Kağıthane Miras Avukatı 

Miras hukuku, bir kişinin vefatı sonrasında mal varlığının mirasçılara nasıl dağıtılacağını belirleyen hukuki kurallar bütünüdür. Kağıthane bölgesinde miras ile ilgili meselelerde yardım almak isteyenler için “Kağıthane miras avukatı” kavramı, bu alanda uzmanlaşmış ve Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı avukatların sağladığı hukuki temsil ve danışmanlık hizmetlerini ifade eder. Miras konularında derinlemesine bilgi sahibi olan bir avukat, miras davalarını ve işlemlerini etkili bir şekilde yöneterek müvekkilinin haklarını en iyi şekilde korur.

Miras hukuku alanında destek sağlayan Kağıthane miras avukatını seçerken, alanında sağlam uzmanlık ve deneyime sahip olması önem taşır. Miras paylaşımı, veraset ilamı çıkartma, tenkis davaları, vasiyetnameler ve mirasın geçersizliğine ilişkin muris muvazaası gibi konularda danışmanlık almak isteyenler, kıdemli ve tecrübeli bir miras avukatının rehberliğinden faydalanabilirler.

Doğru Kağıthane miras avukatı seçimi, miras hukuku ile ilgili süreçlerin başarıyla yürütülmesi ve miras davalarının kazanılmasında büyük rol oynar. Avukat seçiminde, miras hukukunda elde edilmiş başarılar ve referanslar gibi kriterlere dikkat edilmelidir. İyi bir miras avukatının rehberliği, karmaşık miras işlemlerini kolaylaştırabilir ve hukuki haklarınızın tam anlamıyla korunmasına yardımcı olur.

Kağıthane ve çevresinde yaşayanlar, miras hukuku konusunda danışmanlık ve hukuki destek alabilecekleri güvenilir bir miras avukatına ulaşabilirler ve böylelikle vefat eden bir yakınının mal varlığının paylaşımı gibi hassas konularda en iyi sonuça ulaşılmasını sağlayabilirler.

Kağıthane Miras Avukatı 
Kağıthane Miras Avukatı  2

Kağıthane Miras Davalarına Bakan Avukat

Miras hukuku, kişinin vefatı sonrasında mal varlığının kanuni ve atanmış varisler arasında bölüşülmesini düzenleyen hukuki ilkeler bütünüdür. Miras davalarında etkin rol oynayan avukatlara ise miras avukatı denilmektedir. Bu alandaki hukuki düzenlemeler, Türkiye’deki Medeni Hukuk çerçevesinde yer alır ve birçok karmaşık meseleyi içerir.

Türkiye’de maalesef mirasın haksız şekilde elden çıkarılması sıkça karşılaşılan bir durumdur. Özellikle kız çocuklarına miras bırakmamayı tercih eden bazı kişiler, yaşamları boyunca tüm mal varlıklarını oğullarına aktarabilmektedirler. Benzer şekilde, ikinci evliliklerde de eşin etkisiyle önceki evlilikten olan çocukların mirastan pay alamaması gibi durumlar yaşanabilmektedir. Türk Medeni Kanunu, miras bırakanların mirasçılara eşitsiz paylar bırakmasına belli oranlarda izin verse de belirli kanuni sınırlamalar bulunmaktadır.

Kanun, saklı pay düzenlemesiyle bazı mirasçıların haklarının korunmasını sağlamıştır. Eğer bir mirasçı saklı payını alamadıysa, miras bırakanın ölümünden sonraki süreçte tenkis davası açarak hakkını talep edebilir. Kağıthane bölgesinde faaliyet gösteren bir miras avukatı, hem mirastan mal kaçırma iddiaları üzerine dava açabilir hem de mirasın paylaşılmasını sağlamak amacıyla dava sürecini yönetebilir.

Varisler kendi aralarında anlaşarak mirası paylaşabilirler. Bu durumlarda bir miras paylaşma sözleşmesi imzalanır. Sözleşmenin geçerli sayılabilmesi için tüm mirasçıların onay vermesi gereklidir. Miras bırakanın hayatta olduğu durumlarda da böyle bir sözleşme yapılabilir, ancak yine miras bırakanın onayı şarttır. Hukuki geçerlilik ve hak kayıplarını önlemek için, sözleşmenin bir miras avukatı tarafından hazırlanması tavsiye edilir.

Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar

Miras konuları, özellikle varlıkların hukuki devrini ve paylaşımını içerdiği için, bu tür davalara miras davaları adı verilir. Bu kapsamda, terekedeki varlıkların tespiti, temsilci atanması, mirasın reddi, vasiyetnamelerin açılması, iptali veya tenfizi, mirasçılık belgelerinin alınması veya iptali, muris muvazaası ile tapu iptali ve tescili gibi pek çok konu bulunmaktadır.

Miras avukatı, yukarıda sayılan miras ile ilgili davalarda hukuki destek sağlamanın yanı sıra miras paylaşımı ve mal kaçırma gibi durumlarda danışmanlık ve temsil hizmeti verir. Ayrıca, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi gibi özel miras davalari da miras avukatının görev alanına girer.

Miras planlaması sırasında, özellikle vasiyetname düzenlenmesi konusunda miras avukatlarından hukuki danışmanlık talep edilebilir. Bu sayede, belli kişi veya kişilere özel malvarlıkları veya haklar bırakabilir, ön ve art mirasçılarınızı belirleyebilirsiniz.

Kağıthane miras avukatı, miras paylaşım anlaşması hazırlama ya da ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi konularda da danışmanlık vermektedir. Miras sözleşmesi düzenlenmesi esnasında da avukatın önerilerine başvurulması önem taşır.

Miras dağıtım süreci sırasında alınan kararların ve yapılan işlemlerin gelecekte iptal olup olmayacağı konusunda da miras avukatından hukuki görüş almak yararlı olacaktır. Mirasın adil ve hukuka uygun bir şekilde dağıtılmasında, miras avukatının tecrübe ve bilgisinden faydalanmak, tüm taraflar için en iyi sonucu vermeyi sağlar.

Miras Hukuku Davaları Hangileridir?

Miras hukuku, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olup, miras ile ilgili meselelerde mirasçıların veya hak sahiplerinin başvurabileceği davalara yönelik bir hukuk dalıdır. Bu süreçte miras avukatları önemli bir role sahiptir. Miras davaları, genellikle mirastan hak edilen payın alınmasını sağlamak amacıyla açılır. Aşağıda, Türk Medeni Kanunu‘nda düzenlenmiş en yaygın miras davaları yer almaktadır:

 • Terekeye Temsilci Atanması Davası: Miras bırakanın ölümü üzerine, terekedeki malların yönetimi ve temsili için bir temsilcinin atanmasını talep eden dava türüdür.
 • Terekenin Resmi Defterinin Tutulması Davası: Mirasın kayıt altına alınarak, terekenin resmi defterinin düzenli bir şekilde tutulması için açılan davadır.
 • Tereke Tespit Davası: Miras bırakanın geride bıraktığı mal ve hakların tespit edilmesi amacıyla açılan davadır.
 • Mirasçılık Belgesi Alınması Davası: Mirasçıların kimliklerinin ve mirastan pay alma haklarının resmi olarak belgelenmesi için açılan davadır.
 • Tenkis ve Denkleştirme Davası: Mirasçıların mirastan hak ettikleri payları alabilmeleri için açılan ve mirasın adil bir şekilde paylaştırılmasını amaçlayan davadır.
 • Miras Sebebiyle Ortaklığın Giderilmesi Davası: Mirasın taksimi için ortaklık durumunun sona erdirilmesi talep edilen davadır.
 • Mirasçılık Belgesinin İptali Davası: Usulsüzlük veya hataya dayanarak, daha önce alınmış olan mirasçılık belgesinin iptal edilmesi için açılan davadır.
 • Mirasın Reddi Davası: Mirasçıların mirası ve beraberinde gelecek borçları kabul etmek istememeleri durumunda açtıkları davadır.
 • Vasiyetnamenin İptali Davası: Vasiyetnamenin geçersiz olduğu iddiasıyla açılan davadır.
 • Vasiyetnamenin Tenfizi Davası: Vasiyetnamede belirtilen şartların yerine getirilmesi talebiyle açılan davadır.
 • Aile Konutu Şerhi Davası: Aile konutu üzerindeki hakların korunması için resmi kayda alınmasının istenildiği dava türüdür.
 • Aile Konutu Üzerinde Sağ Kalan Eşe İntifa Hakkı Tesisi Davası: Ölen eşten geriye kalan eşin, aile konutu üzerinde kullanım hakkının tesis edilmesini talep eden davadır.
 • Babalık Davası: Çocuğun gerçek babasının tespiti için açılan davadır.
 • Soybağının Reddi Davası: Resmi kayıtlara göre babalık iddiasının reddedilmesi için açılan davadır.
 • Evlat Edinme Davası: Bir çocuğun evlat edinilmesi için açılan hukuki işlemdir.
 • Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması Davası: Mevcut evlatlık ilişkisinin sona erdirilmesi talebiyle açılan davadır.
 • Evlenmenin İptali Davası: Evliliğin geçersiz olduğu veya iptal edilmesi gerektiği iddiasıyla açılan davadır.
 • Miras Sebebiyle İstihkak Davası: Mirasta hak iddia edenlerin, paylarına ilişkin taleplerini ileri sürdükleri davadır.
 • Arsa Payının Düzeltilmesi Davası: Tapu kayıtlarındaki arsa paylarının düzeltilmesi talep edilen davadır.
 • Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası: Taraflar arasındaki satış vaadi sözleşmesine dayanarak, tapu kaydının iptal edilmesi ve tescili için açılan davadır.
 • Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası: Verasetden dolayı gayrimenkulün haksız yollarla devredilmesi iddiasıyla açılan davadır.
 • Yanılma Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası: Tapu kaydının, yanılma sonucu yanlış tescil edildiği iddiasıyla açılan davadır.
 • Aldatma Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası: Aldatma sonucu yanlış yapılan tapu tescilinin iptali için açılan davadır.
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası: Ölünceye kadar bakma taahhüdü karşılığında yapılan mülk devirlerinin iptalini talep eden davadır.
 • Önalım Hakkına Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası: Bir mülkün satışı sırasında önalım hakkının ihlal edildiği iddiasıyla açılan davadır.

Bu mevzular ile karşılaştığınızda alanında uzman bir miras avukatı ile iletişime geçmek ve hukuki destek almak çok önemlidir.

Miras Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Bir kişi vefat ettiğinde mirası, kanuni ya da atanmış mirasçılara intikal eder. Taşınmaz malların mirasçılara geçiş süreci için Tapu Müdürlüğü’nde işlem yapılması zorunludur. Bu işlemler için Web Tapu sisteminden randevu alınarak intikal işlemi başlatılmalıdır. Başvuru sırasında, noterden alınan mirasçılık belgesi gereklidir.

İntikal işlemi sırasında, eğer tüm mirasçılar bir araya gelmezse, taşınmaz mal üzerine elbirliği mülkiyeti tesis edilir. Elbirliği mülkiyetinde sahip olduğunuz payı, yalnızca mirasçılar arasında satış yapmak mümkündür; üçüncü şahıslara devretmek için, tüm mirasçıların rızası gereklidir.

Anlaşma sağlanırsa, mirasçılar arasında bir miras paylaşım sözleşmesi ile mal varlığı dağıtımı yapılabilir. Bu sözleşme noter aracılığıyla resmi şekilde veya adi yazılı bir sözleşme olarak düzenlenebilir.

Ancak, miras konusunda anlaşmazlık yaşanıyorsa ve taraflar arasında ihtilaf söz konusu ise, bu durumda miras avukatı ile birlikte miras paylaşıma ilişkin dava açılabilir. Ortaklığın giderilmesi davası yoluyla, taşınmazlar satılarak elde edilen gelir, mirasçıların hisse oranlarına göre paylaştırılır. Bu davanın açılacağı yer sulh hukuk mahkemesidir. Mahkemenin kararı ile taşınmazların satışını gerçekleştirecek olan satış memuru, paylaşımı gerçekleştirir.

Eğer bu süreçte bir miras avukatına ihtiyacınız olursa, miras hukuku konusunda uzman bir avukattan yardım almanız, miras işlemlerinizin daha hızlı ve sorunsuz gerçekleşmesini sağlayabilir. Miras hukuku sürecinde doğru adımlar atmak ve haklarınızı tam olarak korumak için profesyonel destek almanız önemlidir.

Mirasta Pay Alabilecek Kişiler Kimlerdir?

Statüleri Türk Medeni Kanunu‘nda açıklanan yasal mirasçılar ve vasiyet veya benzer hükümlerle atanan mirasçılar, ölen kişinin mal varlığından (terekeden) hak kazanırlar. Yasal mirasçılar kapsamına dahil olan kişiler sadece yasal düzenlemelerde tanımlananlardır ve herhangi bir ek yasal mirasçı olmadığı belirtilmelidir. Yasal mirasçılara ek olarak, miras bırakan kişi kendi iradesiyle herhangi bir kişiyi mirasçı olarak belirleyebilir; ancak önemli olan, saklı pay hükümlerince korunan yakın akrabaların haklarının korunmasıdır.

Evlilik durumunda, eş otomatik olarak yasal mirasçı statüsü kazanır. Eşin yanı sıra, miras bırakanın alt soyu da yasal mirasçı olabilmektedir; bu grubun içinde çocuklar, torunlar ve torunların çocukları bulunmaktadır. Eğer miras bırakanın doğrudan çocukları yaşıyorsa, onlar yasal mirasçıdır. Eğer çocuklar vefat etmişse ve torunlar sağsa, mirasçılık onlara geçer. Alt soydan kimse yoksa yasal mirasçılar anne-babasına, eğer onlar da hayatta değilse miras bırakanın kardeşlerine, kardeşler de vefat ettiyse kardeş çocuklarına intikal eder.

Bütün bu yakınlar hayatta değilse, yasal mirasçılar sırayla büyükanne ve büyükbaba, ve onlar da vefat etmişse, teyze, dayı, amca ve hala olarak belirlenir. Yasal mirasçıların miras payı alabilmesi için mirasçılık haklarının devam ediyor olması zorunludur. Eğer yasal mirasçılar mirası reddederlerse, miras bırakanla feragat sözleşmesi imzalamışlarsa, mirastan istisna edilmişlerse veya miras haklarından yoksun bırakılacak durumda iseler, miras payı alamazlar.

Bu hususlarda danışmanlık için bir miras avukatı ile iletişime geçmek, karşılaşılabilecek hukuki süreçlerde rehberlik edebilir ve hakların korunmasını sağlayabilir.

Ara WhatsApp