Taksirle Ölüme Neden Olma 

Taksirle ölüme neden olma suçu, bir kişinin ihmal veya dikkatsizlik sonucu başka bir kişinin ölümüne sebebiyet verdiği durumlarda ortaya çıkan bir suç türüdür. Genellikle kazara yapılan eylemler sonucunda gerçekleşir ve kasti bir hareket içermez. Türk Ceza Kanunu’nda bu suç, taksirle işlenen suçlar arasında yer almakta ve ciddi sonuçlara yol açtığı için ağır yaptırımlar öngörülmektedir.

Suçu oluşturan öğeler şunlardır:

 • Failin ihmali: Failin gerekli özen gösterme yükümlülüğünü yerine getirmemesi,
 • Zararın meydana gelmesi: Bu ihmali sonucu bir zararın, yani ölümün meydana gelmesi,
 • İlliyet bağı: Failin ihmali ile zarar arasında doğrudan bir sebep-sonuç ilişkisi olması,
 • Öngörülebilirlik: Zararın fail tarafından öngörülebilir olması gerekmektedir.

Bu suç tipi için kaza kavramı önem taşır. Ancak, herhangi bir kazanın meydana gelmesi bu suçun varlığı için yeterli değildir. Burada önemli olan, ölüme sebebiyet veren kimsenin olay sırasında gerekli özeni göstermemiş olmasıdır.

Taksirle ölüme sebebiyet verme suçu genellikle trafik kazalarında, iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı iş yerlerinde veya mesleki standartlara uyulmayan tıbbi müdahalelerde ortaya çıkar. Bu suçun yaptırımı olarak, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerinde hapis cezası öngörülmektedir ve mağdur yakınlarına karşı maddi ve manevi tazminat talep edilebilmektedir.

Taksirle Ölüme Neden Olma Cezası 

Türk Ceza Kanunu’nda  taksirle ölüme sebebiyet verme suçu, 85. maddede yer almaktadır. Bu suçun temel özelliği, failin kasıtlı hareket etmemesi ancak gerekli özen ve dikkati göstermeyerek bir kimsenin ölümüne yol açmasıdır. TCK’ya göre, taksirle ölüme sebebiyet verme suçunun unsurları ve yargılamadaki hususlar şu şekildedir:

 • Ölümün Gerçekleşmesi: Bir kimsenin ölümünün gerçekleşmiş olması gerekir.
 • Taksirin Bulunması: Failin ölüme sebebiyet verirken taksirli olması, yani ağırlaştırılmış bir dikkatsizlik veya ihmalin söz konusu olması gerekir.
 • İlliyet Bağı: Failin taksirli davranışı ile ölüm arasında illiyet bağı bulunmalıdır; ölen kişinin ölümünün failin davranışına atfedilebilir olması zorunludur.

TCK’da belirtilen yasal cezalar aşağıdaki gibidir:

 • Taksir sonucu bir kişinin ölümüne sebebiyet verme suçu işleyen kişiye 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngörülmekte.
 • Kaza sonucu  birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verilmesi ya da bir yada birden fazla kişinin ölmesiyle birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verilmesi halinde sanığa iki  yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir.

TCK’nın ilgili maddelerinde düzenlenen bu suç, hem cezai yaptırımlar hem de ölen kişinin yakınlarının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi yönünde yasal düzenlemeler içermektedir. Bu düzenlemeler, yaşam hakkının korunması ve ihmallerin caydırıcılığını artırmak amaçlarına hizmet eder.

Taksirle Adam Öldürmek 

Taksirli suçlar, Türk Ceza Kanunu’nda kasıtlı suçlardan ayrı olarak düzenlenmiş ve genel olarak bir kişinin dikkatsizlik, özensizlik, tedbirsizlik ve bilgisizlik sonucu başkasının ölümüne neden olması durumlarında ortaya çıkan suçlardır. Bu suç türlerinin en temel özellikleri ve çeşitleri şunlardır:

 • Özensizlik ve Bilgisizliğe Dayanır: Taksirli suçlar, failin gerekli özeni göstermemesi sonucu işlenir. Bu durum, failin olay anındaki bilgi ve beceri düzeyinin gerektirdiği dikkati göstermemesinden kaynaklanır.
 • Kazara Meydana Gelen Sonuçlar: Taksirli suçlarda fail, suçun sonucunu öngörmese de, öngörebilir olmasına rağmen gerekli önlemi almamış olur. Fail, sonucun meydana geleceğini bilerek hareket etmez.
 • İhmalkar Davranış: Failin zarara sebebiyet veren yönde davranışı ihmalkarlık sonucudur, yani zararı bilerek ya da isteyerek meydana getirmez.
 • Türlerine Göre Çeşitlenir: Taksirli suçlar genellikle “taksirle yaralama” ve “taksirle ölüme sebebiyet verme” olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. 

Özellikle “taksirle ölüme neden olma” suçu, bireysel özen yükümlülüğünün ihlal edilmesi sonucu gerçekleşebilir. Suçun cezai yaptırımı failin taksir derecesine göre değişkenlik gösterir. Ölüme veya yaralanmaya neden olan her eylem, olayın koşulları ve failin kişisel özellikleri dikkate alınarak değerlendirilip, hukuki süreç belirlenir.

Taksirle Ölüm Olaylarında Hukuki Sorumluluk

Taksirle ölüme neden olma suçu, bir kişinin ihmal veya dikkatsizliği sonucunda başka bir kişinin ölümüyle sonuçlanan fiilleri kapsar. Bu tür olaylarda hukuki sorumluluk aşağıdaki hususları içerebilir:

 • Ceza Sorumluluğu: Taksirle ölüme neden olma, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendirilir. Fail, taksirli hareketler sonucu gerçekleşen ölüme ilişkin olarak cezalandırılabilir.
 • Tazminat Sorumluluğu: Ölen kişinin yakınları, maddi ve manevi tazminat talep edebilir. Bu tazminat, kaybedilen kişinin yakınlarının yaşayacağı maddi zorlukları ve manevi zararları gidermeyi amaçlar.

Kusur, İhmal ve Dikkatsizlik Arasındaki Farklar

Taksirle ölüme sebebiyet verme suçu, kusur, ihmal ve dikkatsizlik gibi kavramlar üzerine kuruludur ve bu kavramlar arasındaki farklar, hukuki sonuçların belirlenmesinde oldukça önemlidir.

 • Kusur: Bir fiilin gerçekleştirilmesi sırasında kanunlar ve toplumsal kurallara uygun hareket edilmemesi durumudur. Kusurlu davranış, kişinin mevcut durumda göstermesi beklenen özenin altında bir davranış göstermesidir. Örneğin, sürücünün hız sınırlarına uymaması kusurlu bir davranış olarak kabul edilir.
 • İhmal: Bir kişinin üzerine düşen bir görevi, ihmalkâr bir tutum ile yerine getirmemesidir. İhmal, gerekli ve beklenen bir eylemi yapmamak anlamına gelir. Bir doktorun, hastasının takibini gerektiği gibi yapmaması ihmal sayılabilir.
 • Dikkatsizlik: Kişinin dikkatini toplaması ve gerekli özeni göstermesi beklenirken, bu özeni göstermeme hali olarak tanımlanır. Dikkatsizlik, bir eylemi yaparken ayrıntılara dikkat etmeme veya öngörülebilir sonuçları hesaba katmama durumunu ifade eder. Yolda yürürken telefon ile meşguliyetin bir kaza ile sonuçlanması dikkatsizlik örneğidir.

Bu kavramlar arasındaki farklar, failin taksir derecesinin ve cezai sorumluluğunun belirlenmesinde önem taşır. Kusur, ihmal ve dikkatsizlik derecesine göre suçun ağırlığından kişinin sorumluluğu şekillenir ve yaptırımlar buna göre uygulanır. Taksirle ölüme neden olma suçu bu kavramlara dayandırılarak katalog suçlar arasında yer alır ve Türk Ceza Kanunu’nda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Taksirle Öldürme 

Taksirle ölüme neden olma suçu, ihmalkar davranışların sonucu olarak bir kişinin ölümü ile sonuçlanan eylemleri kapsar. Bu tür bir suçun işlendiği durumlarda yargılama süreci birtakım prosedürleri takip eder ve bu süreç genellikle şu adımlardan oluşur:

 • Suçun Tespiti ve Soruşturma Aşaması: İlk olarak, olayın rapor edilmesi ve yetkili merciler tarafından soruşturmanın başlatılması gerekir. Soruşturma esnasında, savcılık tarafından olay yerinde incelemeler yapılır ve tanık ifadeleri toplanır.
 • Savcılık Aşaması: Soruşturma tamamlandıktan sonra, savcılık suçun unsurlarının var olup olmadığını değerlendirir. Eğer savcılık tarafından yeterli delil bulunursa, şüpheli hakkında kamu davası açılır.
 • Dava ve Duruşma Aşaması: Kamu davasının açılmasından sonra dava, ilgili mahkemede görülmeye başlar. Duruşmalarda taraflar ve avukatları tarafından deliller sunulur ve tanıklar dinlenir.
 • Karar Aşaması: Kanıtların ve duruşmalardaki ifadelerin değerlendirilmesinin ardından mahkeme bir karara varır. Karar, sanığın beraati ya da cezalandırılmasını içerebilir. Sanık, karara itiraz edebilir ve üst mahkemelere başvurabilir.

Taksirle ölüme neden olma suçu, katı bir yasal çerçeveye sahip olup, yargılama süreci somut olayın koşulları dikkate alınarak titizlikle yürütülür. Her aşamada sanığın yasal hakları gözetilir ve adil bir yargılama sağlanması amaçlanır.

Ceza Davalarında Adli Tıp Raporunun Önemi

Ceza davalarında, özellikle taksir sonucu ölüme neden olma suçları gibi vakalarda adli tıp raporları hayati öneme sahiptir. Bu tür suçlamalarda, olayın nasıl gerçekleştiği, zararın büyüklüğü ve tarafların suç oranlarının belirlenmesinde adli tıp bilirkişilerinin hazırladığı raporlar, mahkemenin karar verme sürecinde belirleyici olmaktadır. İşte adli tıp raporlarının önemi:

 • Kusur Tespiti: Adli tıp raporları, olay yerindeki delillerden yola çıkarak, kusurun kimde olduğunu bilimsel verilerle ortaya koyar. Bu, özellikle taksirle ölüm vakalarında, kusur derecesinin belirlenmesi için kritik öneme sahiptir.
 • Olayın Ayrıntılı Analizi: Raporlar, olayın gerçekleşme şeklini detaylı bir şekilde inceler ve olayın meydana gelme mekanizmasını aydınlatır. Bu da mahkemenin daha adil ve sağlıklı kararlar vermesine olanak tanır.
 • Tıbbi Açıdan Değerlendirme: Kurbanın ölüm sebebi, varsa yaralanmaların ciddiyeti ve oluş şekli gibi tıbbi meseleler, adli tıp uzmanları tarafından incelenir. Bu, suçun niteliğinin anlaşılmasında önemlidir.
 • Cezai Sorumluluğun Belirlenmesi: Mahkeme, adli tıp raporunda sunulan bulguları, sanığın cezai sorumluluğunu değerlendirirken dikkate alır. Bu raporlar, sanığın kasıt durumunu veya ihmal seviyesini ortaya koymada yardımcı olur.
 • Mağdur Haklarının Korunması: Adli tıp raporları sayesinde mağdurun maruz kaldığı zararın boyutu objektif kriterlerle belirlenir, böylece mağdurun haklarının korunmasına katkı sağlanır.

Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme Suçu ve Tazminat Hakları

Taksirle ölüme sebebiyet verme suçu, bir kişinin ölümüne neden olan ihmal ya da dikkatsizlik sonucu işlenen bir suçtur. Genellikle trafik kazaları, iş güvenliği ihlalleri veya tıbbi müdahalelerde karşımıza çıkan bu suç, ilgili yasal düzenlemelerle cezalandırılmaktadır. Bu suçu işleyen kişiler, ceza hukuku kapsamında yargılanabilir ve çeşitli cezalara çarptırılabilir. Ancak, ceza hukukunun yanı sıra, mesele tazminat hakkı bağlamında da ele alınmalıdır.

Taksir sonucu ölüme sebebiyet veren kişi, maktulün yakınlarına karşı maddi ve manevi tazminat yükümlülükleri ile karşı karşıya kalabilir. Tazminat hakları şu şekilde sıralanabilir:

 Taksirle Ölüme Sebebiyet Vermede Sıkça Yapılan Savunmalar

Taksirle ölüme sebebiyet verme suçu, ihmal veya dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne yol açanlar için ciddi hukuki yaptırımları beraberinde getirir. Bu tür durumlarda savunma stratejileri oldukça önemli hale gelir. Şüpheli veya sanıklar tarafından sıkça yapılan bazı savunmalar aşağıda sıralanmıştır:

 • Kazanın Kaçınılmaz Olduğu: Savunma, olayın meydana geldiği koşulların bir kaza için zemin hazırladığını ve bu durumun kaçınılmaz olduğunu ileri sürebilir.
 • Üçüncü Bir Şahsın Müdahalesi: Bir başkasının müdahalesi veya ihmali sebebiyle kaza gerçekleşmiş olabileceği argümanı sıklıkla kullanılır. Sanık, kaza anında kontrolünü kaybetmesine sebep olan dış faktörleri öne sürer.
 • Kurbanın Kendi Kusuru: Ölen kişinin kendi ihmali veya dikkatsizliğinin ölüme yol açtığı savunulabilir. 
 • Acil Durum Def’i: Sanık, kendisini veya başkasını tehdit eden bir zararı önleme amacıyla hareket ettiğini iddia edebilir ve bu durumun acil bir müdahale gerektirdiğini savunabilir.
 • Yeterli Önlem Alınmış Olması: Sanık tarafından tüm gerekli önlemlerin alındığı, ancak yine de talihsiz bir olayın meydana geldiği iddia edilebilir. Bu savunma, sanığın olayın önlenmesi için makul ölçüde dikkatli davrandığını göstermeye çalışır.

Örnek Yargı Kararları ve İlgili Dava Özetleri

Taksirle ölüme neden olma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince çeşitli yargı kararlarına konu olmuştur. Bu bölümde, söz konusu suçla ilgili verilmiş bazı örnek kararlar ve dava özetleri yer almaktadır.

Bir trafik kazasında aşırı hız ve dikkatsizlik sonucunda karşı şeride geçilmesi ve bu durumun bir ölümle sonuçlanmasıyla ilgili olarak, sanığın taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılması gerektiğine karar verilmiştir. Yargıtay, sanığın aracı kontrolsüz bir şekilde kullanması ve gereken dikkati göstermemesinin, ölümle sonuçlanan kazada asli kusurlu olduğunu belirtmiştir.

İnşaat alanında gerekli güvenlik önlemlerini almayarak bir işçinin düşmesi ve ölümüne neden olan sanık, taksirle ölüme neden olma suçundan mahkum edilmiştir. Yargıtay, iş güvenliği tedbirlerinin yetersizliği ve sanığın ihmali olduğuna hükmetmiştir.

Bir doktorun yanlış teşhis ve tedavi uygulaması sonucunda hasta ölümüyle sonuçlanan olayda, tıbbi taksirle ölüme neden olma suçundan hüküm verilmiştir. Mahkeme, doktorun mesleki sorumluluklarını gereği gibi yerine getirmediğine ve bu ihmalkârlığının ölüme yol açtığına karar kılmıştır.

Bu kararlar, taksirle ölüme neden olma suçunun hukuki boyutunu ve yargı organlarının kararlardaki yaklaşımını göstermesi açısından önemli örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır. Her bir karar, olayın özel şartları ve somut olgular ışığında değerlendirilmiş ve sanıkların ihmalleri kusur dereceleriyle orantılı cezalarla sonuçlanmıştır.

Taksirli Suçlarda Ceza İndirim Sebepleri

İyi Hal: Sanığın yargılama sürecindeki tutumu, pişmanlık göstermesi, geleceğe yönelik davranışlarında olumlu değişiklikler vaat etmesi gibi unsurlar, mahkeme tarafından iyi hal indirimi olarak değerlendirilebilir.


Yorum yapın

Ara WhatsApp