Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Miras Hakkı

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Miras Hakkı

Evlilik dışında dünyaya gelen çocuklar miras hakları açısından anayasal koruma altındadır. Anayasa’nın 35. maddesi herkese mülkiyet ve miras hakkını güvence altına almaktadır. Bu durum, evlilik dışı doğan çocukların da mirastan pay alma hakkının olmasını sağlar.

Evlilik dışı doğan çocuğun miras hakkı, Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilir ve bu hakkın tanınabilmesi için bazı şartların sağlanması gereklidir. Yasal olarak bir çocuğun, babasının ölümünden sonra mirastan pay alabilmesi için; baba ile çocuk arasında soy bağının kurulmuş olması şarttır.

İki temel yolla evlilik dışı doğan bir çocuğun soy bağı kurulabilir.

  1. Tanıma Yoluyla: Çocuğun babası, soy bağının kurulması için çocuğu resmi olarak tanıyabilir. Bu işlem, çocuğun baba tarafından tanınması ve bu tanınmanın resmi kayıtlara işlenmesi suretiyle gerçekleşir. Tanıma, doğum sonrasında, hatta çocuğun reşit olmasından sonra dahi yapılabilir.
  2. Babalık Davası Yoluyla: Soy bağının kurulması için babalık davası da açılabilir. Babalık davası, babanın hayatta olması durumunda olduğu gibi, ölümünden sonra da açılabilir. Baba hayatta değilse, dava, miras bırakanın diğer mirasçılarına karşı açılmalıdır. Dava sonucunda mahkeme tarafından soy bağının varlığı hukuki olarak kabul edildiği takdirde, çocuk mirasçı sıfatını kazanır.

Baba ile arasında soy bağının kurulması ile birlikte, evlilik dışı doğan çocuk, evlilik içinde doğan çocuklarla aynı miras payına sahip olur. Bu, kanundaki eşitlik ilkesinin bir yansımasıdır. Çocuğun evlilik dışı doğmuş olmasının mirasçılık sıfatına bir etkisi olmaz.

Özetle, evlilik dışı doğan bir çocuğun mirasçı olabilmesi için soy bağının kurulması gerekir. Soy bağının kurulması ise tanıma işlemi veya babalık davası yoluyla sağlanabilir. Soy bağı kurulduktan sonra evlilik dışı çocuklar, evlilik içinde doğmuş çocuklarla eşit miras payı alır. 

Evlilik Dışı Doğan Çocuğu Tanıma Nasıl Yapılır?

Evlilik dışı doğan çocukların miras hakkı, çocuk dünyaya geldiği andan itibaren bazı hukuki sonuçları beraberinde getirir. Anne ile çocuk arasındaki soy bağı, bebeğin doğumu ile kendiliğinden kurulur.  Çocuğun doğumuyla birlikte, başka bir işleme gerek olmadan anne ile çocuk arasında soy bağı hukuken kurulmuş olur. Mahkeme kararına gerek olmadan, anne, evlilik dışı doğan çocuğun velayetini elde eder.

Çocuğun velayeti konusunda evliliğin varlığı ya da yokluğu, annenin haklarını etkilemez. Evlilik içinde ya da dışında doğmuş çocuklar için annenin velayeti tanınmaktadır. Ancak, babanın çocukla soy bağı kurması, özellikle evlilik dışı ilişkilerde, ek hukuki adımlar gerektirir. Bu süreçte, baba ile çocuk arasındaki bağının kurulması için tanıma veya mahkeme kararı gibi yollar izlenebilir.

Bu durum, evlilik dışı doğan çocuğun miras hakkı açısından da önem taşır. Soybağı kurulduğu takdirde, çocuk yasal mirasçı sıfatını kazanır ve kanuna göre miras hakkından yararlanabilir. Böylelikle, evlilik dışı doğan çocuk hem anne hem de baba tarafından mirasçı olabilir. 

Özetlemek gerekirse, evlilik dışı doğan çocukların miras hakları, anne ve baba ile kurulan soybağına bağlıdır. Bu bağın hukuken tanınması, velayet ve miras hakkı gibi konularda belirleyici olur.  

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Ana Yönünden Mirasçılığı

Türk Medeni Kanununun 282. maddesi gereğince, bir kadın doğurduğu çocuğun anasıdır ve soy bağı doğumla birlikte tesis edilir. Anne ile çocuk arasındaki soy bağının kurulması bakımından çocuğun evlilik içinde veya dışında doğmasının bir önemi yoktur.

Örnek Durum: Fatma’nın Binali ile evliliğinden Saadet ve Murat evlilik dışı ilişkisinden ise Songül adında üç çocuğu vardır. Fatma’nın vefat etmesi ile altsoyları Saadet, Murat ve Songül; eşi Binali ise yasal mirasçılarıdır. Songül’ün Fatma’dan mirasçı olması için ek bir sürece ihtiyacı yoktur. Çünkü, evlilik birliği dışında doğmuş olsa da Songül ile Fatma arasında doğum ile kurulmuş bir soy bağı mevcuttur.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Yönünden Mirasçılığı

Evlilik dışında doğan çocukların miras hakları, Türk Medeni Kanunu’nun 282/2. maddesi uyarınca bazı hukuki işlemlere tabi olarak tanınmaktadır. Bir çocuk, evli olmayan ebeveynlerden doğmuşsa, çocuk ile baba arasındaki soybağı resmi olarak; anne ile gerçekleşen evlilik, baba tarafından tanıma veya mahkeme kararı ile kurulabilir. Evlilik içinde doğmuş çocuklarla aynı miras haklarına sahip olabilmeleri için bu yasal işlemlerin tamamlanmış olması gerekir.

Fatma ve Binali’nin resmi olarak evlilikleri sırasında Saadet ve Murat adlı iki çocukları doğmuştur. Binali’nin ayrıca evlilik dışında Aynur adında bir kızı bulunmaktadır. Binali aniden vefat eder ve miras paylaşımı gündeme gelir.

  1. Soy bağı Kurulduysa: Eğer Binali, Aynur ile soy bağını hukuken tesis etmişse, Aynur da Binali’nin yasal varisleri arasında yer alacak ve Binali’nin mirasından pay alacaktır. Yani, Fatma, Saadet, Murat ve Aynur, Binali’nin kanuni mirasçıları olacaklardır.
  2. Soy bağı Kurulmamış ise: Eğer Binali, Aynur ile soy bağını kurmamış ise ve mahkeme kararıyla da bu ilişki tesis edilmemiş ise, Binali’nin ölümü üzerine Aynur’un mirasçı olarak kabul edilmesi mümkün olmayacaktır. Bu durumda Binali’nin kanuni mirasçıları Fatma, Saadet ve Murat olarak belirlenecektir. Fakat, Binali’nin ölümünden sonra Aynur, babalık ve soy bağı tesis davası açarak mirasçı olma hakkını arayabilir.

Evlilik dışı doğan çocukların babalarını mirasçı olarak tespit ettirebilmeleri için yasal süreçlerin izlenmesi gerekmektedir. Bu konuda uzman bir avukattan hukuki danışmanlık almak, çocuğun haklarının korunmasında büyük önem taşımaktadır. Ebeveynlerin evlilik dışı ilişkilerinden doğan çocukların miras haklarını güvence altına almak, karmaşık hukuki işlemleri ve kanuni hakların farkında olmayı gerektirdiği için, alanında deneyimli bir avukattan yardım almak önemlidir.

Bir avukatın temsilciliği, sadece lehinize sonuçların elde edilmesine katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda olası olumsuz durumların da önüne geçmenize yardımcı olabilir. Bu sebeple evlilik dışı doğan çocuğun miras hakkı konusunda, ileride yaşanabilecek problemlere cevap vermek ve haklarınızı korumak adına, bir avukattan yardım almalısınız.

Babası İle Soy Bağı Olan Çocuğun Miras Hukukundaki Yeri

Evlilik dışı doğmuş bir çocuk, babası tarafından tanındığı ve aralarında hukuki bir soy bağı kurulduğu takdirde, miras konusunda evlilik içinde doğmuş çocuklarla aynı haklara sahiptir. Bu tanıma işlemiyle çocuk, babasının yasal mirasçıları arasına dahil olur.

Miras hukukunda, çocuğun haklarını etkileyebilecek herhangi bir ayrım yapmaksızın, evlilik dışı doğan çocuğun da miras hakkı vardır. Tanıma işlemiyle veya mahkeme kararıyla soy bağı kurulan çocuklar, babalarının mal varlığından miras payını almaya hak kazanırlar.

Bir çocuğun kim tarafından ve nasıl tanınacağı, miras payının nasıl belirleneceği gibi süreçler aile hukuku ve miras hukuku mevzuatları çerçevesinde düzenlenmiştir. Soy bağı kurulduktan sonra çocuğun evlilik birliği içerisinde doğmuş gibi tam ve eşit miras hakları bulunmaktadır.

Evlilik dışı doğmuş olsa dahi tanıma veya mahkeme kararı yoluyla babalık bağının kurulması halinde çocuk mirasçı sıfatını kazanır. Böyle bir durumda, mirasçılar arasındaki miras paylaşımı, miras hukuku kurallarına göre gerçekleştirilir.

Miras bırakanın evlilik dışı çocuklarına karşı sorumlulukları, kanuni düzenlemeler ile açıkça belirtilmiştir. Çocukların, soy bağı vasıtasıyla mirasçılık hakları üzerinde  güvence sağlanmıştır.

Evlilik Dışı Çocuğun Miras Hakkı Nasıl Alınır?

Evlilik dışı doğan çocuklar için babalık davalarının açılması, miras hakları açısından büyük önem taşır. Evlilik dışı doğan çocuğun miras hakkı, babalığın hukuki olarak kanıtlanması durumunda geçerli olmaktadır. Eğer babalık davasında soy bağı kurulamazsa, evlilik birliği dışında doğan çocuklar miras hakkından mahrum kalabilirler.

Babalık davasının açılmasında hukuki süreçlerin doğru işletilmesi, bu nedenle kritik bir husustur. Davaya başvururken, gerekli deliller dikkatli bir şekilde toplanmalıdır. Bu deliller genellikle DNA testleri ve tanıklık beyanları  olabilir. 

Anılan davada dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, davanın zamanında açılmasıdır. Zira bazı hukuki sürelerin geçmesi halinde, miras hakkı iddiasında bulunulamayabilir. Aynı zamanda, evlilik dışı doğan çocuğun miras hakkı, babanın diğer çocukları ile eşit seviyede kabul edilir. 

Elde edilen karar, evlilik dışı doğan çocuğun sosyal ve ekonomik haklarını da etkileyebilir. Bu haklar arasında, sosyal güvenlik faydalarından yararlanma ve ailenin soyadını taşıma gibi konular bulunmaktadır.

Sonuç olarak, evlilik dışı doğan çocuğun miras hakkı etkin bir şekilde korunabilmesi için babalık davasının hukuka uygun bir biçimde yürütülmesi gerekir. Böylece çocuğun menfaatleri teminat altına alınmış olur ve hukuki haklarının tamamından faydalanabilmesi sağlanır.

Evlilik Dışı Çocuk Nasıl Babanın Nüfusuna Geçer?

Evlilik dışı doğan çocuğun tanınması ve miras hakkı, bazı hukuki işlemleri gerektirir. Bu süreç şu adımları içerir. Çocuğun babası tarafından tanınması için ilk adım, çocuğun kayıtlı olduğu nüfus müdürlüğüne başvuru yapmaktır. Babanın, çocuğun kendisinden olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurması ve tanıma kararının alınması da bir yöntemdir. Babanın ölümünden sonra çocuğun tanınması için baba tarafından vasiyetname hazırlanabilir. Eğer çocuk daha önce başka bir erkek tarafından tanınmış ise ve bu kişi ile soy bağı kurulmuş ise bu soy bağının geçersiz kılınması için soy bağının reddi davası açılmalıdır. Soy bağı kurulmamış ise baba çocuğu doğrudan tanıyabilir. Tanınan çocuk, miras hakkı konusunda evlilik içinde doğmuş çocuklarla eşit haklara sahiptir. Tanıma işleminin tamamlanmasıyla birlikte çocuk resmi olarak baba tarafından mirasçı olarak kabul edilir.

Gerekli belgelerle, adımları takip ederek ve hukuki süreci doğru bir şekilde yöneterek, bir babanın evlilik dışı doğan çocuğunu tanıması ve ona miras hakkı sağlaması mümkündür. Bu sürecin hukuki açıdan düzgün bir biçimde yürütülmesi ve çocuğun haklarının korunması için, bir avukattan yardım almak önemlidir.

Babalık Davası Nedir?

Evlilik dışı doğan bir çocuğun baba ile arasındaki soy bağının tespiti için açılan dava, babalık davası olarak adlandırılır. Bu dava ile çocuk ile babası arasındaki soy bağı resmi olarak hukuki bir temele oturtulur. Böylece çocuk babasından miras hakkı talep edebilir. İşte babalık davasının gerekçeleri ve ispat yöntemleri. Babalık davası açılabilmesi için öncelikle, çocuğun annesinin kim olduğunun bilinmesi gerekir. Çocuğun başka bir erkekle mevcut bir soy bağı ilişkisinin olmaması şarttır. Davacının, davayı Cumhuriyet savcısına ve hazineye bildirmesi gerekmektedir. Eğer dava anne tarafından açılıyorsa, bu durumun çocuğun vasisine bildirilmesi zorunludur. Şartlar gerektiriyorsa, çocuğa kayyum atanır. Çocuğun başka bir erkekle evlatlık ilişkisi içinde olmaması gereklidir.

Babalık davasında davalı konumunda olan kişi babadır. Dava, anne tarafından açılabilir. Çocuk ergin olduktan sonra kendisi de dava açabilir. Hamilelik esnasında da anne babalık davasını açabilir.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Soyadı Nasıl Belirlenir?

Evlilik dışı doğmuş bir çocuk eğer babası tarafından tanınmamış ise ya da babalık davası açılmamışsa, annesinin soyadını taşır. Ancak, eğer baba tanıma işlemlerini tamamlamış ya da babalık davası sonucunda soy bağı kurulmuş ise çocuk babasının soyadını alır. Böyle bir durumda çocuk, miras haklarına sahip olur.  

Bir çocuğun babası tarafından tanıma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, hukuki anlamda babalığın kabul edildiği anlamına gelir. Bu işlem, çocuğa sadece soyadı hakkını değil, aynı zamanda miras haklarını da verir. Tanınma durumunda çocuk, kanuni mirasçı olarak babanın mirasından pay alır.

Bir baba, vasiyetname yoluyla evlilik dışı doğan çocuğuyla arasında soy bağını hukuki olarak kurabilir. Vasiyetname, kişinin ölümünden sonra yürürlüğe girecek olan son arzularını içeren resmi bir belgedir. Bu belge aracılığıyla da babanın, çocuğuna miras hakkı tanıması ve soyadını vermesi mümkündür. Böylelikle çocuk, yasal mirasçı olur ve babanın soyadını taşıma hakkını elde eder.

Evliliğin dışında doğan çocuklar, babalarının tanıma işlemlerini yapması, babalık davasının açılması ya da vasiyetname ile soybağı kurulması durumlarında babanın soyadını taşıma ve miras haklarına sahip olma hakkı kazanırlar.

Babalık Davası Dava Dilekçesi

İstanbul Aile Mahkemesine

DAVACI: (Tam Adı)

TC KİMLİK NO: (TC Kimlik Numarası)

ADRES: (Davacının Adresi)

VEKİLİ: (Vekilin Adı ve Soyadı)

DAVALI: (Davalının Tam Adı)

ADRESİ: (Davalının Adresi)

KONU: Evlilik dışı doğan çocuğun babalığının tespiti 

AÇIKLAMALAR:

1- Müvekkilim, davalı ile evlilik dışında birliktelik yaşamış ve bu birliktelikten bir çocuk dünyaya gelmiştir.

2- Davalı, çocuğun babası olduğu iddiasını reddetmekte ve sorumluluklarını yerine getirmemektedir.

3- Çocuğun nüfus kaydı, doğum hastanesi kayıtları ve müvekkil tarafından sunulan diğer deliller, davalının babalık iddiasını desteklemektedir.

4- Bu nedenle, DNA testi yapılması gerekmekte ve bu yolla babalığın tespiti sağlanarak, çocuğun miras haklarının da korunması amaçlanmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER: TMK Madde 301, 302, 303, 304 ve ilgili diğer mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Hastane doğum kaydı, nüfus kayıtları, DNA testi talebi, fotoğraflar, tanık beyanları.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalının çocuğun babası olduğunun tespiti istenmektedir. Ayrıca yargılama sonucunda doğabilecek tüm masrafların ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini talep ederim.

EKLER:

1- …/…/… tarihli ….. hastanesine ait doğum kayıt belgesi.

2- Tanık listesi ve beyanları.

3- Müvekkilin hamileyken davalı ile çekilmiş fotoğrafları.

4- Vekaletname örneği.

                                                                                      Saygılarımla

                                                                                      Davacı Vekili


Yorum yapın

Ara WhatsApp