Gebze Miras Avukatı

Gebze Miras Avukatı ; Miras hukuku, bir kişinin vefatı sonrası geride bıraktığı mal varlığının nasıl dağıtılacağını belirleyen ve bu süreçte hak sahiplerinin çıkarlarını korumaya yönelik düzenlemeler içeren bir hukuk dalıdır. Miras avukatı ise, bu alanda uzmanlaşmış ve müvekkillerinin haklarını savunmak için gerekli hukuki işlemleri gerçekleştiren avukatlardır.

Gebze’de miras hukuku konusunda yardıma ihtiyaç duyan kişiler, alanında tecrübeli bir miras avukatı arayışı içine girebilirler. Bu süreçte, miras avukatı seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta bulunmaktadır:

 • Uzmanlık ve Deneyim: Miras hukuku, özellikle tecrübe ve uzmanlık gerektiren bir alan olduğundan, miras davalarında başarı kaydeden avukatlar tercih edilmelidir.
 • İletişim ve Güven: Hukuki süreçlerde açık iletişim ve güven ilişkisi kurabileceğiniz bir avukat, çıkarlarınızı en iyi şekilde temsil edebilir.
 • Referanslar ve Başarıları: Önceki davalarından alınan referanslar ve kazanılan dava oranları, avukatın deneyimini ve uzmanlığını gösterebilir.

Gebze ve çevre ilçelerde Miras hukuku konusunda destek almak isteyen kişiler, miras paylaşımı, veraset ilamı, tenkis davaları, vasiyetname ve muris muvazaası gibi konularda hukuki danışmanlık alabilirler. Doğru seçilmiş bir miras avukatı, yasal süreçleri doğru yöneterek, miras davalarınızın lehinize sonuçlanmasına katkı sağlayacaktır.

Miras hukukuyla ilgili süreçlerinizde doğru kararlar vermeniz ve haklarınızın korunması için Gebze bölgesinde deneyimli bir miras avukatı ile çalışmanız büyük önem taşır. Adil ve hızlı bir çözüm için, ihtiyacınıza uygun bir miras avukatı seçmek, sürecin başından itibaren alınarak olası zorlukların üstesinden gelmenin en etkili yoludur.

Gebze Miras Avukatı
Gebze Miras Avukatı 2

Gebze Miras Davalarına Bakan Avukat

Miras hukuku, bir kişinin vefatı sonrasında mal varlığının yasal olarak tanımlanmış ve belirlenmiş mirasçılara intikalini düzenleyen hukuk dalıdır. Bu alanda uzmanlaşmış olan Gebze miras avukatı, mirasla ilgili uyuşmazlıklarda müvekkillerini temsil eden ve onların haklarını savunan avukatlardır. Türkiye’deki medeni hukuk sistemi içinde yürütülen miras hukuku, pek çok detayı ve karmaşık noktayı içermektedir. Ne yazık ki, ülkemizde mirastan hak kaçırma vakaları oldukça sık görülmektedir. Bu durum, bazı vakalarda erkek çocuklara öncelik vererek, kız çocuklarının miras hakkının yok sayılması şeklinde kendini gösterebilir. Aynı zamanda, kişiler ikinci evlilik yaparken yeni eşlerinin tesiriyle ilk evliliklerinden olan çocuklarının haklarını gözetmeyebilirler.

Türk Medeni Kanunu, miras bırakanın mirasçılar arasında eşit paylaşım yapmasına belli ölçülerde müsamaha tanır. Ancak, kanun miras bırakanın saklı paylı mirasçılara olan yasal yükümlülüklerini göz ardı etmesine izin vermez. Eğer saklı payları ihlal edilmişse, mirasçılar tenkis davası açarak haklarını arayabilirler. Bir Gebze miras avukatı, müvekkillerinin hem miras kaçırma vakalarında haklarını talep etmeleri için dava açabilir hem de mirasın adil bir şekilde paylaşılması amacıyla ortaklığın giderilmesi davasını yürütebilir. Mirasçılar dava sürecine gitmeden de mirası kendi aralarında paylaşabilirler. Bu paylaşımı resmiyete dökmek için bir miras paylaşma sözleşmesi imzalanmalıdır.

Miras paylaşım sözleşmesinin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için mirasçıların tamamının sözleşmeyi onaylaması gereklidir. Miras bırakan hayattayken dahi bu tür bir sözleşme yapılabilir fakat bunun için miras bırakanın rızası şarttır. Hak kayıplarının önüne geçmek adına miras paylaşma sözleşmesi düzenlenirken bir miras avukatının danışmanlığı alınması önerilir.

Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Miras meseleleriyle ilgili olarak birçok farklı dava türü bulunmaktadır ve bu davaların hepsine genel olarak “miras davası” denilmektedir. Miras avukatının ilgilendiği dava türleri arasında tereke tespiti, terekeden temsilci atanması, tenkis (indirgenme), miras sebebiyle istihkak (hak iddia etme), miras sebebiyle ortaklığın giderilmesi, veraset ilamı (mirasçılık belgesi) alınması, mirasın reddi, vasiyetnamenin açılması, vasiyetnamenin iptali, mirasçılık belgesinin iptali, vasiyetnamenin tenfizi (yerine getirilmesi), mirastan yoksunluk, mirasçılıktan çıkarmanın iptali, muris muvazaası ile tapu iptal ve tescili, mirasta denkleştirme ve mirastan feragat sözleşmesinin iptali davaları yer alır.

Aynı zamanda, miras avukatı, paydaşlar arasındaki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi gibi konularda da yardımcı olmaktadır. Avukat, mirastan doğan anlaşmazlıkların yanı sıra, vasiyetname hazırlama ve danışmanlık konusunda da hizmet sağlar. Bir kişi, vasiyetname yoluyla belirli mallarını kendi belirlediği şahıslara bırakabilir ve onları ön mirasçı veya art mirasçı olarak atayabilir.

Gebze’de hizmet veren bir miras avukatı, miras paylaşımı anlaşmalarının hazırlanmasında ve ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin düzenlenmesinde kişilere rehberlik eder. Tüm miras işlemlerinin, miras sözleşmelerinin kağıda dökülmesi sırasında bir miras avukatının görüşlerinin alınması faydalı olacaktır.

Miras paylaşımı ve olası mal kaçırma girişimleri sırasında miras avukatı, hukuki danışmanlık sunmanın yanı sıra, gerekli davalarda da temsilcilik yapar. Eğer bir kişi miras paylaşımı gerçekleştirirken, yapılan işlemlerin ileride iptal edilip edilmeyeceği hususunda bir karar vermek durumunda ise, Maltepe’deki bir miras avukatından profesyonel görüş alması önemlidir.

Miras Hukuku Davaları Hangileridir?

Miras Hukuku, Türk Medeni Kanunu çerçevesinde miras bırakanın ölümü sonucu mirasçılara kalan malvarlığının yönetimi ile ilgili düzenlemeleri içerir. Mirasla ilgili yaşanan anlaşmazlıkların çözümlenmesi için açılan davalar ise aşağıdaki gibidir:

 • Terekeye Temsilci Atanması Davası: Miras bırakanın ölümünden sonra terekenin yönetimi için bir temsilcinin atanması işlemidir.
 • Terekenin Resmi Defterinin Tutulması Davası: Miras bırakanın mallarının listelenmesi ve resmi bir kayıt altına alınmasını sağlamak için açılan davadır.
 • Tereke Tespit Davası: Miras hükmüne konu mal varlığının netleştirilmesi amacıyla açılır.
 • Mirasçılık Belgesi Alınması Davası: Mirasçıların hak sahipliğini resmi olarak belgelemek üzere yürütülen süreçtir.
 • Tenkis ve Denkleştirme Davası: Miras paylarının eşit olmadığı durumlarda, payları denkleştirmek veya azalan payı tamamlamak için açılan davadır.
 • Miras Sebebiyle Ortaklığın Giderilmesi Davası (Terekenin Paylaştırılması): Terekenin mirasçılar arasında paylaştırılması işlemi için açılan davadır.
 • Mirasçılık Belgesinin İptali: Usulsüz ya da yanlış verilen mirasçılık belgesinin iptal edilmesi için açılır.
 • Mirasın Reddi Davası: Mirasçının mirastan kaynaklanan borçlardan sorumlu olmak istememesi durumunda açılabilir.
 • Vasiyetnamenin İptali veya Tenfizi Davası: Vasiyetnamenin geçersiz olduğunu ya da uygulanmasının talep edildiğini belirten dava türleridir.
 • Aile Konutu Şerhi Konulması ve İntifa Hakkı Tesisi: Aile konutunun korunması ve sağ kalan eşe kullanım hakkı sağlanması adına açılan davadır.
 • Babalık ve Soybağının Reddi Davası: Çocuğun biyolojik babalığını belirlemek ya da reddetmek için açılır.
 • Evlat Edinme veya Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması Davası: Evlat edinme işlemlerini hukuksal bir zemine oturtmak ya da evlatlık ilişkisinin sonlandırılması için kullanılır.
 • Evlenmenin İptali Davası: Yasal olmayan evliliklerin iptali için başvurulur.
 • İstihkak Davası: Miras sebebiyle malvarlığı üzerinde hak iddia edenlerin başvurduğu davadır.

Yukarıdaki miras davaları ve diğer malvarlığına ilişkin dava türleri (“Arsa Payının Düzeltilmesi Davası,” “Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası” vb.), mirasla ilgili uyuşmazlıkların çözülmesinde önem arz eder. Bu gibi durumlarla karşılaşan kişilerin bir miras avukatı ile çalışarak haklarını koruma altına alması tavsiye edilir. Miras avukatları, miras hukuku konusunda uzmanlaşmış ve kişilerin bu alandaki haklarını en iyi şekilde savunmayı hedefleyen avukatlardır.

Miras Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Bir kişinin vefatı sonucu mirası, kanunen belirlenen mirasçılara intikal eder. Mirasçılar, vefat edenin tapulu taşınmazlarını kendi adlarına tescil ettirebilmek için ilgili tapu dairesine başvuruda bulunmalıdırlar. İntikal işlemi için wep tapu üzerinden randevu almak zorunludur.

Başvuru sırasında gerekenler:

 • Mirasçıların mirasçı olduklarını gösteren mirasçılık belgesi (Noterden temin edilebilir)
 • Eğer tüm mirasçılar bir araya gelip başvurmazsa, tapu kaydı elbirliği mülkiyeti ilkesine göre tescil edilir.
 • Elbirliği mülkiyetinde, mirasçılardan birinin hissesini üçüncü bir kişiye satması mümkün değildir; ancak mirasçılar arasında satış yapılabilir.
 • Mirasçılar arası anlaşma sağlanırsa, mirasın paylaşılması konusunda her zaman anlaşabilirler ve bir miras paylaşma sözleşmesi düzenleyebilirler.

Miras Paylaşma Sözleşmesi:

 • Noter huzurunda veya adi yazılı bir şekilde yapılabilir
 • Sözleşme cezai şartlar da içerebilir
 • Ancak mirasçılar arasında anlaşmazlık söz konusu ise ve taraflar anlaşamıyorsa mirasın paylaştırılması için miras paylaşım davası (ortaklığın giderilmesi davası) açılabilir.

Miras Paylaşım Davası:

 • Sulh hukuk mahkemesinde açılır.
 • Mal varlıklarının satılması ve gelirin mirasçılara payları oranında dağıtılması amacı taşır.
 • Mahkemenin kararı kesinleştikten sonra, satış memuru aracılığıyla satış ve pay dağılımı gerçekleştirilir.

Böyle bir durumda profesyonel bir miras avukatı ile çalışmak, hukuki sürecin doğru ve hızlı ilerlemesi için büyük önem taşımaktadır. Miras avukatı, miras paylaşım işlemleri sırasında karşılaşılabilecek zorlukların üstesinden gelmenizde ve haklarınızı korumanızda kılavuzluk edebilir.

Mirasta Pay Alabilecek Kişiler Kimlerdir?

Yasal mirasçılar ve atanan mirasçılar, bir kişinin vefatı üzerine, onun mal varlığının dağıtılması sürecinde mirastan pay alma hakkına sahiptirler. Türk Medeni Kanunu’nda yasal mirasçılar kimler olduğu açıkça tanımlanmıştır ve yasal mirasçılar dışında bir kişi bu sıfatı edinemez. Yasal mirasçıların yanı sıra, miras bırakan kendi tercihi ile herhangi bir kişiyi mirasçı olarak atayabilir. Ancak, atama yapılırken yasal mirasçıların saklı pay haklarını gözetmek esastır.

Miras bırakanın yasal mirasçılarına gelince; miras bırakan evliyse, eşi her koşulda yasal mirasçıdır. Eşin yanı sıra, miras bırakanın alt soyu da yasal mirasçılar arasındadır. Alt soya örnek olarak çocuklar, torunlar ve torunların çocukları verilebilir. Eğer miras bırakanın çocukları yaşıyorsa, onlar yasal mirasçılardır. Çocuklar vefat etmişse ve torunları hayattaysa, mirasçılık hakları onlara geçer. Eğer alt soydan hiç kimse hayatta değilse, bu kez anne ve baba yasal olarak mirasçı olurlar. Onlar da vefat etmişse, mirasçılık sırasıyla kardeşlere ve kardeşlerin çocuklarına devrolur.

Miras bırakanın hiçbir yakını hayatta değilse, büyükanne ve büyükbaba yasal mirasçı sıfatını alırlar. Onlar da hayatta değillerse, aile içindeki daha uzak akrabalar olan teyze, dayı, amca ve hala yasal mirasçılar arasına girerler.

Yasal mirasçıların mirastan hak talep edebilmeleri için mirasçılık statülerinin devam ediyor olması şarttır. Eğer mirasçılar mirası reddetmiş, miras bırakanla mirastan feragat anlaşması yapmış, mirastan mahrum bırakılmış veya mirasçılıktan yoksun bırakılacak eylemlerde bulunmuşlarsa, mirastan pay alamazlar.

Mirasla ilgili konularda yardım almak isteyenler bir miras avukatı ile görüşerek daha detaylı bilgi edinebilir ve hukuki süreçte destek alabilirler.

Sıkça Sorulan Sorular

Miras için hangi avukat a başvurulur?

Miras davalarında uzmanlaşmış bir miras avukatına başvurmanız önerilir. Bu avukatlar, miras hukuku konusundaki bilgi ve deneyimleriyle size en iyi şekilde yardımcı olabilir.

Miras paylaşımı davası kaç para?

Genelde bu masraflar önceden belirlenmez ve davanın seyrine göre şekillenir. Hukuk bürosuyla iletişime geçerek detaylı bilgi almak önemlidir.

Miras davası için avukat tutmak gerekir mi?

Evet, miras davası karmaşık hukuki süreçleri içerir ve uzman bir miras avukatı tutmak, mirasın adil ve yasal bir şekilde paylaşılmasını sağlamak için önemlidir. Hukuki destek almak dava sürecini kolaylaştırabilir.

Ara WhatsApp