Kadıköy Miras Avukatı

Kadıköy Miras Avukatı

Miras hukuku, bir kişinin vefatı sonrasında mirasının hangi hükümler doğrultusunda kime ve nasıl dağıtılacağını belirleyen hukuk dalıdır. İstanbul’un Kadıköy semtinde, “Kadıköy miras avukatı” ifadesi, miras hukuku konusundaki uzmanlık ve tecrübesiyle tanınan ve Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı olan avukatları ifade eder. Bu avukatlar, mirasçıların haklarını koruma ve mirasın paylaşımıyla ilgili hukuki süreçleri yönetme konusunda müvekkillerine yardımcı olur.

Eğer siz de Kadıköy veya çevresinde ikamet ediyor ve miras hukuku ile ilgili destek arıyorsanız, miras bölüşümü, veraset ilamı, tenkis davaları, vasiyetnameler ve muris muvazaası gibi konularda deneyimli bir Kadıköy miras avukatı ile çalışmanın pek çok avantajından faydalanabilirsiniz. Hukuki süreçlerin karmaşık yapısını ve teknik detaylarını bilen bir avukat, miras davalarının lehinize sonuçlanması için belirleyici olabilir.

Miras davalarında uzmanlaşmış bir Kadıköy miras avukatı seçerken dikkat etmeniz gerekenler:

 • Avukatın alanında ne kadar süredir hizmet verdiği,
 • Önceki miras hukuku davalarında elde ettiği başarılar,
 • Hukuki süreçlere yaklaşımı ve stratejileri.

Miras hukuku ile ilgili olarak güvenilir ve deneyimli bir temsilciye ihtiyacınız olduğunda, uzmanlık alanını miras hukuku olarak belirlemiş, referansları güçlü ve hukuki mücadelelerde etkin çözümler sunabilecek “Kadıköy miras avukatı” ile iletişime geçmek, sürecin olumlu sonuçlanmasında önemli bir adım olacaktır.

Kadıköy Miras davalarına bakan avukat

Miras hukuku, bir kişinin vefatı sonrasında onun mal varlığının kanuni ve atanmış varisler arasında dağıtılmasını düzenleyen hukuk kurallarını ifade eder. Kadıköy bölgesinde miras avukatlarına sıklıkla miras davalarına katılan ve müvekkillerini temsil eden avukatlar denilmektedir. Miras hukuku, medeni hukuk çerçevesinde ele alınmakta ve birçok kompleks konuyu bünyesinde barındırmaktadır. Türkiye’de ne yazık ki mirasın yasal hak sahiplerinden kaçırılması oldukça sık rastlanan bir durumdur. Örneğin, kız çocuklarına miras bırakmak istemeyen bazı kişiler, sağlıklarında mal varlıklarını oğullarına aktararlar. Aynı şekilde, ikinci evliliklerde eşin etkisiyle önceki evlilikten olan çocukların mirastan mahrum bırakılması da görülebilmektedir.

Türk Medeni Kanunu, miras bırakanın belirli mirasçılara karşı adaletsiz davranmamak koşuluyla mirasını istediği gibi dağıtmasına olanak tanır. Ancak, saklı pay sahibi mirasçıları korumak için belirli yasal sınırlar konmuştur. Miras bırakan, saklı pay sahiplerinin haklarını çiğnemeden, mal varlığını dilediği kişilere bırakabilir. Eğer saklı paylar ihlal edilmişse, mirasçılar miras bırakanın vefatından sonra tenkis davası açarak haklarını talep edebilirler. Miras avukatları, hem miras kaçırma iddialarında hem de mirasın paylaşılması konusunda, müvekkillerine hizmet sunarlar.

Mirasçılar, dava açmaksızın da mal varlığını paylaşabilirler; bunun için aralarında bir miras paylaşım sözleşmesi yapmaları gerekmektedir. Bu sözleşmenin geçerliliği için tüm mirasçıların imzasına ihtiyaç vardır. Ayrıca, miras bırakanın yaşarken yapılan miras paylaşım sözleşmesini onaylaması gerekmektedir. Herhangi bir hak kaybı yaşamamak için, miras paylaşım sözleşmesinin bir miras avukatı tarafından hazırlanması tavsiye edilmektedir.

Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar

Mirasla ilişkili çeşitli konular nedeniyle açılan hukuki işlemler, genellikle miras davaları kapsamında incelenir. Mirasla ilgili uyuşmazlıklar veya işlemler, uzmanlık gerektiren ve miras hukuku alanında deneyimli bir miras avukatı tarafından ele alınmalıdır. Miras avukatları, tereke tespiti, mirasın reddedilmesi, vasiyetnamenin açılması veya iptali gibi davaların yanı sıra, miras sözleşmeleri ve ön mirasçılık gibi alanlarda da hukuki destek sağlarlar.

Bu davalar arasında tereke tespit davası, tenkis davası, miras sebebiyle istihkak davası ve mirasçılık belgesinin alınması ve iptali gibi davalara ek olarak mirastan yoksunluk veya muris muvazaası davaları da bulunmaktadır. Ayrıca bir miras avukatı, mal kaçırma nedeniyle açılacak davaları takip edebilir ve miras paylaşımında adil ve yasal bir sürecin işlemesine yardımcı olur.

Kadıköy’de hukuki destek almak isteyen kişiler için bir miras avukatı, vasiyetname hazırlanması ve ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi konularda danışmanlık hizmeti verebilir. Miras planlaması yaparken ve malların belirli kişilere bırakılmasını sağlamak isteyenler için vasiyetname düzenleme sürecinde de bir miras avukatının rehberliği önem taşır.

Miras paylaşımı sırasında veya mirası reddetme işlemlerinde bir miras avukatından alınan profesyonel danışmanlık, gelecekte yaşanabilecek olası sorunları ve ihtilafları önlemeye yardımcı olabilir. Miras hukuku, karmaşık olabilir ve profesyonel bir miras avukatının yardımı, mirasla ilgili süreçlerin hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlar. Miras paylaşma sözleşmesi hazırlama veya iptali, vasiyetnamenin tenfizi gibi konularda Kadıköy’dekii bireylerin miras avukatı danışmanlığına ihtiyaç duyabileceği unutulmamalıdır.

Miras Hukuku Davaları Hangileridir?

Miras hukuku, Türk Medeni Kanunu’nda detaylı bir şekilde ele alınan ve bireylerin vefatıyla birlikte miraslarının dağıtımıyla ilgili tüm usul ve esasları kapsayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk alanında sıkça karşılaşılan, miras avukatları tarafından takip edilen bazı dava tipleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Terekeye Temsilci Atanması Davası: Miras bırakılan mal varlığının yönetilmesi ve korunması amacıyla bir temsilci atanmasını talep eden dava türüdür.
 • Terekenin Resmi Defterinin Tutulması Davası: Terekenin kayıt altına alınması ve resmi bir defter oluşturulması talebiyle açılan davadır.
 • Tereke Tespit Davası: Mirasın kapsamını ve varlıklarını tespit etmeyi amaçlayan davadır.
 • Mirasçılık Belgesi Alınması Davası: Mirasçının, mirasçı olduğunu resmi olarak kanıtlamak ve bu statüyü elde etmek için açtığı davadır.
 • Tenkis ve Denkleştirme Davası: Miras paylaşımında adalet ve eşitliğin sağlanması için açılan ve miras paylarının düzeltilmesi istenen davadır.
 • Miras Sebebiyle Ortaklığın Giderilmesi Davası: Miras nedeniyle ortaya çıkan mülkiyet ortaklığının paylaşım yoluyla sonlandırılmasını talep eden davadır.
 • Mirasçılık Belgesinin İptali: Mirasçılık belgesinin geçersiz olduğu durumlarda belgenin iptalini isteyen dava türüdür.
 • Mirasın Reddi Davası: Mirasçının, mirası ve beraberindeki borçları kabul etmek istememesi ve reddetmesi üzerine açılan davadır.
 • Vasiyetnamenin İptali: Vasiyetnamenin hukuka aykırı veya geçersiz olduğu iddiasıyla iptali için açılan davadır.
 • Vasiyetnamenin Tenfizi: Vasiyetnamenin uygulanması ve gereklerinin yerine getirilmesi için açılan davadır.
 • Aile Konutu Şerhi Konulması: Aile konutunun hukuki statüsünü koruma amacıyla tapu kütüğüne şerhin konulmasını talep eden davadır.
 • Aile Konutu Üzerinde Sağ Kalan Eşe İntifa Hakkı Tesisi: Vefat eden eşin ardından sağ kalan eşin evi kullanmaya devam edebilmesi için intifa hakkının tesisini talep eden davadır.
 • Babalık Davası: Çocuğun gerçek babasının tespiti ve hukuki sonuçlarını talep etmek için açılan davadır.
 • Soybağının Reddi Davası: Resmi kayıtlarda yer alan babanın gerçek baba olmadığının tespiti ve buna dair hukuki işlemlerin yapılması için açılan davadır.
 • Evlat Edinme: Bir çocuğun kanuni olarak evlat edinilmesi işlemini tamamlamak için açılan davadır.
 • Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması: Evlat edinme sonucunda oluşan hukuki bağın ortadan kaldırılması için açılan davadır.
 • Evlenmenin İptali Davası: Yasal olmayan koşullarda gerçekleşen bir evliliğin iptal edilmesi için açılan davadır.
 • Miras Sebebiyle İstihkak Davası: Mirasta hak iddia eden kişinin, kendisine miras düştüğünü ve bu mirası alması gerektiğini kanıtlamak için açtığı davadır.
 • Arsa Payının Düzeltilmesi Davası: Tapuda yanlış gösterilen arsa paylarının düzeltilmesini talep eden davadır.
 • Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası: Satış vaadi sözleşmesindeki anlaşmalara uyulmadığı durumlarda, bu sözleşmeye dayanarak tapunun iptali ve tescili talebiyle açılan davadır.
 • Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası: Miras bırakanın, malını muvazaalı bir şekilde başkasına devrettiği iddiasıyla yapılan tapu işlemlerinin iptali ve doğru durumun tescili talebiyle açılan davadır.
 • Yanılma Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası: Tapu işlemleri sırasında yanılgıya düşen kişi lehine yanılgının düzeltilmesi ve tapunun iptal edilerek yeniden tescil edilmesini talep eden davadır.
 • Aldatma Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası: Tapu işlemleri sırasında aldatma sonucu zarar gören kişinin, durumu düzeltmek ve tapunun iptal edilerek yeniden tescil edilmesini talep eden davadır.
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası: Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin koşullarının yerine getirilmemesi sebebiyle tapunun iptali ve yeniden tescil etme talepli davadır.
 • Önalım Hakkına Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası: Bir mülkün, önalım hakkı olan kişiye bildirilmeden satılması durumunda, tapunun iptal edilerek önalım hakkı sahibi adına tescili için açılan davadır.

Bu dava türleri, genellikle mirastan hak iddia eden kişilerin veya haklarını korumak isteyen mirasçıların başvurduğu hukuki işlemlerdir. Miras avukatları, müvekkillerinin haklarını korumak ve hukuki süreçlerde temsil etmek için bu davaları takip ederler.

Miras Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Bir kişinin vefat etmesiyle mirası, kanuni veya atanmış mirasçılara intikal eder. Mirasçılar, tapuya kayıtlı gayrimenkuller için tapu müdürlüğüne başvurarak intikal işlemini gerçekleştirmelidirler. Bu işlem için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün web tapu sistemi üzerinden randevu alınması gerekmektedir. İntikal işlemi sırasında mirasçılardan her birinin mirasçılık belgesi ibraz etmesi zorunludur. Bu belgeyi noterlerden temin edebilirsiniz.

Eğer mirasçılar ortak olarak başvurmazlarsa taşınmaz üzerinde elbirliği mülkiyeti türünden bir kayıt oluşur ve bu durumda mirasçıların malvarlıklarını üçüncü şahıslara satmaları mümkün değildir; ancak, mirasçılar aralarında anlaşarak malvarlıklarını alıp satabilirler.

Mirasçılar bir araya gelerek bir miras paylaşma sözleşmesiyle mirasın nasıl paylaşılacağına karar verebilirler. Bu işlem noterde resmi olarak yapılabilir ya da aralarında adi yazılı bir anlaşma ile de gerçekleştirilebilir. Eğer sözleşmedeki paylaşım şartlarına uymayan bir mirasçı varsa, cezai şart ödemesi kararlaştırılabilir.

Mirasçılar anlaşmazlık yaşıyor ve hatta aralarında ihtilaflar başlıyorsa, bir sonraki adım miras paylaşma davası açmaktır. Miras paylaşma davası, bilinen bir diğer adıyla ortaklığın giderilmesi davası, tarafların ortak malvarlıklarının satılıp, elde edilen gelirin mirasçılara hisseleri oranında dağıtılmasını amaçlar. Bu dava süreci, Sulh Hukuk Mahkemesi’nde yürütülür. Ortaklığın giderilmesine dair mahkeme kararı kesinleştikten sonra, satış memuru tarafından yapılan satış işlemi ile taraflara payları oranında dağıtılmış olur.

Miras avukatı, bu süreçte mirasçılara hukuki destek sağlayarak, mirasın adil bir şekilde paylaşılmasını ve mirasçıların haklarını korunmasını sağlar. Hukuki danışmanlık, miras paylaşımı ve ortaklığın giderilmesi gibi konularda size yardımcı olabilir.

Mirasta Pay Alabilecek Kişiler Kimlerdir?

Legal ve atanan mirasçılar, mirasın payını alabilirler. Türk Medeni Kanunu’nda kimlerin legal mirasçı olduğu net bir şekilde tanımlanmıştır ve kanunda belirtilmeyen kişiler yasal mirasçı sayılmaz. Yasal mirasçılar dışında, kişiler vasiyet yoluyla kendi belirledikleri kişileri mirasçı olarak atayabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, saklı pay sahibi mirasçıların haklarının korunmasıdır. Yasal mirasçılar kimleri içerir ve öncelik sırası nasıldır, kısaca açıklayalım.

Eğer miras bırakan evli ise, sağ kalan eşi her durumda yasal mirasçıdır. Eş dışında, alt soy miras bırakanın yasal mirasçılarıdır; bu alt soy kişinin çocuklarını, torunlarını ve onların çocuklarını kapsar. Miras bırakanın çocukları yaşıyorsa, onlar yasal mirasçıdır. Çocuklar hayatta değilse ve torunlar sağ ise, torunlar yasal mirasçı kabul edilir. Alt soydan kimse kalmadıysa, bu durumda yasal mirasçılar ölen kişinin anne ve babasıdır. Anne ve baba hayatta değilse, onların çocukları yani miras bırakanın kardeşleri mirasçı olur. Kardeşler de yaşamıyorsa, miras kardeş çocuklarına geçer. Kişinin hiçbir yakını kalmadıysa, büyükanneler ve büyükbabalar yasal mirasçı olur; onlar da hayatta değilse, teyzeler, dayılar, amcalar ve hallalar yasal mirasçı sayılır.

Yasal mirasçıların mirastan pay alabilmeleri için mirasçılık sıfatlarının hala geçerli olması gerekmektedir. Eğer yasal mirasçılar mirası reddederlerse, miras bırakanla feragat sözleşmesi imzalamışlarsa, kanuni yollarla mirastan çıkarılmışlarsa ya da mirastan yoksun bırakılacak bir suç işlemişlerse, mirastan pay alamazlar.

Önemle hatırlatırız, miras konularında detaylı ve güvenilir bilgi için bir miras avukatı ile iletişime geçmek en doğru yaklaşımdır.

Ara WhatsApp