Hakaret Suçu

Hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’nun 125 maddesinde düzenlenmiştir. Hakaret suçunun cezası üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıdır. Hakaret suçunu işleyen kişiye hapis cezası verilebileceği gibi adli para cezası da verilebilir.

Bir kişinin şeref, onur ve saygınlığına karşı yapılan saldırı hakaret olarak kabul edilir. Hakaret suçu sözlü olarak işlenebileceği gibi yazılı olarak da işlenebilir. Günümüzde sosyal medya üzerinden mesaj yoluyla veya paylaşım yapılarak hakaret suçu işlenmektedir. Telefon ile konuşma sırasın yapılan hakaret sözlü hakarettir.

Hakaret Suçu
Hakaret Suçu

Daha Çok Ceza Verilmesi

Hakaret suçunun bazı halleri nitelikli hal olarak kabul edilmiş ve daha çok ceza verilmesi hüküm altına alınmıştır.

Hakaret suçunun kamu görevlisine karşı, görevi sebebiyle işlenmesi durumunda verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı kişiye hakaret edilmesi halinde de verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Kutsal sayılan değerlere hakaret edilmesi halinde de verilecek ceza bir yıldan az olamaz. 

Hakaret Suçunda Şikâyet

Hareket suçunun cezalandırılabilmesi için şikâyet edilmesi gerekir. Hakaret edilen kişi şikâyet etmezse, ceza verilmez. Şikâyet etmek için mağdurun 6 aylık süresi vardır. Sürenin dolması ile şikâyet hakkı son bulur. 6 ay içinde şikâyet hakkı kullanılmadıysa artık şikâyet edilemez.

Hakaret fiili işlendikten sonra Cumhuriyet Savcılığı’na dilekçe ile başvurarak şikâyetçi olabilirsiniz.

Cumhurbaşkanına Hakaret

Cumhurbaşkanına hakaret Türk Ceza Kanununda ayrı bir maddede düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanına hakaret etmenin cezası 1 yıldan 4 yıla kadar hapistir. Cumhurbaşkanı dışındaki kişilere hakarette adli para cezası verilebilecekken, Cumhurbaşkanına hakaret suçunda ceza hapistir.

Cumhurbaşkanına hakaret, hakaret suçunun nitelikli hali olarak kabul edilmiştir.

Hakaret Suçu Nasıl İspat Edilir?

Hakaret, bir bireyin itibarına zarar veren ifadelerle saldırıda bulunma eylemidir. Hukuki açıdan, hakaret suçu, bir kişinin onurunu rencide edici ifadeler kullanarak, toplum içinde itibarını zedelemek olarak tanımlanır. Bu makalede, hakaret suçunun nasıl ispat edilebileceği üzerine odaklanılacaktır.

  • Hakaret Suçu ve Unsurları

Hakaret suçu, genellikle sözlü veya yazılı ifadelerle gerçekleşir. Türk Ceza Kanunu’na göre, hakaret suçunun unsurları şunlardır: a. Bir kimsenin onur, şeref veya saygınlığına saldırı, b. Halk arasında tanınan bir kişiye hakaret.

Bu unsurları ispatlamak, hakaret suçunu ortaya koymak için temel adımlardan biridir.

  • Görgü Tanıkları ve İzleyiciler

Hakaret suçu durumunda, olaya tanıklık eden kişilerin ifadeleri önemli bir delil olabilir. Görgü tanıkları ve izleyiciler, saldırıya uğrayan kişinin iftira veya küçük düşürücü ifadelerle hedef alındığını doğrulayabilirler. Bu nedenle, mahkemeye sunulacak tanıklıkların toplanması ve korunması önemlidir.

  • İspatlayıcı Belgeler

Hakaret suçunu ispatlamak için, saldırıya uğrayan kişinin elindeki yazılı veya kayıtlı belgeler de kullanılabilir. Mesajlar, e-postalar, sosyal medya paylaşımları veya ses kayıtları gibi deliller, mahkemeye sunularak suçun varlığını kanıtlayabilir.

  • Uzman Görüşleri

Bazı durumlarda, uzman görüşleri de hakaret suçunun ispatında kullanılabilir. Psikologlar veya iletişim uzmanları, kullanılan ifadelerin gerçekten de onur kırıcı olup olmadığını değerlendirebilirler. Uzman görüşleri, mahkemeye sunulan delillerin güçlendirilmesine yardımcı olabilir.

  • Saldırıya Uğrayanın Duygusal Durumu

Hakaret suçu, genellikle duygusal bir etki yaratır. Saldırıya uğrayan kişinin duygusal durumu, mahkemeye sunulan ifadelerle desteklenirse, suçun ciddiyeti daha iyi anlaşılabilir. Bu nedenle, saldırıya uğrayanın duygusal durumunu belgeleyen ifadeler ve raporlar, mahkemeye sunulabilir.

Sonuç olarak; Hakaret suçu ispat süreci, çeşitli delil türlerinin bir araya getirilmesini gerektirir. Görgü tanıkları, yazılı belgeler, uzman görüşleri ve saldırıya uğrayanın duygusal durumu gibi faktörlerin birleşimi, mahkemeye güçlü bir dava sunma konusunda yardımcı olabilir. Ancak, bu makale sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve hukuki tavsiye niteliği taşımaz. Hakaret suçuyla ilgili konularda uzman bir avukattan profesyonel yardım almak önemlidir.

Hakaret Suçunun Özellikleri

Hakaret suçu, bir bireyin onurunu zedeleyen söz, yazı veya davranışlarla ifade edilen bir suçtur. Türk Ceza Kanunu‘na göre, hakaret suçunun unsurları arasında somut bir mağdur, hakaret içeren bir eylem ve bu eylemin kasten gerçekleştirilmesi yer almaktadır. Bu unsurların varlığı durumunda, suçun varlığı söz konusu olacaktır.

Soruşturma Usulü: Kovuşturma, Gözaltı Hükümleri, Tutuklama Tedbiri ve Uzlaşma Kurumu

Hakaret suçunu takip eden süreç, genellikle bir soruşturma usulü ile başlar. Kovuşturma usulü, suçun işlendiğine dair delillerin toplandığı ve hukuki sürecin başladığı aşamadır. Bu aşamada, adli makamlar suçun unsurlarını inceleyerek soruşturma başlatır.

Gözaltı hükümleri, hakaret suçlarıyla ilgili şüphelilerin belirli bir süre için gözaltına alınabilmesini düzenler. Gözaltı, delillerin karartılmasını önlemek ve soruşturmanın etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla kullanılır.

Tutuklama tedbiri, suçun ağırlığı ve şüphelinin kaçma ihtimali gibi faktörlere dayalı olarak uygulanan bir önlemdir. Tutuklama, soruşturmanın dürüst bir şekilde yürütülmesini ve toplum güvenliğini sağlamak amacıyla alınan bir tedbirdir.

Uzlaşma kurumu, hakaret suçları gibi belirli suçlarda mağdur ve şüpheli arasında anlaşmaya varılmasını sağlayan bir mekanizmadır. Uzlaşma, ceza hukukunda genellikle hafif suçlar için uygulanan bir çözüm yöntemidir.

Sonuç olarak; Hakaret suçunun özellikleri ve soruşturma usulü, adaletin sağlanması ve toplum düzeninin korunması açısından büyük öneme sahiptir. Bu süreçte kullanılan kovuşturma usulü, gözaltı hükümleri, tutuklama tedbiri ve uzlaşma kurumu gibi hukuki araçlar, adaletin etkin bir şekilde işlemesine katkı sağlar. Bu kapsamlı yaklaşım, hukuk sistemimizin sağlam bir temel üzerine inşa edilmesine ve bireyler arasındaki ilişkilerin adil bir şekilde düzenlenmesine olanak tanır.

Sıkça Sorulan Sorular

Küfür ve hakaret cezası kaç TL?

Küfür ve hakaret cezası, Türkiye’de kanunlar tarafından belirlenir. Ceza miktarı olayın ciddiyetine ve tekrarına bağlı olarak değişebilir.Genelde 2022 itibariyle, Türk Ceza Kanunu’na göre küfür ve hakaret suçlarına ilişkin cezalar, para cezası veya hapis cezası şeklinde uygulanabilir. Ceza miktarı belirtilen yılın yasalarına göre değişebilir.

Hangi küfürler hakaret sayılmaz?

Hukuki değerlendirme, küfürlere yönelik genel bir kriter olmamakla birlikte, içeriklerin kültürel, toplumsal bağlama ve kullanım amacına bağlı olarak değişebilir. Ancak genelde samimi bir dil, şaka veya sanatsal ifade kapsamında kullanılan küfürler hakaret olarak değerlendirilmeyebilir.

Hakkımda hakaret davası açılmış ne yapmalıyım?

Hakaret davasıyla karşılaştıysanız, derhal bir avukata başvurun. Avukatınızla birlikte delillerinizi toplayın ve mahkeme sürecine hazırlanın. Davanın seyrini avukatınızla birlikte takip ederek savunmanızı oluşturun.


Yorum yapın

Ara WhatsApp