Sultanbeyli Miras Avukatı

Sultanbeyli Miras Avukatı

Miras hukuku, bir kişinin vefatı sonrası mirasının kanuni varisler arasında nasıl bölüştürüleceğini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Sultanbeyli bölgesinde, Sultanbeyli miras avukatı kavramı, bu bölgede faaliyet gösteren ve miras hukukuna odaklanan avukatları ifade eder. Bu avukatlar, Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlıdır ve mirasla ilgili konularda hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sağlarlar.

Miras davalarda başarılı sonuçlar alabilmek için, deneyimli ve uzman bir Sultanbeyli miras avukatı ile çalışmak önemlidir. Sultanbeyli’de miras hukukunda destek arayanlar, miras paylaşımı, veraset ilamı alma, tenkis davaları, vasiyetnameler ve muris muvazaası gibi konularda tecrübeli bir avukatın yardımıyla süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetebilirler.

Sultanbeyli’de Uzman Bir Miras Avukatı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Avukatın miras hukukundaki uzmanlık alanı ve deneyim düzeyi
 • Önceki miras davalarından elde ettiği başarılar ve referanslar
 • Avukatın hukuki strateji geliştirme ve problem çözme yeteneği
 • İletişim becerileri ve müvekkille kurduğu ilişkinin profesyonelliği
 • Avukatın Baro kaydı ve mesleki yeterlilik belgelerinin güncelliği

Uygun bir Sultanbeyli miras avukatı seçimi yapmak, hem miras sürecinin hem de miras davalının başarıyla sonuçlandırılması açısından kritik bir adımdır. Bu nedenle, konunun hassasiyeti ve yasal karmaşıklığı göz önünde bulundurulduğunda, miras konularında tecrübe sahibi bir avukata danışmanız tavsiye edilir.

Sultanbeyli’de Miras davalarına bakan avukat

Miras hukuku, bir kişinin vefatı sonucunda varislerine kalan mal varlığının dağıtımını düzenleyen yasal ilkeler ve kurallar bütünüdür. Bir Sultanbeyli Miras avukatı, mirasla ilgili hukuki süreçlere katılan ve müvekkillerini bu alanda temsil eden avukatlardır. Medeni hukuk alanı içinde faaliyet gösteren miras hukuku, çok sayıda karmaşık unsuru içerir ve ne yazık ki, Türkiye’de mirastan mal kaçırma oldukça sık rastlanan bir sorundur. Özellikle kız çocuklarına miras bırakmamak amacıyla, bazı kişiler varlıklarını erken bir dönemde oğullarına devretmektedir. İkinci bir evlilik yapılması durumunda da, yeni eşin etkisiyle önceki evlilikten olan çocukların haklarının gözetilmediği durumlar görülmektedir.

Türk Medeni Kanunu belirli sınırlamalar dahilinde kişinin mal varlığını istediği kişilere bırakmasına izin verir. Ancak kanun, saklı pay hakkı gibi koruyucu hükümleri ile mirasçıların haklarını garanti altına alır. Eğer bir varis, saklı pay hakkı zarar görürse, tenkis davası açarak hakkını talep edebilir. Bu noktada, Sultanbeyli Miras avukatları hem mal kaçırma ile ilgili davaları yöneterek hem de mirasın adil bir şekilde dağıtılması için gerekli hukuki süreçleri takip ederek hizmet verirler.

Mirasçılar, mahkemeye gitmeden de mirası aralarında önceden belirleyip paylaşabilir. Bu durumda, aralarında bir miras paylaşma sözleşmesi yapmaları gereklidir. Sözleşmenin hüküm ifade edebilmesi için, bütün varislerin anlaşmayı imzalaması şarttır. Miras paylaşma anlaşması, miras bırakan hayatta iken dahi yapılabilir ve yine miras bırakanın sözleşmeyi onaylaması gerekir. Miras paylaşma sözleşmesinin düzenlenmesinde hak kayıplarının önüne geçmek için bir Sultanbeyli miras avukatıyla çalışmak büyük önem taşımaktadır.

Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar

Miras konuları, bireyler arasında çeşitli hukuki süreçleri beraberinde getirebilir ve bu durumlar genellikle miras hukukunun alanına girmektedir. Miras avukatları, mirasla ilgili davalarda, hukuki işlemlerde ve danışmanlıkta uzman kişilerdir.

İşte Sultanbeyli miras avukatının ilgilendiği davalar ve sunduğu hizmetler:

 • Tereke Tespit Davası: Terekenin resmi olarak belgelenmesi ve tespiti için açılan davadır.
 • Temsilcinin Atanması Davası: Terekenin yönetilmesi için bir temsilci atanmasını talep eden davadır.
 • Tenkis Davası: Mirasçıların haksız şekilde mal almasını önlemek amacıyla açılan davadır.
 • İstihkak Davası: Miras hakkına sahip olduğunu iddia eden kişiler tarafından açılan davadır.
 • Ortaklığın Giderilmesi Davası: Miras sebebiyle paylaşılamayan malın paylaşılarak ortaklığın giderilmesi için açılan davadır.
 • Mirasçılık Belgesinin Alınması: Mirasçıların tespiti ve mirasçılığı ispat etmek için gerekli belgeyi almaya yönelik işlemdir.
 • Mirasın Reddi Davası: Mirasçıların, mirası kabul etmek istemeyip reddetmesi için açılan davadır.
 • Vasiyetnamenin Açılması ve İptali Davaları: Vasiyetnamenin yürürlüğe girmesi ve geçersiz kılınması için yapılan hukuki süreçlerdir.
 • Tenfiz Davası: Vasiyetnamenin uygulanması için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına yönelik davadır.
 • Mirastan Yoksunluk Davası: Bir mirasçının miras hakkından mahrum bırakılmasını talep eden davadır.
 • Mirasçılıktan Çıkarma Davası: Mirasçının yetkisiz hareketleri nedeniyle mirasçılıktan çıkartılması amacı taşıyan davadır.
 • Muris Muvazaası Davası: Mülkün hileli transferi nedeniyle tapunun iptali ve tesciline yönelik açılan davadır.
 • Mirasta Denkleştirme Davası: Miras bırakanın hayatta iken bir mirasçıya yaptığı avans niteliğindeki ödemelerin hesaplanması için açılan davadır.
 • Feragat Sözleşmesinin İptali Davası: Mirastan feragat eden bir kişinin, aldığı kararın iptali için açtığı davadır.

Sultanbeyli miras avukatı ayrıca şu hizmetleri de sunmaktadır:

 • Vasiyetname düzenleme: Özel malların belirli kişilere bırakılması ve mirasçıların atanması konularında danışmanlık.
 • Miras Paylaşma Sözleşmesi Hazırlama: Mirasçılar arasındaki paylaşımı düzenleyen sözleşmelerin hazırlanmasında hukuki destek.
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi: Yaşam süresince bakım garantisi karşılığında mal bırakma sözleşmesi düzenlemesi için danışmanlık.

Miras süreçlerinde dava takibi ve hukuki danışmanlık gerektiren her konuda Sultanbeyli’de bir Sultanbeyli miras avukatından destek almak, kişilerin haklarını en iyi şekilde korumalarına yardımcı olacaktır.

Miras Hukuku Davaları Hangileridir?

Miras hukuku, Türk Medeni Kanunu çerçevesinde düzenlenen ve bir kişinin vefatı sonucu mal varlığının mirasçılara geçişini düzenleyen hukuk dalıdır. Bu alanda yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde açılabilecek başlıca dava türleri şunlardır:

 • Terekeye Temsilci Atanması Davası: Miras bırakanın mal varlığının idaresi ve korunması amacıyla terekeye temsilci atanmasını talep eden dava tipidir.
 • Terekenin Resmi Defterinin Tutulması Davası: Miras kalan terekenin muhasebe kayıtlarının düzenlenmesini talep eden dava çeşididir.
 • Tereke Tespit Davası: Miras bırakanın mal varlığını resmi olarak tespit etmeyi amaçlayan davadır.
 • Mirasçılık Belgesi Alınması Davası: Mirasçıların miras hakkındaki yasal statülerini tespit eden resmi bir belgeyi almayı talep eden dava türüdür.
 • Tenkis ve Denkleştirme Davası: Miras paylaşımında eşitlik ilkesine aykırı durumların düzeltilmesini talep eden davadır.
 • Miras Sebebiyle Ortaklığın Giderilmesi Davası: Miras nedeniyle oluşan mal ortaklığının dağıtılmasını amaçlayan davadır.
 • Mirasçılık Belgesinin İptali Davası: Yasal olmayan ya da hatalı şekilde düzenlenen mirasçılık belgesinin iptalini talep eden davadır.
 • Mirasın Reddi Davası: Mirasçının mirastan doğan borçlardan sorumlu olmak istememesi halinde açtığı davadır.
 • Vasiyetnamenin İptali Davası: Vasiyetnamenin hukuka veya ahlaka aykırı olduğu iddiasıyla yapılan iptal talebidir.
 • Vasiyetnamenin Tenfizi Davası: Vasiyetnamede belirtilen hükümlerin uygulanmasını talep eden dava türüdür.

Sultanbeyli miras avukatları, bu ve benzer dava türleri ile ilgili olarak danışmanlık ve temsil hizmetleri sunarak, mirasla ilgili anlaşmazlıkların çözümünde yardımcı olmaktadırlar. Uzman bir Sultanbeyli miras avukatı, yukarıda belirtilen konularda ve miras hukukunun diğer yönlerinde hukuki destek sağlar.

Miras Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Bir kişi vefat ettiğinde, bıraktığı miras, mirasçılara intikal eder. Taşınmaza ilişkin mirasın kayıtlı olduğu tapu müdürlüğüne başvurarak intikal işlemlerinin gerçekleştirilmesi gereklidir. Tapu işlemleri için web tapu aracılığı ile randevu alınabilir. Mirasçılık belgesi, mirasçı olduğunuzu kanıtlamak adına başvuru esnasında sunulmalıdır ve bu belge noterliklerden temin edilebilir.

Tüm mirasçılar ortak olarak başvurmadıkları takdirde, elbirliği mülkiyet sistemi altında tapu kaydı oluşturulur. Bu durumda, mirasçılardan biri, kendi payını üçüncü şahıslara satamaz; ancak içlerinde alım satım yapabilirler. Mirasçılar, paylaşım konusunda anlaşırlarsa, varlıklarını diledikleri zaman paylaşabilirler.

Miras paylaşım anlaşması, mirasçıların alacakları payları belirleyen bir sözleşme olup, noterde düzenlenebileceği gibi, adi yazılı bir şekilde de yapılabilir. Anlaşmazlık durumunda, bir mirasçının, sözleşme hükümlerine uymadığı takdirde cezai şart ödemesi konusunda mutabakat sağlanabilir.

Mirasçılar arasında anlaşmazlık olması ve hatta uyumsuzluk baş göstermesi durumunda, mirasın paylaştırılması için yegâne çözüm yolunun miras paylaşım davası olduğuna işaret etmek önemlidir. Resmi olarak “ortaklığın giderilmesi davası” adıyla ifade edilen bu süreçte, mirasçılarca sahip olunan varlıkların satılarak paylaştırılması amaçlanır. Ortaklığın giderilmesi davası, sulh hukuk mahkemesinde açılmalıdır. Mahkemenin ortaklık giderilmesi hükmü kesinleşince, satış memuru aracılığı ile mal varlığının satışı ve paylaşımı gerçekleşir.

Bu süreçlerin her aşamasında hukuki desteğe ihtiyaç olabileceğinden, Sultanbeyli miras avukatı ile çalışmak, sürecin doğru ve hızlı işlemesine yardımcı olabilir.

Mirasta Pay Alabilecek Kişiler Kimlerdir?

Yasal mirasçılar ve tayin edilmiş mirasçılar, miras bırakanın mallarından hisse alabilirler. Türk Medeni Kanunu’nda kimlerin yasal mirasçı sayıldığı belirtilmiştir ve yasal mirasçı listesi bu kanunda gösterilenlerle sınırlıdır. Yasal mirasçıların yanı sıra, bir kişinin vasiyetiyle belirlediği atanan mirasçılar da vardır. Biri, kendi tercihiyle herhangi bir kişiyi mirasçı olarak atayabilir, ancak saklı pay sahibi mirasçıların haklarının korunması esastır.

Yasal mirasçıların kim olduğunu zaten belirtmiş olduk. İlk olarak, eğer miras bırakan evli ise eşi her zaman yasal mirasçıdır. Eşin dışında, miras bırakanın altsoyu da yasal mirasçılardır. Alt soy, kişinin çocuklarını, torunlarını ve onların çocuklarını kapsar. Eğer miras bırakanın çocukları hayatta ise, yasal mirasçılar onun çocuklarıdır. Çocuklar vefat etmiş ve torunlar hayatta ise, torunlar yasal mirasçı olur. Eğer alt soyun hiçbir üyesi yaşamıyorsa, anne ve babası yasal mirasçı olur.

Miras bırakanın anne ve babası da hayatta değilse, onların yerine miras bırakanın kardeşleri mirasçı olur. Eğer kardeşler de vefat etmişse, onların çocukları mirasçı olurlar. Miras bırakanın söz konusu yakınlarından hiçbiri hayatta değilse, büyükanne ve büyükbaba yasal mirasçı olur. Onlar da vefat etmişse, teyze, dayı, amca ve hala mirasçı olabilir. Ancak, mirasçıların mirastan pay alabilmeleri için mirasçılıklarının sona ermemiş olması gerekmektedir.

Yasal mirasçılar, eğer mirası reddetmişlerse, miras bırakanla feragat sözleşmesi imzalamışlarsa, mirastan çıkarılmışlarsa ya da mirastan yoksunluk gibi nedenler bulunuyorsa, mirastan pay alamazlar. Miras meselelerinde doğru adımların atılması için bir Sultanbeyli miras avukatı ile çalışmak önemlidir.

Ara WhatsApp