Miras Davaları

Makale İçeriği

Miras Davaları

Miras hukuku alanında birçok dava bulunmaktadır. Doğru davanın açılması ve açılan bu davada ispat edilmesi gereken vakıalar ve ne şekilde ispat edilebileceği geniş bir hukuki bilgi gerekmektedir. Miras davalarının avukat ile takip edilmesi zorunlu değildir; fakat hak kaybı yaşanmaması ise bir avukat ile davanın yürütülmesi iş sahibinin menfaatine olacaktır. Aşağıda yer alanlarla sınırlı olmamak üzere birçok miras davası bulunmaktadır.

Vasiyetnamenin iptali davasının açılması ve takip edilmesi,
Vasiyetnamenin açılması ve ilgililere okunup tebliğ edilmesi istemi,
Miras sözleşmesi düzenlenmesi,
Miras sözleşmesinin iptali istemi,
Miras paylaşma sözleşmesi yapılması,
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmesi,
Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin iptali davası açılması,
Mirasın reddinin tescili davası açılması ve takip edilmesi,
Mirası gerçek reddin tespiti ve tescili davası,
Tereke tespit davası açılması ve takip edilmesi,
Terekenin resmi defterinin tutulması istemi,
Terekenin resmen tasfiye edilmesi istemi,
Mirasta tenkis davası açılması ve takip edilmesi,
Mirasçılık belgesi alınması davası açılması ve takip edilmesi
Mirasçılık belgesinin iptali ve değiştirilmesi davası açılması ve takip edilmesi,
Mirasın intikali işlemlerinin takip edilmesi,
Mirasta denkleştirme (iade) davası açılması ve takip edilmesi,
Mirastan çıkarılması işlemlerinin takip edilmesi
Mirastan çıkarılmanın iptali davasının açılması ve takip edilmesi,
Aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi davası açılması ve takip edilmesi,
Miras sebebiyle istihkak davası açılması ve takip edilmesi,
Mirasın tasfiyesi davasının açılması ve takip edilmesi,
Miras ortaklığına temsilci atanması davasının açılması ve takip edilmesi,
Mirasçı, art mirasçı ve yedek mirasçı atanması,
Gaiplik kararı alınması davası açılması ve takip edilmesi,
Mirasın paylaşılması davalarının açılması ve takip edilmesi,
Terekenin korunmasına ilişkin davaların açılması ve takip edilmesi,
Mirasın borca batık olduğunun tespiti davasının açılması ve takip edilmesi,
Tarımsal arazilerin mirasçılara özgülenmesi,
Ölüme bağlı tasarrufların iptali istemi,
Mirasçılıktan çıkarma tasarrufunun iptali davası,
Belirli mal vasiyetinin yerine getirilmesi davası,
Miras payı sözleşmesinin geçersizliğinin tespiti istemi,
Mirasçının alacaklıları tarafından açılan mirası reddin iptali davası,
Terekenin borca batıklığının tespiti davası,
Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davası,
Mirastan yoksunluğun tespiti istemi,

Yorum yapın

Ara WhatsApp