Karşılıksız Yararlanma Suçu


Karşılıksız yararlanma, temel olarak bir kişinin, başkasına ait olan ve hizmet sağlayan elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi kaynaklardan, sahiplerinin izni olmadan ve özellikle tüketim miktarının ölçümünü engelleyecek yöntemlerle (kaçak kullanım) yararlanmasıdır. Bu suç, malvarlığını haksız yere azaltma anlamına geldiği için malvarlığı suçu olarak nitelendirilir.

Karşılıksız yararlanma suçu, eski Türk Ceza Kanununda  “elektrik hırsızlığı” olarak tanınan bir suç iken, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 163. maddesinde “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Yasa, bu tür eylemleri gerçekleştiren kişilere karşı ciddi yaptırımlar öngörmektedir.

Yeni TCK ile buna benzer davranışlar, karşılıksız yararlanma olarak tanımlanıp hükme bağlanmıştır. Otomatlar aracılığıyla sağlanan hizmetlerden de karşılıksız yararlanma, ödenmesi gereken bedeli ödemeden hizmet almak olarak ifade edilebilir. Bu, etik olmayan bir davranışın yanı sıra yasal yaptırımlara tabidir.

Bu tür suçlar, sadece hizmet sağlayıcıların maddi kayıpları ile kalmaz; aynı zamanda bu hizmetleri yasal ve düzenli bir biçimde kullanan kişi ve kurumları olumsuz etkiler. Adil olmayan rekabet koşulları yaratır ve genel anlamda kamusal kaynakların israfına yol açar.

Karşılıksız Yararlanma Suçu Unsurları

Karşılıksız yararlanma suçu, kişilerin haksız olarak bir hizmetten bedelsiz faydalandığı vakıaları kapsar ve Türk Ceza Kanununda belirli unsurlara bağlı olarak düzenlenmiştir.

Kaçak Elektrik, Su, Doğalgaz Kullanma Suçu (TCK m.163/3)

Bu suç tipinde;

 • Elektrik, su, veya doğalgazın abone olunmadan veya sayaça bağlı olmadan kullanılması,
 • Tüketim miktarının tespitini engelleyecek yöntemlerle hizmetten yararlanılması gereklidir.

Sayaç vasıtasıyla hizmetlerden yararlanıldığı ve tüketim miktarının belirlenebileceği durumlarda karşılıksız yararlanma suçu oluşmayacak, ödenmemiş bedel için özel hukuk kapsamında bir borç ilişkisi meydana gelecektir.

Otomatlardan Karşılıksız Yararlanma Suçu (TCK m.163/1)

Bu suç tipinde;

 • Otomatların bedel ödeme şartıyla sunduğu hizmetlerden bedelsiz olarak yararlanılması esastır.
 • Örneğin, tel veya başka bir alet kullanarak otomat içerisinden ürün alınması ve bunun karşılığında bedel ödenmemesi durumunda suç işlenmiş olur.

Telefon Hatlarından veya Yayınlardan Karşılıksız Yararlanma (TCK m.163/2)

Bu suç tipinde;

 • Bir telefon hattından veya yayından, örneğin elektromanyetik dalgalarla yapılan şifreli veya şifresiz yayınlardan, sahibinin veya hak sahibinin onayı olmadan yararlanılması gereklidir.
 • Şifre kırma yolu ile meşru yayınları izlemek veya telefon hizmetlerini izinsiz kullanmak suçun bir örneğidir.

Karşılıksız yararlanma suçunun unsurları bu şekildedir ve işlenmesi halinde TCK kapsamında yaptırımlar söz konusu olabilir. Her bir suç türü, kanunda belirtilen koşullar altında değerlendirilmeli ve gerekli hukuki işlemlere tabi tutulmalıdır.

Karşılıksız Yararlanma Suçu Cezası

Karşılıksız yararlanma suçu ile ilgili yaptırımlar, ilgili eylemlerin niteliğine göre Türk Ceza Kanununda farklı maddeler altında düzenlenmiştir. İşte karşılıksız yararlanma suçu cezasının detayları.

Otomatlar Aracılığıyla Hizmetten Karşılıksız Yararlanma: TCK’nin 163. maddesinin birinci fıkrasına göre, otomatlar üzerinden bedeli ödenerek yararlanılacak hizmetlerden ödeme yapmaksızın yararlanılması durumunda cezai yaptırım uygulanır. Bu durumdaki ceza, iki aydan altı aya kadar hapis veya adli para cezası şeklinde olabilir.

Telefon veya Frekans Yoluyla Yayınlardan Karşılıksız Yararlanma: Aynı maddenin ikinci fıkrası gereğince, telefon hatları, frekanslar veya elektromanyetik dalgalar kullanılarak yapılan şifreli veya şifresiz yayınlardan, hak sahibinin ya da zilyedin rızası olmaksızın faydalanılması suçtur. Böyle bir durumun tespiti halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası uygulanabilir.

Elektrik, Su veya Doğalgaz Aboneliklerinden Karşılıksız Yararlanma : TCK 163’ün üçüncü fıkrasına göre ise abonelik sistemine tabi olan elektrik, su veya doğal gaz gibi hizmetlerden izinsiz ve tüketim miktarını belirlemeyi engelleyici yöntemlerle yararlanmak suç teşkil eder. Bu tarz bir karşılıksız yararlanma eyleminde bulunan kişiye, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilebilir.

Karşılıksız yararlanma suçu cezası, kanun koyucunun özel mülkiyet haklarını ve bireylerin hizmetlerden adil bir şekilde yararlanılmasını koruma amacına hizmet etmektedir. Şüphesiz bu tür suçlar, bir yandan bireylerin haklarını, diğer yandan kamu düzeni ve ekonomik dengeleri korumayı amaçlamaktadır. Herhangi bir mağdur veya tanık, bu tür eylemleri tespit etmesi halinde yetkili makamlara bildirme sorumluluğu taşımaktadır. Bu cezaların uygulanması, ilgili mevzuatta belirtilen prosedürler ve adil yargılama ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmelidir.

Karşılıksız Yararlanma Suçunda Adli Para Cezası

Karşılıksız yararlanma suçu kapsamında alınan hapis cezaları bazı durumlarda doğrudan adli para cezasına dönüştürülemez iken, özel hallerde bu mümkün olabilmektedir. TCK’nin m.163/1-2 fıkralarına göre, bu suç tipi için hükmedilen hapis cezası, yasal düzenlemenin alternatif yaptırım olarak adli para cezasını öngörmesi dolayısıyla, hapis cezasına çarptırıldıktan sonra para cezasına çevrilemez. Yani mahkemenin, hapis cezasını tercih etmesinin ardından, bu cezayı adli para cezası olarak uygulaması hukuken olanaklı değildir.

Ancak, TCK madde 163/3’te ele alınan ve kaçak elektrik, su ve doğalgaz kullanımı gibi suçları kapsayan hükümlerde, bir fark bulunmaktadır. Bu maddedeki suçlar için verilecek olan alt sınırdaki hapis cezaları, adli para cezasına çevrilebilir. Bu, yasanın belli koşullar altında hapis cezasını hafifletmek ve bireylere adli para cezası gibi daha hafif bir yaptırım uygulama imkanı verdiği anlamına gelir.

Böylece, karşılıksız yararlanma suçunda adli para cezasına dönüşüm şartları madde 163/3’ün esnek yaklaşımı ile mümkün olabilirken, aynı suçun diğer fıkralarında bu doğrudan mümkün değildir. Suçun niteliği ve yargı mercii tarafından verilen karar, hükmün adli para cezasına çevrilip çevrilemeyeceği konusunda belirleyici olacaktır.

Karşılıksız Yararlanma Suçunda Şikayet Süresi

Karşılıksız yararlanma suçu, adli vakalar arasında önemli bir yere sahiptir. Bu suç türüne ilişkin davalar şikayete tabi olmayıp, mağdur tarafından doğrudan hukuki sürecin başlatılabilmesine olanak tanır. Ancak, karşılıksız yararlanma suçunda şikayet süresine özellikle dikkat edilmelidir. Bu süre, gerekli kanuni zamanaşımı süresince geçerlidir ve bu zaman zarfında kullanılma hakkı mağdura aittir. Şikayet hakkının kullanılmasından sonra, ilgili davanın açılması için gereken süreç başlar.

Şikayetin yapıldığını varsayarsak, şikayet süresi içinde herhangi bir sebeple şikayetten vazgeçilirse, bu durum ceza davasının düşmesine yol açar. Dolayısıyla, karşılıksız yararlanma suçu ile ilgili olarak dava açılmışsa ve daha sonra mağdur şikayetinden cayarsa, dava düşecektir.

Karşılıksız Yararlanma Suçunda Zamanaşımı

Karşılıksız yararlanma, haksız olarak bir başkasının malına veya hizmetine karşılıksız olarak sahip olma eylemidir. Ceza hukukunda, suçun işlenmesinin ardından belirli bir süre geçtiğinde, henüz dava açılmamışsa veya açılan dava zamanında sonuçlanmamışsa, bu durum zamanaşımı nedeniyle davanın düşmesine yol açabilir. Bu süreç, karşılıksız yararlanma suçunda zaman aşımı olarak adlandırılır ve adalet sisteminin etkin işlemesini sağlamak amacıyla konulmuş bir sınırlamadır.

Karşılıksız yararlanma suçunda zamanaşımı süreleri sabit değildir ve farklı faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genel bir kural olarak, karşılıksız yararlanma suçundaki olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Bu süre, suçun işlendiği tarih itibariyle başlar. Eğer bu süre içinde dava açılmaz veya açılmış olan dava kanuni süre içinde karara bağlanmazsa, şüphelinin ceza sorumluluğu ortadan kalkar ve suç zaman aşımına uğrar.

Zamanaşımı sürelerinin başlangıcı ve işleyişi, Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemelere göre belirlenir. Zamanaşımının kesintiye uğraması gibi durumlar süreyi uzatabilir. Örneğin, soruşturma veya kovuşturma işlemleri sırasında yapılan resmi işlemler zaman aşımı süresini durdurabilir veya yeniden başlatabilir.

Karşılıksız Yararlanma Suçunda Erteleme

Karşılıksız yararlanma suçu, taraflar arasında doğan hukuki uyuşmazlıklarda karşı tarafa ekonomik zarar verme amacı taşıyan bir fiildir. Bu suça ilişkin olarak verilen hapis cezalarının infazı, bazı koşullar altında ertelenebilir. Mahkemeler, hüküm giymiş bir kişinin cezasını, belirli şartların karşılanması halinde erteleyebilirler.

Karşılıksız yararlanma dosyalarında ceza erteleme işlemi, mahkemenin takdirine bağlı olarak uygulanmaktadır. Böylelikle, hükümlünün sosyal ve ekonomik yaşantısının olumsuz yönde etkilenmemesi ve topluma uyum sürecinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

Karşılıksız yararlanma suçunda verilen hapis cezanın ertelenmesi için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar genellikle şöyle sıralanabilir:

 • Suçun işlendiği tarih itibariyle kişinin kasten işlenmiş bir başka suçtan ötürü mahkum olmamış olması,
 • Verilen cezanın miktarının erteleme sınırları içerisinde kalması,
 • Mahkemenin hükümlü hakkında olumlu bir takdir kullanması ve topluma uyum sağlayabileceğine kanaat getirmesi.

Erteleme sürecinde hükümlü belli kurallara uymakla yükümlü kılınır ve bu süre zarfında yeni bir suç işlemezse cezasının infazından muaf tutulabilir. Ancak bu süreçte herhangi bir suç işlerse, ertelenen ceza yeniden gündeme gelebilir ve infaz edilebilir.

Karşılıksız Yararlanma Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Karşılıksız yararlanma suçu işlenmesi durumunda mahkeme, sanığa verilen cezayı belirli şartlar altında hemen uygulamayabilir. Bu durumda “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” kararı devreye girer. HAGB, ceza hukukunda sanığa bir şans daha tanıyan bir uygulamadır ve belli bir denetim süresi boyunca uygulanır.

HAGB kararı için mevcut olan şartlar ve süreç aşağıdaki gibidir.

 • Sanığın daha önce belirli suçlardan dolayı hüküm giymemiş olması gerekir.
 • İşlenen suçun hukuki ve toplumsal yönleri değerlendirildiğinde, yeniden suç işlemeyeceği yönünde bir kanaat bulunmalıdır.
 • Sanık, belirlenen denetim süresinde, mahkeme tarafından öngörülen şartları yerine getirmelidir.

HAGB süresince istenilen koşulların eksiksiz yerine getirilmesi halinde, karşılıksız yararlanma suçu dolayısıyla verilen ceza kararı hiçbir yaptırım doğurmadan ortadan kalkar. Bu sayede sanık, topluma kazandırılmış ve rehabilite edilmiş olur.

Karşılıksız Yararlanma Suçunda Etkin Pişmanlık

Karşılıksız yararlanma suçunda, failin etkin pişmanlığı büyük bir öneme sahip olup, suçun işlenmesi sırasında mağdura, kamu idaresine ya da özel hukuk tüzel kişisine verilen zararın soruşturma aşaması tamamlanmadan tamamen giderilmesi durumunda, faile karşı kamu davası açılmaz. Bu sürecin mahkeme kararı verilene kadar tamamlanmasının gerçekleşmesi halindeyse, faile verilecek ceza üçte bir oranına kadar düşürülür. Ancak bu esnemeden yararlanma hakkı iki defayla sınırlıdır (TCK m.168/5).

Bu hüküm çerçevesinde, karşılıksız yararlanma suçunda zararın tazmini, vergilerin de dahil edildiği toplam reel zararın giderilmesini ifade eder. Etkin pişmanlık koşullarından faydalanmak isteyen failin, söz konusu yasal düzenleme gereği, sadece gerçek zararı karşılama yükümlülüğü vardır. Bununla birlikte, kamu veya özel sektör kurumlarının kaçak kullanım sebebiyle kestiği idari cezaların ödenmesi gibi bir zorunluluk faile yüklenmemiştir.

Suçun failleri, zararın tazmin edilmesi sürecinde etkin pişmanlık göstermek suretiyle, lehe olan bu düzenlemeleri iki kez kullanabilir ve böylelikle suçtan kaynaklanan yasal sonuçlardan kısmen veya tamamen kurtulabilirler. Bu nedenle karşılıksız yararlanma suçunda, etkin pişmanlık, hem mağdurlar hem de kamu yararı açısından olumlu bir sonuç yaratan, kanuni bir düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır. Hukuka uygun bir şekilde zararın tazmini, suçun etkilerinin azaltılması ve toplumsal barışın sağlanmasında kritik bir rol oynamaktadır.

Karşılıksız Yararlanma Suçunda Uzlaşma

Karşılıksız yararlanma suçu, bireyler arasında meydana gelen haksız çıkar sağlama durumlarını ifade eder ve Türk Ceza Kanunu’nun 167. maddesinde düzenlenmiştir. Karşı tarafın zarar görmesine yol açan bu suç tipinde, mağdur ile fail arasında, adalete erişimde hız ve etkinliği artırma amacıyla bir uzlaşma süreci öngörülmüştür.

Karşılıksız yararlanma suçunda uzlaşma, özellikle mağdur ve fail yakın ilişkiler içinde olduğu durumlarda önem kazanmaktadır. Bu suçun işlendiği özel durumlar dahil, suç mağdur ile failin bir anlaşmaya varması, iki taraf için de adaletin hızla sağlanması ve toplumsal barışın korunması açısından kritik öneme sahiptir.

Karşılıksız yararlanma suçunda uzlaşmanın başarıyla tamamlanması, mağdurun haksız yere maruz kaldığı zararın giderilmesine ve suçlunun topluma yeniden kazandırılmasına olanak tanır. Bu süreç, Türk yargı sistemini, taraflar arasında uzlaşma ve diyalog temelli bir çözüm yolu sunarak desteklemektedir.

Karşılıksız Yararlanma Suçunda Görevli Mahkeme

Karşılıksız yararlanma suçu, bir kişinin başkasının mal veya hizmetlerinden haksız yarar sağlaması eylemi olarak tanımlanabilir. Bu suç tipi, Türk Ceza Kanunu içerisinde düzenlenmiş olup, suçun işlenmesi halinde başlatılan hukuki süreçte karşılıksız yararlanma suçunda görevli mahkeme konusu önem kazanmaktadır.

Asliye Ceza Mahkemesi, karşılıksız yararlanma suçunda görevli mahkeme olarak belirlenmiştir ve bu tür suçlarda yargılama işlemini gerçekleştirme yetkisine sahiptir. Yani, karşılıksız yararlanma ile ilgili yasal süreçler ve mahkemede görülmesi gereken dava, Asliye Ceza Mahkemesinin yargı alanına girer.

Yorum yapın

Ara WhatsApp