Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu

Banka veya kredi kartı sahteciliği, sanığın izinsiz olarak başkalarının kart bilgilerini kullanmasını, sahte kart üretmesini veya bu kartları satması, devretmesi ve kabul etmesini kapsayan ciddi bir bilişim suçudur. Türk Ceza Kanunu’nda “Bilişim Alanında Suçlar” kategorisi altında işlenebilecek farklı suç örnekleri mevcuttur. Bu suçlar modern iletişim teknolojilerinin ve alışveriş cihazlarının kullanımıyla ilişkilidir.

Suçun İşlenme Biçimleri:
 1. Başkasına Ait Gerçek Kartların Kullanımı: (TCK madde 245/1): Banka veya kredi kartlarının yetkisiz kullanımını ile işlenir.
 2. Sahte Kart Üretimi ve Ticareti: (TCK madde 245/2): Sahte banka veya kredi kartlarını üretmek, satmak, devretmek, satın almak veya kabul etmek eylemlerini kapsar.
 3. Sahte Kart Kullanarak Menfaat Sağlama: (TCK madde 245/3): Sahte bir banka veya kredi kartını kullanarak kendine veya başkasına haksız kazanç sağlamayı ifade eder.

Bu suçlar, işlenme şekillerine göre değişen cezai sorumluluklar doğurur ve olayın ciddiyetine göre cezalar ağırlaşabilir.  

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunun Unsurları

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ciddi bir suçtur ve Türk Ceza Kanunu bu konuda kesin kurallar koymuştur. Suçun oluşabilmesi için TCK’nın 245. maddesinde listelenen öğelerden bir veya birkaçının gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bu öğeler şunlardır:

 • Kart sahibinin haberi olmaksızın, kartın kullanılması veya kullanılmasına imkân sağlanması,
 • Başkalarının banka hesaplarına bağlanılarak kart ya da kart bilgilerinin hukuk dışı yollarla ele geçirilmesi,
 • Kartın satılması, üretilmesi, çoğaltılması, kopyalanması ve başkasına devredilmesi,
 • Rastlantı sonucu bulunan bir kartın izinsiz kullanılması da dâhil olmak üzere haksız kullanımlar,
 • ATM cihazları üzerinden kartın ya da kart bilgilerinin teknolojik cihazlar aracılığıyla çalınması.

Bu davranışlar, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması olarak değerlendirilecek ve ilgili kişi suçlu kabul edilecektir. Ayrıca, kötüye kullanım sırasında dolandırıcılık veya hırsızlık gibi ek suçlar işlenmiş ise suçun ceza derecesi artacak ve diğer suçlar da ayrıca değerlendirilecektir.

Bu tür eylemler için verilecek cezalar, suçun oluşturduğu zararın boyutu ve suçun niteliğine göre değişiklik gösterebilir. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ile ilgili olarak TCK’de sıkı yaptırımlar getirilmiştir ve bu suçların önlenmesi için hukuki adımlar atılmıştır. 

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılmasında Soruşturma ve Kovuşturma

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, şikayete bağlı olmayan suçlar arasındadır. Bu tür suçların, suçun fark edildiği anda hemen yetkili makamlara bildirilmesi gereklidir.  Bu tür suçlarda şikayet şartı aranmaz.

Suçla ilgili ihbar, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk kuvvetlerine yapılmalıdır. İhbarın ardından, yetkili makamlar olayın detaylarını inceleyerek gerekli soruşturmayı başlatacaklardır.

Mağdur olan gerçek veya tüzel kişiler, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 237. maddesi uyarınca suçtan doğan zararları nedeniyle kamu davasına katılma hakkına sahiptir. Bu, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması sonucu zarar gören kişilerin, davanın tarafı olarak katılıp, suçluya karşı haklarını arayabilecekleri anlamına gelir. Ancak, hukuki sürecin başarıyla yönetilmesi ve mağdurun haklarının korunması için ihbarın zamanında ve doğru şekilde yapılması büyük önem taşır.

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılmasında Cezasızlık Halleri

Banka veya kredi kartlarının yetkisiz bir şekilde kullanılması, genellikle Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suç teşkil eder ve fail hakkında cezai işlem yapılabilir. Ancak, bazı özel durumlar mevcuttur ki, bu durumlar kartın kötüye kullanılmasının cezasız kalmasına sebep olabilir. İşte banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunda cezasızlık halleri şu şekilde sıralanabilir. 

 • Eşler Arası İlişkiler: Eşler arasında, aralarında ayrılık kararı bulunmayan durumlarda, bir eşin diğer eşin kartını izinsiz kullanması durumunda,
 • Yakın Akrabalar: Ana, baba, çocuklar veya bu derecede kayın hısımlık ilişkisi içerisinde olan kişilerin birbirlerinin kartlarını izinsiz kullanmaları,
 • Evlatlık Bağı: Evlat edinme veya edinilmiş çocukların kart kullanımı,
 • Kardeşler: Aynı konutta yaşayan kardeşlerin birbirlerinin kartını kullanıyor olmaları,

gibi durumlarda, kart sahibi akrabanın zararına işlense dahi, fail hakkında ceza verilmez.  Yine de banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması hususunda dikkatli olunmalı ve kart sahibinin rızası dışında herhangi bir işlem gerçekleştirilmemelidir.

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Cezası

Banka ya da kredi kartlarının kötüye kullanılması, Türk Ceza Kanunu’nun 245. maddesinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Bir kişinin başka birine ait banka veya kredi kartını izinsiz bir şekilde kullanması veya kullandırılması, ciddi yaptırımlar içermektedir.

 1. Kartın İzinsiz Kullanılması Durumunda Yaptırımlar: Bir başkasına ait banka veya kredi kartını rıza dışı kullanarak haksız yarar sağlayan kişiler, 3 ila 6 yıl arası hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
 2. Sahte veya Çalıntı Kart Üretimi ve Ticareti: Başkalarına ait hesaplar kullanarak sahte veya çalıntı banka/kredi kartları üreten, satan, devreden veya bunları kabul eden kişilere 3 ila 7 yıl arası hapis ve 10000 güne kadar adli para cezası verilir.
 3. Sahte veya Sahtecilik Yapılmış Kartların Kullanılması: Eğer eylem daha ağır bir suçu içermiyorsa sahte veya üzerinde oynama yapılmış bir kartla menfaat temin etmek 4 ila 8 yıl arası hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası gerektirir. 

Sadece kartın kullanılması değil, bu kullanım sonucu kişinin kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Eğer yarar sağlanamamışsa fiil teşebbüs aşamasında kalır ve faile, teşebbüs nedeniyle ceza verilebilir. Zararı şart koşan bu tür suçlar, zarar suçları kategorisinde yer alır.

Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık, failin suç işledikten sonraki süreçte, suçun oluşturduğu zararı telafi etme ve hatalarını düzeltme yoluyla pişmanlığını ortaya koymasıdır. Türk Ceza Kanunu kapsamında, banka veya kredi kartlarının izinsiz kullanılması sonucu meydana gelen mal varlığı zararlarını gideren failler için ceza indirimi mümkündür.

TCK’nın 245. maddesine göre, başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanarak çıkar sağlayan kişiler, suçun etkilerini ortadan kaldırma adımları atarsa etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilirler.

Suçlanan kişi, yargılama süreci başlamadan önce, yani soruşturma aşamasındayken mağdurun zararını tazmin ederse, uygulanabilecek cezanın 2/3’üne kadar indirim yapılabilir (TCK 245/5).

Eğer fail, dava açıldıktan sonra fakat hüküm verilmeden önce zararı tazmin ederse, kendisi hakkında 1/2 oranında ceza indirimi uygulanabilir.

Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda Adli Para Cezası

Adli para cezası, suç işleyen kişiye uygulanan ve genellikle hapis cezasının bir alternatifi olarak değerlendirilen mali bir yaptırımdır. Ancak, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi bazı suçlarda, adli para cezası, hapis cezasının yerini alamaz. Yani, bu suçlar için verilen hapis cezalarının adli para cezasına dönüştürülmesi mümkün değildir.

Yargılama süreci esnasında, bu tür suçlara karşı verilen cezalar, suçun niteliği, faaliyetin boyutu ve suçun işleniş şekline göre değişkenlik gösterir. Hâkim, lehe ve aleyhe olan durumları değerlendirerek kararını verir. 

 Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda Erteleme 

Etkin pişmanlık kavramı, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunda, failin suçun işlendiği sırada veya sonrasında göstermiş olduğu olumlu davranışları ifade eder. Bu olumlu tutum, örneğin zararın giderilmesi veya suçun aydınlatılmasına katkı sağlama gibi eylemler olabilir. Etkin pişmanlık durumu tespit edilirse, hapis cezasının miktarı azaltılabilir, bu da cezanın ertelenme olasılığını artırır.

Ceza ertelemesi için mahkemenin belirlemiş olduğu çeşitli şartlar bulunmaktadır. Bunlar genellikle suçun niteliği, cezanın süresi ve suçun tekrar işlenme ihtimali gibi unsurlar dikkate alınarak değerlendirilir. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu sonucunda verilen hapis cezası, etkin pişmanlık durumunda azaltıldıktan sonra, yasal şartlar çerçevesinde ertelenme şansına sahip olabilir.

Ceza infaz kanunlarına göre, belirli süre ve şartlar altında, özellikle ilk defa işlenen suçlar için ceza ertelemesi uygulanabilmekte ve hükümlü belirli bir denetim süresi boyunca serbest bırakılabilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, ceza ertelemenin uygulanabilmesi için hukuki şartların eksiksiz yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

Eğer banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçundan dolayı hapis cezası ile karşıya kalındıysa, etkin pişmanlık ve mahkemenin diğer erteleme koşulları göz önünde bulundurularak cezanın ertelenmesi yönünde bir savunma stratejisi benimsenebilir. Bu süreci en iyi şekilde yönetmek için, bir avukata başvurmak ve hukuki danışmanlık almak önemlidir.

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda Suçun Şikayet Süresi

Banka ve kredi kartları günümüz finans dünyasının vazgeçilmez öğeleri arasında yer alırken, bu kartların kötüye kullanılması suçu da ne yazık ki giderek artan bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Önemle belirtilmelidir ki, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu, şikayete bağlı olmayan suçlar kategorisinde değerlendirilir. Bu nedenle, bu tip suistimal olaylarının aydınlatılması ve faillerin adalet önüne çıkarılması için mağdurun şikayetçi olmasına bağlı kalınmaksızın, savcılık tarafından kendiliğinden harekete geçilir.

Bu suç tipinde, şikayetten vazgeçme hüküm ifade etmez; yani bir kere süreç başladığında, mağdurun sonradan vazgeçme talebinin ceza davasının düşmesine yol açması mümkün değildir. Bu, suçun savcılık tarafından re’sen takip edileceği anlamına gelir.

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda Zamanaşımı

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suç oluşturan eylemler arasında yer almakta ve Türk Ceza Kanunu tarafından ciddi yaptırımlara tabi tutulmaktadır. TCK’nin 245. maddesi uyarınca bu tür suçlar için belirlenen cezaların uygulanabilmesi adına dava açılması gerekmekte ve her ceza davası gibi banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçları da belirli bir zamanaşımı süresine sahiptir.

Dava zamanaşımı, suçun işlendiği tarihten itibaren hesaplanmaya başlayan ve belli bir süre sonunda hukuki takibin artık mümkün olmadığı bir ceza hukuku kurumudur. TCK madde 245/1-2’ye göre banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Ancak, suçun mahiyetine göre bu süre değişiklik gösterebilir.

Zamanaşımı süresi devam ettiği sürece banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılmasıyla ilgili herhangi bir zaman soruşturma başlatılabilir ve dava açılabilir. Fakat 8 yıllık zamanaşımı süresi geçtiği zaman, artık hukuki bir işlem yapılamaz ve suç zaman aşımına uğrar.

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda Uzlaşma

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, günümüzde oldukça yaygınlaşan ve mağdurları ciddi anlamda etkileyebilecek bir suç türüdür. Bu suç, yasa dışı yöntemlerle kişilerin banka veya kredi kartlarına erişilerek, izinleri olmaksızın harcamalar yapılması veya para çekilmesi eylemidir. 

Türk hukuk sisteminde bazı suçlar için “uzlaştırma” yöntemi uygulanabilirken, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu bu olanağın dışında tutulmuştur. Uzlaştırma, suç isnadı altındaki şahıs ile suçun mağduru arasında, bir uzlaştırmacının aracılığıyla anlaşma yolunu bulmayı ve olası bir yargılama süreci öncesinde sorunu çözmeyi hedefler. Ancak, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi bazı suç türlerinde, devletin de bu suçun soruşturmalarında aktif bir rol alması ve adli sürecin işlemesi önemli görülmektedir.

Sonuç olarak, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ile ilgili suçlarda uzlaştırma yöntemi uygulanmamaktadır..

Banka veya Kredi Kartının Kötüye Suçunda Yetkili ve Görevli Mahkeme

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, TCK madde 245 kapsamında ciddi bir suçtur ve bu tür suçlara ilişkin yargılama işlemleri asliye ceza mahkemelerince gerçekleştirilir. Bu tür suçların soruşturulması ve dava sürecinin yürütülmesinde yetkili olan, haksız menfaatin sağlandığı yer ya da mağdurun ikamet ettiği yerin savcılığı ve mahkemesidir.

Banka veya kredi kartları ile gerçekleştirilen işlemler sonucunda bir mağduriyet oluşmuşsa, olayın gerçekleştiği yer mahkemeleri yetkilidir. Örneğin, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması sonucu:

 • Bir ATM cihazı aracılığıyla haksız para çekme işlemi gerçekleştirilmişse, o ATM’nin bulunduğu yerin mahkemesi,
 • Bir banka şubesinden kaynaklanan usulsüz işlemler söz konusu ise, işlemin gerçekleştiği banka şubesinin bulunduğu yer mahkemesi yetkili mahkeme olarak belirlenir.

Yorum yapın