Sancaktepe Kira Avukatı

Sancaktepe Kira Avukatı

Sancaktepe kira avukatı, kiracı ve mal sahibi arasında ortaya çıkabilecek her türlü sorunu profesyonel yaklaşımlarla ele alır. Kira sözleşmelerinin Türk Borçlar Kanunu’na uygun olarak hazırlanması ve müzakere edilmesi gibi konularda hizmet sunarlar.Bu hizmetlerden bazıları şunlardır;

  • Kira Sözleşmesi Hazırlama ve Revize Etme: Kira sözleşmeleri, TBK’nın ilgili hükümlerine uygun şekilde düzenlenir ve tarafların haklarını optimum düzeyde koruyacak biçimde revize edilirler.
  • Sözleşme ve Protokol Danışmanlığı: Uzmanlık gerektiren sözleşme ve protokol hazırlama süreçlerinde, müvekkillerine özel tasarlanmış, uzun vadeli güvenli kiralamalar için gerekli belgeler oluşturulur.
  • Uyuşmazlık Çözümü ve Temsil: Kiralama sürecinden doğabilecek her türlü ihtilaf durumunda, tarafların çıkarlarını etkili bir şekilde savunmak ve hak kayıplarını önlemek üzere avukatlık desteği sağlanır.
  • Tahliye ve Kira Tespit Davaları: Kira hukukuyla ilgili tahliye gibi konularda ve kira bedelinin tespiti gerektiren hallerde hukuki işlemler yürütülerek, müvekkillerin haklarını en iyi şekilde koruma altına almak amaçlanır.

Eğer Sancaktepe veya civarında bir kira avukatı arıyorsanız, İstanbul Kira Avukatı ekibimizden kira konularında bilgili ve deneyimli bir hukukçudan destek alarak, kira ile ilgili mevcut ve potansiyel sorunlarda üstün koruma sağlayabilirsiniz. Kira hukuku, incelikli ve dikkat gerektiren bir alan olması sebebiyle, konusunda uzman bir avukatla çalışmak, kira ilişkilerinde huzur ve güvence sunar.

Kira hukuku ve avukatlık hizmetlerinde yerel deneyim önem taşır, bu nedenle Sacaktepe civarında kira hukuku konularında güvenilir Sancaktepe kira avukatı ile çalışmanız, karşılaşabileceğiniz tüm sorunları profesyonel bir şekilde yönetmenize olanak tanır.

Sancaktepe kira-kiracı davalarına bakan avukat

Kira hukuku üzerine uzmanlaşmış avukatlar, genellikle Sancaktepe kira avukatı olarak anılırlar. Kira bedelinin ödenmemesi durumunda, kiraya veren kişi veya kurum, icra yoluyla ilamsız takip başlatarak alacağını talep edebilir. Alternatif olarak sulh hukuk mahkemesinde kira sözleşmesine dayanan alacak davası da açılabilir. Kiracı ve ev sahipleri arasında son dönemlerde kira artış oranları konusunda meydana gelen anlaşmazlıklar sıklaşmıştır.

Bir kira sözleşmesinin imzalanmasının üzerinden 5 yıl geçtikten sonra, kira bedelinin artırılmasına ilişkin bir dava açılabilmektedir. Ancak, beş yıllık süre dolmadan bir kira uyarlama davası gündeme getirilemez. Kiracı, kira bedelini zamanında ve eksiksiz ödüyorsa, kira sözleşmesi her yıl otomatik olarak bir yıl daha uzatılabilir. Kira sözleşmesi 10 kez yenilendiği takdirde, ev sahibi kiracıyı üç ay önce uyarmak koşuluyla tahliye davası açma hakkına sahip olur. Bu süre içerisinde tahliye davası açması mümkün değildir, ancak ev sahibinin veya yakınlarının bizzat oturmak için eve ihtiyaç duymaları durumunda, ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açılabilir.. Kira hukuku ağırlıklı çalışan avukatlar, kiracıların ve mal sahiplerinin haklarını koruma ve kira ilişkileriyle ilgili her türlü hukuki sorunda yardımcı olabilirler.

Kira Hukuku Nedir?

Kira sözleşmesi, belirli bir dönem için taşınır veya taşınmaz malların belli bir ücret karşılığında başka bir şahıs tarafından kullanımına izin verilmesini içeren hukuki bir anlaşmadır. Bu anlaşma, hem işyerleri ya da konutlar gibi taşınmaz malların hem de otomobil gibi taşınır malların kiralanmasını kapsar. Ayrıca, tarım arazisinin hasılat karşılığı kiralanması da kira hukukunun çerçevesine girer.

Kira hukukunun ayrıntıları Türk Borçlar Kanunu’nda belirtilmiştir ve bu kanuna göre kira sözleşmeleri belirli unsurları içermelidir: Kiralanan eşyanın niteliği, kullanım amacı, kira süresi ve kira ücreti. Konut ve işyerleri için yapılan kira sözleşmelerinin süresi genellikle bir yıldır. Ancak, kira ücreti zamanında ödenmekteyse ve kiracı anlaşmayı sürdürmek istiyorsa sözleşme her yıl otomatik olarak bir yıl daha uzar. Kiracıyı çıkarmak isteyen mal sahibi, 10 defadan fazla sözleşmeyi yenilemediği takdirde kira sözleşmesini feshedemez.

Arsa ve tarla gibi taşınmazların kiralanmasında bu otomatik uzatma kuralı uygulanmaz. Konut ve iş yerlerinde, yıllık kira artışı sözleşmede önceden belirlenebilir ve bu artış oranı TÜFE’nin son 12 aylık ortalama artış oranını aşamaz. Türkiye İstatistik Kurumu her ay TÜFE oranını duyurur ve bu oran yıllık kira artışlarının maksimum sınırını belirlemekte kullanılır. Ancak kira ücretinin piyasa koşulları göz önünde bulundurularak zamanla yetersiz kaldığı durumlarda, mal sahiplerine kira tespit davası açma hakkı verilmiştir. Bu dava, kira sözleşmesinin imzalanmasının üzerinden en az 5 yıl geçmiş olması durumunda açılabilir.

Eğer kira sözleşmeleri veya kira hukuku ile ilgili hukuki destek arayışındaysanız Sancaktepe kira avukatı ile iletişime geçmek faydalı olacaktır. Kira avukatları, kira sözleşmelerinin hazırlanmasından, uyuşmazlıkların çözümüne kadar bu alandaki tüm yasal süreçlerde danışmanlık yapabilirler.

Sancaktepe Kira Avukatı Hangi Davalara Bakar

Kiralanmış bir gayrimenkulün tahliyesi sürecinde hak arayışı içindeyseniz, Sancaktepe kira avukatının rolü büyük önem taşır. Eğer kiracı, önceden belirlenen kira bedelini ödemekte gecikir veya hiç ödemezse, mal sahibi kira tahliye davası açma hakkına sahiptir. Ancak öncelikle, kiracıya icra yolu ile ödeme talep edilmelidir. Bu takip neticesinde belirlenen sürede kira ödenmezse, kiraya veren tarafın kiracıya tahliye ihtarnamesi göndermesi şarttır. Hemen belirtmekte fayda var, bu ihtar olmadan sadece ödeme emrine dayalı olarak tahliye talebi mümkün değildir.

İcra takibinin bir sonucu olarak gönderilen ödeme emrine ilişkin tahliye ihtarnamesinde, kiracıya borcunu ödemesi için en az 30 günlük süre tanınmalıdır. Kiracı bu süre içinde borcunu tamamen öderse, tahliye davası açma imkanı kalmaz.

Eğer kiracı verilen sürede borcunu ödemezse ya da sadece kısmi ödeme yaparsa, icra hukuk mahkemesine başvurarak tahliye davası açılabilir. Mahkeme, dava sürecinde icra ödeme emrinin kiracıya usulüne uygun tebdiğ edilip edilmediğini, tahliye ihtarnamesinin yapılıp yapılmadığını ve borcun süresi içinde ödenip ödenmediğini değerlendirir. Şartların yerine getirilmesi halinde, kiracının tahliye edilmesine karar verilir ve bu karar kesinleştikten sonra icra müdürlüğü yolu ile tahliye işlemi gerçekleştirilir.

On kez yenilenmiş bir kira sözleşmesinden sonra, mal sahibi kira sözleşmesini bir daha yenilemek istemediğini kiracıya noter aracılığıyla, sözleşmenin bitim tarihinden en geç üç ay öncesinde bildirmelidir. Yine bir gayrimenkulün satışı halinde, yeni malikin ihtiyaç sebebiyle tahliye talebinde bulunabilmesi için noter yoluyla kiracıya bildirim yapması zorunludur.

Sancaktepe kira avukatına başvurarak, bu gibi ihtarnamelerin profesyonel şekilde hazırlanmasını sağlayabilir ve hukuki süreçte karşılaşabileceğiniz zorlukları kolayca aşabilirsiniz.

Kira Hukuku Alanında Avukatın Önemi Nedir?

Kira hukuku alanında dava açmadan önce somut olayın dikkatlice incelenmesi ve davanın koşullarının eksiksiz bir şekilde yerine getirilip getirilmediğinin titizlikle araştırılması gerekmektedir. Emsal teşkil edebilecek Yargıtay kararları yakından takip edilmeli ve benzer vakalar göz önünde bulundurularak hareket edilmelidir.

Kiracı tahliye davalarında, davacının bazı prosedürlere uyması zorunludur. Özellikle, dava açmadan belli bir süre önce kiracıya noter aracılığıyla ihtarname gönderilmesi gerekli bir dava şartıdır. Bu prosedüre uymadan açılan davaların reddedilme riski bulunmakta, böyle bir durumda ne istenilen hukuki sonuca ulaşabilmekte ne de dava masraflarından kaçınabilmek mümkün olmaktadır.

Kiraya veren mal sahibinin ihtiyaç nedeniyle kiralama sözleşmesini sona erdirmek istemesi ya da yeni malikin taşınmazı satın aldıktan sonra ihtiyaç nedeniyle kiracıyı tahliye etme niyeti gibi durumlar, uygulanacak farklı süreleri beraberinde getirmekte ve bu, kira hukukunu daha da karmaşık hale getirmektedir. İşte bu nedenle, kira hukuku konusunda uzman bir Sancaktepe kira avukatı ile çalışmanın önemi büyük ölçüde artmaktadır.

Sancaktepe kira avukatı, geçerli kanunlar ve Yargıtay kararlarıyla uyumlu bir şekilde, kiraya verenin ve kiracının haklarını koruyarak, hangi durumda hangi süre ve prosedürlerin uygulanacağı konusunda rehberlik edebilmekte ve davanın başarıyla sonuçlanması için gereken adımları atmaktadır. Hukuki sürecin doğru yönetilmesi, dava masraflarının yanı sıra zaman ve emek kaybını da önleyebilmektedir.

Kira Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Avukatlık ücretleri, Sancaktepe bölgesinde hizmet veren bir Sancaktepe kira avukatı ile müvekkil arasında özgürce belirlenme imkanına sahiptir. Belirlenme sürecinde, yasal bir alt sınır olarak avukatlık asgari ücret tarifesine dikkat edilir. İstanbul Barosu tarafından belirlenen ve yayımlanan minimum ücret tarifesi ise avukatlık ücretlerinin referans alacağı bir başka kaynaktır.

Örneğin, kira avukatları tarafından yürütülecek olan tahliye davalarında önerilen asgari avukatlık ücreti 21.000 TL olarak belirtilmişken; kira tespiti ve kira bedelinin artırılması davaları için önerilen minimum ücretin 20.000 TL olduğu görülür. Ayrıca, ihtarname ve ihbarname düzenleme işlemleri için avukatlık asgari ücretinin 9.000 TL olarak saptandığı bilinir.

Avukatlık hizmetlerinin ücretlendirilmesinde müvekkil ve avukat arasındaki anlaşma çerçevesinde ödeme miktarı ve şekli serbestçe tespit edilebilir. Bununla birlikte, avukatlık ücreti teklifinizi etkileyecek birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar arasında davanın veya yürütülecek işin karmaşıklığı, avukatın deneyimi ve uzmanlık alanı gibi hususlar öne çıkabilir.

Kira hukukundaki davaların açılması için belirli süreler ve şartlar bulunmaktadır. Erken veya geç açılan davalar sırf bu zamanlama nedeniyle reddedilebilir. Özellikle, bazı davalarda önceden ihtarname gönderilmiş olması şarttır ve bu sürecin usulüne uygun işlememesi durumunda aksi halde kazanılması muhtemel olan davalar dahi kaybedilebilir.

Bu yüzden, bir kira avukatı ile iletişime geçmeden önce, mevcut yasal düzenlemeler ışığında haklarınızın ne zaman ve hangi yöntemler ile talep edilebileceğini değerlendirmeniz önem taşır. Kira ilişkileri ve bu alanda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarla ilgili en doğru ve etkili hukuki desteği almak için tecrübeye ve bilgi birikimine sahip bir avukata başvurmak faydalı olacaktır.

Ara WhatsApp