Mala Zarar Verme 

Mala zarar verme suçu, bireylerin veya kurumların mülkiyetinde olan mal, eşya veya varlıklara kasıtlı olarak zarar verme eyleminin hukuki bir tanımıdır. Türk Ceza Kanunu’na göre, kişinin sahip olduğu veya herhangi bir şekilde yararlandığı mülkün, kasıtla tahrip edilmesi, bozulması, işlevselliğinin kısmen veya tamamen engellenmesi bu suç kategorisine girer. Suçun temel özelliklerini ve tanımını aşağıda bulabilirsiniz:

 • Kasıtlı Eylem: Suçun işlenmesinde failin kasıtlı davranması gerekir. Kazayla veya ihmal sonucu gerçekleşen zararlar, bu suçu oluşturmaz.
 • Maddi Zarar: Suçun oluşabilmesi için mülke somut bir zarar verilmiş olması şarttır. Somut zarar, mülkün değerinin azalması veya kullanılamaz hale gelmesi anlamına gelir.
 • Hukuki Objektiflik: Zarar verilen malın hukuki olarak korunabilir bir nitelikte olması gerekmektedir; bu, özel mülkiyet veya kamuya ait mülk fark etmeksizin geçerlidir.
 • Fail ve Mağdur: Suçun tanımlanabilmesi için net bir fail ve mağdurun olması gereklidir. Fail, zararı kasıtlı olarak veren kişi, mağdur ise mülk sahibi veya mülkten yararlanan kişi olabilir.

Mala Zarar Verme Suçu (480)

Türk Ceza Kanunu (TCK) mala zarar verme suçunu düzenleyen hükümler, kişilerin mülkiyet haklarına saygı gösterilmesini temel alır. Suç, Kanun’un “Mala Zarar Verme” başlığını taşıyan 151. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre, bir kimsenin malına zarar vermek, mülkiyet hakkını ihlal etmek anlamına gelir ve bu fiilin cezai yaptırımları bulunmaktadır.

Mala zarar verme suçu, aşağıdaki unsurlar dikkate alınarak işlenebilir. Kasten yapılması gerekir; yani failin zararı bilerek ve isteyerek vermesi şarttır. Failin, başkasına ait taşınır veya taşınmaz bir malı kısmen veya tamamen yok etmesi, bozması, kullanılamaz hale getirmesi veya değerini düşürmesi gerekir.

Mala zarar verme suçu; basit mala zarar verme ve nitelikli mala zarar verme olmak üzere iki şekilde düzenlenmiştir. Nitelikli hallerde ceza artırımı söz konusudur. Şu durumlar nitelikli hal olarak kabul edilebilir:

 • Kamuya açık yerlerde yapılan zarar verme eylemleri,
 • İbadet yerlerine ve mezarlıklara yapılan saldırılar,
 • Toplumda infiale neden olacak şekilde mala zarar verme.

Mala zarar verme suçu, sadece fiziksel bir hasarla sınırlı değildir. Aynı zamanda, bir malın değerini düşürecek biçimde onun üzerinde değişiklik yapmak veya bir malı yerinden kaldırmak da bu suç kapsamında değerlendirilmektedir. 

Mala Zarar Verme Suçunun Unsurları

Mala zarar verme suçu, Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen ve mal varlığına karşı işlenen suçlardan biridir. Bu suçun gerçekleşebilmesi için bazı unsurların bir araya gelmesi gerekmektedir. İlgili unsurlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Fiil: Mala zarar verme suçu, somut bir fiilin varlığını gerektirir. Bu fiil, bir kimsenin başka bir kişiye ait olan taşınır veya taşınmaz bir mala zarar vermesi şeklinde gerçekleşir.
 • Maddenin Korunması: Zarar verilen malın hukuki olarak korunan bir niteliğe sahip olması gerekir. Bu, mülkiyet hakkının ihlal edilmesi anlamına gelir ve mülkiyet hakkı kanunlarla korunan bir haktır.
 • Kast: Suçun işlenmesinde failin kastının olması gerekmektedir. Kast, failin zarar verme sonucunu öngörerek ve isteyerek hareket etmesidir. Dolayısıyla kaza sonucu meydana gelen hasarlar bu suçu oluşturmaz.
 • Netice: Fiilin sonucunda malın zarar görmesi gerekir. Eğer fiil zarar görmeyi gerektiren bir sonuç doğurmazsa mala zarar verme suçu oluşmaz.
 • Hukuka Aykırılık: Failin yaptığı fiilin hukuka aykırı olması gerekmektedir. Zarar verme hali meşru müdafaa, yetkili makam kararı gibi nedenlerle hukuka uygun sayılabilir ise suç unsuru ortadan kalkar.
 • Mağdur: Kanuni bir hakka sahip olan gerçek veya tüzel kişi. Zararın uğratıldığı kişi, şikayet hakkına sahip olan mağdurdur.

Bu unsurların tamamının varlığı halinde mala zarar verme suçundan söz edilebilir. Eğer bu unsurlardan herhangi biri eksikse, suçun oluşumu tartışmalı hale gelebilir. Bu yüzden her olayın kendi içinde detaylı bir şekilde incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

Mala Zarar Verme Cezası (320)

Mala zarar verme suçu, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu suç türü, bir kimsenin mal varlığına zarar verilmesi eylemi olarak tanımlanır ve hem hukuki hem de cezai yaptırımları vardır. Mala zarar vermenin yaptırımları şu şekildedir.TCK’nın 151/1 maddesi uyarınca, kişinin mala kasıtlı olarak zarar vermesi halinde, fail hakkında dört aydan üç yıla kadar hapis  cezası verilir. Zararın niteliğine göre, ceza miktarı artırılabilir. Örneğin, yangın çıkarma veya patlayıcı madde kullanma suretiyle zarar verilirse ceza daha ağır olabilir. Suçun toplumda infial yaratması veya kamuya açık yerlerde işlenmesi gibi durumlar cezanın artmasına neden olabilir.

Mala zarar verme suçu, mağdur olan kişiye zararın tazmini için dava açma hakkı tanır. Tazminat davasında zararın ve failin kusurunun boyutuna göre maddi ve manevi tazminat talep edilebilir. Maddi tazminat, zarar gören malın onarımı veya değer kaybı ile ilgili olabilir. Manevi tazminat ise, mağdurun uğradığı manevi zararlar için istenebilir. Bu suçla ilgili tespit ve soruşturma işlemleri, failin bulunması ve cezalandırılması amacıyla polis ve yargı organları tarafından yürütülür. Mala zarar verme fiilinin mağdurları, ilgili kanuni haklarını kullanarak gerekli hukuki işlemleri başlatabilir ve uğradıkları zararın giderilmesini sağlayabilir.

Farklı Mala Zarar Verme Türleri ve Örnek Olaylar

Mala zarar verme suçu, özellikle malın korunmasına yönelik hukuki düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilir. Bu suç, farklı şekillerde işlenebilir ve her bir tür, hukuki sonuçları açısından önem taşır.

 • Kasten Mala Zarar Verme: Bir kişinin, başkasına ait olan bir malı bilerek ve isteyerek zarar vermesi durumudur. Örneğin, bir kişinin komşusunun aracına anahtarla çizik atması bu kategoriye girer.
 • Taksirle Mala Zarar Verme: Kişinin dikkatsizliği veya ihmalinden kaynaklanan zarar verme eylemidir. Bir işyerinde çalışanın yanlışlıkla kırılgan bir ürünü düşürmesi ve kırması, taksirle mala zarar verme örneği olarak değerlendirilebilir.
 • Tehdit veya Cebirle Mala Zarar Verme: Bir kişinin başka bir kişiyi tehdit ederek ya da cebir kullanarak mala zarar vermesine sebep olması durumudur. Bir mağaza sahibinin, koruma parası ödemediği için iş yerinin camlarının kırılmasına neden olan kişiler bu suçu işlemiş olurlar.
 • Toplumsal Olaylarda Mala Zarar Verme: Toplumsal gösteriler sırasında ya da toplumsal olayların içinde kalan bir kimsenin, genel bir yıkım amacı gütmeden rastgele mala zarar vermesi. Bir gösteri sırasında bir dükkanın camlarının kırılması bu tür bir zarar vermeye örnektir.
 • Hırsızlık Amaçlı Mala Zarar Verme: Hırsızlık yapma amacıyla bir malın zarar görmesine neden olma. Bir evin kapısını veya penceresini zorlayarak açan ve bu sırada mala zarar veren hırsız bu türde suç işlemiş sayılır.

Bu türlerin yanı sıra mala zarar verme, bilgisayar programlarına zarar verme ya da hayvanlara kasıtlı zarar verme gibi daha spesifik halleri de kapsayabilir. Her bir zarar verme biçimi, Türk Ceza Kanunu’nda farklı yaptırımlarla ele alınır ve suçun mahiyetine göre cezalandırılabilir.

Mala Zarar Verme Suçunun Ceza Davası Süreci

Mala zarar verme suçu, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen bir suçtur ve mağdurun malvarlığına zarar verilmesini içerir. Bu suçun ceza davası süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. Şikayet: Mağdurun, mala zarar verme fiilini gerçekleştirenlere ilişkin şikayeti üzerine süreç başlar.
 2. Soruşturma: Cumhuriyet savcısı tarafından şikayet üzerine soruşturma açılır. Bu aşamada deliller toplanır ve şüphelinin ifadesi alınır.
 3. Kovuşturma: Soruşturma sonucunda yeterli delil bulunması durumunda, savcı iddianame hazırlar ve dava açılır.
 4. Mahkeme Süreci: Duruşmalar, belirlenen gün ve saatte ilgili mahkemede başlar. Mahkeme, delilleri değerlendirdikten ve tanıkların ifadelerini dinledikten sonra kararını verir.
 5. Karar: Mahkeme, şüphelinin mala zarar verme suçunu işlediğine kanaat getirirse, ilgili yasal düzenlemelere göre hüküm verir. Aksi takdirde beraat kararı çıkarabilir.
 6. İtiraz ve Temyiz: Verilen karara hem savcılık hem de taraflar tarafından itiraz edilebilir. Yerel mahkemenin kararına, istinaf mahkemesinde itiraz edilebilir. İstinaf aşamasından sonra, kararın temyizi mümkündür ve dosya Yargıtay’a taşınır.
 7. Kesinleşme: Yargıtay’ın da onaylamasıyla karar kesinleşir ve cezanın infazı süreci başlar.

Mala zarar verme suçu ile ilgili ceza davası süreci, suçun niteliğine ve uyuşmazlığın özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, süreç hakkında detaylı bilgi almak ve hukuki destek için bir avukata başvurulması önerilir.

Suçun Mağdurunun Yapabileceği Hukuki Başvurular

Mala zarar verme suçuyla karşı karşıya kalan mağdurlar, hem cezai hem de hukuki yollarla haklarını arayabilir. Bu bağlamda başvurabilecekleri hukuki yollar şunlardır:

 • Şikayet Dilekçesi: Zarara uğrayan mağdur, failler hakkında cezai işlem yapılması için şikayet dilekçesiyle polis merkezine veya savcılığa başvurabilir.
 • Tazminat Davası: Mağdur, uğradığı maddi zararın tazmin edilmesi amacıyla, fail veya failler aleyhinde hukuk mahkemesinde tazminat davası açabilir.
 • İhtiyati Tedbir Talebi: Zararın artmasının önlenmesi veya delillerin yok edilmesinin engellenmesi amacıyla, ihtiyati tedbir kararı alınması için hukuk mahkemesine başvurulabilir.
 • Zararın Giderilmesi: Eğer zarar, kişinin kendisi veya üçüncü bir kişi tarafından onarılabilecek nitelikteyse, mağdur bu zararı giderebilir ve ardından uğradığı masrafın faillerden tahsil edilmesini talep edebilir.

Bu süreçlerde mağdurun avukatlık hizmetlerinden yararlanması, hukuki sürecin doğru ve etkili bir biçimde işletilmesi açısından önemlidir. Hak arama yolunda, mevzuatta belirlenen süre sınırlamalarına ve usul kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini unutmamak gerekir.

Mala Zarar Vermede Tazminat Hakları ve Sigortanın Rolü

Mala zarar verme suçu, gerçek veya tüzel kişilere ait malların kasten hasarlandırılması durumudur. Zarar gören tarafın tazminat hakları ve sigortaların bu süreçteki rolü, konunun önemli yönlerindendir.

 • Tazminat Hakları: Mala zarar verilmesi halinde, zarar gören tarafın uğradığı zararın tazmin edilmesi hukuki bir haktır. Zarar gören kişi, zararı veren kişiye karşı dava açarak zararın karşılanmasını talep edebilir. Tazminat miktarı, zararın boyutuna ve doğurduğu sonuçlara göre belirlenir. Tazminat talepleri, genellikle onarım masrafları, değer kaybı ve herhangi bir kazanç kaybını içerebilir.
 • Sigortanın Rolü: Sigorta, mala zarar verme vakalarında önemli bir role sahiptir. Zarar gören malın sigortalı olması durumunda, sigorta şirketi zararın bir kısmını veya tamamını karşılayabilir. 

Zarar gören tarafın ilk adımı, zararın tespiti ve sigorta şirketine bildirilmesi olmalıdır. Bu, genellikle sigorta poliçesinde belirtilen süre içinde yapılmalıdır. Sigorta şirketleri, hasar tespiti için bir değerlendirme süreci yürütecek ve uygun gördükleri tazminat miktarını belirleyecektir. Ancak, sigortanın kapsamı ve limitleri, poliçede belirlenen şartlara göre değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla, tüm detayların poliçe önceden incelenmesi büyük önem taşır.

Mala Zarar Verme Suçunda Zamanaşımı

Mala zarar verme suçu, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerinde düzenlenmiştir ve bir kişinin, başkasına ait eşyaya kasıtlı olarak zarar vermesini içerir. Bu suçun hukuki sonuçları arasında, faile hapis cezası  verilir. Ancak, bu tür cezai sorumluluklar da zamanaşımına tabidir. Zamanaşımı süresi, suçun işlendiği tarihten itibaren başlar ve belirli bir zaman dilimi sonunda, suçun cezai takibinin ortadan kalkması anlamına gelir. 

Kasten ve Taksirle Mala Zarar Verme Arasındaki Farklar

Mülkiyete yönelik suçlar içinde mala zarar verme önemli bir yer tutmakta ve bu suçun işleniş şekilleri belirleyici faktörler arasında yer almaktadır. Kasten ve taksirle mala zarar verme arasındaki temel farklar şunlardır:

 • Kasta Dayalı Mala Zarar Verme: Failin, zarar verme niyetiyle hareket etmesi. Zararın, failin doğrudan amaçladığı bir sonuç olması. Suçun bilinçli olarak işlenmesi ve mala zararın kasıtlı olarak verilmesi. Mağdurun mallarına yönelik somut bir zararın ortaya çıkması.
 • Taksire Dayalı Mala Zarar Verme: Failin, öngörülebilir bir zararın ihmali neticesinde hareket etmesi. Zararın, failin istem dışı, dikkatsizce ya da özensiz davranışları sonucu meydana gelmesi. Failin asıl niyetinin mala zarar vermek olmaması, ancak gerekli özeni göstermemesi nedeniyle zararın meydana gelmesi. Ölçülü dikkat ve özen yükümlülüklerinin ihlali sonucu zararın ortaya çıkması.

Mala zarar verme suçu, kişisel ve ticari varlıklar için ciddi sonuçlara yol açabilen bir suç türüdür. Bu nedenle, bu suçun önlenmesine yönelik tedbirler hayati önem taşır. Hem bireylerin hem de işletmelerin, mülklerini koruma altına alacak yöntemleri benimsemeleri gerekmektedir. Türk Ceza Kanunu’nda ‘mala zarar verme suçu’, malvarlığına karşı işlenen suçlar kategorisinde yer almakta ve 151. maddede düzenlenmiştir. Bu suç, kişinin sahip olduğu veya kullanımında bulunan taşınır veya taşınmaz bir mülke hukuka aykırı olarak zarar verilmesini kapsar. 

Kamu Malına Zarar Verme Cezası (590)

Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında, kamu malına zarar vermek ciddi bir suç teşkil etmekte olup, bu eylem Türk Ceza Kanunu içerisinde özel olarak düzenlenmiştir. Kanunun 152. maddesi, devlete ait olan mallara zarar verilmesi durumunda yaptırımları içerir. Bu maddede, kamu hizmetinin yürütüldüğü yerler olarak kabul edilen kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, tesisler ve benzeri mekanlarda meydana gelecek olan zararlar neticesinde kişiler hakkında yasal işlem yapılmasını öngörülmektedir.

Devletin malına kasıtlı olarak verilen zararlarda, failler için belirlenen cezai yaptırım, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıdır. Bu cezalandırma, zararın boyutu ve etkisi gibi unsurlar dikkate alınarak yargı makamları tarafından takdir edilecektir. Kanunda ayrıca, belirli durumlar sonucu devlet malına verilen zararın daha ağır cezai yaptırımlarla karşılanabileceği hükümleri de yer alır. Özellikle, zararın kamu hizmetlerinin aksamasına yol açması, genel güvenliğin tehlikeye düşmesi veya kamuda mali yükümlülüklerin artmasına sebebiyet vermesi gibi hallerde cezaların artırılması mümkündür.

Suçun işlenmesi durumunda, soruşturma bir kamu kurumu olan savcılık tarafından başlatılır ve yargı süreci işlemeye başlar. Mahkeme, suçun özelliklerini, failin niyetini ve zararın kamu üzerindeki etkisini dikkate alarak kararını verir. Bu bağlamda, devlet malına zarar vermek, sadece maddi zararlar doğurmakla kalmaz, aynı zamanda ciddi cezai sonuçlar yaratabilecek bir suç olarak kabul edilmektedir. Kamu malının korunmasına yönelik bu hükümler, toplumsal düzenin sağlanması ve kamu kaynaklarının etkin kullanımının garantilenmesi amacıyla hayati önem taşımaktadır. Kamu malına zarar vermekten kaçınılması, hem bireysel hem de toplumsal sorumluluğun bir gereğidir.


Yorum yapın

Ara WhatsApp