Beşiktaş Miras Avukatı

Beşiktaş Miras Avukatı

Miras hukuku, vefat eden bir şahsın mirasının hangi kişilere ve nasıl dağıtılacağını belirleyen bir hukuk dalıdır. Beşiktaş bölgesindeki “Beşiktaş miras avukatı” ifadesi ise, bu alanda ihtisas yapmış, Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı avukatlara işaret eder; bu avukatlar, müvekkillere mirasla ilişkili hukuki konularda temsil ve danışmanlık hizmeti verirler.

Miras davalarında uzman bir Beşiktaş miras avukatı, alaka gösterilen davaların ve işlemlerin başarıyla sürdürülmesi ve sonlandırılması için önemli bilgi birikimi ve tecrübeye sahiptir.

Beşiktaş miras avukatı arayışında olanlar, avukatların bu özel alan üzerindeki uzmanlık ve deneyim seviyelerini dikkate almalıdırlar. Miras hukuku konusunda yardım arayan bireyler, miras konusunda iyi bir sicile sahip, tecrübeli ve bilgili bir avukatın hizmetlerini arayabilirler.

Beşiktaş ve çevresinde miras hukuku ile ilgili destek arayanlar için seçenekler arasında; miras paylaşımı, veraset ilamı, tenkis davaları, vasiyetname hazırlama ve muris muvazaası gibi konular hakkında deneyimli bir Beşiktaş miras avukatı ile çalışmanın avantajlarını keşfetmek yer alır. Hukuki süreçlerin daha başarılı bir şekilde yönetilmesi için deneyimli bir avukatın seçilmesi, miras davalarının kazanılmasına katkıda bulunabilir ve bu durum, miras konularında adaletin sağlanmasının yanı sıra mirasın adil bir şekilde paylaştırılmasını da destekler.

Beşiktaş’ta Miras davalarına bakan avukat

Beşiktaş miras avukatı, ölen kişinin mal varlığını yasal varisler ve tayin edilen mirasçılara aktarmayı düzenleyen miras hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardır. Bu hukuk dalı, medeni hukukun içinde yer alır ve birçok karmaşık konuyu kapsar. Ne yazık ki, Türkiye’de mal varlığını mirasçılardan gizleme durumları sıkça karşılaşılan bir sorundur. Kimi zaman mirası özellikle kız çocuklarından esirgeyen ve sağlıklarında bütün mallarını erkek çocuklarına devreden kişilere rastlanır. Ayrıca, ikinci bir evlilik yapmış ve yeni eşinin etkisiyle önceki evlilikten olan çocuklarını mirastan mahrum bırakmak isteyenler de mevcuttur.

Türk Medeni Kanunu, miras bırakanın isteğine bağlı olarak bazı mirasçılara diğerlerinden daha fazla veya daha az miras bırakmasına izin verirken, aynı zamanda belli sınırlamalar getirmiştir. Saklı paya sahip mirasçıların hakları ihlal edilmedikçe, miras bırakan malını dilediği kişilere bırakabilir. Eğer mirasçılar saklı paylarına zarar verecek şekilde bir mirastan mahrum bırakılırsa, miras bırakanın ölümünden sonra tenkis davası açarak haklarını arayabilirler.

Beşiktaş’ta faaliyet gösteren Beşiktaş miras avukatı, hem miras kaçırma vakalarında müvekkillerinin hak ettikleri payı temin etmek için dava açarlar hem de mirasın paylaşılması konusunda yardımcı olacak ortaklığın giderilmesi davalarını yürütürler. Mirasçılar, mahkemeye gitmeden de kendi aralarında bir miras paylaşma anlaşması yapabilirler. Ancak, bu anlaşmanın geçerli olması için tüm mirasçıların imzalaması şarttır. Miras paylaşma anlaşması hem miras bırakanın hayatta iken hem de ölümünden sonra yapılabilmektedir; ancak miras bırakanın yaşarken yapılan sözleşmeyi onaylaması gerekmektedir. Anlaşmanın adil ve hukuka uygun olması için bir miras avukatı tarafından hazırlanması büyük önem taşımaktadır.

Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar

Miras meseleleri ile ilgili hukuki süreçlerde, miras davası olarak bilinen çeşitli hukuki işlemler gerçekleştirilir. Bu tür davalara örnek olarak miras bırakılan kişilerin tespiti, terekenin belirlenmesi, mirasın paylaştırılması ve vasiyetnamelerin açılması veya iptal edilmesi gibi işlemler sayılabilir. Miras konularında uzmanlaşmış bir hukukçu olan Beşiktaş miras avukatı, mirasla ilgili davalarda yer almaktadır.

Bir Beşiktaş miras avukatı, aynı zamanda malvarlığının elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davalarında da hizmet vermekte ve bu süreçlerde danışmanlık sağlamaktadır. Mirasın paylaşımı ve vasiyetname düzenleme gibi konularda da avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Vasiyetname aracılığıyla belirli malların istenen kişilere bırakılması, öncelik sırasına göre mirasçıların ataması ve mal paylaşımı organizasyonu gibi işlemler için de Beşiktaş miras avukatı ile görüşülmesi önerilir. Ayrıca, bakım sözleşmelerinin hazırlanması ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi gibi daha kompleks durumlarda da avukatlardan yardım almak önemlidir.

Bir kişinin, mirasını paylaşırken alınabilecek önlemler ve gelecekteki potansiyel hukuki sorunlara karşı hazırlıklı olmak için Beşiktaş bölgesinde bir miras avukatı ile görüşmesi tavsiye edilir. Mal kaçırmaya karşı dava açılması gerektiğinde de bu avukatlar gerekli hukuki desteği sağlayacaktır.

Miras Hukuku Davaları Hangileridir?

Miras hukuku, Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenmiş olup, mirasla ilgili bir takım uyuşmazlıklar mahkemelere taşınabilir. İlgili davalar genellikle mirasçıların hak kaybı yaşadığı durumlarda veya mirasın paylaşımı sırasında ortaya çıkar. İşte miras hukuku kapsamında açılabilecek davalardan bazıları şunlardır:

 • Terekeye Temsilci Atanması Davası: Terekenin yönetilmesi için bir temsilci atanmasını talep eden dava.
 • Terekenin Resmi Defterinin Tutulması Davası: Terekenin gelir ve giderlerinin kaydedilmesini sağlamak için açılan dava.
 • Tereke Tespit Davası: Miras bırakanın mal varlığının tespit edilmesi amacıyla açılan dava.
 • Mirasçılık Belgesi Alınması Davası: Mirasçılık statüsünün resmi olarak belgelenmesi için açılan dava.
 • Tenkis ve Denkleştirme Davası: Miras paylaşımında haksız dağılımın düzeltilmesi talebiyle açılan dava.
 • Miras Sebebiyle Ortaklığın Giderilmesi Davası: Miras nedeniyle oluşan mülkiyet ortaklığının taksim edilerek sona erdirilmesi için açılan dava.
 • Mirasçılık Belgesinin İptali: Yanlış veya hukuka aykırı şekilde düzenlenen mirasçılık belgesinin iptali için açılan dava.
 • Mirasın Reddi Davası: Mirasçının, borçtan dolayı mirası reddetmek istemesi halinde açılan dava.
 • Vasiyetnamenin İptali: Yasaya veya ahlaka aykırı vasiyetnamelerin iptal edilmesi talebi ile açılan dava.
 • Vasiyetnamenin Tenfizi: Vasiyetnamenin uygulanması talebiyle açılan dava.
 • Aile Konutu Şerhi Konulması: Aile konutu üzerinde hukuki işlemleri sınırlamak amacıyla konulan şerhin kayda alınması için açılan dava.
 • Aile Konutu Üzerinde Sağ Kalan Eşe İntifa Hakkı Tesisi: Ölen eşin ardından sağ kalan eşin konutta yaşamaya devam edebilmesi için intifa hakkının tesis edilmesi talebi ile açılan dava.
 • Miras Sebebiyle İstihkak Davası: Miras yoluyla bir malın mülkiyet iddiasında bulunmak için açılan dava.
 • Tapu İptal ve Tescil Davaları: Farklı sebeplerle (muacceliyet, yanılma, aldatma gibi) tapu kaydının iptali ve doğru mülkiyete tescil edilmesi için açılan dava türleri.

Bu davalarda deneyimli bir Beşiktaş miras avukatı ile çalışmak, dava süreçlerinin doğru yürütülmesi ve hak kaybının önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Avukat, miras hukuku alanındaki bilgisi ve deneyimi ile haklarınızın korunmasına ve adaletli bir çözüme ulaşılmasına yardımcı olur.

Miras Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Bir kimse vefat ettiğinde, onun bıraktığı miras, kanuni mirasçılara intikal eder. Mirasçılar, mirasın içinde bulunan tapu kayıtlı taşınmazları kendi adlarına geçirebilmek için, gereken işlemleri yapmalıdırlar. Beşiktaş miras avukatı bu süreçte mirasçılara rehberlik edebilir. İşlemler şu adımları içerir:

 1. İlk olarak, mirasçıların, taşınmazın bulunduğu bölgenin Tapu Müdürlüğü’ne başvurup intikal işleminin yapılması gerekir. Bu işlem için Web Tapu sisteminden randevu almak gerekebilir.
 2. Randevuda, mirasçılık belgesinin sunulması zorunludur, zira bu belge mirasçı olunduğunu resmiyette ispatlar. Mirasçılık belgesi, noterler aracılığıyla temin edilebilir.
 3. Eğer tüm mirasçılar bir arada başvuruda bulunmazlarsa, tescil, elbirliği mülkiyeti şeklinde yapılır. Elbirliği mülkiyetinde, mirasçılar kendi paylarını üçüncü kişilere satamazlar.
 4. Mirasçılar, aralarında bir anlaşmaya vararak mirası paylaşabilirler. Bu, bir Miras Paylaşma Sözleşmesi ile resmiyete kavuşturulabilir. Noterde formalize edildiği gibi, adi yazılı bir anlaşma ile de yapılabilir.
 5. Mirasçılar arasında anlaşmazlık oluştuğunda ve bu uyuşmazlık çözülemediğinde, mirasın paylaştırılması mahkeme kararıyla gerçekleştirilebilir. Bu durumu çözmek için “Miras Sebebiyle Ortaklığın Giderilmesi Davası” açılır. Sulh Hukuk Mahkemeleri’nde görülen bu dava ile tarafların birlikte sahip olduğu mal varlıkları, satış yoluyla paylaştırılır.
 6. Mahkeme kararı kesinleştikten sonra, atanmış bir satış memuru aracılığıyla taşınmaz satılır ve gelir mirasçıların hisselerine göre paylaştırılır.

Beşiktaş miras avukatı bu süreçlerde mirasçılara hukuki destek sağlayarak, işlemlerin düzenli ve yasalara uygun bir şekilde tamamlanmasını sağlamada önemli bir role sahiptir.

Mirasta Pay Alabilecek Kişiler Kimlerdir?

Yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar bir kişinin vefatı sonrasında terekeden pay alma hakkına sahiptirler. Türk Medeni Kanunu, yasal mirasçıların kimler olduğunu net bir şekilde tanımlar ve belirlenenlerin dışında başka yasal mirasçı bulunmaz. Bir kişi vasiyetiyle istediği herhangi birini mirasçı olarak belirleyebilir. Burada önemli olan nokta, saklı pay sahibi mirasçıların haklarının korunmasıdır.

Eğer miras bırakan evli ise, eşi otomatik olarak yasal mirasçı sayılır. Bunun yanı sıra, miras bırakanın çocukları, torunları ve daha alt soyları da yasal mirasçılardır. Miras bırakanın çocukları hayattaysa, yasal mirasçılar onlar olur. Eğer çocuklar vefat etmiş ve torunlar sağsa, torunlar yasal mirasçıdır. Alt soydan hiç kimse yoksa, anne ve babası yasal mirasçı olur. Anne ve baba hayatta değilse, miras bırakanın kardeşleri; onlar da hayatta değilse, kardeşlerinin çocukları yasal mirasçı haline gelir.

Aile bireylerinden hiç kimse kalmamışsa, büyükanne ve büyükbaba yasal mirasçı olurlar. Onlar da vefat etmişse, teyze, dayı, amca ve hala mirasçı sıfatını kazanır. Yasal mirasçılar, mirası reddetmedikçe, mirastan feragat etmedikçe, miras bırakanla mirastan çıkma sözleşmesi yapmadıkça ya da yoksunluk sebebi olmadıkça mirastan pay alma hakkına sahiplerdir.

Miras Avukatı seçimi, miras hukuku konusundaki karmaşık durumların netleştirilmesi ve miras işlemlerinin hukuki yollardan yürütülmesinde büyük rol oynar. Yasal sürecin doğru ve adil bir şekilde ilerlemesi için profesyonel destek almak önemlidir. Yasal mirasçıların ve atanmış mirasçıların haklarını korumak ve mirastan doğru pay alabilmesi için gerekli yasal danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin sağlanması esastır.

Ara WhatsApp