Hırsızlık Suçu Nedir?

Madde 141- (1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Nitelikli hırsızlık

Madde 142- (1) Hırsızlık suçunun;

a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında,

c) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında,

d) Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında,

e) Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında,

Suçun gece vakti işlenmesi

Madde 143- (1) Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Daha az cezayı gerektiren haller

Madde 144- (1) Hırsızlık suçunun;

a) Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde,

b) Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla,

İşlenmesi halinde, şikayet üzerine, fail hakkında iki aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Malın değerinin az olması

Madde 145- (1) Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, suçun işleniş şekli ve özellikleri de göz önünde bulundurularak, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Kullanma hırsızlığı

Madde 146- (1) Hırsızlık suçunun, malın geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade edilmek üzere işlenmesi halinde, şikayet üzerine, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. Ancak malın suç işlemek için kullanılmış olması halinde bu hüküm uygulanmaz.

Zorunluluk hâli

Madde 147- (1) Hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için işlenmesi halinde, olayın özelliğine göre, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Hırsızlık suçu, bir kişinin veya kurumun sahip olduğu ve denetimi altında bulunan taşınabilir bir mülkün, izni olmadan alınarak başkasına veya kendine ekonomik yarar sağlama amacıyla alınması ile işlenen bir suçtur. Hırsızlık, haksız bir kazanç elde etme eğilimi ile ilişkilendirilir ve mağdurdan malın gizlice alınması suretiyle gerçekleşir.

Türk Ceza Kanunu içinde 141. maddeden 147. maddeye kadar hırsızlıkla ilgili hükümler detaylandırılmıştır. TCK’da belirtildiği üzere, hırsızlık suçu, temel olarak başkasına ait eşyayı, onun rızası olmaksızın almak ve böylece maddi bir kazanç sağlama eylemidir.

Nitelikli hırsızlık da ise, basit hırsızlık suçundan daha ciddi ve özel koşulları içerir. Bu suç tipinde, çalınan malın değeri, çalınma yöntemi, suçun işlendiği yer veya malın niteliği gibi ek faktörler verilecek cezai yaptırımın miktarının artırılmasına sebep olur. Nitelikli hırsızlık suçu şu durumları içerebilir:

 • Çalınan malın kamu malı olması,
 • Alınması için özel beceri veya teknoloji kullanılması,
 • Malın belli kapalı yerlerden (örneğin ev, iş yeri) alınması.

Hırsızlık ve nitelikli hırsızlık suçları, bireysel hakları ve toplumun ekonomik düzenini koruma amacı taşır. 

Bu suçlar ciddi yaptırımlara yol açabileceğinden, toplumda mülkiyet haklarının korunması ve hırsızlık eylemlerinin önlenmesi için sürekli bir hukuki mücadele gerekmektedir.

Hırsızlık Suçunun Unsurları

Hırsızlık, bir kişinin malvarlığının azalmasına veya bir malın tamamen kendisinden alınmasına sebep olan ve Türk Ceza Kanunu’nun 141-147. maddeleri arasında tanımlanan malvarlığına karşı bir suçtur. Ekonomik suçlar içerisinde sıkça rastlanır ve nitelikli durumlarıyla suç istatistiklerinde üst sıralarda yer alır.

Hırsızlık Suçunun Konusu: Taşınır Mallar

Taşınır mallar, TCK’ya göre hırsızlık suçu işlenebilecek eşyaları kapsar. Arabalar, bisikletler, ev eşyaları, cüzdanlar bu kategoriye girer. Çalınan bu eşyaların ekonomik bir değerinin olması gerekir. Taşınmazlar ise hırsızlık suçu kapsamı dışındadır ve sahtecilik veya dolandırıcılık gibi başka suç türlerinin konusunu oluşturabilir.

 Zilyetlik Haklarının Korunması

Hırsızlık suçu, malın sahibi olmasa bile bir mal üzerinde fiziki hakimiyeti bulunduran zilyetliği korur. Otomobili ödünç alan bir kişiden bu malın rızası dışında alınması, hırsızlık suçu için yeterlidir. Zilyetliğin hukuka uygun ya da aykırı şekilde elde edilmiş olması, suçun oluşumu açısından bir etken değildir.

Malın zilyetin kontrolünden çıkarılarak fail tarafından üzerinde fiili hakimiyet kurulması hırsızlık suçunun oluşumu için gereklidir. Ancak, fail malı aldıktan sonra kesintisiz takip sonucu hemen yakalanırsa, bu durumda hırsızlık suçunun tamamlanmadığı kabul edilir.

Soruşturma Usulü

Hırsızlık suçları, Türk Ceza Kanunu’nun kritik bölümlerinden birini oluşturur. Bu suçlar, kanun kapsamında 141. ve 142. maddeler arasında düzenlenmiş ve hem basit hem de nitelikli hırsızlık olarak iki farklı şekilde ele alınmaktadır.

Her iki hırsızlık türünde de; soruşturma ve kovuşturma işlemleri şikayete tabi değildir. Yani, suç mağduru ya da başka bir kişinin şikayeti olmadan, savcılık tarafından resen soruşturma başlatılabilir.

Ancak, özel durumlar mevcuttur. Örneğin, hırsızlık suçu;

 • Paydaşların ortak malı üzerinde,
 • Elbirliği ile malik olunan mal üzerinde,
 • Bir hukuki ilişkiye dayalı alacağın tahsili amacıyla gerçekleştiğinde,

şikayete bağlıdır. Yani bu durumlarda savcılığın harekete geçebilmesi için mağdurun şikayette bulunması gereklidir.

Aynı şekilde, malın geçici bir kullanım için alınması ve ardından geri verilmesi amacıyla işlenen hırsızlık suçunda da yine mağdurun şikayeti şarttır.

Kovuşturma Usulü

Hırsızlık suçu, kişinin izni olmadan taşınır bir malın bir başkası tarafından çalınması durumudur. Bu suçun işlenmesi, mağdurun şikayeti olmasa bile yasalar kapsamında savcılık tarafından resen soruşturma başlatılmasını gerektirir.

 • Basit Hırsızlık: Mal sahibinin rızası olmaksızın, çıkar sağlama amacıyla malın alınması durumudur ve savcılığın, şikayet olmadan soruşturma yürütmesini gerektirir.
 • Nitelikli Hırsızlık: Kişiye veya başkasına yarar sağlama amacı güderek işlenen hırsızlıkta, çeşitli ağırlaştırıcı durumlar göz önünde bulundurulur. Suçun bu hali şikayete bağlı olmayıp, mahkeme tarafından re’sen kovuşturma yapılmasını zorunlu kılar. 

 Basit Hırsızlık Suçu Cezası

Halka açık alanlar gibi özel olmayan yerlerde unutulan veya bilinçli olarak bırakılan eşyaların çalınması, hırsızlık suçunu oluşturur. Bu tür eşyalar; cadde, sokak, park, bahçe ve sahil gibi kişisel mülk sınırları dışında kalan yerlerde bulunan malzemeleri içerir.

Eğer çalınan eşya, kullanımı veya geleneksel adetlere göre dış mekanda bırakılmak zorundaysa, karşılaşılan olay TCK’nin 141. maddesi kapsamındaki basit hırsızlık değil, daha ciddi nitelikli hırsızlık suçunu oluşturur. Örneğin, sokakta bağlanarak bırakılan bisiklet buna örnektir.

Yargıtay içtihatlarına göre basit hırsızlık suçu aşağıdaki gibi eylemlerle gerçekleşebilir:

 • İnşaatta işçilerin kendi kişisel eşyalarının çalınması,
 • Mağaza önlerine sergilenen malların alınması,
 • Pazar yerlerinde açıkta bırakılan meyve veya sebzelerin çalınması,
 • Pazarda tezgah üstünde sergilenen giyim eşyalarının çalınması,
 • Mevsim dışında tarlaya bırakılmış tarım aletlerinin çalınması,
 • İnşaat malzemelerinden ayrı tutulan ve inşa edilen yerde bırakılan diğer eşyaların çalınması,
 • Mağazalara mal bırakırken kısa bir süre için dışarıda unutulan eşyaların çalınması,
 • Taşınma sırasında kısa süre için sokakta korumasız bırakılan ev eşyalarının çalınması,
 • Kilitsiz park edilmiş bisikletlerin alınması,
 • Plajda açık alanda bırakılan kişisel eşyaların çalınması,
 • Parkta oturan birinin yanından çantasının alınması ya da çocuk veya pazar arabasındaki malların çalınması.

Hırsızlık suçu işlendiğinde uygulanacak ceza, Türk Ceza Kanunu’nun 141. maddesi uyarınca, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır.

Nitelikli Hırsızlık Suçu Cezası

Türk Ceza Kanunu’nda hırsızlık suçu, madde 142’de detaylı olarak düzenlenmiştir. 

 • Kamu kurumları veya ibadet yerleri gibi özel yerlerdeki eşyalar (madde 142/1-a),
 • Toplu taşıma araçları, durakları, kalkış veya varış yerlerindeki eşyalar (madde 142/1-c),
 • Afet veya felaket hallerine yönelik malzemelere ilişkin hırsızlık (madde 142/1-d),
 • Gelenek veya kullanım gereği açıkta bırakılan eşyalar (madde 142/1-e),

Bu fiiller işlendiğinde, fail 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

 • Kişinin malını koruyamayacak bir durumunu veya ölümünü fırsat bilerek (madde 142/2-a),
 • Eşyanın çekilip alınması veya özel beceri ile çalınması (madde 142/2-b),
 • Doğal afet veya sosyal olaylardan kaynaklanan korku veya kargaşadan faydalanarak (madde 142/2-c),
 • Taklit anahtar veya alet kullanarak kilitli eşyaları açmak (madde 142/2-d),
 • Bilişim sistemlerini kullanarak (madde 142/2-e),
 • Kimliğini gizleyerek veya sahte resmi sıfat kullanarak (madde 142/2-f),
 • Büyük veya küçük baş hayvanları çalmak (madde 142/2-g),
 • Herkesin girebildiği bir yerde kilit kullanarak veya bina içinde muhafaza edilen eşyaları çalmak (madde 142/2-h) şeklinde gerçekleştirilirse, fail 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilir. Bu tür bir hırsızlık eylemi, bedensel veya ruhsal olarak kendini savunamayacak durumda olan birine karşı işlendiğinde, ceza üçte bir oranında artırılır.
 • Enerji gibi sıvı veya gaz halindeki maddelerle ilgili hırsızlık suçları ve ilgili tesislerde işlenirse, 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına karar verilebilir. Eğer bu suç bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenirse, ceza yarı oranında artırılır ve on bin güne kadar adli para cezası uygulanabilir (TCK madde 142/3).
 • Hırsızlık sonucu kamu hizmetlerinde aksama meydana gelirse, ceza yarısından iki katına kadar artırılabilir (madde 142/5).

Hırsızlık suçu, kişinin itibarını ve yaşamını önemli derecede etkileyebilecek yüz kızartıcı bir suçtur. Bu sebeple, hırsızlıkla suçlanan şahıslar, savunmalarını bir avukatla yapmalıdır.

Hırsızlık Suçunun Gece Vakti Yapılması

Suçun gece işlenmiş olması, failin cezasını önemli ölçüde etkiler. Yasal düzenlemelere göre, geceleyin hırsızlık suçunun işlenmesi durumunda, failin almış olduğu temel ceza, yasada öngörülen oranlarda artırılır. Bu, hem basit hırsızlık suçları için hem de nitelikli hırsızlık suçları için geçerlidir.

Yarı oranda ceza artışı, gece vakti işlenen hırsızlık suçlarına uygulanan bir ceza artırımıdır. Bu, failin işlemiş olduğu suçun cezasının, normal şartlar altında alacağı cezanın yarısı kadar daha fazla olacağı anlamına gelir. Bu uygulama, hırsızlık suçlarının geceleyin işlenmesini caydırıcı bir unsur olarak öne çıkarmayı amaçlar.

Hırsızlık Suçunda Cezayı Azaltan Nedenler

Ortak Mülkiyetteki Mal Üzerinde İşlenen Hırsızlık Suçu ve Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağı Tahsil Amacıyla İşlenen Suç

Ortak mülkiyetteki bir mal, paylaşım ilişkisi içinde olan ortaklardan birisi tarafından hırsızlık amacıyla zimmetine geçirildiğinde bu suç özel bir durum arz eder. Aynı zamanda, bir kişi hukuki bir ilişkiye dayanarak alacağını tahsil etme amacıyla malı haksız bir şekilde alırsa bu da farklı bir suç kategorisine girer. Bu iki durumda da fail, yani suçu işleyen kişi, hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalır.

Ortak Mülkiyetteki Malın Çalınması : Ortak mülkiyetteki bir mal üzerinde işlenen hırsızlık suçu, ortaklardan biri tarafından gerçekleştirildiğinde, o kişi 2 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılabilir. Burada esas olan, mal üzerindeki ortak mülkiyet ilişkisinin ihlal edilmesidir.

Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağı Tahsil Amaçlı Suç: Bir kişi, aralarında var olan hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil etmek maksadıyla malı haksız yere alırsa, bu durumda da suç unsuru mevcuttur. Bu tür bir hırsızlık faaliyeti de 2 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile sonuçlanabilir.

Her iki durumun soruşturulması için gerekli olan şikayet, mağdur tarafından yapılmalıdır. Yani, mağdurun şikayetine bağlı olarak hukuki süreç işlemeye başlar ve soruşturma yapılabilir. Hırsızlık suçunun bu özel hallerinde, mağdurun devreye girmesi ve hakkını araması önemli bir adımdır. Bu nedenle, ortak mülkiyetteki mal veya hukuki ilişkiye dayanan alacağı ile ilgili bir hırsızlık durumunda mağdurun yapması gereken ilk şey şikayette bulunmaktır.

Hırsızlık Suçunda Malın Değerinin Azlığı

Hırsızlık suçu, bir kişinin başka bir şahsın mülkiyetinde olan eşyayı izinsiz olarak alması ve bu yolla sahiplenmesi olarak tanımlanabilir. Ancak hırsızlık suçunda ele geçirilen malın değerinin düşük olması, yargılamada önemli bir faktördür ve bu durum cezai yaptırımları doğrudan etkileyebilir.

Eğer hırsızlık suçuna konu olan malın piyasa değeri düşükse, bu durum kanun önünde “hafifletici” bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Hırsızlık suçunda malın değerinin az olması halinde, suça uygulanacak olan cezalarda indirime gidilebilir. Bu indirimler, hâkimin takdir hakkını kullanarak belirlediği oranlarda uygulanabilir. Özellikle hırsızlık suçunda malın değerinin çok düşük olması gibi durumlarda, yasal mevzuat doğrultusunda ceza vermekten tamamen vazgeçilebilir. Ancak bu, suçun kamu düzeni üzerindeki etkisi ve suçun mağdurundaki zarar gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilecek bir husustur.

Sonuç olarak, hırsızlık suçunda malın değerinin azlığı, ceza hukukunda yargılamayı etkileyen önemli faktörlerdendir. Hafifletici sebep olarak kabul edilebilen bu unsurlar, faile daha ılımlı bir yaklaşım benimsenmesine olanak tanır ve hukuk düzeni altında hâkimlere belirli bir takdir hakkı sağlar. Ancak her bir hırsızlık vakası, kendi özgün durumlarına göre değerlendirilmeli ve hırsızlık suçunda malın değerinin azlığı, adaletin tecellisi bağlamında dikkatle analiz edilmelidir.

Kullanma Hırsızlığı

“Kullanma Hırsızlığı” suçu, bir kişinin başkasına ait taşınır bir malı, malikin rızası olmadan ve geçici olarak kullanmak üzere alıp daha sonra iade ettiği durumları ifade eder. Bu suç, mülkiyeti başkasına ait olan malı, sahibinin haberi olmadan alıp kullanmak ve sonrasında geri vermek eylemiyle işlenmiş olur. Fail, mal üstünde kısa süreliğine tasarruf eder ve kullanımda bulunur. Kullanma hırsızlığı suçu işlendiği zaman, failin cezası suçun maddenin gerektirdiği şekilde yarıya indirilebilir.

Kullanma hırsızlığı, Türk Ceza Kanunu 146. madde kapsamında düzenlenmiştir ve şikayete bağlı suçlar kategorisinde yer alır. Bu suçun temel ayırt edici özelliği, malı kalıcı olarak alıkoyma ya da sahiplenme niyeti olmaksızın geçici kullanım amacı taşımasıdır. Fail, malı belirli bir süre kontrolü altında tuttuktan sonra iade etmek niyetinde olmalıdır. Eğer suç konusu mal, başka bir suç işlemek amacıyla, örneğin uyuşturucu nakli gibi bir iş için kullanılmışsa, normal hırsızlık cezaları uygulanır ve kullanma hırsızlığı için öngörülen ceza indirimi yapılmaz.

Bilişim Sistemi Kullanılmak Suretiyle Hırsızlık Suçu

Bilişim sistemlerinden yararlanarak gerçekleştirilen hırsızlık faaliyetleri, bilişim sistemi kullanılmak suretiyle hırsızlık suçu olarak kabul edilir. Bu tür suçlar, geleneksel hırsızlık suçunun temel elemanlarını taşırken, zilyedin rızası dışında ve yarar elde etme maksadıyla malın alınması gibi unsurların yanı sıra, bilişim sistemleri üzerinden taşınır malların (para, hisse senedi, altın vb.) kontrolünün el değiştirmesiyle gerçekleşir.

Suçun Unsurları ve İşleyişi;

 • Taşınır malın zilyedin rızasının olmadan alınması.
 • Alınan malın ekonomik bir değer taşıması.
 • Bilişim sistemlerinin kullanılması ile fiziksel dokunuş olmaksızın veri olarak temsil edilen taşınır malın başkasının hakimiyeti altına girilmesi.

Bilişim sistemi aracılığıyla adı geçen suçların en sık rastlanan örneği, internet bankacılığı şifrelerinin edinilip bu şifreleri kullanarak başkasının banka hesabından para transfer etmek olmak üzere birçok türevi vardır. Bu tip eylemler, bilişim suçları kapsamında değerlendirilir ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine göre cezalandırılır.

Bilişim suçlarının ispatında aşağıdaki deliller önemlidir:

 • Olayın gerçekleştiği IP adresinin belirlenmesi.
 • IP adresinin statik veya dinamik olup olmadığının tespiti.
 • Modem üzerinden yapılan girişlerde kablosuz bağlantı imkânı ve güvenlik durumunun araştırılması.
 • IP numarasının kaynak gösterilerek gerçekleştirilen havale işlemlerinin olasılıklarının incelenmesi.

Bu suç tipi için belirlenen cezai yaptırım, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasını içerir. Suçun işlendiğine dair somut ve usulüne uygun delillerle ispat edildiğinde, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde cezalandırma yapılır.

Sonuç olarak, bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen hırsızlık suçlarının ayırt edilmesi ve bu suçu işleyenlerin adil bir şekilde cezalandırılması için dosyada yeterli ve elverişli delillerin toplanması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu süreçte, hem teknolojik altyapı hem de hukuki bilgi önemli rol oynamaktadır.

Hırsızlık Suçunda Şikayet Süresi

Hırsızlık, mülkiyet hakkına yönelik bir suç olup, mağdurların haklarının korunması amacıyla resen, yani savcılık veya kolluğun kendiliğinden harekete geçerek soruşturma başlatması gerektiren bir suçtur. Bu bağlamda hırsızlık suçuna maruz kalan kişiler, şikayetçi olmalarına bağlı kalmaksızın, hırsızlık olayının tespiti durumunda yasal süreçler otomatik olarak işler. Hırsızlık suçunda şikayet süresi kavramı bu nedenle geçerli değildir.

Hırsızlık suçunun basit formu, bir şahsın mal varlığını izinsiz ve yasadışı bir şekilde alması durumunda meydana gelirken, nitelikli hırsızlık ise daha ağır koşullar altında işlenmiş hırsızlıkları tanımlar. Nitelikli hırsızlık; geceleyin evden hırsızlık, silahla veya birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilen hırsızlık gibi ciddi faktörleri içerir.

Hırsızlık suçu, şikâyete tabi tutulmadığı için, mağdurun suçu ihbar etmek için belli bir süre sınırlamasına tabi olmadığı anlamına gelir. Bu da demektir ki, hırsızlık olayı ne zaman gerçekleşmiş olursa olsun, suçun ortaya çıkmasının ardından herhangi bir zamanda kolluk kuvvetleri ya da savcılık tarafından resen soruşturma başlatılabilmektedir.

Resen soruşturma gerektiren hırsızlık suçlarıyla ilgili olarak devletin ilgili kurumları hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etmekle yükümlüdür. Bu süreçler, mağdurun haklarının korunması, suçlunun tespiti ve yaptığı hırsızlık fiilinin hukuka uygun bir şekilde cezalandırılması için kritik önem taşır.

Sonuç olarak, hırsızlık suçunda şikayet süresi diye bir belirleme bulunmadığı için, mağdurların suçu derhal yetkililere bildirmeleri önemlidir. Bildirimin zamanlaması, suçun üzerindeki perdenin kalkması ve adaletin yerini bulması açısından hayati olabilir fakat şikayet için herhangi bir süre limiti bulunmamaktadır.

Hırsızlık Suçunda Zamanaşımı

Hırsızlık suçlarının cezai sorumluluğu açısından belirlenen zamanaşımı süreleri, suçun niteliğine bağlı olarak değişmektedir. Hukuk sistemimizde, özellikle hırsızlık suçları için belirlenen hırsızlık suçunda zamanaşımı süreleri şu şekildedir.

Bu tür ağır hırsızlık suçlarında, kanun koyucu tarafından belirlenen zamanaşımı süresi 15 yıldır. Bu süre zarfında, eğer dava açılmaz veya karara bağlanmazsa, suç zaman aşımına uğrayarak soruşturma veya kovuşturma yapılamaz hale gelir.

Daha az ciddi hırsızlık eylemlerinde ise hırsızlık suçunda zamanaşımı süresi 8 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre dahilinde faaliyet gösterilmemesi halinde yargılama hakkı ortadan kalkar ve dava zamanaşımına girer.

Hırsızlık suçları ile ilgili zamanaşımı sürelerinin bilinmesi, mağdurların haklarını zamanında arayabilmeleri ve suçluların adalet önüne çıkarılabilmesi açısından büyük önem taşır. Bu sebeple, hırsızlık suçu mağdurları ve hukuki destek sağlayacak avukatlar, hırsızlık suçunda zamanaşımı sürelerine özellikle dikkat etmelidirler. Herhangi bir hırsızlık olayında vakit kaybetmeden hukuki işlemlerin başlatılması, adaletin sağlanması açısından kritik bir adımdır.

Hırsızlık Suçunda Adli Para Cezası

Hırsızlık suçu işleyen kişiye, bazı koşullar altında uygulanan yargısal bir önlem olan hırsızlık suçunda adli para cezası, hapis cezasıyla beraber ya da hapis cezası yerine konulabilir bir yaptırım türüdür. Suçun niteliğine göre değişiklik gösteren bu yaptırım, özellikle basit hırsızlık olaylarında karşımıza çıkar.

Örneğin, basit bir hırsızlık suçu işlenmişse ve mahkeme hapis cezasına hükmetti ise, belirli şartlar dahilinde bu hapis cezası adli para cezasına dönüştürülebilir. Bu dönüşüm, mahkemenin takdirine bağlıdır ve sanığın durumu, suçun işleniş şekli gibi faktörler göz önüne alınır.

Sanığın eylemini pişmanlık göstererek telafi etmeye çalışması, yani etkin pişmanlık hali, veya suçun yaşı küçük bir birey tarafından işlenmiş olması gibi hallerde, adli para cezasında bir indirim uygulanabilir. Bu, mahkemenin takdir yetkisine bağlı olup yargılama sürecinde ele alınan bir konudur.

Fakat şunu belirtmek gerekir ki; nitelikli hırsızlık gibi daha ciddi ve çeşitli unsur ve ağırlıkları bünyesinde barındıran suç türlerinde, örneğin; suçun silahlı gerçekleştirilmesi, halka açık yerlerde yapılmış olması vb., hırsızlık suçunda adli para cezası uygulanması mümkün olmayabilir. Nitelikli hırsızlık durumlarında, cezanın miktarı ve suçun ağırlığı göz önünde bulundurulduğunda, doğrudan adli para cezasına çevrilmesi genellikle mümkün olmamaktadır.

Hırsızlık Suçunda Erteleme

Hırsızlık gibi suçlar karşısında mahkeme tarafından verilen hapis cezalarının, belirli şartlar altında infaz edilmesinden geçici olarak feragat edilmesi, erteleme olarak tanımlanabilir. Bu süreçte, hırsızlık suçunda erteleme, mahkeme tarafından verilmiş bir karar neticesinde hükümlünün belirli koşulları yerine getirmesi kaydıyla, cezaevinde yatmasının önüne geçilmesi anlamına gelir. Türk Ceza Kanunu’nda böyle bir durumun mümkün olabilmesi için suçun basit hırsızlık veya nitelikli hırsızlık olması fark etmeksizin, bazı kriterlerin karşılanması gerekmektedir.

Erteleme kararından yararlanabilmek için, hükümlünün sabıkasız olması, işlediği suçun mahiyeti, suçun topluma ve mağdura verdiği zarar gibi hususlar göz önünde bulundurulmaktadır. Mahkeme, bu değerlendirme sonucuna göre hırsızlık suçundan dolayı hükümlüye verilen hapis cezasını erteleyebilir veya bu talebi reddedebilir.

Hırsızlık suçlarında hapis cezasının ertelenmesi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu süreçle ilgili hukuki destek almak isteyen bireylerin bir avukat ile iletişime geçmesi önerilir. Bu sayede, hükmün infaz edilip edilmeyeceği, şartları ve süreci hakkında detaylı bilgiye sahip olunabilir.

Hırsızlık Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hırsızlık suçunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması, hukuk sistemimizde yer alan önemli bir ceza yargılama mekanizmasıdır. HAGB uygulamasıyla, sanık hakkında tespit edilen ceza, belirlenen bir denetim süresi boyunca ertelemeye tabi tutulur. Bu süre zarfında, sanığın belirlenen şartları yerine getirmesi ve yeniden suç işlememesi beklenir.

Eğer kişi, denetim süresi içinde bu koşullara uygun davranırsa, hırsızlık suçu nedeniyle hakkında verilen hapis cezası uygulanmaz ve bu ceza hiçbir yasal sonuç doğurmadan ortadan kalkar. Bu sürecin sonunda dava, pratikte düşmüş olur ve bu, adli kayıtlarda belirli bir süre sonrasında silinebilir. 

HAGB kararı, mahkemenin hırsızlık suçundan dolayı hüküm verdiği ancak cezanın infazını geriye bırakmaya karar verdiği durumlarda uygulanır. HAGB kararı verilebilmesi için sanığın:

 • Mahkeme tarafından belirlenen denetim süresi içerisinde benzer bir suç işlemediğini kanıtlaması,
 • Ceza, kanunda öngörülen suç için hükmedilen alt sınıra eşit veya daha az ise,
 • Sanığın sosyal ilişkileri, kişilik özellikleri, suç işlemeye yönelik eğilimi ve suçun özellikleri göz önünde bulundurularak, gelecekte hukuka uygun bir yaşam sürdüreceğine dair kuvvetli kanıtların olması gerekmektedir.

HAGB, özellikle basit hırsızlık suçu gibi daha az ceza verilen suçlarda, tekrar suç işleme olasılığının düşük olduğu ve cezanın ertelenmesinde toplum yararı bulunan durumlarda kullanılan bir yöntemdir.

Hırsızlık Suçunda Etkin Pişmanlık

Hırsızlık suçu, mağdurun maddi kaybına yol açar ve hukuk, yapılan haksızlığın düzeltilmesi anlamında bazı hükümler içerir. Etkin pişmanlık, hırsızlık suçu sonrasında suçlunun yaptığı hatalı eylemin farkına varması ve zararı telafi etme çabasını göstermesi durumudur. Bu durumda, ceza hukukumuzda Türk Ceza Kanunu madde 168’e göre cezada indirim yapılabilir.

Etkin Pişmanlık Nasıl İşler?

Etkin pişmanlığın uygulanabilmesi için, hırsızlık suçunun ardından gerekli şartların sağlanması gerekmektedir:

 • Soruşturma Aşamasında Zarar Giderilirse: Eğer hırsızlık suçundan dolayı oluşan zarar dava açılmadan önce, yani soruşturma aşamasında giderilirse, verilecek cezanın 2/3 oranına kadar indirilmesi mümkündür. Bu, suçun farkedildiği andan itibaren başlayan süreci ve dava aşamasına geçmeden önceki eylemleri ifade eder.
 • Kovuşturma Aşamasında Zarar Giderilirse: Eğer hırsızlık nedeniyle ortaya çıkan zarar, kovuşturma aşamasında yani dava açıldıktan sonra giderilirse, cezada 1/2 oranında indirim uygulanabilir. Kovuşturma aşaması, mahkeme sürecinin başlaması ve sanığın yargılandığı dönemi kapsar.

Etkin pişmanlık, hırsızlık suçunda önemli bir indirim sebebidir ve hem suçlunun topluma uyum sürecini destekler hem de mağdurun zararının giderilmesine öncelik verir. Bu düzenleme, adalet sistemimizin suçu önleyici ve düzeltici işlevlerini yansıtırken, aynı zamanda hak arama sürecinde etkinlik ve hız kazandırmaktadır.

Hırsızlık Suçunda Görevli Mahkeme

Hırsızlık, toplumu yakından ilgilendiren ve mağduriyet yaratan önemli bir suç tipidir. Bu suçla ilgili davaların görülmesinde yetkili olan yargı organı hırsızlık suçunda görevli mahkeme olarak bilinen Asliye Ceza Mahkemeleridir.


Yorum yapın

Ara WhatsApp