Pendik Miras Avukatı

Pendik Miras Avukatı

Miras hukuku, bir kişinin vefatı üzerine mirasının yasal varislerine nasıl dağıtılacağını belirleyen hukuk dalıdır. Özellikle Pendik gibi bölgelerde Pendik miras avukatı hizmeti sunan avukatların seçiminde dikkatli olunmalıdır.

Miras hukuku, incelikleri ve hassasiyetleriyle tanınan kompleks bir alan olduğundan, bir avukatın bu konudaki deneyimi büyük önem taşır. Pendik’te hizmet veren miras avukatları, müvekkillerini mal paylaşımından veraset ilamlarının alınmasına, tenkis davalarından vasiyetnamelerin yorumlanmasına kadar geniş bir yelpazede temsil edebilmektedir.

Avukat seçiminde şu faktörler göz önünde bulundurulmalıdır:

 • Alanında Uzmanlık: Miras hukukuna odaklanmış ve bu konuda özel eğitim almış avukatlar tercih edilmelidir.
 • Kıdem ve Tecrübe: Uzun yıllardır miras davalarında faaliyet gösteren ve başarı oranı yüksek avukatlar, hukuki süreçlerin daha verimli yürütülmesini sağlar.
 • Referanslar: Daha önce benzer davaları başarıyla sonuçlandırmış bir avukat, güven verir.

Pendik miras avukatı ararken, hukuk bürolarının web sitelerini inceleyebilir, çevrenizden tavsiyeler alabilir veya Türkiye Barolar Birliği’nin resmi kayıtlarından faydalanabilirsiniz.

Miras hukukunda doğru bir Pendik miras avukatı seçimi ile miras işlemlerinizi başarılı bir şekilde yönetebilir ve adil bir çözüme ulaşabilirsiniz. Pendik başta olmak üzere, ihtiyaç duyduğunuz her bölgede deneyimli ve uzman bir miras avukatı ile çalışmanın avantajları konusunda bilgi sahibi olmak, sürecinizi daha güvenli hale getirecektir.

Pendik’te Miras davalarına bakan avukat

Miras hukuku, vefat eden bir bireyin mal varlığının hukuken geçerli olan ve atanan varisler arasındaki dağılımını düzenleyen yasal kurallar bütünüdür. Pendik  bölgesinde hizmet veren miras avukatları genellikle mirasla ilgili davalarda müvekkillerini temsil eden hukukçulardır. Bu alanda uzmanlaşmış avukatlar, karmaşık mevzuatı analiz ederek müvekkillerinin haklarını savunur.

Türkiye’de ne yazık ki mirastan mal kaçırma eğilimi sıklıkla görülmekte ve bu durum özellikle kız çocuklarının veya ikinci evlilikten olmayan çocukların miras haklarına erişimini etkileyebilmektedir. Hayattayken mal varlıklarını yalnızca erkek çocuklarına devretmeyi tercih eden kişilerin eylemleri, miras hukukunun önemini daha da artırmaktadır.

Türk Medeni Kanunu, miras bırakanda mal varlığını dilediği şekilde dağıtma hakkı tanımakla birlikte, saklı pay sahibi varislere yönelik belirli korumalar getirmiştir. Bu korumalar çerçevesinde, mirasçıların saklı pay haklarına halel gelmemesi gerekmektedir. Eğer bir varis, yasal saklı payını alamadığını düşünüyorsa, miras bırakanın ölümünden sonra tenkis davası açma hakkına sahiptir.

Pendik miras avukatı, mirasın kaçırılması vakalarında müvekkillerin adil bir pay alabilmesi için yasal işlemleri yürüterek dava açabilir, aynı zamanda mirasın taksimi hususunda ortaklığın giderilmesi davalarını yönetebilir. Varisler, dava yoluyla vakit ve kaynak harcamak yerine, aralarında anlaşma sağlayarak kendi aralarında mirası paylaşabilirler. Bu tip durumlarda, tüm mirasçıların üzerinde anlaştıkları ve imzaladıkları miras paylaşma sözleşmesi ile işlemi resmileştirmeleri gerekmektedir.

Miras bırakanın hayatta olduğu dönem içinde de miras paylaşma sözleşmesi yapılabilir; fakat bu sözleşmenin geçerlilik kazanması için miras bırakanın onayının alınması şarttır. Miras paylaşma sözleşmesi düzenlerken yaşanabilecek hak kayıplarının önüne geçmek adına bu belgenin bir Pendik miras avukatı tarafından hazırlanması yapılacak en doğru seçim olacaktır.

Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar

Miras konularında yaşanan uyuşmazlıklar için başvurulan hukuki süreçler miras davaları olarak adlandırılır. Miras avukatları, bu davaların yönetilmesinde uzmanlık sunar.

Mirasa ilişkin olarak görülen bazı davalar şunlardır:

 • Tereke tespit davası
 • Terekeye temsilci atanması davası
 • Tenkis (eksik bırakma) davası
 • Miras sebebiyle istihkak (hak iddia etme) davası
 • Miras sebebiyle ortaklığın giderilmesi davası
 • Mirasçılık belgesinin alınması ve iptali davaları
 • Mirasın reddi davası
 • Vasiyetnamenin açılması, iptali ve tenfizi (yerine getirilmesi) davaları
 • Mirastan yoksunluk ve mirasçılıktan çıkarma davaları

Pendik miras avukatı, tüm bu hukuki süreçlerde danışmanlık ve dava takibi sağlayarak mirasla ilgili kararların hakkaniyetli bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur. Aynı zamanda, mirasın paylı mülkiyetten elbirliği mülkiyetine dönüştürülmesine yönelik davalar da miras avukatının uzmanlık alanına girer.

Miras Avukatının Hizmetleri:

 • Vasiyetname hazırlanması ve danışmanlık
 • Miras paylaşım anlaşmaları ve sözleşmelerinin hazırlanması
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmeleri üzerinde danışmanlık
 • Mal kaçırma nedeniyle açılacak davaların yönetilmesi ve hukuki danışmanlık
 • Miras işlemlerinin iptal edilme risklerinin değerlendirilmesi

Bir Pendik miras avukatına danışılması, mirasla ilgili işlemlerin yasal güvence altına alınarak, bireylerin haklarının korunmasını sağlamaktadır. Miras dağıtımı yapmak isteyen kişiler, Pendik bölgesinde miras hukuku konusunda deneyimli bir avukattan hukuki destek alabilirler. Bu alanlarda rehberlik edebilecek, doğru ve kanuni prosedürlerin takip edilmesine yardımcı olacak bir miras avukatının görüşlerine başvurmak önemlidir.

Miras Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Bir kişi vefat ettiğinde, mirası yasal varislerine devrolur. Eğer ölen kişinin tapu kaydına sahip taşınmazları bulunuyorsa, mirasçılarının bu taşınmazlar üzerindeki haklarını resmiyet kazandırmak için tapu müdürlüğüne başvuruda bulunarak intikal işlemi gerçekleştirmeleri gereklidir. İlk adım olarak e-devlet üzerinden veya web tapu sistemi aracılığıyla tapu dairesi için randevu almaları önemlidir.

Randevu gününde yanlarında bulundurmaları gereken en önemli evrak “mirasçılık belgesi”dir. Bu belgeyi noterden edinmek mümkündür. Eğer tüm mirasçılar aynı anda başvuru yapmazsa, taşınmaz mal üzerinde “elbirliği mülkiyeti” tescilli bir tapu kaydı oluşturulur. Elbirliği mülkiyetinde bireyler kendi paylarını üçüncü şahıslara satamazlar ancak, mirasçılar arası alım-satım yapılabilir. Mirasçılar anlaşabilirlerse, mirası diledikleri gibi paylaşabilirler.

Mirasın paylaşılması konusunda bir anlaşmaya varılmışsa, bu anlaşma “miras paylaşma sözleşmesi” ile belgelendirilebilir. Bu işlem noterde gerçekleştirilebileceği gibi, aralarında yazılı bir anlaşmayla da yapılabilir. Sözleşmede belirtilen şartlara uymayan mirasçılar için cezai yaptırımlar da kararlaştırılabilir.

Eğer mirasçılar arasında anlaşmazlık yaşanıyorsa ve hatta çatışma noktasına geliniyorsa, mirasın paylaştırılması için başvurulacak kanuni yol “mirasın tasfiyesi” veya “ortaklığın giderilmesi davası” açmaktır. Bu dava, mirasçıların ortak mülkiyetine sahip olduğu mal varlığını satıp, elde edilen gelirin miras hisselerine göre paylaştırılmasını sağlar ve sulh hukuk mahkemesinde açılır. Mahkeme kararının kesinleşmesi ardından satış memuru aracılığı ile varlık satılacak ve hasılat mirasçılara paylaştırılacaktır.

Herhangi bir miras hukuku konusunda uzman bir Pendik miras avukatı, tüm bu süreçlerde mirasçılara rehberlik yapabilir ve yasal haklarını koruyarak en etkin sonucu elde etmelerini sağlayabilir.

Mirasta Pay Alabilecek Kişiler Kimlerdir?

Yasal ve atanmış mirasçılar, mirasın dağıtımında hak sahibidirler. Türk Medeni Kanunu’na göre yasal mirasçı kavramı açıkça belirlenmiştir ve kanun dışı bir yasal mirasçı mevcut değildir. Yasal mirasçılara ek olarak, bir kişi tarafından belirlenen atanmış mirasçılar da vardır. Herkes, dilediğini mirasçı olarak tayin edebilir ama burada önemli olan, saklı pay sahibi mirasçıların haklarının korunmasıdır. Öncelikle, yasal mirasçıların kimler olduğunu değinelim.

Miras bırakan vefat ettiğinde, eğer evliyse, eşi her durumda mirasının yasal bir mirasçısı olacaktır. Bunun yanı sıra, miras bırakanın alt soyu da yasal mirasçılar arasındadır. Alt soy, miras bırakanın çocuklarını, torunlarını ve daha sonraki kuşakları kapsar. Eğer ölen kişinin çocukları hayattaysa, onlar yasal mirasçılardır. Çocuklar vefat etmişse torunlar yasal mirasçı olur. Miras bırakanın alt soyundan kimse hayatta değilse, yasal mirasçılar ebeveynleri olur. Anne baba hayatta değilse, onların çocukları yani kardeşleri mirasçı olur. Kardeşler de hayatta değilse mirasçı pozisyonu yeğenlere geçer.

Hiç yakını bulunmayan bir kişi için büyükanneler ve büyükbabalar yasal mirasçı olur. Onlar da hayatta değilse, miras bırakanın amca, hala, teyze ve dayıları yasal mirasçılar arasına girer. Yasal mirasçıların mirastan pay alabilmeleri için mirasçılık hakları devam ediyor olmalıdır. Eğer mirasçılar mirası reddederlerse, miras bırakanla mirastan feragat anlaşması yapmışlarsa, miras bırakan tarafından mirastan çıkarılmışlarsa veya mirastan yoksunluk sebepleri bulunuyorsa, mirastan pay almaları mümkün olmaz.

Ara WhatsApp