Ataşehir Miras Avukatı

Ataşehir Miras Avukatı

Miras hukuku, bir kişinin vefatı sonrasında söz konusu kişinin mal varlığının mirasçılara nasıl bölüştürüleceğini düzenleyen özel bir hukuk dalıdır. Bu süreçte, Ataşehir miras avukatı deyimi, Ataşehir  ve çevresinde yer alan, Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı avukatların verdiği hukuki temsil ve danışmanlık hizmetlerini kapsar.

Ataşehir Bölgesinde ve çevresinde, miras hukukuna dair her türlü hukuki desteği alabileceğiniz deneyimli miras avukatları bulunmaktadır. 

Ataşehir’de bir Ataşehir miras avukatı ile çalışmak, miras hukuku ile ilgili konularda profesyonel ve etkin bir hizmet almanızı sağlar. Bu süreçte;

 • Hukuki süreç, detaylı ve bilinçli bir şekilde yönetilir.
 • Miras davalarının başarı şansı artar.
 • Yasal hak ve menfaatleriniz profesyonelce korunur.

Miras hukukundaki hukuki süreçlerinizi, doğru ve tecrübeli bir Ataşehir miras avukatı ile yönetmek, mirasınızın adaletli bir şekilde paylaşılmasını ve haklarınızın savunulmasını garanti eder.

Ataşehir’de Miras davalarına bakan avukat

Miras hukuku, bir kişinin vefatı sonrasında bıraktığı mal varlığının yasal veya atanan varisler arasında nasıl paylaştırılacağını belirleyen hukuk kuralları topluluğudur. Medeni hukukun bir dalı olarak karşımıza çıkan bu hukuk dalı, özellikle miras davalarına odaklanan avukatlar tarafından temsil edilir. Türkiye’de sıklıkla karşılaşılan mirastan mal kaçırma pratikleri, varisler arasında hukuki mücadelelere neden olabilir. Böyle durumlarda faaliyet gösteren avukatlara ise Ataşehir miras avukatı denir.

Miras avukatları, mirastan haksız bir şekilde pay alamayan müvekkiller adına tenkis davası açarak hak arayışında bulunurlar. Ayrıca, mirasın paylaşımı bağlamında ortaklığın giderilmesi davası açarak mirasın adil bir şekilde taksim edilmesini sağlarlar. Mirasçılar mahkemeye gitmeden de mirası aralarında paylaşabilirler; bunun için miras paylaşma anlaşması yapmaları gereklidir.

Etkili bir miras paylaşma anlaşması için, bütün mirasçıların sözleşmeye imza atmaları şarttır. Hem miras bırakanın hayatta olduğu durumlarda hem de vefatından sonra yapılabilecek bu sözleşme, malvarlığının belirlenmiş bölümlere ayrılmasını sağlar. Miras paylaşma sözleşmesi, mirasçılar arasında var olan hakları korumak ve herhangi bir haksızlığa yol açmamak için Ataşehir miras avukatı tarafından hazırlanmalı ve gözden geçirilmelidir.

Türk Medeni Kanunu, miras bırakanın mirasçıları arasında belirli oranlarda pay ayarlamasına imkan tanırken, aynı zamanda saklı pay sahibi mirasçıların haklarının korunmasını da şart koşar. Saklı pay hakkı, bir mirasçının kanuni olarak almaya hak kazandığı minimum payı ifade eder ve bir kişinin, saklı paylı mirasçıların haklarını hiçe sayarak tüm mal varlığını üçüncü şahıslara devretmesi kanunen mümkün değildir. Böyle bir durumda, haklarını kaybeden mirasçılar duruma itiraz edebilir ve hukuki yollara başvurabilirler.

Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar

Miras hukuku ile ilgili uyuşmazlıkların çözümünde uzmanlık gerektiren konular, genellikle miras avukatı tarafından ele alınır. Bu avukatlar, veraset ile ilişkilendirilen birçok farklı dava türünde hukuki destek ve temsil sağlarlar. İşte miras avukatının ilgilendiği bazı dava türleri ve hizmetleri:

 • Miras Davaları: Bu kategori altında, tereke tespiti, mirasın reddi, terekeye temsilci atanması, tenkis davası gibi mirasla doğrudan ilişkili davalara miras avukatı bakar.
 • Vasiyet ve Yürütme Davaları: Vasiyetnamenin açılması, iptali veya tenfizine ilişkin davalarda miras avukatları uzmanlaşmış danışmanlık sunar.
 • Miras Paylaşımı ve Sözleşmeler: Miras avukatları, miras paylaşım sözleşmesi ve ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi önemli belgelerin hazırlanmasında hukuki desteği üstlenir.
 • Elbirliği Mülkiyetinin Dönüşümü: Mal varlığının elbirliği mülkiyetinden paylı mülkiyete dönüştürülmesi davalarında da Ataşehir miras avukatı görev alır.
 • Hukuki Danışmanlık: Miras avukatları, vasiyetname düzenlenmesi ve mal kaçırma gibi konularda danışmanlık hizmetleri vererek, müvekkillerinin haklarını korumaya yönelik çalışır.
 • Mirasın İptali ve Denkleştirme: Bir kişinin mirasını paylaştırmak üzere yaptığı işlemlerin sonradan iptali veya mirasta denkleştirme konularında hukuki rehberlik sağlar.
 • Tapu İşlemleri ve Muvazaa İddiaları: Muris muvazaası iddialarına dayalı tapu iptal ve tescil davalarında mirasçıların yanında yer alır.
 • Mirasçılık ve İtiraz Davaları: Mirasçılık belgesi alınması ya da iptali, mirasçılıktan çıkarmanın iptali, mirasçılık belgesine itiraz gibi konularda danışmanlık yapar.

Özellikle Ataşehir bölgesindeki miras konularında uzman bir Ataşehir miras avukatı arayışı içindeyseniz, miras paylaşımı, sözleşmelerinizin düzenlenmesi ve hukuki danışmanlık ihtiyaçlarınız için profesyonel bir destek almayı değerlendirmelisiniz. Bu sayede mirasla ilgili süreçlerinizi yasal çerçevede ve güvence altında yönetebilirsiniz.

Miras Hukuku Davaları Hangileridir?

Türk Medeni Kanunu miras hukuku ile ilgili düzenlemeler içermekte olup, mirasla alakalı hukuki ihtilafları çözmeye yönelik birçok dava türü bulunmaktadır. Mirasçılar, genellikle malvarlığının haksız dağılımına veya mirastan mal kaçırılmasına bağlı olarak haklarını savunmak için bu davalara başvururlar.

İşte, bu konuda bir Ataşehir miras avukatı tarafından sıklıkla yürütülen temel dava türleri:

 • Terekeye Temsilci Atanması Davası: Miras bırakılan malvarlığının yönetilmesi ve korunması için bir temsilci atanmasını talep eder.
 • Terekenin Resmi Defterinin Tutulması Davası: Terekede bulunan malların resmi bir defterde kayıt altına alınmasını sağlamak amacıyla açılır.
 • Tereke Tespit Davası: Mirasın hangi mallardan oluştuğunun resmi olarak tespitini amaçlar.
 • Mirasçılık Belgesi Alınması Davası: Mirasçının kimlik ve payını belirtir resmi bir belge almayı hedefler.
 • Tenkis ve Denkleştirme Davası: Miras paylarının eşitlenmesi ve mirasın adil olarak dağıtımını sağlamak için açılır.
 • Miras Sebebiyle Ortaklığın Giderilmesi Davası: Birden fazla mirasçının mal üzerindeki ortak mülkiyetin sona erdirilmesini talep eder.
 • Mirasçılık Belgesinin İptali: Mirasçılık belgesindeki hatalı veya yanıltıcı bilgilerin düzeltilmesi için başvurulur.
 • Mirasın Reddi Davası: Mirasçının mirası kabul etmek istemediği durumlar için açılır.
 • Vasiyetnamenin İptali: Vasiyetnamenin hukuka aykırılığı ya da geçersizliği nedeniyle iptali için yapılır.
 • Vasiyetnamenin Tenfizi: Vasiyetname hükümlerinin yerine getirilmesini talep eder.
 • Aile Konutu Şerhi Konulması: Aile konutunun korunması için tapu kütüğüne şerh konulmasını amaçlar.
 • Aile Konutu Üzerinde Sağ Kalan Eşe İntifa Hakkı Tesisi: Ölen kişinin eşinin, aile konutu üzerinde oturma hakkının saklı tutulması için açılır.
 • Babalık Davası: Bir çocuğun biyolojik babasının tespiti amacıyla yürütülür.
 • Soybağının Reddi Davası: Bir kişinin babalık iddiasındaki geçersizliğinin hükmen tescili için açılır.
 • Evlat Edinme: Evlat edinme işleminin resmi olarak gerçekleştirilmesi için açılır.
 • Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması: Mevcut evlatlık ilişkisinin sona erdirilmesi amacıyla yürütülür.
 • Evlenmenin İptali Davası: Yasal geçerliliği olmayan evliliklerin iptali için başvurulur.
 • Miras Sebebiyle İstihkak Davası: Mirasa konu malın gerçek sahibinin belirlenmesi için açılır.
 • Arsa Payının Düzeltilmesi Davası: Tapu kayıtlarındaki arsa paylarındaki hataların düzeltilmesi amacıyla gerçekleştirilir.
 • Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası: Sözleşmeye dayalı olarak mal üzerindeki hakların tescili veya iptali için açılır.
 • Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası: Miras bırakanın hile ile başkasına devrettiği mal üzerine hak iddia etmek için yapılır.
 • Yanılma Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası: Tapu kaydındaki hataların düzeltilmesi için açılır.
 • Aldatma Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası: Aldatma sonucunda yapılan tapu işlemlerinin iptali ve doğru kayıtların tescili talebiyle gerçekleştirilir.
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası: Bakma sözleşmelerine dayalı olarak yapılan tapu kayıtlarının düzenlenmesi için açılır.
 • Önalım Hakkına Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası: Bir malın satışı sırasında önalım hakkının kullanılması iddiasıyla açılır.

Miras Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Bir kişinin vefatı sonucu, mirası yasal hak sahiplerine intikal eder. Eğer söz konusu miras içerisinde tapu ile kaydedilmiş taşınmazlar varsa, bu taşınmazların mirasçıların adına resmi tescili için tapu dairelerine intikal işlemi başvurusunda bulunulması gerekir. İntikal işleminizi gerçekleştirmek üzere web tapu üzerinden randevu almanızşarttır.

Başvuru aşamasında, mirasçı olduğunuzu kanıtlamanız gereken mirasçılık belgesi gereklidir ve bu belge noterler aracılığıyla temin edilebilir. Tüm mirasçılar bir arada başvurmadığı takdirde, elbirliği mülkiyeti ilkesi uyarınca bir tapu kaydı oluşturulur. Elbirliği mülkiyetinde her bir mirasçının hissesi, o kişinin rızası olmaksızın üçüncü şahıslara satılamaz, yalnızca mirasçılar arasında alım-satım işlemi mümkündür.

Mirasçılar, mirastaki paylaşım konusunda anlaşabilir ve mirasın dağıtımını yapabilirler. Miras paylaşımı noterde düzenlenecek resmi bir sözleşme ile veya adi yazılı bir anlaşma ile belirlenebilir. Sözleşmeyle, paylaşma konusunda anlaşmaya varılan kurala uymayan mirasçılar için cezai şart ödenmesi de hüküm altına alınabilir.

Anlaşmazlık durumunda ve taraflar arasında ihtilaf baş gösterdiğinde, mirasın paylaştırılması için miras paylaşım davası açılmalıdır. Resmi adıyla ‘miras sebebiyle ortaklığın giderilmesi davası’ sulh hukuk mahkemesinde görülür ve bu süreçte, mirasa konu mal varlıklarının satış yoluyla her bir mirasçıya pay oranında dağıtılması sağlanır. Yargılama neticesinde verilen ortaklık giderilmesi kararı kesinleştikten sonra, satış memuru aracılığı ile mallar satılarak paylaşım yapılır.

Miras ile ilgili hukuki sorunlarınızda profesyonel bir Ataşehir miras avukatı danışmanlığı almanız, bu sürecin daha verimli ve sorunsuz ilerlemesine olanak sağlar.

Mirasta Pay Alabilecek Kişiler Kimlerdir?

Yasal mirasçılar ve atanan mirasçılar, miras bırakanın mal varlığından hak talep ederler. Türk Medeni Kanunu’na göre kimlerin yasal mirasçı sayıldığı açıkça ifade edilmiştir ve bu kanun maddeleri dışında yasal mirasçı olarak kabul edilen başka bireyler bulunmamaktadır. Yasal mirasçıların yanı sıra, kişiler vasiyet yoluyla istedikleri kişilere de miras bırakabilirler. Ancak burada saklı pay haklarına dikkat edilmelidir.

Kişinin vefat etmesiyle birlikte, eğer evliyse eşi daima yasal mirasçıdır. Eşin yanı sıra, miras bırakanın alt soyu yani çocukları, onların çocukları (torunlar) ve torunların çocukları (torun çocukları) da mirasçılardır. Vefat eden kişinin çocukları hayattaysa, bu çocuklar yasal mirasçı konumundadır; çocuklar vefat etmiş ve torunlar hayattaysa torunlar mirasçı olur.

Alt soydan kimse yaşamıyorsa, yasal mirasçılar miras bırakanın anne babasıdır. Onlar da hayatta değilse, miras bırakanın kardeşleri, kardeşler de vefat etmişse onların çocukları yasal mirasçı olmaktadır.

Eğer miras bırakanın yukarıda sıralanan yakınlarından hiçbiri hayatta değilse, büyükanne ve büyükbaba mirasçı sırasına girer. Onlar da hayatta değilse, teyze, dayı, amca ve hala mirasçı olarak kabul edilir.

Yasal mirasçılar, mirasın yasal düzenlemelere uygun olarak taksim edilmesini talep edebilirler. Ancak mirası reddetmişlerse, mirastan feragat anlaşması yapmışlarsa, mirastan resmi olarak çıkarılmışlarsa ya da hukuki olarak mirastan mahrum bırakılmışlarsa (mirastan yoksunluk), mirastan hak talebinde bulunamazlar.

Bir kimsenin vasiyeti vasıtasıyla, saklı paylar ihlal edilmeden dilediği kişileri mirasçı olarak belirlemesi mümkündür. Vasiyet, yasal mirasçıların dışında kalan bireylerin de mirasçı olmasını mümkün kılar.

Miras hakkında daha detaylı bilgi ve profesyonel danışmanlık için bir Ataşehir miras avukatı ile iletişime geçmek faydalı olacaktır.

Ara WhatsApp