Çekmeköy Miras Avukatı

Çekmeköy Miras Avukatı

Miras hukuku, kişilerin vefatı sonrasında mal varlıklarının nasıl paylaşılacağını düzenleyen bir hukuk dalı olup, bu alanda uzmanlaşmış avukatlar tarafından sunulan hizmetler oldukça önemlidir. Eğer siz de Çekmeköy bölgesinde yaşayan veya bu bölgeyle ilgili miras konularında hukuki destek arayışında iseniz, tecrübeli ve bilgili bir Çekmeköy miras avukatı ile çalışmayı tercih etmelisiniz.

Miras davaları, genellikle duygusal ve karmaşık davalardır ve bu nedenle alanında deneyimli bir avukatın rehberliği çok önemlidir. İyi bir Çekmeköy miras avukatı, miras hukukunun nüanslarını anlayacak ve sizin en iyi çıkarlarınızı korumak için mücadele edecektir. Hukuki süreçlerin başarıyla yönetilmesi ve istenilen sonuçların elde edilmesi için doğru avukat seçimi kritik öneme sahiptir.

Çekmeköy ve çevresinde miras hukuku konularında yardım arayanlar, hukuki temsil ve danışmanlık için, özellikle Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı bir Çekmeköy miras avukatına başvurmalıdır. Ek olarak, kira hukuku gibi diğer hukuki konularda da uzman avukatlarla çalışmanız olası diğer ihtilafların üstesinden gelmenizde yarar sağlayacaktır.

Miras işlemlerinizle ilgili gerekli tüm hukuki prosedürler için güvenilir ve bilgi sahibi bir Çekmeköy miras avukatıyla çalışmak, sürecin sorunsuz ve adil bir şekilde yürütülmesini garanti eder

Çekmeköy’de Miras davalarına bakan avukat

Miras hukuku, vefat eden bir bireyin mal varlığının yasal yollardan ve tayin edilmiş varisler arasında nasıl paylaştırılacağını belirleyen hukuk dalıdır. Miras davalarında görev alan avukatlara ise miras avukatı denir. Bu hukuk alanı, medeni hukukun bir parçasıdır ve birçok karmaşık durumu içinde barındırabilir. Maalesef, Türkiye’de mirasın haksız yollardan başkalarına aktarılması oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Örneğin, bazı kişiler sağlıklarında mallarını sadece erkek evlatlarına devrederken kız çocuklarını mirastan mahrum bırakabilmektedirler. Benzer şekilde, ikinci bir evlilik yapan ve yeni eşinin etkisi altında kalan kişiler, ilk evliliklerinden olan çocukların miras haklarından yararlanmasını engelleyebilmektedirler.

Türk Medeni Kanunu, bir kimsenin bazı varislere diğerlerine göre daha fazla ya da az miras bırakmasına müsaade etmektedir. Ancak burada bir limit belirtilmiştir; saklı pay sahibi varislerin haklarını ihlal etmeksizin mal varlığını dilediği kişilere bırakabilir bir kişi. Bu nedenle saklı paylarını alamadığını düşünen varisler, miras bırakanın vefatından sonra tenkis davası ile haklarını talep edebilirler.

Çekmeköy bölgesinde hizmet veren bir Çekmeköy miras avukatı, hem miras kaçırma vakalarında müvekkillerinin haklarını koruyan davalar açar hem de mirasın adil bir şekilde paylaşılması amacıyla ortaklığın giderilmesi davalarını yönetir. Varisler arasında dava açılmadan da bir mirasın paylaşımı gerçekleştirilebilir. Bu, varislerin aralarında bir miras paylaşım sözleşmesi imzalamaları ile mümkündür.

Bir miras paylaşım anlaşmasının yürürlüğe girmesi için, tüm varislerin anlaşmayı imzalamış olmaları gerekmektedir. Ayrıca, sözleşme miras bırakanın hayattayken de hazırlanabilir ve bu durumda miras bırakanın anlaşmayı onaylaması zorunludur. Hak kayıplarının önlenmesi için miras paylaşım sözleşmesinin deneyimli bir Çekmeköy miras avukatı tarafından düzenlenmesi önem taşımaktadır.

Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar

Miras konuları ile ilgili davalarda uzmanlaşmış bir hukuk profesyoneli olan Çekmeköy miras avukatı, bu alandaki hukuki ihtilaflarda danışmanlık ve temsil görevi üstlenir. Mirasın çeşitli sebeplerle mahkemeye taşınması halinde, sebep ne olursa olsun Çekmeköy miras avukatı, konunun tüm incelikleriyle ele alınmasını sağlar.

Bu kapsamda incelenen dava türleri şunlardır:

 • Tereke tespiti ve yönetilmesi
 • Miras bırakanın malları hakkında aldatıcı işlemler
 • Yapılan vasiyetnamenin geçerliliği veya iptali
 • Miras paylaşımının adil bir şekilde yapılması
 • Miras hukuku ile ilgili her türlü anlaşmazlık

Miras sorunlarının çözümünde Çekmeköy miras avukatı şu hizmetleri sunar:

 1. Tereke Davaları: Miras bırakanın ardından kalan mülklerin resmi olarak tespiti ve yönetimi, terekeye temsilci atanması gibi işlemleri kapsar.
 2. Vasiyetnameler: Miras bırakanın mallarının kendi iradesiyle belirlediği kişilere geçmesini sağlayan belgenin hazırlanması, açılması veya iptali.
 3. Mirasın Paylaşımı: Mirasçılar arasında bırakılan mirasın adaletli bir şekilde bölüşülmesi.
 4. Hukuki Danışmanlık: Vasiyetnamelerin düzenlenmesi ve miras paylaşımı sözleşmelerinin hazırlanması gibi konularda yol gösterici bilgiler sunulması.

Miras konularında uzman bir Çekmeköy miras avukatına başvurmak, sürecin yasalara uygun şekilde yürütülmesini garantiler ve mirasçıların haklarını koruma altına alır. Bu yüzden, miras davaları veya sadece hukuki danışmanlık ihtiyacında, konusunda deneyimli bir miras avukatıyla çalışmak önemlidir.

Miras Hukuku Davaları Hangileridir?

Miras hukuku, Türkiye’de Türk Medeni Kanununun ilgili maddeleriyle düzenlenen ve kişilerin ölümü üzerine mal varlığının nasıl paylaştırılacağını regüle eden hukuk dalıdır. Miras ile ilgili yaşanan uyuşmazlıklarda Çekmeköy miras avukatı tarafından bir dizi farklı dava türü yürütülür. Aşağıda, miras davalarının en sık rastlanan tiplerini ve bu davalara dair kısaca bilgi bulabilirsiniz.

 • Terekeye Temsilci Atanması Davası: Miras bırakanın ölümünden sonra, terekenin yönetilmesi ve korunması için bir temsilci atanmasını talep etmek amacıyla açılan davadır.
 • Terekenin Resmi Defterinin Tutulması Davası: Miras bırakanın mal varlığının resmi kayıtlara geçirilmesi ve muhafazası amacıyla açılır.
 • Tereke Tespit Davası: Miras bırakanın geride bıraktığı mal varlığının tam olarak belirlenmesi için açılan davadır.
 • Mirasçılık Belgesi Alınması Davası: Mirasçıların kimliğinin resmi olarak tespit edilmesini ve belgelenmesini sağlamak için açılır.
 • Tenkis ve Denkleştirme Davası: Mirasçılardan birinin miras hukuku kurallarına aykırı olarak fazla pay aldığının iddia edildiği durumlarda açılır.
 • Miras Sebebiyle Ortaklığın Giderilmesi Davası: Miras yoluyla ortaya çıkan eşya veya gayrimenkul üzerindeki ortak mülkiyetin paylaşılmasını amaçlar.
 • Mirasçılık Belgesinin İptali: Geçersiz bir mirasçılık belgesinin iptalini talep eden dava türüdür.
 • Mirasın Reddi Davası: Mirasçıların mirası miras borçları sebebiyle reddetmek istedikleri durumlar için açılır.
 • Vasiyetnamenin İptali: Yasaya ya da ahlaka aykırı bulunan vasiyetnamenin iptalini istemek için açılır.
 • Vasiyetnamenin Tenfizi: Vasiyetnamenin uygulanması ve yerine getirilmesi talebiyle açılan davadır.
 • Aile Konutu Şerhi Konulması: Aile konutunun korunması amacıyla tapu kaydına şerh konulmasını sağlar.
 • Aile Konutu Üzerinde Sağ Kalan Eşe İntifa Hakkı Tesisi: Ölen kimsenin eşine aile konutunda oturma hakkı vermek için açılır.
 • Babalık Davası: Bir çocuğun gerçek babasının tespiti için açılır.
 • Soybağının Reddi Davası: Bir çocuğun yasal babası tarafından soy bağının olmadığının ispatlanmasını amaçlar.
 • Evlat Edinme: Kişinin, başka bir aileden bir çocuğu evlat edinmek istemesi durumunda açılır.
 • Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması: Evlat edinme sonucu oluşan hukuki ilişkinin sonlandırılması için açılır.
 • Evlenmenin İptali Davası: Yasal şartlar oluşmadan yapılan bir evliliğin geçersiz kılınması için açılır.
 • Miras Sebebiyle İstihkak Davası: Mirasın, mirasçılar arasında ya da üçüncü şahıslar ile mirasçılar arasında doğru paylaştırılmadığını iddia ederek açılır.
 • Arsa Payının Düzeltilmesi Davası: Tapu kayıtlarındaki arsa paylaşımını düzeltmek için açılır.
 • Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası: Satış vaadine dayanarak tapunun iptali ve doğru alıcı adına tescili için açılır.
 • Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası: Miras bırakanın mal varlığını hileli bir şekilde başkasına devrettiğinin iddiası üzerine açılır.
 • Yanılma Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası: Tapu devrinde yanılma sebebiyle yapılan işlemlerin iptali amacıyla açılır.
 • Aldatma Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası: Tapu kaydının aldatma sonucu yanlış yapıldığının iddiasıyl açılır.
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası: Ölünceye kadar bakma sözleşmesine dayanarak tapunun iptali ve tescili için açılır.
 • Önalım Hakkına Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası: Önalım hakkının ihlal edildiğinin iddiasıyla tapunun iptali ve tescili için hukuki yola başvurulur.

Bu davalarla karşılaştığınızda konusunda uzman bir Çekmeköy miras avukatıyla çalışmanın önemi büyüktür, çünkü miras hukuku karmaşık davalara ve detaylı kanun maddelerine sahiptir.

Miras Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Bir kişinin vefatı üzerine, miras kalan varlıklar mirasçılara intikal eder. Mirasçılara tapu kapsamındaki taşınmazların resmi geçişi için, yerel tapu dairesine başvurulması şarttır. Bu süreci kolaylaştırmak için web tapu sisteminden randevu almak mümkündür.

Mirasçılığınızı belgelemek amacıyla, başvuru esnasında mirasçılık belgesine ihtiyacınız olacaktır. Bu belgeyi noterler vasıtasıyla edinebilirsiniz. Eğer mirasçıların tamamı ortak başvuruda bulunmazsa, tapu kayıtları elbirliği mülkiyeti şeklinde düzenlenir. Bu durumda, bir mirasçı kendi payını üçüncü şahıslara devredemez, ancak diğer mirasçılarla pay satışı yapabilir. Mirasçılar aralarında anlaşmaya vararak istedikleri zaman mirası paylaşabilir.

Miras paylaşımını resmiyete dökmek için noter onaylı veya adi yazılı bir miras paylaşma sözleşmesi yapılabilir. Paylaşımın belirlenen kurallara aykırılık durumunda, anlaşmazlık taraflarından birine cezai yükümlülük getirilebilir. Anlaşmazlık halinde ve taraflar ortak malı bölüşemiyorsa, mirasın paylaştırılması için sulh hukuk mahkemesinde ortaklığın giderilmesi davası açılmalıdır. Mahkeme kararının kesinleşmesiyle birlikte, atanan satış memuru aracılığıyla, mal varlığının satışı ve gelirinin paylaştırılması gerçekleştirilir.

Mirasla ilgili hukuki süreçlerde ve daha pek çok konuda bilgi ve destek almak isterseniz, bir Çekmeköy miras avukatı ile temasa geçmek faydalı olacaktır. Avukatlar, miras süreçlerinin hukuka uygun bir şekilde ilerlemesini sağlayarak, hakların korunması konusunda yardımcı olabilirler.

Mirasta Pay Alabilecek Kişiler Kimlerdir?

Statüleri Türk Medeni Kanunu’nda açıkça tanımlanan yasal mirasçılar ile vasiyetname ile belirlenen atanmış mirasçılar, bir kişinin mirasından pay alma hakkına sahiptirler. Yasal mirasçı kimliği, kanunda sıralanan kişilerle sınırlıdır ve bu sınırların dışında kimse yasal mirasçı olarak addedilemez. Yasal mirasçılara ek olarak, miras bırakan kişi dilediği bir kişiyi atanmış mirasçı olarak tayin edebilir ki bu atanmış mirasçılara da mirastan pay ayrılabilir; ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, saklı paya sahip mirasçıların haklarının korunmasıdır.

Miras bırakanın yasal mirasçıları arasında, sağ kalan eş, miras bırakanın vefat ettiği durumda her koşulda yasal mirasçı olarak kabul edilir. Miras bırakanın alt soyu da yasal mirasçılardandır: bu kapsamda çocuklar, torunlar ve torunların çocukları mirasçı olabilirler. Eğer miras bırakanın çocukları hayatta ise, onlar yasal mirasçılardır. Çocuklar vefat etmişse ve torunlar sağ ise, yasal mirasçılar torunlar olur.

Alt soyundan hiç kimsesi bulunmayan kişinin yasal mirasçıları anne ve babasıdır. Anne ve babanın hayatta olmadığı durumlarda, onların çocukları, yani miras bırakanın kardeşleri mirasçı olur. Kardeşler de vefat etmişse, onların çocukları yasal mirasçılardır.

Kimse hayatta değilse ve miras bırakanın büyükanne ve büyükbabası hayatta değilse, teyze, dayı, amca ve hala yasal mirasçı statüsü kazanır. Yasal mirasçıların mirastan pay alabilmeleri için mirasçılık haklarının kaybedilmemiş olması gerekmektedir. Yasal mirasçılar mirası reddetmişlerse, miras bırakan ile feragat sözleşmesi imzalamışlarsa, mirastan resmi olarak çıkarılmışlarsa veya mirastan yoksun bırakılacak halleri varsa, miras haklarından yararlanamazlar.

Çekmeköy miras avukatı hizmeti alarak, bu konularda detaylı bilgi ve danışmanlık almak, miras süreçlerini yasalara uygun şekilde yürütmek önem arz eder.

Ara WhatsApp