlanması için açılan davadır.
 • Babalık Davası: Çocuğun biyolojik babasının tespiti için açılan davadır.
 • Soybağının Reddi Davası: Çocuğun aile içindeki soybağı ilişkisinin reddi talebiyle açılır.
 • Evlat Edinme Davası: Bir çocuğun hukuken evlat edinilmesi için yapılan hukuki işlemdir.
 • Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması Davası: Evlat edinme sonucu kurulan hukuksal ilişkinin sona erdirilmesi için açılan dava.
 • Evlenmenin İptali Davası: Yasal olmayan koşullar altında gerçekleşmiş bir evliliğin geçersiz kılınması için açılan davadır.
 • Miras Sebebiyle İstihkak Davası: Miras yoluyla hak iddia edilen bir mülk üzerindeki taleplerin mahkeme tarafından tespiti için açılır.
 • Arsa Payının Düzeltilmesi Davası: Tapuda kayıtlı arsa payı bilgilerinin düzeltilmesi talebiyle açılır.
 • Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası: Bir satış vaadi sözleşmesine dayanarak tapu kaydının iptal edilmesi ve alıcı lehine tescil edilmesi istenir.
 • Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası: Vefat eden kişinin yaşarken gerçekleştirdiği ve hukuksuz olduğu iddia edilen tapu devirlerinin iptali için açılır.
 • Yanılma Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası: Tapu devrinde yanılgı nedeniyle yapılan hataların düzeltilmesi için açılır.
 • Aldatma Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası: Tapu devrinde aldatılma sonucu yapılan işlemlerin iptali istenir.
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası: Ölünceye kadar bakma taahhüdüyle yapılan mülk devrinin iptali ve mülkün geri alınması talep edilir.
 • Önalım Hakkına Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası: Bir malın satışında öncelik hakkı olan kişilerin bu haklarını kullanarak tapu kaydının iptali ve adlarına tescili için açılabilecek davadır.

Bu davalar ve daha birçok mirasla ilgili hususlar, alanında uzman bir miras avukatı tarafından engin tecrübe ve bilgi birikimiyle ele alınarak müvekkillerin haklarının en iyi şekilde korunması amaçlanmaktadır.

Miras Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Bir kişi vefat ettiğinde, miras, mirasçılara intikal eder. Miras kapsamındaki tapuya kayıtlı taşınmazlar için mirasçıların, mirasın intikali işlemlerini yapabilmeleri adına ilgili tapu müdürlüğüne başvurmaları gereklidir. Bu işlem için öncelikle web tapu portalı üzerinden randevu almak önemlidir. Başvuru esnasında, mirasçılık statüsünü kanıtlamak amacıyla mirasçılık belgesi gerekir, bu belge noterlerden temin edilebilir.

Eğer mirasçılar bir araya gelerek mirası paylaşmazsa, tapu kayıtları her bir mirasçının hissesini gösterir şekilde ‘elbirliği mülkiyeti’ne göre düzenlenir. Elbirliği mülkiyetinde mirasçılar, paylarını üçüncü bir kişiye satamaz, ancak mirasçılar arasında satış yapılabilir.

Mirasçılar, bir miras paylaşma sözleşmesi düzenleyerek mirası nasıl paylaşacaklarına karar verebilirler. Bu sözleşme, noter huzurunda ya da özel olarak adi yazılı şekilde hazırlanabilir. Böyle bir sözleşmeye uymayan bir mirasçı için cezai şart ödemesi de belirlenebilir.

Eğer mirasçılar arasında anlaşmazlık çıkarsa ve taraflar arasında ihtilaf baş gösterirse, mirasın paylaşılması amacıyla ‘miras sebebiyle ortaklığın giderilmesi davası’ adı verilen bir dava yoluyla çözüm aranabilir. Bu dava sulh hukuk mahkemesinde açılır ve hüküm verildikten sonra, satış memuru vasıtasıyla taşınmazlar satılabilir ve gelir mirasçılar arasında hisselerine göre bölüştürülebilir.

Miras hukuku kapsamında gereken profesyonel yardım ve rehberlik için bir miras avukatı ile iletişime geçmek tavsiye edilir. Miras avukatı , sürecin hukuki yönlerini anlamanızda ve gerekli işlemlerin düzgün bir şekilde tamamlanmasında önemli bir rol oynayabilir. Her türlü miras işlemi için etraflıca bilgi ve yardım almak, sürecin daha sorunsuz ilerlemesine olanak tanımaktadır.

Miras Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Statüleri gereği yasal ve atanmış mirasçılar, miras kalan mal varlığından hisse alırlar. Yasal mirasçı tanımı ve kimlerin bu sıfata haiz olduğu Türk Medeni Kanunu‘nda açıkça ifade edilmiştir. Kanunun belirlediği kişiler dışında yasal mirasçı bulunmamaktadır. Atanmış mirasçılar ise, miras bırakanın kendi tercihiyle belirlediği kişilerdir. Yapılması gereken en önemli şey, saklı pay sahibi mirasçıların haklarına riayet etmektir. Yasal mirasçılar arasında kimlerin olduğunu biraz daha detaylandıralım.

Miras bırakan kişinin evli olduğu durumlarda, sağ kalan eş daima yasal mirasçıdır. Eşi ile birlikte mirasçı olabilecek başka bir grup ise miras bırakanın alt soylarıdır, yani çocukları, torunları ve daha sonraki nesiller. Eğer miras bırakanın çocukları var ve yaşamları devam ediyorsa, yasal mirasçılar çocuklardır. Çocuklar vefat etmişse ve torunlar sağsa, bu durumda torunlar yasal mirasçı konumundadır. Eğer miras bırakanın alt soyu bulunmuyorsa, ana ve baba mirasçı olurlar. Ana ve baba hayattayken ölen miras bırakanın varisleri ise onların diğer çocukları, yani kardeşlerdir. Kardeşler de vefat etmişse kardeşlerin çocukları yasal mirasçı olmaktadırlar.

Bunlardan hiçbiri hayatta olmayan kişiler için büyükanne ve büyükbaba yasal mirasçı olur. Onlar da hayattayken vefat ederse, dayı, hala, teyze ve amca yasal mirasçılardır. Yasal mirasçıların tereke üzerinde hak iddia edebilmeleri için mirasçı oldukları sıfatın ellerinden gitmemiş olması önemlidir. Eğer mirasçılar mirası reddetmişlerse, miras bırakanla feragat sözleşmesi yapmışlarsa, yasadan ötürü mirastan çıkarılmışlarsa veya mirastan yoksun kalacakları bir durum varsa, onlar miras malından pay alamazlar.

Miras Avukatı yardımı ile hem yasal mirasçılara yönelik hakların korunması hem de atanmış mirasçıların mevzuata uygun biçimde mirasın yönetiminde etkin rol alması sağlanabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Miras davasında avukat ücreti ne kadardır?

Miras davası avukat ücretleri, davaya konu olan karmaşıklık, süreç ve avukatın deneyimi gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Genelde saatlik ücret veya sabit bir ücret üzerinden anlaşma yapılır, bu da davanın özelliklerine göre değişir.

Miras paylaşımı davası kaç para?

Miras paylaşımı davası için belirlenmiş bir standart ücret yoktur. Avukat ücretleri davaya özgüdür ve dava sürecinin karmaşıklığına, süresine ve avukatın deneyimine bağlı olarak değişir. Avukatlar genellikle saatlik ücret veya sabit ücret üzerinden anlaşma yapar.

Miras davası avukat tutmak gerekir mi?

Evet, miras davası karmaşık olabilir ve hukuki yardım almak önemli olabilir. Bir avukat, mirasın adil ve yasal bir şekilde paylaşılmasını sağlayarak müşteriyi koruyabilir ve hukuki süreci yönetebilir.

Ara WhatsApp