Evlat Edinme

Evlat Edinme

Evlat edinme, kan bağı olmayan bireyler arasında hukuki bir aile ilişkisi oluşturmanın adıdır. Bu süreçte evlat edinen kişi ya da evli çift, mahkeme kararıyla bir çocuğu ya da yetişkini soy ağacına resmi olarak dâhil eder.

Bir kişinin veya evli çiftin, kan bağları dışında biriyle ebeveyn-çocuk ilişkisi kurabilmesi için mahkemeye başvurması gerekmektedir. Bu süreç, çocuğun haklarının ve geleceğinin korunması adına yasalarla düzenlenmiştir.

Evlat Edinme sürecinin iki asıl amacı bulunur. Çocuk sahibi olamayan kişiler için evlat edinme, çocuk sevgisini yaşama, soylarını devam ettirme ve miras bırakabilme imkanı sunar. Öte yandan, korunmaya ihtiyacı olan ve ailesiz çocuklar için, evlat edinme onlara güvenli bir aile ortamı sağlar ve gereken bakımın üstlenilmesini garanti altına alır.

Evlat edinen birey ya da çiftler, evlat edinilecek çocuk için tüm yasal hak ve sorumlulukları üstlenirken; evlat edinilen çocuk da yeni ailesinin soyadını alır ve bir aileye kavuşmanın yanı sıra hukuksal  anlamda aile bireyi olur.

Bu sürecin iyi bir şekilde yönlendirilmesi, aile olmanın yanı sıra çocuğun geleceği için de büyük önem taşır, çünkü evlat edinme ile sağlanan aile sıcaklığı ve güvenlik hissi, çocuğun sağlıklı bir şekilde büyümesine katkıda bulunur.

Evlat Edinme
Evlat Edinme 5

Evlat Edinme Şartları

Evlat edinme, hukuki bir ilişki kurma yöntemi olarak, soy bağı olmayan bireyler arasında soy bağının tesis edilmesine olanak tanır. Bu süreçte evlat edinenler ile evlatlık durumuna getirilen bireyler arasında, doğal şartlarda oluşan kan bağı olmaksızın, hukuki bir soy bağı oluşturulur.

Türk Medeni Kanununda evlat edinmeye dair düzenlemeler yer alır ve burada belirtilen şartlara göre hareket edilmesi gerekmektedir. Özellikle evlatlık alınacak kişinin yaşı, medeni durumu gibi faktörlere göre farklı düzenlemeler getirilir.

Küçükler için evlat edinme işlemi yapılırken, evlat edinilecek kişinin 18 yaş altı olması gerekir. Ergin olarak ifade edilen kişiler ise, 18 yaşını tamamlamış ve bu nedenle kendi kararlarını bağımsız bir şekilde verebilecek durumda olan kişileri kapsar. Ergenlik durumu, evlilik ya da mahkeme kararıyla erken yaşta da elde edilebilir ki bu gibi durumlarda evlat edinme işlemleri Türk Medeni Kanununun 313 üncü maddesi ve ilgili hükümleri çerçevesinde işler.

Kısıtlılar, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı gibi nedenlerle günlük yaşamdaki işlerini yerine getirmekte güçlük çeken veya koruma ve bakıma sürekli ihtiyaç duyan, ayrıca başkalarının güvenliğini tehlikeye atabilecek yetişkin kişiler için kullanılan hukuki bir terimdir. Bu durumdaki kişilerin evlat edinilmesi farklı hükümlere tabii olabilir.

Evlat edinme, aile yapısını güçlendirmenin ve bir çocuğa yeni bir başlangıç sunmanın değerli bir yoludur. Bu süreç, gerekli koşulların dikkatlice göz önünde bulundurulmasını gerektirir. 

Evlat edinilecek çocuğun, evlat edinmek isteyen aile tarafından en az bir yıl süreyle bakılması ve yetiştirilmesi, sürecin temelini oluşturur. Bu dönem, aile bağlarının güçlenmesi ve karşılıklı uyumun sağlanması açısından kritik öneme sahiptir.

Evlat edinme kararı, her durumda çocuğun üstün yararını gözetmelidir. Bu, çocuğun psikolojik, fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarının yeni aile ortamında en iyi şekilde karşılanacağı anlamına gelir.

Evlat edinme süreci sırasında, evlat edinmek isteyen ailenin biyolojik veya daha önce evlat edinilmiş olan diğer çocuklarının hak ve yararları da gözetilmelidir. Bu, evlat edinmenin diğer çocukların refahını hakkaniyete aykırı bir şekilde zedelememesi gerektiği anlamına gelir.

Evlat edinmek, büyük bir sorumluluk ve özveri gerektiren bir süreçtir. Ancak, yukarıda bahsedilen şartların sağladığı sağlam temel üzerine inşa edilen bir evlat edinme işlemi, hem çocuk hem de aile için paha biçilemez bir mutluluk kaynağı olabilir.

Evlat edinmek isteyen bireyler bu genel koşulların yanı sıra süreçle ilgili diğer yasal şartları ve prosedürleri de yerine getirmelidir. Bu sayede, evlat edinme deneyimi en pozitif sonuçları doğurabilir.

Evlat edinmek isteyen evli çiftler için belirli şartlar ve süreler söz konusudur. Bu süreç çok önemli adımları içermekte olup, çocukların ve ailelerin refahını gözeten yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

Evli Çiftlerin Birlikte Evlat Edinme Şartları

Evli çiftlerin birlikte çocuk evlat edinmeleri için aralarındaki evliliğin en az beş yıl sürmüş olması şarttır. Bu süreç içinde eşlerin ilişkilerinin sağlam temeller üzerine inşa edilmiş olması, evlat edinme sürecinin sağlıkla ilerlemesi açısından önemlidir. Eşlerden en az birinin 30 yaşını tamamlamış olması, evlat edinme işlemlerinin bir başka ön koşuludur.

Evli Çiftlerin Tek Başına Evlat Edinmeleri

Evli bir kişinin tek başına evlat edinmesi için bazı özel durumlar mevcuttur. 

 • Eşin Ayırt Etme Gücünden Sürekli Yoksunluğu,
 • Eşin İki Yılı Aşkın Süre Nerede Olduğunun Bilinmemesi,
 • Mahkeme Kararı ile İki Yılı Aşkın Süre Ayrı Yaşama,

Bu durumların varlığında, evlat edinmenin tek başına yapılabilmesi için eşin 30 yaşını doldurmuş olması ve birlikte evlat edinmenin imkansız olduğunun ispatlanması gerekmektedir.

Eşlerden Biri Diğerinin Çocuğunu Evlat Edinirken

Bu durumda eşlerin iki yıldan uzun süredir evli olmaları veya evlat edinmek isteyen eşin en az 30 yaşında olması beklenir.

Evli Olmayan Kişinin Evlat Edinmesi

Evli olmama durumunda ise, kişinin 30 yaşını bitirmiş olması, evlat edinme süreci için temel bir gerekliliktir.

Evlat edinme süreci, hem çocuğun hem de evlat edinmek isteyen aile bireylerinin yararına olacak şekilde titizlikle yürütülmelidir. Bu sürecin yasal zeminde ilerlemesi, herkesin haklarının korunmasına katkı sağlayacaktır.

Evlat Edinme Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Evlat edinme, hem evlatlık olacak kişi hem de evlat edinecek bireyler için oldukça önemli ve dikkatle ele alınması gereken hukuki bir süreçtir. Bu süreç esnasında karşılanması gereken bazı temel şartlar mevcuttur. İşte evlat edinme aşamasında önem arz eden koşullar.

Evlatlık ve Evlat Edinen Arasındaki Yaş Farkı

Evlat edinmenin temel koşullarından biri, evlat edinilen kişinin, evlat edinecek olan ebeveynden en az on sekiz yaş küçük olması gerektiğidir. Bu yaş farkı, kanuni bir zorunluluk olarak evlat edinme işlemlerinde aranan ilk kriterdir.

Ayırt Etme Gücü ve Rıza

Eğer evlat edinilecek kişi ayırt etme gücüne sahip bir küçük ise, onun da bu duruma rızası olmalıdır. Kişinin kendi geleceğini etkileyen böylesine önemli bir kararda söz sahibi olması, etik ve hukuki açıdan önem taşımaktadır.

Vesayet Altındaki Küçükler

Evlat edinilen küçük eğer vesayet altında biri ise, ilgili vesayet makamının, yani vesayet dairesinin evlat edinme işlemine izin vermesi gerekmektedir. Bu izin, sürecin yasal yollarla devam edebilmesi için şarttır.

Biyolojik Anne ve Baba Rızası

Küçüğün biyolojik ebeveynleri var ise, onların da evlat edinme işlemine rıza göstermeleri esastır. Ana ve babanın onayı, evlatlık sürecinde merkezi bir role sahiptir ve tüm yasal işlemlerin sağlıklı bir biçimde sonuçlanmasını sağlar.

Evlat edinme işlemi, evlatlık olacak kişi ve aile için hayat değiştirici bir adım olduğundan, bu süreçte belirtilen hukuki zeminin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi önemlidir. Her adım titizlikle atılmalı, süreç empati ve anlayış çerçevesinde yürütülmelidir.

Anne ve Baba Rızası Gerekmeyen Haller

Evlat edinme işlemlerinde, genellikle biyolojik anne ve babanın rızası aranır. Ancak, Türk Medeni Kanununda belirli durumlar için bu rızanın alınmasının gereksiz olduğu açıkça ifade edilmiştir. Bu durumlar aşağıdaki gibidir:

 • Çocuğunu terk eden bir annenin durumu,
 • Anne ve/veya babanın kimliğinin bilinmemesi,
 • Anne ve babanın uzun süredir kayıp olması,
 • Anne ve babanın sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun olması.

Eğer bu durumlardan biri söz konusu ise, hakim, anne ve/veya babanın rızasının aranmasının gerekli olmadığına karar verebilir. Ayrıca, eğer anne ve/veya baba evlat edinme işlemi için para talep ederse bu da hakimin rıza aramadan karar verebilmesi için bir sebep olarak kabul edilir.

Bu hallerde eğer hakim, yukarıdaki koşulların varlığını tespit ederse, evlat edinme başvurusunda bulunan kişiler aleyhine engel teşkil etmeyecek ve süreç, rızanın alınmasına gerek kalmaksızın devam edebilecektir. Evlat edinme sürecinin ilerleyebilmesi için bu tür durumlar kanun koyucu tarafından açıkça tanımlanmıştır ve bunların dışında başka bir gerekçeyle rıza aranmaması öngörülmemiştir.

Ergin ve Kısıtlı Bireylerin Evlat Edinilmesi 

Evlat edinme işlemi, sadece küçük çocuklar için değil, belirli durumlarda ergin ve kısıtlı bireyler için de uygulanabilir. Aşağıda, bu tür bir evlat edinme sürecinde dikkate alınması gereken temel şartlar özetlenmiştir.

Evlat edinilen kişinin ergin (reşit) veya kısıtlı olması durumunda da evlat edinme işlemi yapılabilir. Evlat edinen kişinin, alt soyları (çocukları) varsa, bunların evlat edinme işlemine rıza göstermesi gerekir. Evlat edinilen birey evliyse, eşinin bu evlat edinme işlemine onay vermesi gerekmektedir. 

Evlat edinme işlemi, aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde gerçekleştirilebilir. Evlat edinen kişinin, evlat edinilen kişiye küçük yaşlardayken en az 5 yıl boyunca bakım ve eğitim sağlamış olması. Evlat edinen ile evlat edinilen kişilerin en az 5 yıldır aynı evde aile gibi yaşamış olmaları ve diğer haklı nedenlerin bulunması.

Küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin hükümler, genel olarak erginler ve kısıtlılar için de geçerlidir. Ancak, küçüklerin evlat edinilmesinde zorunlu olan ana ve babanın rızası, ergin ve kısıtlı bireylerin evlat edinilmesinde aranmaz.

Evlat edinme sürecinde gözetilmesi gereken bu koşullar, evlat edinme işleminin sağlıklı bir temel üzerinde yürütülmesini sağlamak ve evlat edinilen bireyin hak ve menfaatlerini korumak için önemlidir. 

Evlat edinmek isteyen bireylerin, yukarıda belirtilen şartlara uygun hareket ederek, bu önemli kararlarını hukuki yollara uygun biçimde gerçekleştirmeleri önem taşımaktadır. Evlat edinme süreci, söz konusu kişiler için yeni bir başlangıç anlamına gelebilir ve detaylı bir yasal süreç gerektiren önemli bir adımdır.

Bu yazımız, evlat edinme sürecine dair genel bilgilendirme amaçlıdır ve hukuki bir tavsiye içermemektedir. Evlat edinme işlemleri konusunda detaylı bilgi ve yönlendirme için bir avukata danışılmalıdır.

Evlat Edinme Nasıl Olur?

 Bir çocuğu evlat edinme durumunda, evlat edinmek isteyen kişinin yaşadığı yer; eşler birlikte evlat edinmeyi tercih ederlerse, eşlerden birinin yaşadığı yer dikkate alınarak aile mahkemesine evlat edinme başvurusunda bulunulur.

Evlat edinme sürecinde, Türk Medeni Kanunu tarafından belirlenen kriterlerin karşılanmış olması esastır. Başvuru sahibinin şartları yerine getirdiği ve buna bağlı olarak mahkemenin karar vermesiyle, yasal olarak evlatlık ilişkisi resmileşir ve bu süreç tamamlanmış olur. Evlat edinme kararı sonrasında evlat edinen kişi veya eşler, evlat edindikleri çocukla yasal bir aile bağı kurmuş olurlar ve bu ilişki, tüm hukuki sonuçlarıyla birlikte tanınır.

Kimler Evlat Edinemez?

Evlat edinme süreci, birtakım yasal kriterlere bağlıdır ve bu kriterler arasında yaş sınırı önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle, 30 yaşın altındaki bireylerin evlat edinme hakları konusunda bazı sınırlamalar getirilmiştir. Tek başına evlat edinmek isteyen kişiler için 30 yaş sınırı uygulanmakta; yani 30 yaşını henüz doldurmamış kişiler, tek başlarına evlat edinme hakkına sahip olamazlar.

Aynı şekilde, evli çiftlerin evlat edinme süreci de yaş koşullarına tabidir. Evli çiftlerin evlat edinmelerine izin verilmesi için, evliliklerinin en az 5 yıl sürmüş olması  ya da her iki eşin de en az 30 yaşında olması beklenir. Beş yıllık evlilik koşulu veya 30 yaş tamamlama kriteri sağlanmadan, evli çiftlerin birlikte evlat edinmelerine izin verilmez.

Evli kişiler evlat edinmeyi genellikle birlikte yaparlar. Ancak belirli şartlar dahilinde, kanunun öngördüğü istisnai durumlar gerçekleştiğinde, eşlerden biri 30 yaşını doldurmuşsa ve kanunda aranan diğer özel koşullar varsa, evlat edinme tek başına da mümkün olabilir.

Bu kural ve istisnalar, evlat edinme sürecinin hukuksal temellerini oluşturur ve aday ebeveynlerin bu düzenlemelere uygun hareket etmeleri beklenir. Evlat edinme kararı üzerine harekete geçmeden önce, bu yaş sınırları ve diğer hukuki gereklilikler göz önünde bulundurulmalıdır. Bireylerin ve evli çiftlerin evlat edinme yolunda izleyecekleri adımlar, çocuğun yararını en üst seviyede tutacak şekilde planlanmalıdır.

Evlat Edinme Yaş Sınırları

Evlat edinme süreci için belirlenmiş olan bazı temel kurallar bulunmaktadır. Özellikle evli çiftler için belirlenen koşullar, çiftlerin hem beraber hem de bireysel olarak evlat edinme haklarına etki eder.

Evli Çiftler için Evlat Edinme Yaş Şart

Evli çiftlerin birlikte evlat edinmeleri kuraldır. Bunun için en az beş yıl süreyle evli olmaları gerekmektedir. Bu sürenin altında evli olan çiftlerin her iki bireyinin de en az 30 yaşında olmaları şartı bulunur. Evliliklerinin 5. yılını doldurmuş olan çiftler için ise bir yaş sınırı aranmaz.

Evlilerin Tek Başına Evlat Edinme Yaş Şartı

Eğer evli bir birey tek başına evlat edinmek istiyor ise o zaman 30 yaşını tamamlamış olması ve gerekli diğer şartları kanıtlaması gereklidir.

Evli Olmayanların Evlat Edinme Yaş Şartı

Evli olmayan kişiler için evlat edinme sürecinde temel şartlarından biri de 30 yaşını doldurmuş olmalarıdır.

Evlat edinme sürecinde, belirli durum ve şartlar altında 30 yaş kriteri önemli bir faktördür. Bununla beraber, evlat edinmede belirlenmiş bir üst yaş sınırı yoktur. Dolayısıyla, kanunun belirlediği koşullar karşılandığında, örneğin 80 yaşında bir bireyin de evlat edinmesi mümkündür.

Evlat edinme her birey için yaşam değiştirici bir karardır ve bu süreçte yasal gerekliliklerin dikkate alınması hayatî önem taşır. Bu bağlamda, evlat edinmek isteyen her birey öncesinde detaylı bir araştırma yapmalı ve gerekli yönlendirmeler için uzman kişilerden destek almalıdır.

Evlat Edinmek İçin Evlilik Şartı Var Mıdır?

Evlat edinme, Türk Medeni Kanununa göre hem evli çiftler hem de bekar bireyler için mümkündür. Ancak, evlat edinmek isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken koşullar, evli olup olmamalarına göre değişiklik gösterir.

Türk Medeni Kanunu açısından, bir çocuğu evlat edinmek için evli olma şartı bulunmamaktadır. Bekâr bir birey de belirli şartları sağladığı takdirde evlat edinme hakkına sahiptir. Ancak bekârların tek başına evlat edinme haklarına ilişkin şartlar, evli çiftlere göre farklılık gösterir.

Her iki durumda da, evlat edinmeyi düşünen bireylerin karşılaması gereken yasal şartlar  vardır. Bu kriterler, özellikle evlat edinilecek çocuğun yararının gözetilmesi için önemlidir. Evlat edindirmek isteyen kişilerin, sürecin her aşamasında yetkili makamlarla işbirliği yapmaları ve gerekli evrakları tamamlamaları gerekmektedir. Evlat edinme sürecinde ayrıntılı bilgiye ulaşmak ve resmi işlemleri başlatmak için ilgili kurumların web sitelerini ziyaret etmek önerilir.

Evlat Edinme Süreci Ne Kadar Sürer?

Aileler, evlat edinme sürecini başlatmak için Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne gerekli belgeleri sunarak müracaat ederler. Kurum, belgelerin tamamlanmasının ardından gerekli denetleme ve inceleme işlemlerini gerçekleştirir. Eğer başvuru onaylanırsa, evlat edinme talebi sıraya konulur. Sıra kendilerine geldiğinde, aday aile veya kişilerle evlât edinilecek çocuk için geçici bakım sözleşmesi imzalanır ve çocuk, en az bir yıl süreyle onların yanına konumlandırılır. Bu sürecin tamamlanmasının ardından, evlat edinmek isteyenler aile mahkemesine başvurarak evlat edinme davası açar.

Evlat Edinme süreci katı ve özenli işlemler gerektirir çünkü çocuğun en iyi koşullarda büyümesini sağlamak esastır. Ailelerin sabırlı olması ve süreçlerin gerektiği gibi tamamlanmasını beklemesi önemlidir. Söz konusu yasal işlemler, çocuğun ve ailenin menfaatlerini korumak amacıyla dikkatlice yürütülür.

Evlat Edinme İçin Görevli Mahkeme

Evlat edinme sürecinde yargısal işlemler, aile yapısının önemli bir unsuru olarak görülmekte ve bu kapsamdaki davalarda dikkatli bir yargı süreci gerekmektedir. Daha önce, evlat edinme davalarına bakma yetkisi asliye hukuk mahkemelerinin sorumluluğunda bulunuyordu. Ancak, aile mahkemelerinin kurulması ile birlikte bu durum değişikliğe uğramıştır.

Artık, evlat edinme davalarında asliye hukuk mahkemeleri yerine aile mahkemeleri yetki sahibi olmuştur. Bu değişiklik, evlat edinme sürecinin daha özelleşmiş bir çerçevede ele alınmasına olanak tanımıştır. Evlat edinme işlemleri ciddi bir karar ve süreç oldugu için adalet sistemi içerisinde bu işlemlere bakacak özel mahkemelerin tesis edilmesi, sürecin daha hassas bir şekilde yönetilmesini sağlamaktadır.

Aile Mahkemeleri, evlat edinme davalarında karar verecek, evlat edinme işlemlerinin düzgün ve kanunlara uygun bir biçimde ilerlemesinde esas rolü oynayacaklardır. 

Sonuç olarak, evlat edinme ile ilgili hukuki işlemleri yürütmek isteyen kişiler, artık bu konularında uzmanlaşmış aile mahkemelerine başvurmalıdır. Bu sayede evlat edinme süreci, aile yasalarına ve çocuğun en iyi çıkarlarına uygun olarak işleyecektir.

Bebeklerin Evlat Edinilmesi
Evlat Edinme 6

Yeni Doğmuş Bebek Evlat Edinme

Yeni doğan bir bebeği evlat edinmek isteyenler için, bebeğin doğumunu takiben en az 6 hafta beklemek gerekmektedir. Bu süre geçtikten sonra, bebek evlat edinme süreci başlatılabilir. Evlat edinme işlemleri için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na başvurulmalıdır.

Başvuruyu yapmak isteyen kişi ya da çiftlerin sunması gereken belgeler şu şekildedir:

 • Nüfus kayıt örneği
 • Adli sicil kaydı
 • Yerleşim yeri belgesi
 • Eğitim durumunu gösteren diploma veya öğrenim belgesi
 • Sağlık raporu

Ek olarak, başvuranın ekonomik durumu ve mal varlığı gibi bilgilerin yanı sıra, eğer başvuranlardan biri yabancı uyruklu ise oturma izni belgesi de istenir. 

Türk Medeni Kanununa göre, evlat edinme şartları hem yeni doğmuş bebekler hem de daha büyük çocuklar ya da yetişkinler için geçerlidir. Bu şartlar sağlandığında, kişi evlat edinmek için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına başvuru yapabilir.  

Başvuru olumlu değerlendirilirse, evlat edinmek isteyen aile veya kişi, çocuğun bakımını, eğitimini ve temel gereksinimlerini en az 1 yıl boyunca üstlenmek zorundadır. Bu süre zarfında her üç ayda bir düzenlenen izleme raporları ile süreç takip edilir. Bir yılın sonunda, aile mahkemesinde evlat edinme davası açılır ve mahkeme kararı ile evlatlık ilişkisi resmiyet kazanır.

Türk Medeni Kanununda, evlat edinme süreci 305 ila 320. maddeler arasında ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Evlat edinmeyi düzenleyen bu hükümlerde, evlat edinilecek kişinin aile fertlerinden biri olup olmamasına yönelik bir ayrım yapılmamıştır. Bu nedenle, kanunun öngördüğü kriterleri karşılayan her birey, ister ailesinden isterse aile dışından bir kişiyi evlat edinebilir.

Evlat edinmek isteyen bir kişinin, örneğin torunu veya kardeşinin çocuğunu evlat edinmek istemesi durumunda, evlat edinme sürecinde yer alan şartlar ve düzenlemeler Medeni Kanunda belirlenmiş olan genel evlat edinme kurallarına uymak zorundadır. Bu şartlar arasında evlat edinilecek kişinin yaşına, evlat edinmek isteyen kişinin yaşına ve evlat edinmenin uygun görülmesine dair bir takım yasal koşullar bulunur.

Kanunun bu bölümünde, evlat edinmenin yasal şartları ve sürecinin yanı sıra, evlat edinildiğinde kurulacak hukuki ilişkiler ve bu ilişkilerin sona erme koşulları da düzenlenmiştir. Ayrıca, evlat edinme ile ilgili olarak yapılacak mahkeme başvuruları, evlat edinmenin onaylanması ve evlatlık ilişkisinin sonlandırılması gibi konular da ele alınmıştır.

Her şeyden önce, evlat edinmek isteyen kişilerin öncelikle evlat edinilecek kişiyle sağlıklı bir aile ortamı kurabileceklerini ve ona karşı tüm ebeveynlik yükümlülüklerini yerine getirebileceklerini kanıtlamaları gerekmektedir. Bu süreç, hem evlat edinmek isteyen aileler için hem de evlat edinilecek kişi için en iyi sonucun sağlanmasına odaklanmıştır.

Evlat Edinme Sartlari
Evlat Edinme 7

Evlat Edinilenin  Mirasçılığı

Evlat edindiğiniz zaman bu birey, yasal haklar ve mirasçılık konusunda biyolojik çocuğunuz gibi kabul edilir. Evlat edinen kişi tarafından miras bırakıldığında, evlatlık, biyolojik çocuğun alacağı pay kadar miras alır ve kanuni mirasçıdır.

Bununla birlikte, evlat edinme süreci sadece çocuğun evlat edinen kişiye mirasçı olmasını sağlar. Diğer bir deyişle, evlatlık bu durumda yalnızca evlat edinen kişiye karşı yasal miras haklarına sahip olur. Evlat edinen kişinin eşi veya diğer akrabalarına doğrudan mirasçı olmaz. Evlatlık biyolojik ailesine de mirasçı olmaya devam eder. Böylece iki aileden de miras hakkı edinebilir.

Özetle, evlat edindiğiniz zaman evlat edinilen çocuk yasal mirasçınız olarak tıpkı biyolojik bir evladınız gibi değerlendirilir. Evlatlığın mirasçılık hakkı tek taraflı olup, yalnızca evlat edinene yöneldiği unutulmamalıdır.  

Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması

Evlatlık ilişkisinin sonlandırılması Türk Medeni Kanunu’nun 317 ve 318. maddelerinde düzenlenmiştir. Evlat edinme işlemi sırasında yasal olarak gereken rızaların alınmamış olması durumunda, rızası alınması gereken kişiler, bu rızanın alınmamasının evlat edinilen çocuğun menfaatine ciddi zarar vermediği durumlarda, hakimden evlatlık ilişkisinin kaldırılmasını talep edebilir. Evlatlık ilişkisinin kaldırılabilmesi için; yasal bir sebebin olmaması, rızanın alınması gereken kişiler tarafından başvurunun yapılması ve çocuğun menfaatinin ağır bir şekilde zedelenmemiş olması gerekmektedir.

Evlat edinme işlemindeki esasa ilişkin diğer noksanlıkların varlığında, Cumhuriyet Savcısı veya ilgililer evlatlık ilişkisinin kaldırılmasını isteyebilirler. Ancak bu eksikliklerin zaman içerisinde giderilmiş olması, noksanlıkların sadece usule ilişkin olması ve evlatlık ilişkisinin kaldırılmasının çocuğun menfaatine ciddi zarar verecek olması durumunda, evlatlık ilişkisinin kaldırılması yolu tercih edilemez.

Türk Medeni Kanunu madde 317 ve 318, evlat edinme sürecinin kanuna uygun olarak gerçekleştirilmesinin önemini vurgulamak ile beraber, bir yanlışlık ya da eksiklik bulunması durumunda ilgili kişilerin veya yetkili makamların müdahalede bulunabilmesi için hukuki bir yol sunmaktadır. Evlat edinme sürecinde ve sonrasında, çocuğun menfaatinin her zaman en üst seviyede korunması esastır.

Evlat Edinmenin Kaldırılmasında Hak Düşürücü Süre

Evlat edinme, bir aileye yeni bir bireyin katılması ve yasal olarak ailenin bir parçası haline gelmesi sürecidir. Bu önemli adım, Türk Medeni Kanunu madde 319 doğrultusunda belirli yasal süreçlere tabidir.

Evlat edinmeyle ilgili, bazı durumlarda, evlatlık ilişkisini kaldırma hakkı söz konusu olabilmektedir. Bunun için belirtilen süreler dahilinde, gerekli davanın açılması gerekmektedir.

Evlatlık ilişkisinin kaldırılması sebeplerinin öğrenilmesinden itibaren, bir yıl içinde, dava hakkının kullanılması gerekmektedir. Her durumda, evlat edinme işleminin tamamlanmasından itibaren beş yıl geçtikten sonra, evlatlık ilişkisinin kaldırılmasına yönelik dava açılma hakkı düşmektedir.

Evlat edinme konusunda Türk Medeni Kanunu madde 319, evlat edinme işleminin ve evlatlık ilişkisinin sonlandırılması halinde uyulması gereken süreleri belirler. Bu süreler, hem evlat edinen ailenin hem de evlat edinilen bireyin haklarını korumayı amaçlar ve evlatlık ilişkisinin adaletli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Evlatlıkla ilgili hakların korunması ve evlat edinme sürecinin usulüne uygun işlemesi için TMK madde 319’daki sürelerin bilinmesi ve dikkate alınması şarttır. Evlat edinme ile ilgili dava hakkının zamanında kullanılması, evlatlık ilişkisinin kanunun öngördüğü çerçevede sürdürülmesi ve gerekirse sonlandırılması açısından önem taşır.

Evlat Edinmede Aracılık Faaliyetleri

Evlat edinme süreci, aileler için son derece önemli ve hassas bir konudur. Türkiye’de bu işlemler çerçevesinde yapılan aracılık faaliyetleri, detaylı bir mevzuat ile düzenlenmiştir. Yasal işlemler gözetilerek gerçekleştirilmesi gereken evlat edinme işlemleri, 320. maddede özel olarak ele alınır.

Evlat edinme sürecinde aracılık faaliyetleri, yalnızca Cumhurbaşkanınca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca sağlanır. Bu kritik düzenleme, hem evlat edinmek isteyen ailelerin hem de evlat edinilecek çocukların haklarının korunmasını esas alır.

Aracılık faaliyetlerinin nasıl yürütüleceği, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan özel bir yönetmelik aracılığıyla belirlenir. Bu yönetmelik, evlat edinme süreçlerine dair işlemlerin şeffaf ve adil bir şekilde işlemesini amaçlar.

Evlat edinme konusunda düşünceleri olan ebeveyn adayları, 320. madde gereğince yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara başvurmalıdır. Bu kurumlar, işlemleri doğru işlemesi ve çocukların yararına en uygun koşulların sağlanmasına özen gösterir.

Evlat Edinmede Talep Edilen Belgeler 

Evlat edinmeyi düşünen kişi veya eşlerden, ilgili nüfus müdürlüğü tarafından verilen güncel nüfus olayı kayıt örneği istenir. Bu belge, başvuranın medeni durumu, çocuk sahibi olup olmadığı gibi bilgileri içerir. Evlat edinmek için başvuran ve aynı çatı altında yaşadığı bireylerin silinmiş kayıtlar dahil adli sicil kaydı sağlanmalıdır. Bu kayıtlar, evlat edinmek için başvuran kişinin güvenilirliğini ve yasal yükümlülüklere uygunluğunu gösterir.

Başvuranın maddi varlığını, kazancını ve sosyal güvenlik statüsünü gösteren belgeler talep edilir. Bu belgeler evlat edinme sürecinde, başvuranın bir çocuğun bakımını üstlenecek maddi güce sahip olduğunu kanıtlar. Muhtarlıklar veya nüfus müdürlüklerinden alınan yerleşim yeri ve diğer ikametgah bilgilerini içeren belge gereklidir. Evlat edinmek isteyen bireylerden, öğrenim durumunu belgeleyen resmi bir döküm istenir.

Sürekli bakım gerektiren engelleri, bulaşıcı hastalıkları veya süreğen hastalıkları olmadığını, ayrıca alkol veya uyuşturucu madde bağımlısı olmadığını kanıtlayan resmi sağlık kurulu raporu gerekir. Evlat edinmek isteyen yabancı uyruklu bireylerden Türkiye’de yasal oturma haklarına dair belge talep edilir. Bu süreçte, evlat edinilecek çocuğun en iyi koşullarda büyütüleceğinden emin olmak için bu belgelerin eksiksiz ve güncel olması büyük önem taşır.

Koruyucu Aile
Evlat Edinme 8

Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Farkları

Biyolojik ailelerinin yanında kalamayan çocuklara bakım ve eğitim sağlama görevi bazen geçici ya da uzun süreli olarak koruyucu aileler tarafından üstlenilir. Bu aileler, çocuğun ihtiyaçlarına cevap vermek üzere seçilir ve koruyucu aile statüsünde kabul edilirler.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve ülkede ikamet eden 25 ile 65 yaş arasındaki kişiler, eğer ilkokul mezunları ise ve düzenli bir gelirleri varsa, evli veya bekar olmalarına bakılmaksızın koruyucu aile olma şartlarını yerine getirebilirler.

Koruyucu ailede iken çocuğun yasal hak ve yükümlülükleri ana-babaya aitken, evlat edinme durumunda bu hak ve sorumluluklar evlat edinen bireylere geçer. Evlat edinen kişiler ayrıca çocuğun yasal mirasçısı olurlar, ancak koruyucu ailede bu durum geçerli değildir.

Evlat edinmede çocuğun ismi ve soyadı değiştirilebilir, yeni ailenin soyadını alabilir. Buna karşın koruyucu ailede çocuğun ismi veya soyadı değişmez; biyolojik ailesinin bilgileri nüfus kaydında korunur.

Koruyucu aile altında çocuk, devletin sağladığı imkanlardan yararlanır iken, evlat edinilen çocuk doğrudan yeni ailesinin yanına taşınır. Devlet tarafından belirlenen yönetmeliklere göre koruyucu aileyi desteklemek adına maddi yardım sağlanabilir iken, evlat edinme işleminde böyle bir finansal destek söz konusu değildir.


Yorum yapın

Ara WhatsApp