Sancaktepe Miras Avukatı

Sancaktepe Miras Avukatı

Miras hukuku, vefat eden kişilerin miraslarının hukuka uygun olarak dağıtılmasını ve yönetilmesini düzenleyen önemli bir hukuk dalıdır. Sancaktepe’de miras davalarında yardım almayı düşünenler için, tecrübeli ve konusunda uzman Sancaktepe miras avukatı seçmek oldukça mühimdir. Mirasla ilgili sorunların çözülmesi, adaletli bir paylaşımın sağlanması ve yasal süreçlerin sorunsuz işleyebilmesi için deneyimli bir miras avukatı ile çalışmak gereklidir. Sancaktepe miras avukatı arayışınızda dikkate almanız gereken bazı noktalar şunlardır:

 • Alanında Uzmanlık: Avukatın miras hukuku konusunda özel uzmanlık alanına sahip olması.
 • Kıdem ve Deneyim: Avukatın sektördeki deneyim süresi ve daha önceki miras davalarındaki başarıları.
 • Referanslar: Daha önce hizmet verdiği müvekkillerden gelen referanslar ve tavsiyeler.
 • İletişim ve Anlayış: Avukatın müvekkillerinin ihtiyaçlarını anlayabilmesi ve onlarla açık iletişim kurabilmesi.

Doğru bir Sancaktepe miras avukatı seçimi, miras sürecindeki zorlukların üstesinden gelmek ve adil bir çözüme ulaşmak için oldukça önemlidir. Sancaktepe’de bu konuda hizmet veren bir avukat, miras davalarınızın olumlu sonuçlanması için en iyi yasal desteği sağlayacaktır.

Sancaktepe’de Miras davalarına bakan avukat

Miras hukuku, bir kişinin vefatı sonrasında mal varlığının yasal mirasçılarına ve vasiyeti uyarınca belirlenen mirasçılara aktarımını düzenleyen yasal kurallar bütünüdür. Sancaktepe gibi bölgelerde faaliyet gösteren Sancaktepe miras avukatı, miras ile ilgili davalara yoğunlukla giren ve bu konuda uzmanlaşmış hukuk profesyonelidir. Bu dal medeni hukuk kapsamında ele alınır ve pek çok karmaşık durumu içinde barındırabilir.

Türkiye’de ne yazık ki, mirastan mal kaçırma olayları sıklıkla görülmektedir. Örneğin, bazı aileler, mal varlığı üzerinden cinsiyet ayrımcılığı yaparak, kız çocuklarının yerine mal varlığını önceden erkek çocuklarına aktarabilmektedirler. Benzer şekilde, bazı kişiler ikinci evlilikleri neticesinde, yeni eşlerinin etkisi altında kalarak, ilk evlilikten olan çocuklara miras bırakmaktan kaçınırlar. Ancak, Türk Medeni Kanunu, miras bırakanın, kanuni sınırlandırmalara uygun olarak, mirasını istediği kişilere bırakmasına izin verir.

Miras bırakanın belirli mirasçılarına yasalarca korunan saklı paylarını ihlal etmemesi koşuluyla mal varlığını dilediği gibi dağıtabilir. Bu durumda, saklı payını alamayan mirasçılar, vefat eden kişinin ardından tenkis davası açma hakkına sahiptirler. Sancaktepe miras avukatı, hem miras kaçırma iddialarında müvekkillerinin haklarını savunur hem de malvarlığının adil bir şekilde paylaşılmasını sağlamak için ortaklığın giderilmesi davalarında yer alır. Mirasçılar kendi aralarında dava açmadan da mirası paylaşabilirler. Bunun için miras paylaşma sözleşmesi yapmaları gerekir ve bu sözleşmenin geçerli olabilmesi için tüm mirasçıların onayı şarttır.

Miras bırakan sağ iken de miras paylaşma sözleşmesi yapılabilir, fakat bu anlaşma miras bırakan tarafından onaylanmalıdır. Hak kayıplarının önlenmesi için miras paylaşma sözleşmesinin bir Sancaktepe miras avukatı tarafından düzenlenmesi önemlidir. Yapılacak her türlü miras düzenlemesinde miras avukatı desteği, sürecin yasalara uygun ve adil bir biçimde yürütülmesinde hayati rol oynar.

Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Mirasla ilgili çeşitli konular ve uyuşmazlıkların çözümünde uzmanlık gerektiren miras hukuku, avukatlık mesleğinin önemli alanlarındandır. Miras avukatları, mirası ilgilendiren hukuki ihtilaflarda danışmanlık ve temsil hizmeti sağlarlar.

Miras süreçlerinde karşılaşılabilecek bazı tipik davalara örnek olarak; tereke tespiti davası, temsilci atanması davası, tenkis (indirim) davası ve mirasın reddi davası sayılabilir. Vasiyetnamenin açılması, iptali veya tenfizi davaları da yine Sancaktepe miras avukatının ilgi alanına giren dava türleridir. Ayrıca, muris muvazaası iddiaları ve mirastan yoksun bırakılma halleri gibi daha karmaşık konularda da miras avukatları devreye girer.

Miras paylaşımının taraf anlaşmazlıkları doğurması halinde, mirasçılık belgesinin iptali ya da düzenlenme davaları bu alandaki avukatların uzmanlık gerektiren konularından bir diğeridir. Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davaları da Sancaktepe miras avukatı tarafından yürütülür.

Öte yandan, vasiyetname hazırlanması konusunda da miras avukatları danışmanlık hizmeti sunar. Bu sayede kişiler, kendi mal varlıklarını vasiyetnameler aracılığıyla istedikleri kişilere veya kurumlara bırakabilme şansı elde ederler. Ayrıca, ön mirasçı veya artmirasçı atanması gibi konularda da yol gösterici olurlar.

Bununla beraber, miras sözleşmelerinin ve ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin hazırlanması süreçlerinde de hukuki rehberlik sağlayarak bu tür antlaşmaların hukuka uygunluğunu ve dayanıklılığını sağlamak için çalışırlar.

Miras paylaşımı yaparken, yapılan işlemlerin ileride iptal edilme risklerinin önlenmesi adına Sancaktepe gibi belirli bir lokasyona has avukatlık hizmetleri de değerlidir. Dolayısıyla, Sancaktepe’de ikamet eden veya burada miras işlemleri ile alakalı konularda yardıma ihtiyaç duyan kişilerin, bir Sancaktepe miras avukatı ile çalışmaları önem taşır.

Sancaktepe miras avukatları aynı zamanda mal kaçırma vakalarında yasal hakların korunması adına davaları takip eder ve müvekkillerine dava sürecinde de destek olurlar. Mirasın haksız paylaşımının önüne geçmek ve mirasla ilişkili diğer hukuki ihtiyaçlarda uzman rehberliğe ihtiyaç duyulduğunda, miras hukuku ile ilgilenen bir avukatın bilgi ve deneyiminden faydalanmak en akıllıca yol olarak öne çıkar.

Miras Hukuku Davaları Hangileridir?

Miras hukuku, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir ve çeşitli koşullar altında miras ile ilgili açılan davalara yönelik bir alanı kapsar. Miras bırakanın vefatı sonucunda ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için açılan miras davaları şu şekilde sıralanabilir:

 • Terekeye Temsilci Atanması Davası: Terekenin idaresiyle ilgili konularda.
 • Terekenin Resmi Defterinin Tutulması Davası: Terekenin muhasebesinin düzenli yapılması için.
 • Tereke Tespit Davası: Terekenin içerdiği varlıkların belirlenmesi amacıyla.
 • Mirasçılık Belgesi Alınması Davası: Mirasçının kimlik tespitini belgelemek için.
 • Tenkis ve Denkleştirme Davası: Mirasın adil bir şekilde paylaşılması konularında.
 • Miras Sebebiyle Ortaklığın Giderilmesi Davası: Ortak miras malvarlığının paylaşılması için.
 • Mirasçılık Belgesinin İptali Davası: Yanlış veya hatalı düzenlenen belgenin iptali için.
 • Mirasın Reddi Davası: Mirasçının mirası kabul etmeyerek sorumluluklarından kaçınması için.
 • Vasiyetnamenin İptali: Yasalara veya usule aykırı vasiyetnamelerin iptali için.
 • Vasiyetnamenin Tenfizi Davası: Vasiyetname hükümlerinin uygulanması talebine dair.
 • Aile Konutu Şerhi Konulması Davası: Aile konutuna ilişkin hakların korunması amacıyla.
 • Aile Konutu Üzerine Sağ Kalan Eşe İntifa Hakkı Tesisi Davası: Eşin konut üzerindeki kullanım haklarının belirlenmesi için.
 • Miras Sebebiyle İstihkak Davası: Mirasçıların paylarına ilişkin itirazlar için.

Miras Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Bir kişi vefat ettiğinde, mirası yasal mirasçılara intikal eder. Taşınmaz malların resmi geçişi için mirasçıların ilgili tapu müdürlüğüne başvuruda bulunmaları şarttır. Bu süreçte, web tapu sistemi üzerinden randevu almak ve intikal işlemi için gerekli adımları takip etmek gerekmektedir. Mirasçıların, mirasçılık statüsünü kanıtlamak üzere yanlarında mirasçılık belgesi bulundurması zorunludur, bu belge noterlerden temin edilebilir.

Eğer mirasçılar bir arada başvurmazlarsa, malları üzerinde elbirliği mülkiyeti şeklinde bir tapu kaydı oluşturulur. Bu durumda, hissenizi üçüncü şahıslara satamazsınız, ancak mirasçılar arası transfer mümkündür ve mirasçılar anlaşarak mirası paylaşabilirler.

Miras paylaşma süreci noter huzurunda ya da adi yazılı şekilde gerçekleştirilebilen bir miras paylaşma sözleşmesi ile düzenlenebilir. Eğer mirasçılar arasında anlaşmazlık yaşanır ve hatta kavga baş gösterirse, miras paylaşımı için tek yol miras paylaşma davası açmaktır. Bu durum Sancaktepe miras avukatı yardımıyla sulh hukuk mahkemesinde açılacak bir ortaklığın giderilmesi davası ile gerçekleştirilir ve miras, mahkeme kararıyla satılarak mirasçılara hisselerine göre paylaştırılır.

Herhangi bir miras konusuyla karşı karşıya kaldığınızda, sürecin yasal gerekliliklerine uygun şekilde ilerleyebilmeniz için Sancaktepe miras avukatı ile çalışmak işlemleri hızlandırabilir ve potansiyel anlaşmazlıkları çözüme kavuşturabilir.

Mirasta Pay Alabilecek Kişiler Kimlerdir?

Yasal ve atanmış mirasçılar, bir kişinin vefat etmesinin ardından terekeyi paylaşırlar. Yasal mirasçıların kimler olduğu Türk Medeni Kanunu’nda açıkça ifade edilmektedir ve kanun kapsamında yasal mirasçıların dışında başka yasal mirasçı tanımı bulunmamaktadır. Ancak vasiyetle belirlenen atanmış mirasçılar da vardır ve mirası bırakan kişi, dilediği kişileri mirasçı olarak atayabilir. Bu atamada yasal mirasçıların saklı pay hakları gözetilmelidir. Yasal mirasçılar kategorisine giren kişilerin terekeden pay alabildiklerinden bahsetmiştik. Yasal mirasçılar içerisinde öncelikle, eğer miras bırakan evliyse, hayatta kalan eşi her koşulda mirasçı olur.

Miras bırakanın alt soyu ise en öncelikli yasal mirasçılardır. Alt soy; miras bırakanın çocuklarını, torunlarını ve torunun çocuklarını kapsar. Miras bırakanın çocukları hayattaysa, onlar yasal mirasçıdır. Eğer çocuklar vefat etmişse ve torunlar hayattaysa, torunlar mirasçı konumuna gelir. Eğer miras bırakanın alt soyundan kimse kalmamışsa, ana ve babası yasal mirasçı olur. Miras bırakanın anne ve babası da vefat etmiş ise, onların çocukları yani miras bırakanın kardeşleri mirasçıdır. Kardeşler de hayatta değilse, onların çocukları, yani yeğenler yasal mirasçı olurlar.

Hiçbir alt soy, anne, baba veya kardeş bulunamazsa, büyükanne ve büyükbaba yasal mirasçılar sıralamasına girer. Eğer onlar da vefat etmişse, miras bırakanın teyzesi, dayısı, amcası ve halası yasal mirasçılardır. Yasal mirasçıların mirastan pay alabilmeleri için mirasçılığın herhangi bir sebeple sona ermemiş olması şarttır. Mirasçılar eğer terekeyi reddetmişlerse, miras bırakan ile feragat anlaşması imzalamışlarsa, vasiyetle mirastan çıkarılmışlarsa veya yoksunluk nedenleri mevcutsa, mirastan pay alma haklarını kaybederler.

Bu konularda hukuki destek almak isteyenler bir Sancaktepe miras avukatı aracılığıyla detaylı bilgi ve yardım alabilirler.

Ara WhatsApp