Fuhuş

Fuhuş , para veya başka bir ekonomik değer karşılığı cinsel ilişki anlamına gelir. Fuhuş eyleminin para karşılığı gerçekleşmesi toplumsal ahlaka zarar verdiği düşünülerek kanun koyucu tarafından cezai yaptırımlar belirlenmiştir.

Türk Ceza Kanunu fuhuşu gerçekleştiren bireyi suçlu olarak değil, fuhuş yaptıran, aracılık eden, yer sağlayan veya bu eylemi teşvik eden kişileri suçlu olarak görmektedir.

Fuhuş suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun  227. maddesinde düzenlenmiştir. Fuhuşu teşvik eden ve kolaylaştıran kişilere iki ile dört yıl arasında değişen hapis cezası verilir.  

Fuhuş Ne Demek

Fuhuş, para karşılığında başkaları ile cinsel ilişkiye girmek olarak tanımlanır. Bu suçla birlikte korunan toplumsal değer, bireylerin ar ve haya duygusudur. 

Fuhuş nedir ? Fuhuş, Türk Ceza Kanunu’na göre topluma karşı işlenen suçlar kategorisi içerisinde değerlendirilir. Ahlaka karşı suçlar başlığı altına yerleştirilen bu suç, para veya menfaat karşılığında bir veya birden fazla kişiyle cinsel ilişkiye girme eylemidir.

Fuhuş, kasıtlı işlenen bir suç olarak kabul edilir. Burada failin cinsiyeti, suçun kapsamını değiştirmez; yani fail kadın veya erkek olabilir. Türk Ceza Kanunu cinsiyet ayrımı yapmaksızın tüm şüpheliler için uygulandığından, kanun önünde eşit işlem kuralı çerçevesinde değerlendirilir.

Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar, fuhuş suçu ile mücadelede birtakım düzenlemelere sahiptir. Bu suçu işleyen veya işlenmesine aracılık eden kişiler, ilgili kanun maddeleri uyarınca yargılanır ve cezalandırılır. Fuhuş suçu, sadece bireylerin ahlaki değerlerine zarar vermekle kalmayıp, toplum düzenini ve sağlığını da tehdit ettiği için ciddiyetle ele alınan bir konudur.

Türk Ceza Kanunu bu eylemi ahlaka ve toplum düzenine karşı işlenmiş bir suç olarak kabul eder ve cinsel ilişkiye girmek için para alan veya bu amaçla başkalarına aracılık eden kişilere yaptırım uygular. 

Fuhuş Cezası

Fuhuş suçu, Türk Ceza Kanunu’nda belirlenen suç tipleri arasında yer alır ve işleniş biçimlerine göre cezaları farklılık gösterir.  

Fuhuş suçunun basit halinde; fuhuşa teşvik etme, aracılık yapma, kolaylaştırma ve fuhuş için yer sağlama eylemleri incelenir. Bu suçun basit hali gerçekleştiğinde, fail için öngörülen ceza 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 3.000 güne kadar adli para cezasıdır.

Eğer suç çocukların dahil edilmesiyle işleniyorsa; çocukla fuhuşa aracılık etme, onu kolaylaştırma ve yer sağlama, kişiye 4 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmasını gerektirir.

Fuhuş suçu, zor kullanma, kişinin zor durumundan istifade etme ya da tehdit gibi yöntemlerle işlendiğinde, öngörülen ceza iki katına kadar çıkarılabilir. 

Suçun örgütlü bir yapı içerisinde işlenmesi halinde ise, cezaya yarım oranında artırım uygulanır.

Bu ceza düzenlemeleri, fuhuş suçu işlenmesi durumunda uygulanacak olan cezai müeyyideleri içermekte ve ilgili mahkeme kararları, bu suç türü için belirleyici niteliktedir. 

Fuhuş Suçu

Fuhuş suçu, basit ve nitelikli halleriyle ele alınabilir ve her ikisi de farklı cezai yaptırımlar içerir. Nitelikli hallerde tanımlanan durumlar şunları kapsar:

  • Mağdurun rızası (rızai olanlar basit, rızası olmayan durumlar nitelikli hallerdir),
  • Çocukların cinsel faaliyetlere dahil edilmesi (bu durum kendiliğinden nitelikli bir haldir ve rızanın olup olmadığına bakılmaz),
  • Kişiyi zorla veya tehditle fuhuş yapmaya zorlamak,
  • Bir kişinin zor durumdan yararlanarak o kişiyi fuhuşa itmek,

Fuhuş suçuyla ilişkili olarak, aracılık yapmak, teşvik etmek veya suçun işlenmesini kolaylaştırmak gibi unsurlar genellikle suçun basit halleri olarak değerlendirilir ve bu haller nitelikli hallerden daha düşük cezalara tabidir.

Evde Fuhuşun Cezası

Türk Ceza Kanunu uyarınca, başkasını fuhuşa teşvik etmek, fuhuş için aracılık etmek ya da zorlamak ciddi suçlar arasında yer almakta ve bu tür suçlar için fuhuşun cezası belirli hapis cezalarını içermektedir.

Bireyin fuhuş faaliyetlerine bulaşmadan önce yasaları iyice incelemesi ve anlaması büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple fuhuş suçu ve cezası hakkında daha fazla bilgi edinmek ve böyle bir durumla karşılaşıldığında neler yapılması gerektiğini bilmek büyük öneme sahiptir.

Birini fuhuşa teşvik eden, bu işi kolaylaştıran veya fuhuş için yer sağlayan kişilere iki ila dört yıl arasında hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası uygulanır.

Maddenin üçüncü fıkrasına göre; fuhuşu destekleyen materyalleri yayınlayan, dağıtan veya elden ele geçiren kişi bir ila üç yıl arası hapis ve iki yüz ila iki bin güne kadar adli para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Türk Ceza Kanununun 227/4, 5, 6 maddeleri ayrıca fuhşun ağırlaştırıcı koşullarını tanımlar. Örneğin, maddenin dördüncü fıkrasında, cebir, tehdit veya aldatma kullanılarak veya mağdurun çaresizliğinden yararlanarak işlendiğinde, öngörülen cezanın yarısından iki katına kadar artırılabileceği düzenlenmiştir.

Beşinci fıkrada, belirlenen suçların aile üyeleri ya da koruma görevi bulunan kişiler tarafından işlenmesi durumunda cezanın yarısına kadar artırılacağı, altıncı fıkrada ise bu suçların örgüt faaliyeti olarak işlenmesi halinde cezanın yarısına kadar artırılacağı belirtilmiştir.

Eğer fuhuşa zorlama gibi daha ağır bir müdahale varsa ve bu eylem cebir, tehdit, hile veya mağdurun zor durumundan yararlanma suretiyle gerçekleştirilmiş ise ilgili kişiye verilecek ceza yarıdan iki katına kadar artırılabilir.

Suçun; eş, üstsoy, kayın üstsoy gibi akrabalar, evlat edinilen kişi, kardeş, vasi, eğitici, öğretici, bekçi, koruma ve gözetim görevlisi gibi özel ilişki içinde olan kişiler, kamu görevlileri veya hizmet ilişkisi kapsamında işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılır.

Ayrıca bu tür suçların örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi durumunda da cezalar yarı oranda artırılır ve tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir.

Çocukları fuhuşa teşvik eden, bu konuda kolaylık sağlayan, aracılık eden veya çocukların fuhuşa sürüklenmesine neden olan kişilere TCK 227/1 maddesi uyarınca 4 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilir.

Eğer suç, cebir veya tehdit kullanarak, hileyle veya çocuğun mağdur ve çaresiz durumundan faydalanılarak işlenmişse verilecek ceza yarıdan iki katına kadar artırılabilir.

Fuhuşta Yakalanan Erkek Cezası

Bir erkeğin fuhuş faaliyetlerine karıştığının tespiti durumunda, Türk Ceza Kanunu kapsamında önemli yasal sonuçlar uygulanmaktadır. Fuhuşla ilgili yasa dışı faaliyetlerde bulunan bir erkek için öngörülen cezalar arasında; 2 ila 4 yıl arasında hapis veya 3000 güne kadar adli para cezası yer almaktadır. 

Fuhuş suçlamasıyla yapılan yargılama için temel suç unsurunun, bir şahsın fuhuşa sürüklenmesi olduğu bilinmelidir. Yani, gerçekleşen bir fuhuş eylemi olmasa dahi, bir kişinin başkasını fuhşa teşvik etmesi veya bu duruma zorlaması suç olarak değerlendirilebilir.

Bu bağlamda, fuhuşta yakalanan erkek cezası, sadece fuhuş eyleminin bizzat gerçekleştirilmesiyle sınırlı değildir; bir başkasını fuhuş yapmaya itmek de aynı şekilde cezai sorumluluk doğurur. Toplumun ahlaki değerlerini ve bireylerin özgürlüğünü koruma amacı taşıyan bu yaptırımlar, fuhuş suçunun ciddi sonuçlarının altını çizer.

Eskortluk Suç mu

İnternet üzerinde kişisel fuhuş reklamı niteliğinde fotoğraf ve metin yayınlamak, Türk Ceza Kanununun 227/3. maddesinde düzenlenen ve “fuhuşun kolaylaştırılması” suçunu işlemek olarak değerlendirilmektedir. Bu madde uyarınca bir kişinin, kadın, travesti veya erkek olmasının hiçbir önemi bulunmaksızın, internet ortamında cinsel içerikli hizmetlerini para karşılığı sunduğunu ilan etmesi yasal bir suç kapsamına girmektedir.

Eskortluk, bir kimse ile para karşılığında cinsel ilişkiye girilen bir hizmet olarak bilinmektedir. 

Türk hukuk sistemi açısından, fuhuş bir suç olarak tanımlanmaktadır. Fuhuş; bir kişinin para karşılığında başka bir kişiyle cinsel ilişkiye girmesi eylemini ifade eder. Bu durum, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın hem kadın hem de erkek mağdurları kapsar. Eskortluk ise, bazı durumlarda yalnızca sosyal etkinlikler için eşlik eden kişileri tanımlayabilir. Fakat genel kanı, bu hizmetin büyük oranda cinsel içerikli olduğu yönündedir.

Eskortluk hizmetinin suç unsuru taşıyıp taşımadığı, sunulan hizmetin yasaların çizdiği sınırlar içinde kalıp kalmamasına bağlıdır. Yasadışı fuhuş faaliyetleri, genellikle ahlaka, genel sağlığa ve kişilerin güvenliğine aykırı olarak değerlendirilir. Dahası, zorla veya çeşitli mağduriyetler altında fuhuş yapmak, örneğin insan ticareti gibi başka suçları da beraberinde getirmektedir.

Bir hizmetin eskortluk kapsamında olup olmadığını ve suç unsuru taşıyıp taşımadığını belirlemek için incelenen faaliyetin tüm yönlerini yasal çerçevede değerlendirmek önemlidir. Her durumda, yasal sınırların dışında kalan ve para karşılığı cinsel ilişkiyi içeren tüm eylemler Türk Ceza Hukuku kapsamında suç olarak değerlendirilir.

Otelde Fuhuşun Cezası

Bir otelde fuhuş yapılması için organizasyon yapmak, Türk Ceza Kanununun 227/2 maddesi kapsamında değerlendirilen “Fuhuş için yer temin etme” suçu olarak tanımlanıyor. Bu suç, bireylerin cinsel amaçlar için bir alan sağlamasını ve bu eylemin ceza yargılaması ile sonuçlanmasını kapsar.

Bir kişi otel odası tutarak bu odayı fuhuş için kullandırırsa, TCK m. 227/2 uyarınca “fuhuş için yer temin etme” suçunu işlemiş sayılır. Bu durumda kişi, otelde fuhuş organizasyonu yapmanın cezasına tabi tutulur. Fuhuş amaçlı otel odası temin eden kişiler TCK madde 227/2 kapsamında suç işlemiş sayılabilirler.  

TCK 227

Türk Ceza Kanununun “Fuhuş” başlığını taşıyan 227. maddesi, aşağıdaki gibi davranışlar bulunan kişiler suçlu bulunurlar.

  • Çocuğu fuhuşa teşvik etmek
  • Çocuğun fuhuş yapmasını kolaylaştırmak
  • Çocuğu fuhuş yapması için tedarik etmek
  • Çocuğu fuhuş yapacağı yerde barındırmak
  • Çocuğun fuhşuna aracılık etmek

Bu suçları işleyen kişiler için dört yıldan on yıla kadar hapis ve ayrıca beşbin güne kadar adli para cezası uygulanır. 

Yorum yapın