Şantaj Nedir? Şantaj Suçu TCK 107, Cezası ve Unsurları

Türk Ceza Kanunu, kişilere karşı işlenen suçları farklı bölümlerde ele alarak toplumsal düzenin ve bireysel hakların korunmasına katkı sağlar. Bu suçlar arasında önemli yer tutan şantaj suçu, Kanunun “Kişilere Karşı Suçlar” kısmında “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Şantaj, bir kişinin başka bir kişiyi, onun hakkında bilgiyi açıklayacağı ya da yayacağı tehdidi ile korkutarak para veya çıkar elde etme eylemidir.

Şantaj suçu; bireylerin özel hayatının gizliliğini, onurunu ve kişisel verilerini koruma altına almak için büyük önem taşır. Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri içinde, şantaj yapan kişilerin nasıl bir yaptırımla karşılaşacağı açıkça belirtilmiştir. Suçun cezai şartları tehlikeli aşamaları, teşebbüs ve suçun işlenmesi durumlarına göre değişkenlik gösterir. Türk Ceza Kanunundaki düzenlemeler ile şantaj suçu ciddi bir suç olarak ele alınmakta ve faillerin gerekli cezai yaptırımlara tabi tutulması sağlanmaktadır. Bu suç türüne maruz kalan bireylerin haklarının korunması ve suçun önlenmesi, kanuni düzenlemelerin temel amacını oluşturur.

Şantaj Nedir?

Şantaj suçu, tehdit suçunun daha spesifik bir formudur ve özellikle bireyin iç huzurunu ve özgürlüğünü hedef alarak ciddi bir rahatsızlık yaratmayı amaçlar. Türk Ceza Kanunu’nun 107. maddesinde tanımlanmıştır ve ciddi yaptırımlar içerir. Şantaj suçu, muhtemel zararlarla mağdur üzerinde baskı kurarak, kişiyi iradesinin dışında bir eylemde bulunmaya zorlamak şeklinde gerçekleşir. Kişinin, yasal olarak hak sahibi olduğu ya da bir yükümlülüğü üstlendiği bir eylemi yapma ya da yapmama sözü vermesiyle bir başkasını yasadışı bir iş yapmaya veya yapmaktan kaçınmaya zorlaması şantaj suçunu oluşturur.

Maruz kalana kanuna aykırı bir şekilde veya sorumlu olmadığı bir şeyi yapmasını dayatma da şantaj suçunu oluşturur. Bireyin onurunu veya toplumdaki itibarını zedeleyecek bilgileri ifşa etme ya da bu tarz iddialarla tehdit etme yoluyla mağduru istenilen bir davranışı sergilemeye zorlamak da şantaj suçunu oluşturur. Hukuk sistemimizde şantaj ve tehdit suçları yakından incelenmekte, suçun oluşup oluşmadığı konusunda hakimler tarafından davranışlar titizlikle değerlendirilmektedir. Şantaj suçu mu yoksa tehdit suçu mu olduğunun belirlenmesi önemlidir, çünkü her iki suç tipi de mağdurun hayatını derinden etkileyecek sonuçlara yol açabilir.

Özetle, şantaj suçu, bireyin özgürlüğüne ve özerk karar verme hakkına müdahale eden ağır bir suçtur. Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince değerlendirilip, soruşturulur ve yargılanır. Mağdurların haklarının korunması ve failin adalet karşısında hesap vermesi hukuk devletinin temel prensiplerindendir.

Şantaj Suçu 

Şantaj suçu, bireyin seçimlik hareketlerle işleyebileceği bir suç türüdür. Türk Ceza Kanunu’nun 107. maddesinin birinci fıkrası, şantaj suçunun maddi unsurlarını şöyle düzenler:

 • Hukuki Yetki veya Yükümlülük: Fail, yapmaya hakkı olduğu veya yapmakla yükümlü olduğu bir eylemi, ya da eylem dışı kalışını gündeme getirir.
 • Baskı Yoluyla Zorlama: Bu durumu, hukuki olmayan bir amaca ulaşmak için baskı aracı olarak kullanarak, mağduru kanuna aykırı bir iş yapmaya, yapmamaya veya haksız bir çıkar sağlamaya zorlar.

Bu suç en genel haliyle, yasal haklarını tehdit unsuru olarak mağdur üzerinde baskı yaratmak ve onu yasadışı bir iş yapmaya itmek olarak tanımlanabilir. Diğer yandan, TCK’nın 107. maddesinin ikinci fıkrası şantaj suçunu farklı bir bağlamda ele alır.  Bir kişinin, kendisine veya başkalarına ekonomik veya başka bir çeşit kazanç sağlamak amacıyla başka bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verebilecek unsurları ifşa etme veya isnat etme tehdidinde bulunması durumunda şantaj suçu oluşur. Bu şantaj türü ise özellikle kişinin itibarını, onurunu ya da toplumdaki duruşunu tehlikeye atacak bilgileri açığa çıkarma tehdidi içerir ve bunun karşılığında herhangi bir maddi menfaat talep etme durumunu barındırabilir.

Türk Ceza Kanunu, şantaj suçu için belirli kriterleri tanımlamış ve bu suç türünün işleniş koşulları, failin niyeti ve mağdurun maruz kaldığı olumsuz etkileri göz önünde bulundurarak yasal düzenlemeler getirmiştir. Her iki fıkra da şantaj suçu çerçevesindeki farklı durumları ele alarak, failin karşı karşıya kalacağı yasal sonuçları belirler.

Şantaj Suçunun Maddi Unsurlar

 • Fail

Türk Ceza Kanunu, suçları ve bu suçların unsurlarını tanımlayan temel mevzuattır. Şantaj suçu, TCK içerisindeki önemli suç tiplerinden biri olarak yer alır ve başkalarını bir şeyleri yapmaya veya yapmamaya zorlamak amacıyla tehdit etme eylemini kapsar. Şantaj suçunun cezai şartları ve faili hakkındaki düzenlemeler ise TCK’nın belirli maddeleri içerisinde açıklanmıştır. TCK’nın 37/2. maddesinde ifade edilen genel ilkeye göre, bir suçun kanuni tanımında belirtilen eylemi gerçekleştiren kişinin o suçun faili olduğu belirtilir. Türk Ceza Kanununda suçun faili olmak için belirli bir özel koşul aranmaz, bu da suçların herkes tarafından işlenebileceği anlamına gelir.

Şantaj suçunun faili, Türk Ceza Kanununun 107. maddesine göre herhangi bir sınırlama getirilmeksizin tanımlanır. Bu maddeye göre, şantaj suçu, belirlenen kanuni ölçütlere uygun hareket etmiş ve başkasını hukuka aykırı bir yarar sağlamaya, bir şey yapmaya veya yapmamaya zorlamış herhangi bir kişi tarafından işlenebilir. Dolayısıyla şantaj suçunun herhangi bir özel şartı ya da faili ile ilgili bir ayrım içermez. Şantaj, tehdit yoluyla bir kişiyi belli bir davranışı yapmaya ya da yapmamaya zorlama eylemini ifade eder. Bunu yapan kişi, şantaj suçunu işleyen kişi olarak adlandırılır.

Türk Ceza Kanununun genel prensiplerine göre suçun şantaj olarak değerlendirilebilmesi için yapılan tehdidin; başkasına zarar verecek nitelikte olması, baskı altına alınan kişiyi ciddi bir şekilde etkileyebilecek derecede olması gerekmektedir. Türk Ceza Kanunu’nda yer alan hükümler çerçevesinde, şantaj suçu net bir şekilde tanımlanmakta ve her birey tarafından işlenebileceği vurgulanmaktadır. Bu açıklamalar ve tanımlar, suçun failini oldukça geniş bir çerçevede ele alır ve özel bir kişi sınıfını işaret etmez.

 • Mağdur

Şantaj suçu, bireylerin özgür iradelerini hedef alarak, onları baskı altına alıp istemedikleri bir eylemi yapmaya veya yapmamaya zorlayarak işlenen bir hürriyet suçudur. Şantajın mağduru olabilecek kişiler geniş bir yelpazeye sahiptir; her gerçek kişi bu suçun mağduru olabilir. Şantaj suçunda asıl zarar görenler, somut kişilik haklarına sahip olan ve kararları bağımsız iradeleri ile veren gerçek kişilerdir. Şantajcıların tehdit ettiği bireyler, bir şeyleri yapma veya yapmama konusunda zorlanarak, kişisel özgürlük alanları ihlal edilmiş olur.

Şantaj suçunun temelinde yatan, bireysel özgür iradenin korunmasıdır. Suçun mağduru sıfatıyla gerçek kişiler, kişilik hakları sebebiyle hukuken özel bir öneme sahiptirler ve hür iradelerinin baskı altına alınmasının önlenmesi amaçlanır. Kapsamlı bir şekilde incelediğimizde, şantaj suçu nedeniyle zarara uğrayan birey veya tüzel kişilerin hukuk önünde korunması gerektiği açıktır. Her şeyden önce, gerçek kişiler şantaj suçunun doğrudan mağdurları olarak belirlenirken, tüzel kişiler ise bu suçtan dolaylı olarak zarar gören olarak tanımlanmaktadır. Her iki durumda da, şantaj suçuyla mücadele, bireylerin ve tüzel kişiliklerin haklarını savunmayı gerektirir.

 • Suçun Konusu

Şantaj suçu, kişilerin özgür iradesine yapılan bir müdahale çerçevesinde işlenen bir kabahattir. Suçun temelinde yatan ana unsurları değerlendirdiğimizde, bireylerin özgürlüklerinin kısıtlanması suretiyle maruz kaldıkları zorlayıcı eylemler öne çıkar. Bu eylemlerin mağduru olan kişiler, şantaj suçu kapsamında doğrudan zarar görenler olarak tanımlanır ve bu suçun asıl konusunu teşkil eder. Şantaj, birisinin kişisel bilgilerini, gizli kalmış sırlarını ya da herhangi bir zayıf noktasını kullanarak onu istenmeyen bir eylemi yapmaya zorlamak suretiyle gerçekleştirilir.

Örneğin, bir kişinin itibarını zedeleyici bilgilerin ifşa edilmesi tehdidi ile maddi bir kazanç sağlama girişiminde bulunulması, şantaj suçu için somut bir örnek teşkil eder. İşlenen şantaj suçu neticesinde mağdur, manevi ve/veya maddi zararlar yaşayabilir. Şantajcının, mağdurun karar verme süreçlerine baskı yaparak, onu bir şeyler yapmaya veya yapmamaya zorlaması, şantaj suçunun temel karakteristiğini oluşturur. Bu durumdan dolayı mağdurların baskı altında aldıkları kararlar, iradeleri dışında şekillenmiş kararlar olarak kabul edilir ve şantaj suçu, bu irade gaspının sonucunda meydana gelmiş olur.

Şantaj suçuyla mücadelede gerekli olan hukuki prosedürler ve yaptırımlar, mağdurların korunması ve şantajcıların adalet önünde hesap vermesi açısından büyük önem arz eder. Bu suç türünün önlenmesi, bireysel hak ve özgürlüklerin korunması adına hayati bir adımdır. Dolayısıyla, şantaj suçu hukuk sistemi tarafından ciddi bir suç olarak değerlendirilir ve gerekli cezai müeyyidelerle karşılık bulur.

 • Fiil

Şantaj suçu, kişinin kanuni bir hakkını veya yükümlülüğünü suistimal ederek diğer bir şahsı yasadışı bir eylemi yapmaya ya da yapmamaya zorladığı hallerde meydana gelir. Şantaj suçunun ilk şeklinde, failin sahip olduğu ve normal şartlar altında kullanılması uygun olan hakkını, bir baskı aracı olarak kötüye kullanması söz konusudur. Örnek: Bir kişinin işlediği hırsızlık suçunu ifşa etme tehdidiyle para talep edilmesi, şikayet ya da ihbar hakkının kötü niyetle kullanılması anlamına gelir ve şantaj suçunu oluşturur.

Ancak, bir hakkın tehdit aracı kullanılmadan sadece icra edilmesinin istenmesi şantaj suçu teşkil etmez. Şantajın ikinci şekli ise kişinin onur, şeref ve itibarını zedeleyecek bilgileri açıklayacağı ya da uyduracağı yönündeki tehditler ile yarar sağlama çabasıdır.

 1. Gerçek Olayların Açıklanması: Fail, mağdurun geçmişte yaşadığı ve onun itibarını zedeleyebilecek bir olayı tehdit unsuru olarak kullanabilir.
 2. Gerçek Olmayan Olayların İsnat Edilmesi: Fail, mağdur aleyhine asılsız bir iddiayı öne sürerek yarar sağlamaya çalışabilir.

Her iki durumda da, failin şantaj ile sağlamayı amaçladığı yararın, haksız bir çıkar elde etme niyeti taşıması gereklidir. Yarar doğrudan fail tarafından elde edilecek ya da başkasına sağlanacak olabilmekte ve bu, failin tehdidi hem mağdura hem de onun yakınlarına yönelik olabilir. Şantaj suçu, yalnızca failin mağdur üzerinde yarar sağlamayı hedeflemesi ile tamamlanır. Genel olarak şantaj suçu, ceza hukuku kapsamında olduğu gibi geniş hukuk çerçevesinde geçerli olan hak ve yükümlülüklerin kötü niyetle ve baskı unsuru olarak kullanılmasıyla meydana gelir. Bu nedenle, hukuka uygun olan bir davranışı gerçekleştirme ya da gerçekleştirmeme kapsamında kalmayan ve haksız çıkar amacı güden her eylem şantaj suçu olarak değerlendirilmelidir.

 • Netice

Şantaj suçu, kişisel çıkar sağlamak amacıyla başkasını haksız bir şekilde korkutarak tehdit etmektir. Şantaj yaparak, bir birey diğerine, istenmeyen bir durumun gerçekleştirileceği ya da açığa çıkarılacağı yönünde baskı uygulayabilir. Bu suçun özelliği, yalnızca eylemin gerçekleştirilmiş olmasıyla tamamlanıyor olmasıdır. Yani şantaj suçu, netice itibariyle bir sonucun ortaya çıkmasını gerektirmez.

Bu suçun işlenmesi için failin aşağıdaki unsurlara sahip hareketler sergilemesi yeterlidir:

 • Tehdit: Mağduru, iradesi dışında bir davranışa zorlamak için kullanılan ciddi ve inandırıcı bir uygunsuz baskı yöntemidir.
 • Haksız Çıkar Sağlama Niyeti: Failin, mağdur tarafından istenen bir davranışı yapması veya bir şeyin verilmesini sağlama amacı taşıması.

Failin baskı ve tehdit eylemlerini gerçekleştirmesi, suçun tamamlanması için yeterlidir. Bu eylemler şu şekilde ortaya çıkabilir. Sözel ya da yazılı tehditler. Kişinin onurunu, saygınlığını veya özel hayatının gizliliğini tehdit edecek bilgi veya belgelerin ifşa edilme tehlikesi. Şantaj suçu ile fail, zararlı bir sonucun gerçekleşmesi ya da belirli bir neticenin ortaya çıkması için beklemek zorunda değildir. Failin tehdit etmesi ve bunu mağdurun bilgi alanına sokması, şantaj suçunun oluşması için yeterlidir. Mağdurun istenileni yapması ya da yapmaması, suçun varlığı açısından bir fark yaratmaz. Bu bilgiler ışığında, şantaj suçu konusunda bilinçli olmak, toplumdaki bireylerin hem kendi haklarını korumalarına hem de bu tip suçları işlemekten kaçınmalarına yardımcı olacaktır.

Şantaj Suçunun Manevi Unsurları

Manevi unsur, bir kişinin suç işleme kastıyla sergilediği irade durumunu tanımlar ve iki temel biçime ayrılır: Kast ve taksir. Bir suçun taksirle işlenmesinin mümkün olması için, kanunun bu durumu açıkça tanımış olması gerekir. Yasal mevzuatta, taksirle işlenen şantaj suçuna yönelik bir hüküm bulunmamaktadır. Bundan ötürü şantaj suçu ancak kasten işlenebilir olarak kabul edilir. Şantaj suçunda, fail kasten hareket eder. Bu durumda, failin, hakkı olan ya da bir yükümlülük altında bulunduğu bir eylemi yapacak ya da yapmayacak olmasını gerekçe göstererek, bir başkasını yasal olmayan bir şekilde bir şey yapmaya ya da yapmamaya zorladığı veya haksız bir menfaat elde etme amacı güttüğü anlaşılır. Yani, bu tip eylemlerin bilinçli ve isteyerek gerçekleştirilmesi zorunludur.

Ayrıca, şantajı düzenleyen kanun maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği üzere, fail, kendisi veya başkası için yarar sağlama amacıyla bir kimsenin şeref veya saygınlığına zarar verebilecek bilgilerin tehdit unsuru olarak kullanılmasında da kasten hareket eder. Failin bu tip eylemleri de bilerek ve isteyerek yapması, yani kastıyla işlemesi gerekir. Burada, failin amacının yarar sağlama olduğu ve gerçekleştirdiği eylemlerin bir kişinin şeref veya saygınlığını zedeleyecek nitelikte olması önem taşır. Özetle, şantaj suçunun işlenmesinde kastın varlığı esastır ve taksirle işlenmesi yasal olarak tanımlanmamıştır.

 • Teşebbüs

Şantaj suçu, kişinin başkasının iradesini haksız bir yarar sağlamak için etkilemeyi amaçlayan sırf hareket suçu kategorisine girer ve bu suç türünde suçun icrası tek başına yeterlidir. Diğer bir deyişle, mağdurun zarar görmüş olmasına bakılmaksızın, failin şantaj yapma eylemini gerçekleştirmesi suçun oluşumunu tamamlar. Ancak, her suçta olduğu gibi şantaj suçunda da teşebbüs hali mevcuttur.

Teşebbüs, kişinin suç işleme niyetiyle hareketleri planladıktan ve hazırlıkları tamamladıktan sonra suçu işlemeye fiilen başlamasına rağmen, dışsal sebepler nedeniyle suçu tamamlayamadığı durumları ifade eder. Türk Ceza Kanununun 35. maddesine göre, “Kişi, işlediği suçu tamamlayamazsa, teşebbüs nedeniyle sorumlu tutulur ve zarar ya da tehlikenin boyutuna bağlı olarak cezada indirim uygulanır.”

Şantaj suçunda, icra hareketlerine başlandıktan sonra bu eylemlerin dışsal bir nedenle tamamlanamaması halinde, şantaj suçuna teşebbüs edilmiş kabul edilir. Örnek vermek gerekirse, şantaj içerikli bir mektup ya da e-posta gönderilmiş fakat mağdura ulaşmadan önce olay yetkililerin bilgisine geçmiş ve durdurulmuşsa, bu şantaj teşebbüsü olarak değerlendirilebilir.

 • Suça İştirak

Şantaj suçu, kişilerin tehdit yoluyla haksız çıkar elde etmeye çalışmalarını ifade eder. Bu suçun işlenmesiyle ilgili olarak iştirak hükümleri de önemli bir yere sahiptir. Şantaj suçu ile ilgili olarak uygulanacak olan iştirak hükümleri, temelde benzer özellikler taşır. Şantaj suçuna iştirak, genellikle şantaj suçuna yardım etme veya şantaj suçuna azmettirme şeklinde gerçekleşebilir. Şantaj suçuna iştirak eden kişiler, şantaj eyleminin gerçekleştirilmesine yardımcı olan veya bu eylemi teşvik eden kişilerdir. İştirakçilerin suça katkıları, şantaj suçunun meydana gelmesi ve etkili olması açısından önemlidir.

Şantaj suçunda iştirak hükümleri şu şekildedir:

 • Yardım Etme: Şantaj suçunun işlenmesinde, başka bir kişiye yardım edenler de suça ortak sayılır. Yardım etme, suçun işlenebilmesi için somut bir desteğin sağlanmasını gerektirir.
 • Azmettirme: Şantaj suçunu başkasının işlemesi için kışkırtmak, teşvik etmek ya da suça yönlendirmek olarak ifade edilen azmettirme de şantaj suçuna iştirakin bir biçimidir.

Şantaj suçu, mağdurların huzurunu ve güvenliğini doğrudan tehdit eder. Aynı zamanda, maddi ve manevi zararlara yol açma potansiyeli taşır. Bu nedenle şantaj suçuna iştirak eden kişiler de bu zararlardan sorumlu tutulabilir ve cezai müeyyidelere maruz kalabilirler. Şantaj suçu, mevcut hukuk sistemimizde ciddi bir suçtur ve sanıkların üzerinde suçu işlediklerine dair kuvvetli delil bulunması halinde hüküm giymeleri muhtemeldir.

Sonuç olarak, şantaj suçu ve buna iştirak, hukukumuzda ciddiyetle ele alınmaktadır. Şantaj suçunun işlenmesi, toplumun huzur ve düzenini sarsıcı nitelikte olduğu için karşılığında hukuki yaptırımlar öngörülmektedir. İştirak hükümleri ise, suçun tamamlanmasında rol oynayan kişilerin de cezalandırılabilmesini sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.

 Şantaj Suçu TCK 107 

Türk Ceza Kanununun 107. maddesinin ikinci fıkrasına göre, şantaj suçunun oluşması için, failin bir yarardan öte, şeref veya saygınlığı zedeleyici bilgileri tehdit aracı olarak kullanması gerekir. Failin, bu eylemiyle herhangi bir menfaat peşinde olmadan sadece tehditte bulunması, şantaj yerine sair tehdit suçunu oluşturur. ‘Yarar’ kavramı TCK’da yalnızca maddi değerleri değil, her türlü yararlanmayı içerir. Şantaj suçu, kişilerin tehdit unsuru kullanarak başkalarını zor durumda bırakması ve bu yolla bir çıkar sağlamayı amaçlaması durumunda meydana gelir. Özellikle, bir kişinin kendi meşru sahip olduğu hakları ya da üzerine düşen yükümlülükleri, başka bir şahsı zarara uğratmak amacıyla tehdit için araç olarak kullanması şantaj suçunun fail tarafından işlendiğinin göstergesidir.

Şantaj suçu işleyen kişiler, hukuken korunan kişisel yetki veya haklarını suistimal ederler. Bu durum, kendi lehlerine haksız bir çıkar elde etmek veya başka bir kişiyi bir şey yapmaya veya yapmamaya zorlamak için kullanılabilir. Bu tür bir şantaj, kişilerin özgürlükleri ve haklarına müdahaleyi içerir ve sosyal adalet anlayışına ters düşer. Türk Hukuku’nda şantaj, Türk Ceza Kanununun “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” başlıklı 107. maddesi altında düzenlenir. Failin, kendisinin doğrudan hak sahibi olduğu bir yetkiyi veya üzerine düşen bir yükümlülüğü kötüye kullanarak mağduru tehdit etmesi suretiyle şantaj suçunu işlemesi, kişilerin özgür iradeleriyle hareket etme haklarını ciddi şekilde ihlal eder ve mağdurun psikolojik bütünlüğü üzerinde ağır sonuçlara yol açabilir.

Sonuç olarak, şantaj suçu, failin yasal bir hak veya yükümlülüğün kötü niyetli bir şekilde kullanılmasıyla gerçekleşir ve bu tür eylemler hukuk düzenince cezalandırılabilir suçlar arasında yer alır. Mağdurların haklarının korunması ve failin hakkaniyetsiz kazanç elde etme çabalarının önüne geçilmesi için şantaj suçlarına karşı dikkatli olmak ve hukuki yollara başvurmak büyük önem taşır.

Mesajla Tehditin Cezası 

Bir birey, sahip olduğu hak ya da yükümlülüğü kullanarak başka bir kişiyi hukuka aykırı bir hareketi yapmaya zorladığında şantaj suçu işlemiş olur. Bu tür durumlar, şahsın kendi lehine bir durum yaratmak ya da mağduru zarara uğratmak amacıyla gerçekleştirilir. Şantaj suçu genellikle sözlü veya yazılı bir tehdit ile mağduru korkutmak ve istenmeyen bir eylemi yapmaya itmek suretiyle işlenir. 

 Şantaj suçu işlenmesi için temel unsurlar şunlardır:

 • Mağdurun, failin sahip olduğu bir hakkın kullanılması veya bir yükümlülüğün yerine getirilmesi tehdidi ile karşı karşıya kalması,
 • Failin bu yolla mağduru, kanunlara aykırı bir davranış yapmaya zorlaması,
 • Mağdurun bu tehdit karşısında hukuka aykırı bir eyleme sürüklenmesi.

Mağduru Yükümlü Olmadığı Bir Şeyi Yapmaya Zorlama Şeklinde Şantaj Suçu

Şantaj suçu, bir kişinin bir başkasını, kendisine karşı yükümlü olmadığı belirli bir davranışı yapmaya veya yapmamaya zorlaması ile işlenir. Şantajda, fail genellikle mağduru, kişinin kendi lehine olacak ve hukuken yapmakla yükümlü olmadığı bir eylemi gerçekleştirmeye ikna etmek için tehdit eder. Şantaj yapan kişi, genellikle mağdura karşı bir üstünlük sağlamaya veya mağdurdan haksız bir şekilde yarar sağlamaya çalışır. Şantaj suçunda, zorlama unsuru ön plana çıkar. Fail, genellikle mağdurun zayıf bir noktasını, örneğin geçmişte işlenmiş bir suçu veya failin üzerinde bir hak iddia edebileceğini düşündüğü bir konuyu kullanarak mağduru köşeye sıkıştırır. Bu durumda, mağdur nefsinin veya mali çıkarlarının zarar görmemesi için zorla bir eylemde bulunmak zorunda kalır; işte bu zorlama, şantaj suçunun temel özelliğidir.

Sözlü Tehditin Cezası

Şantaj suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 107. maddesinde düzenlenen ve mağduru kanuna aykırı bir şekilde bir şey yapmaya ya da yapmamaya zorlayarak haksız çıkar sağlamayı amaçlayan bir suç türüdür. Bu suç, failin mağdurdan haksız bir yarar elde etmek için baskı aracı olarak mağdurun üzerinde hak sahibi olduğu veya yerine getirmekle yükümlü olduğu bir eylemi gerçekleştireceği ya da gerçekleştirmeyeceği vaadinde bulunmasıyla işlenir.

Bir örnekle açıklamak gerekirse; kiracı, ev sahibini ‘Eğer bundan sonra benden kira alırsan eşini bir başkası ile aldattığını söylerim’ diyerek tehdit ettiğinde, mağdurdan haksız çıkar elde etmeye çalışmış olur ve bu durum şantaj suçu teşkil eder. Ancak, fail eğer hukuki bir hakkını talep ediyor ve karşılığında mağdura karşı hiçbir yasal işlemde bulunmayacağını veya şikayetini geri çekeceğini vaat ediyorsa, o zaman şantaj suçu meydana gelmemektedir.

Örneğin, bir sanığın kirasını ödenmesi beklenen kiracıya “Eğer kira bedelini ödersen şikayetten vazgeçerim” demesi, şantaj suçunun maddi unsurlarını barındırmaz ve bu sebeple mahkûmiyet hükmünün bozulması gerekir. Sanığın ‘kendisi ile buluşmayı reddeden kişiye ‘Benimle buluşmazsan seni öldürürüm’ şeklinde bir tehditte bulunması ise, şantaj suçunun unsurlarını taşımıyor, çünkü tehdit, sanığın hak sahibi olduğu veya yerine getirmekle yükümlü olduğu bir eylem değildir. Bu sebeple, sanığın bu fiilinin tehdit suçu kapsamında değerlendirilmesi ve şantaj suçu için hüküm kurulmadan önce yeterli inceleme yapılması gerekmektedir.

Sonuç olarak, failin mağdura karşı haksız çıkar sağlamaya çalıştığı durumlar için geçerli bir suçlama olup, her tür tehdit veya anlaşmazlık şantaj suçu olarak değerlendirilemez. 

Şantaj Cezası 

Şantaj suçu, kişileri yasa dışı eylemler yapmaya zorlamak veya onların belirli şeyleri yapmamalarını sağlamak, bununla birlikte haksız çıkar elde etme amacı taşıyan bir suçtur. Fail, başkalarını haklarından feragat etmeye veya yükümlü olmadıkları eylemleri gerçekleştirmeye cebir veya tehdit kullanarak zorlarsa, bu durum Türk Ceza Kanunu’na göre şantaj suçunu oluşturur. Şantaj yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Aynı zamanda şantajcı, beşbin güne kadar adli para cezası ile de cezalandırılabilir.

Şantaj suçu sadece maddi çıkarları hedeflemez. Eğer bir kişi, başkasının şerefi veya saygınlığına zarar verecek bilgileri açıklayacağını veya isnat edeceğini beyan ederek başka bir kişiyi avantaj elde etmek için tehdit ederse, bu da şantaj suçu kapsamına girer. Bu tür tehdit kullanımı da, şantaj suçunu oluşturur ve yine bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması söz konusudur. Şantaj suçu işleyen kişiler, Türk Ceza Kanununa göre ciddi şekilde cezalandırılabilirler. Böyle suçlar, toplumun huzurunu ve bireylerin özgürlüğünü tehdit eder. Şantaj karşısında korunma hakkı herkes için temel bir haktır ve kanunlar bu tür suistimalleri engellemek için kesin önlemler içerir.

Resimli Şantaj Cezası 

Şantaj suçu, failin kendisine veya başka birisine haksız yarar sağlamak amacıyla, mağdurun şeref ve saygınlığını zedeleyecek bilgilerin açıklanacağı ya da atfedileceği yönünde tehditte bulunmasını içerir. Bu suçun gerçekleşmesi için mağdurun zarara uğratılması ya da bu tehdit sonucu haksız bir yararın elde edilmesi gerekmez; yalnızca tehdidin mağdura iletilmiş olması yeterlidir. Tehdit edilen bilgiler herhangi bir kişi tarafından önceden bilinmeyen, mağdurun şeref ve saygınlığını olumsuz etkileyebilecek nitelikte olmalıdır.

Şantaj suçunun temel öğelerinden biri haksız yarardır. Bu yarar, maddi bir menfaat, hizmet ya da cinsel ilişki gibi çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilir. Önemli olan yararın niteliği değil, haksız olup olmadığıdır. Fail, mağdura yönelik geçmişteki bir durumu açığa çıkarmakla tehdit etmelidir. Mağdurun meşru bir konumda bulunup bulunmaması ya da tehdit edilen konunun geçmişteki bir hata olup olmadığı önemli değildir. Herkesin zaten bildiği açık bir konu hakkında tehdit yapıldığında şantaj suçu oluşmaz.

Şantaj Suçu Ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin bazı şartlar bulunmaktadır. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan hüküm giymemiş olması şartı aranır. Mahkeme, sanığın kişilik özellikleri ve davranışlarından, yeniden suç işlemeyeceği konusunda makul bir kanaate varmalıdır. Suçun mağduruna veya kamuya verdiği zararın karşılanması gerekir. Eğer yukarıdaki şartlar sağlanıyorsa ve sanık yargılanan suçtan dolayı iki yıl veya daha az hapis veya adli para cezası almışsa, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir.

Ancak sanık, bu düzenleme ile getirilen koşulları kabul etmiyorsa, geri bırakma kararı verilemez. Bu kararın verilmesi durumunda, sanık beş yıl süreyle denetim altında olacaktır. Bu süre içinde yine kasıtlı suç işlerse, hükmün açıklanmasının geri bırakılması imkanından bir daha yararlanamaz. Türk Ceza Kanununun  107. maddesine göre şantaj suçunun üst ceza sınırı üç yıl hapis ve adli para cezasıdır. Eğer şantaj suçundan dolayı yapılan yargılama neticesinde iki yıl veya daha kısa süreli hapis cezasına hükmedilmiş ise, hükmün açıklanmasının geri bırakılması mümkündür.

Fakat hükmedilen ceza iki yılın üzerinde ise, hükmün açıklanmasının geri bırakılması seçeneği kullanılamaz. Şantaj suçuyla mahkum edilen bir sanık, eğer hükmolunan ceza iki yıl veya altındaysa ve CMK 231. madde hükümlerine uyuyorsa, hükmün açıklanmasının geri bırakılma ihtimalinden yararlanabilir. Ancak iki yıldan fazla bir ceza alındıysa, bu hükümden yararlanılamaz.

 Şantaj Suçunda Görevli Mahkeme

Türk ceza hukukunda, şantaj suçu bireylerin özgürlüğünü tehdit eden ve mağdurların istemleri dışında davranmaya zorlanmalarına sebep olan ciddi bir suçtur. Ancak şantaj suçu ile ilgili dava süreçlerinde hangi mahkemenin yetkili olduğu hususu önem taşımaktadır. Şantaj suçuyla ilgili dava dosyaları, asıl yetkili olan asliye ceza mahkemeleri tarafından ele alınmalıdır.

Şantaj suçu, bir kişinin başka bir kişiye karşı baskı oluşturarak, onun maddi ya da manevi bir menfaate zorlanmasını içerir. Bu tip suçları incelemek ve karara bağlamak için Asliye Ceza Mahkemeleri yetkilendirilmiştir. Bu mahkemeler, söz konusu suçun niteliği, suçun işlenme biçimi ve suçun yarattığı zararın büyüklüğü gibi faktörleri göz önünde bulundurarak, adil ve hukuka uygun kararlar vermeye çalışır. Asliye ceza mahkemeleri, şantaj suçu gibi toplumun huzurunu ve bireylerin özgürlüğünü tehdit eden suçları değerlendirirken, mağdurların haklarını korumak ve suçlulara gerekli cezayı vermek için yetkinliklerini kullanır. Bu nedenle, şantaj suçu dahil olmak üzere, Ağır Ceza Mahkemelerinin yetki alanı dışında kalan suçlar konusunda, adalette hızlı ve etkili bir yönlendirmeyi üstlenirler. Kısacası, şantaj suçu bakımından davanın görüleceği görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir. 

Şantaj Suçunda Yetkili Mahkeme

Ceza Muhakemesi Kanununun 12. maddesi gereğince, bir suçun mahkemesine karar verme yetkisi suçun işlendiği yerle sınırlıdır. Şantaj suçu gibi özel durumlar için bu genel kural, suçun işlendiği yerin mahkemesi ile birlikte mağdurun yaşadığı yerin Asliye Ceza Mahkemesini de yetkili kılar. Eğer şantaj suçu bilişim teknolojileri aracılığı ile işlendiğinde, yani şayet suç internet üzerinden gerçekleştiyse, Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili maddesi mağdurun ikamet ettiği yerdeki Asliye Ceza Mahkemesine davanın görülmesi için yetki vermektedir.

Şantaj Suçu Şikayet Süresi ve Zamanaşımı

Şantaj suçu, tehdit unsurunu içeren ve hukuk sistemimizde özellikle ciddiye alınan bir suç türüdür. Bu suç türü, diğer bazı suçlar gibi şikayete tabi olmayıp, savcılığın haberdar olması durumunda re’sen, yani savcılığın kendiliğinden harekete geçmesi gerektiği anlamına gelir. Şantaj yapmak, mağdur üzerinde baskı oluşturarak onu istenmeyen bir eylemi yapmaya zorlama içerebilir. Suçun ortaya çıkması halinde, savcılığın doğrudan soruşturma başlatması beklenir, çünkü şantaj suçu kişisel şikayet gerektirmez. Yani, bu suçla ilgili olarak mağdurun ayrıca şikayette bulunmasını beklemek gerekmez. Bu suçun işlendiği bilgisi, savcılığa ulaştığında anında harekete geçilir, bu noktada şantaj suçu ile ilgili herhangi bir şikayet süresi de bulunmamaktadır.

Ancak şantaj suçu için de dava açılmasını imkansız hale getirecek bir zamanaşımı süresi vardır. Şantaj suçunun zamanaşımı süresi 8 yıl olarak belirlenmiştir. Burada önemli olan, suçun işlenmeye başlandığı tarihten itibaren 8 yıl içinde bu suçun yetkili makamlara bildirilmiş olmasıdır. Aksi halde, 8 yılı aşan bir süre geçmesi durumunda zamanaşımı dolmuş olacak ve suçla ilgili olarak soruşturma ya da kovuşturma yapılamayacaktır. Şantaj suçunun ciddiyeti ve toplum üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, şantajla mücadelenin etkin şekilde yapılabilmesi için vatandaşların da duyarlı olmaları ve şüpheli durumlarla karşılaştıklarında savcılığı bilgilendirmeleri büyük önem taşır. Bu, şantaj suçu ile mücadelede toplumun katılımını ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasını destekleyici bir rol oynar.

Şantaj Suçunun Adli Para Cezasına Çevrilmesi

Bir suçun işlenmesi durumunda, yargı organları tarafından hükmedilen çeşitli cezalar bulunur. Şantaj suçu gibi ciddi suçlarda bile bazı koşullar altında, hapis cezasının yanı sıra veya alternatif olarak adli para cezası uygulanabilmektedir. Adli para cezası, belirli hallerde hükmetme yetkisi bulunan hukuki bir yaptırım olup suçluların caydırılmasında önemli bir rol oynar. Şantaj suçu, bireylerin mağdurları tehdit ederek menfaat sağlamaya çalıştıkları ağır bir suçtur. Bu suç genellikle hapis cezası gerektirir; ancak yargılamada elde edilen bulgular ve sanık hakkındaki öncül değerlendirmeler ışığında, mahkeme hapis cezasını adli para cezasına çevirme yetkisine sahiptir.

Bir şantaj suçunun cezalandırılmasında adli para cezasının uygulanabilmesi için, ilgili yasal şartların karşılanması gerekir. Mahkeme kararıyla belirlenen adli para cezası, hâkim tarafından belirlenen ölçütlere göre ödenmesi gereken bir miktardır. Şantaj suçu sebebiyle hükmedilen hapis cezasının belirli durumlar altında adli para cezasına dönüştürülmesi mümkündür. Bu, hukuk sisteminde esneklik sağlar ve farklı koşullara sahip suçluların daha adil bir şekilde cezalandırılmasına olanak tanır.

Şantaj Suçunun Ertelenmesi

Şantaj suçu nedeniyle verilen hapis cezasının ertelenmesi hukuk sistemimizde mümkün bir uygulamadır. Mahkemeler, birtakım koşullar altında, vermiş oldukları cezanın infazını şartlı olarak erteleyebilirler. Bu hukuki işlem, suçlunun cezaevine girmesinin belirli şartlarda ertelenmesini sağlar. Ceza erteleme, mahkemenin, suçlu lehine verdiği bir karardır. Bu kararla, hükümlünün cezasının infazı belli şartlar altında ve belirli bir süre için durdurulur. Şantaj suçu gibi suçlardan dolayı mahkum olan bir kişinin, hapis cezasının infazı da şartlar sağlandığında ertelenebilir. Bu durum, hükümlüye topluma yeniden kazandırılma şansı verir ve infazın ileride yerine getirilmesi için bir fırsat sunar.

Şantaj suçu gibi ciddi suçlar için ceza erteleme, hükümlüye ikinci bir şans sunar. Kişi, bu süre zarfında toplum içerisinde sosyal, ekonomik ve psikolojik destek alarak kendini ispat etme ve yeniden adapte olma fırsatı bulur. Devlet tarafından yürütülen rehabilite edici ve eğitici programlar bu süreçte hükümlüye yardımcı olabilir. Şantaj suçundan dolayı alınan hapis cezasının ertelenmesi hem yargı sürecinin bir parçasıdır hem de kişinin toplum ile olan bağını güçlendirmeyi amaçlar. Bu işlem, hükümlünün geleceği için önemli bir fırsat olarak kabul edilir ve ceza hukuku sistemimizin esnekliğinin bir göstergesidir. Erteleme kararları, hukuki süreçler ışığında ve mahkemenin insafına göre verilir.

Şantaj Suçu ve Uzlaşma

Şantaj suçu, bir kişinin başkasına zarar verme tehdidiyle ondan menfaat sağlamaya çalışmasını ifade eder. Bu ciddi bir suç olup, mağdurların haklarının korunmasını amaçlayan yasalar kapsamında özel bir yere sahiptir. Suçlamalar ve hukuki süreçler söz konusu olduğunda, bazı durumlarda uzlaşma yöntemi devreye girebilmektedir. Uzlaşma, genellikle hukuki bir çatışma ortamında, tarafların karşılıklı anlayış ve kabule dayalı bir çözüme varmaları için yürütülen bir iletişim sürecidir. Bu süreçte, uzlaştırmacı olarak bilinen bir aracının rolü büyüktür; zira uzlaştırmacı, taraflar arasındaki diyaloğu kolaylaştırarak adil ve tatmin edici bir anlaşmaya varılmasına yardımcı olur. Ancak, her suç türü için uzlaşma mümkün olmayabilir.

Şantaj suçu, uzlaşma kapsamında değerlendirilmeyen, tarafların kendi aralarında anlaşarak çözebilecekleri hafif suçlar sınıfının dışında yer alır. Bu tip suçlarda, mağdurun maruz kaldığı baskı ve hak ihlalinin ciddiyeti göz önünde bulundurularak, adli makamların müdahalesi esastır. Şantaj suçu ile ilgili hukuki süreçlerde, savcılık ve mahkemeler devreye girer. Bu suç tipinde mağdur ve fail arasında uzlaşma yerine, yargı mercilerinin tarafsız değerlendirmesi ile adaletin sağlanması amaçlanır. Mağdurların korunması ve kamu düzeninin tesisi, bu tip ciddi suçlar karşısında hukuki yaptırımların devreye girmesinin temel nedenlerindendir.

Kısacası, şantaj suçu gibi ciddi suç isnatları altında, tarafların kendi başlarına anlaşmaları teşvik edilmez ve bu suç türü için uzlaşma yöntemi geçerli değildir. Mağdurların haklarının korunması ve suçluların adalet karşısında hesap vermesi, yasaların öncelikli amacıdır. Bu bağlamda, hukukun üstünlüğüne ve adil yargılanma ilkesine uygun olarak yürütülen hukuki süreçler, şantaj suçu gibi uzlaşma ile çözülemeyecek durumlar için önemlidir. 


Yorum yapın

Ara WhatsApp